CONTOH SURAT PERMOHONAN Tarikh : Bank Simpanan ...

378 downloads 5464 Views 17KB Size Report
CONTOH SURAT PERMOHONAN. Tarikh : Bank Simpanan Nasional. Jabatan Pengurusan Kredit. Tingkat 6, Wisma BSN. 117 Jalan Ampang. 50450 Kuala ...

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Tarikh : Bank Simpanan Nasional Jabatan Pengurusan Kredit Tingkat 6, Wisma BSN 117 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

Tuan,

Per : Permohonan Pinjaman Industri Kreatif

Saya / Kami dari Syarikat ------------------------------------------------------------------- memohon kemudahan tersebut seperti di atas dari Bank Simpanan Nasional berjumlah RM ------------------------------------- (Ringgit Malaysia :-----------------------------------------------------------------------------------------------------) bagi membiayai kos/keperluan kewangan berkenaan modal pusingan/ pembelian aset / pemasaran ( Sila potong mana yang tidak berkenaan) dan lainlain (sila jelaskan). Bersama permohonan ini saya/kami sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan (sila rujuk lampiran). Saya/kami juga memberi kuasa kepada Bank atau wakil Bank untuk mendapatkan daripada bank-bank lain/pihak ketiga ataupun punca lain sebarang butiran/Maklumat yang diperlukan berkaitan permohonan ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

-----------------------------------------------------( )