Download this PDF file

0 downloads 0 Views 7MB Size Report
Wszystkie wyniki opracowano statystycznie; we wnioskowaniu statystycznym przyjęto poziom ryzyka błędu 0.05. Wykazano, że populacja ... podstawowych w układzie próby gronowej (kraty) daje wiarygodne wyniki za- gęszczenia jedynie w ...