I I I I I

6 downloads 236 Views 836KB Size Report
concentratlon of 7-GLutamyltranslerase. Clin Chem Lab Med 2042,40.734-138. 4 . Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press ...

Nr kat.

GAMMA.GLUTAMYLOTRANSFERAZA

Nrkat.11520 1x200ml

1584

1

1x50ml

PRZECHOWYWACWTEMP,

(r-Gr)

(C

2.80C

odczynniki do pomiaru stęzenia 7_GT Ty|ko do Użytku n Vltro W laboratorjum klinicznym

z

Garnma-glutamy|otransferaza (Y GT) katalizuje pŻenjesienie grupy Y-glutamylowej 7glutamylo_3'karboksy-4-nilroan]]idu na g ]cyloglicynę uwaln ając 3_karboksy-4-n troan nę Stężenie katalitycune oznacza się na podstawie szybkości powstawania 3 karboksy 4-

Tempeiatura r€akc]

nitroanllinyr2.

-

Glutamylo

-

3

-

karboksy

-

4

-

nitroanilid *

)'-

Glutamylo

Gticyloglicyna-fjl-> - glicylog cyna +3- karboksy-4

- nitroanilina

A Ooczv--r B oocr'-r"

kal.

1

Nr

1584

1.40mt 1.10T

I l

I l

kat.

1

160-

''łoml

I

I

I

0dczynnik: y G utamylo 3-karboksy-4-nitroanilid

636

lub fotometr z termostatowanymi filtrem o dłUgościfali 405 nm lub 4'10 nm (Uwaga 1)

gniazdami na 25, 30 lub

37'C

W

zakres]e dopuszczalnych tolerancji

=

27 nkavl W

stosUnkU 1:2

i

poMózyć pom]ar

PoWtaŻalnośc(WeWnątrzseryjna):

I I

.517

CV o/" 050/"

I I

v" 14o/.

I 1

n

1 6

?A 2a

odtwarz alność (międzysery]na): ŚIednio ŚtęŻen e 517 nkaLa 99ll/l=1650nkat/l I 1 Uil

Anallzator, spektrolotometr

i

-

*

_

| 1

=

CzulośĆ: 0'719 ^mA.L/U.min

4.8

?5 25

0'043

=

^mA.Lilkalmin pzy użyciu tego

Poprawnośc: Wyniki uzyskane

odczynnika nie Wykazaly różnic

systematycznych W porównaniu Ż odczynnikami referencyjnymi. Szczegóły eksperymentóW po'ownawcZycl" dostęone są na życzer e lnteńerencje:

Hemoglobina

(>

5 g/l)' bilirubina (> 10 g/l) i lipemia (triglicerydy > 4 g/l) mogą

mieć wpływ na Wynik oznaczenia' Inne leki i substancje mogą inteńerować4.

Podana charakterystyka metrologiczna została Uzyskana w prŻypadku Użyc]a analizatora.

cm.

Wyniki mogą różnic się plz y UżyciU innego aparatu lUb

MATER|AŁ Do BADAŃ

CHARAKTERYSTYKA

w surowicy lest stabilna 5 dni w temp. 2'8oC

DIAG

W

procedUŻ e manualnej

NOSTYCZNA

Najwyższe stężenie gamma_gIutamylotransferazy występU]e W Wąlrobie, kanalikach nerkowych i chociaż gamn]a glutamylotransferaza WystępUie róWnież W innych tkankach takich ]ak:

je ]tach'

WYKONANIE OZNACZENIA

tlzustka' prostata' gruczoły ślinowe, pęcherzyki nasienne' mózg

1'

Podwyższona aktywnośc gamma_glutamylotransferazy ma mie]sce We WsŻelkich chorobach Wąlroby, Wykazując na]Wyższe WańoŚci w plzypadkach WewnątŻ_ lub zewnątrzwątrobowej cholestazy' Wysokie stężenia można zaobserwowac także u pacjentóW z metastatycznym nowotworem wątroby' PrZy Żapaleniu tzustki oraz n ektórych nowotworach złośliwychtlz Ustki aktywnośc enzymu może byc nieco podwyższona 56.

Doprowadzić odczynn k roboczy

i

aparatdo temperatury reakcji

do kuwety: (Uwaqa 2)

Odcz/-ll,roboczy P,óba badana 3. Wymieszać

4'

i

| ;

'O' l

100

WloŹyc kuwetę do fotometru

Zarejestrować absorbancję początkową

i

Wykonac

3

koLejne pomiary W odstępach

lednominutowych

5. ob|iczyc rÓżnicę pomiędzy kołejnyrni pom|arami absorbanc]i oraz średn!ą różnicę absorbanc]i na minUtę (^A/min).

1. ZalecanapŻez|FCCmetodapodajedłUgość,fali 4'l0nm.Jednakpomiarymogąbyctaue pzeprcWadzane przy 405 nm W tym przypadkU absorbancja początkowa odczynnika jest

Stężenie ,v-GT w próbie oblicza się przy zastosowaniU poniższego ogólnego WZoru:

Vt*1ou

exlxVs

i

nny jest Współczynnik Używany do

im

x 18520= nkaM

method fory-glutamyltransferase.

J Cilt Cilen Clin Biochem 1983,21: 633-646,

2. BeletaJ Ge]aFJ'l\'łólodorecomendadopara]adetermnaciÓnenrutinadeIaconcentración cataliticadelay-glutamiltransferasaensuerosanguineohumano

410

im

x 1391 = U/l 23188 = nkaul

QulmC/in1990; 9:58-61.

concentratlon of 7-GLutamyltranslerase.

Clin Chem Lab

Med 2042,40.734-138.

4.

Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed.

AACC Press, 1995.

5.

TietŻ NW' Cljnical gU de to aboratory tests 2nd ed' saunders

co'

6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical 1997

1584i 0507

z

3. IFCC Primary reference Procedures {or the measuremenl of catalytic activity concentratlons of enzymes at 37"C. Pań 6' Reference procedure lor the measurement of calalytic 405

N/1

W]e U

1. IFCC melhods lor the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 4. IFCC

następUjące Wzory:

I

obliczeń (patŻ: 0bliczenia)'

odczynn]ki te mogą byĆ stosowane W analizatorach automatycznych Aplikacje do nich dostępne są na życzenie'

BIBLIOGRAFIA

=ur

Absorbancja molowa (a) 3"karboksy-4'nitroaniliny przy 410 nm wynosi 7908 a przy 405 nm 9900' droga optyczna (l) - 1 crn, całkowita objętoścreakcji (V0_ 1.1' objętoścpróby badane] (Vs) - 0.1, a'1 U/| rÓWna się 1667 nkat{. Do obliczenia Stężenia katalitycznego stosuje się

I

serce.

UWAGI

2'

lA/rin*

i

Diagnoza klin]czna nie powinna byÓ staw]ana na podstawie WynikóW pojedynczego badania, ale powinna łączyc ZarÓwno dane kliniczne jak i laboratoryjne'

prawie dwukrotnie Wyższa

OBLICZENIA

I