Did You Feel The Mountains Tremble/Pg.4 - Willow Creek Association

5 downloads 125 Views 37KB Size Report
Page 1 ... Synth-play rhythm with Seal "Crazy"feel. A. &. 7. &. 10. &. 13. 1. &. 16. 2. *Drums-Crash ... music by Martin Smith. Did You Feel The Mountains Tremble.

Rhythm + Vocal

Did You Feel The Mountains Tremble words and music by Martin Smith q = 105

C2

ARR. PEARCE 5/9/00

C2

4 0 0 0 ≈ 0 0 0 0 ≈ 0K 0 0 0 0 0 0 ≈ 0 0 0 0 ≈ 0K 0 0 0 0 0 0 ≈ 0 0 0 0 ≈ 0K 0 0 0 &4 l l l 1

A

&

Drums In-tom stuff

Synth-play rhythm with Seal "Crazy"feel C2

0 0 0 ≈ 0 0 0 0 ≈ 0K 0 0 0 Œ “{ Band In

4

œ

œ

œ

Did Did

you you

feel feel

œ the the

œ

œ

œ

Did Did

you you

hear hear

œ the the

œ

l œ

˙

o - ceans sing - ers

Œ

l

10

œ

œ

œ

rose gan

to to

sing sing

œ _œ l

Œ

œ

of of

œ

œ

œ

Je - sus Christ Je - sus Christ

ri sa

G5

C5

&

’ §

’ l§

’ l§

B

& 19

2.

’ §

%

C5

-

œ

œl

-

sen ving

One One

l

C5

’ {” §

F2 A

l

’ §

œ

œ

see see

that that

œ

œ œ œ l œ œ _œ _œ

God You're mo God You're mo

-ving ving

œ lœ œ _jœ A migh - ty A time of

& œ œ _œ _œ tions ming

œ l œ _jœ œ

And young and When young and

old oldœ

œ

!

And we can And here we

œ

œ

œ

ri - ver through the ju - bi - lee is

F2 A0

F2 A

C G

C

22

- ple be

*Drums-Crash on diamonds G5

16

l

Cthe the

œ

peo lost

G

C5

&

œ

When the When the

1.

13

trem - ble trem - ble

œ

œ

roar roar

F2

&

œ _œ l

Dm

Œ

7

œ

moun - tains peo - ple

F2 A

&

œ

l œ

œ œ l na co

-

C G

œ œ œ will turn will turn

œ œ lœ to to

Je Je

-

œ œ ˙ sus sus

1994 Curious?Music UK/PRS/EMI Christian Music Publishing

Œ

l

Did You Feel The Mountains Tremble/Pg.3 F2 A

G BAm&l

l

l

49

E

C G

G

C2

Œ

&

œ

œ

œ

Do

you

feel

!

52

œ the

&

When all

œ

the saintsjoin

in

œ

˙

one

song

l

œ

œ

one

ri

& œ

&

as

œ _œ l -trem - ble

œ œ œ _jœ all

To wash

œ

a - way

œ

bro

C5

G5

C5

’ §

’ l§

’ l§

l

C

l œ

our

œ

the streams flow

G

œ œ _jœ œ

verAnd

F2

58

œ _œ l

Dm

œ œ œ _jœ

55

œ

dark - ness

F2 Aœ

l œ

-

ken

œ -l

ness

l

61

F

*Drums-backbeat groove IN

C

G

&0J 0 0 0

64

0

“ { œœ

drum fill

œœ œœ œœ

_œœ

pen that

up bring

O Songs

l _œœ __œœ __œœ the Your

F2 A

& 67

œœ

doors hope

_ _œœ _œœ l

and and the

1. D m7

œœ

œœ

let songs

œœ

the that

_œœ mu bring

l _œœ œœ œœ -

sic Your

Œ

__œœ __œœ ..

l œœ

play joy

& _œœ __œœ _ œœ _ 70 -

_œœ

_œœ

sound

with

. l _ _œœ _œœ . sing - ing

œœ

Let

C

re

_œœ

œœ

œœ

the

_œœ

l

streets

G

_˙˙

Œ

l0J 0 0 0

0 {”

Did You Feel The Mountains Tremble/Pg.4 2.

D m7

œœ

& 73

C

œœ œœ œœ

Dan_œœ _œœ l _œœ

cers

__jœœ œœ

who dance

Ó

_œœ _œœ l _˙˙

u - pon

in - jus

l

- tice

G G

&C

0J 0 0 0

0

” l

GUITAR SOLO

drum fill

76l

! Am

Dm&

ll

l

79

D.S. al Coda C

&

ll

œ ! _jœ œ

82

And we can

H CODA

F2 A

C

& “ { œœ 85

œœ œœ œœ

_œœ

pen that

up bring

O Songs

l _œœ __œœ __œœ _œœ __œœ _œœ l œœ the Your

doors and hope and the

œœ œœ œœ

_œœ

l

the that

mu bring

-

l

let songs

1. D m7

& _œœ œœ œœ 88

sic Your

Œ

_ _œœ _ _œœ ..

l œœ

play joy

Let

C

& 91

œœ

œœ

œœ

the

_œœ

l _œœ __œœ __œœ

_œœ

_œœ

streets

re

sound

with

__œœ _œœ ..

_˙˙

Œ

l0J 0 0 0

0

{” œœ œœ œœ œœ Dan

sing - ing C

& _œœ 94D m7

2.

G

œ _ _jœœ œ

u - pon

cers

Ó

- tice

l0J 0 0 0 RIT.

C2’ & 97

_œœ _œœ l who dance

G

_œœ _œœ l _˙˙ in - jus

-

l

"

0 l