Download this PDF file

0 downloads 0 Views 5MB Size Report
wzrastała wraz ze stężeniem soli. W wyniku zaburzeń metabolizmu azotowego w warunkach zasolenia, we wszystkich organach siewek gromadziło się więcej.