I Will Talk and Hollywood Will Listen - FULL SCORE.mus - Bronsheim

6 downloads 107 Views 292KB Size Report
Score as performed by Robbie Williams. © Copyright 2001 Universal Music Publishing MGB Limited. This Arrangement © Copyright 2012 (50%) Universal ...

I Will Talk and Hollywood Will Listen as performed by Robbie Williams

6 8T T

# V #

6 8

B B

? ##

6 8

English Horn

Bassoon

6 8

# & #

6 8 ˙. F solo œ œ œ œ œ 68 œ

&

## & # 68 ? ##

6 8

a2

## & # # # 68F

œ- .

∑ ˙. œ.F

œ- .

œ- .

Andante Moderato qd = 57

Clarinet in Eb

Clarinet in B b 1

Clarinet in B b 2

Clarinet in B b 3

Bass Clarinet

Alto Sax.

Tenor Sax.

Baritone Sax.

# # # 6 2-players œ- . & # 8 œ. F # # # 6 2 players œ- . & # 8 œ- . F # # # 6 2 players & # 8 œ. œ- . F # # ∑ & # # 68

# ## 6 & # 8 # ## 6 & # # 8 # & #

Harp# ## 6 & # # 8

? ##

œ

molto espressivo e cantabileœ- .œ J

˙.

˙. œ.

˙.

œ- .

∑ œ- .œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .Trombone 1 & 2

3rd Trombone Bass Trombone

œ. pœ.˙.

j œ œ œ œ œ œ œ ˙. F œ- .

œ- .

œ.

˙. œ- .

˙˙ .. ˙. ∑˙˙ . ˙ ..

# ## 6 & # 8# ## 6 & # 8## 6 & # 8## & # 68

? ##

6 8

? ##

6 8

œ œ œ

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

p ∑

F ˙˙ ..

Œ.

Œ.

œ.

œ.

p ∑

˙.

œ- .

˙.

œ- .

˙. ∑

˙˙˙ .. .

Contrabass

PAD Bass

Timpani

Glockenspiel

Vibraphone

œ œ.

. œ œ

2? ##

Andante Moderato qd = 57

œ F ˙.

œ œ œ J

˙. F ˙. F6 86 ˙. 8 ˙˙ .. F >˙ . 68 F 68

soft rubber mallets

∑ ˙˙ .. ˙. ∑

∑ ˙. ˙˙ ..

∑ ˙˙ .. ˙.

∑ ˙˙ .. ˙.

˙. æ p

∑ ˙˙ .. ˙.

S.C.˙. æ

œ. ß Œ.

f œ. ∑ B.D. large felt mallet ß

let ring

Œ.

let ring

∑ -œ . -œ . œ.

espressivo

espressivo-œ .œ- .

œ- .

-œ .. œ

œœ- ..

# œœ ..œ- .

( cue Engl.Horn )

œ- .

œ- .

œ- . œœ- ..

∑ œ- .

œœ- ..

œœ .. ∑œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- . ( cue 1st Bassoon )

-œ .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

-œ .

œ- .

# œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

( cue 2nd Bassoon )

∑ Œ.œœœ ...

∑ Œ.œ. # œœ ..

∑ Œ.œœœ ...

Œ. ∑

˙.

˙.

A

A

A

∑ j œ œ F

œ œ œ œ f œ œ ‰ Œ.

Œ.

Œ( hard rubber mallets )

˙.

( let ring )

Ke - vin

Andante Moderato qd = 57

68

‰ œ œ˙.

F

œ.

home˙. œ

in e - ve - ry˙. ˙.

˙. f

≈ rœ œ œ œ˙.œ

name˙.œ

my˙.

˙. ˙. f

œ

knew˙. FA

if theyA

œœ .. œ. P

r ≈ œ œ˙˙ ..lone˙˙ ..ã

œ

˙˙ ..Bass Drum

œ

˙˙ .. F

? #### 6 8

ã

œ œ œ

œ

-˙.

œ- .

P

a-œ .

P -œ . œ.

P

so

œ- .

˙.

˙. f

œ

be

P

Cymbals Triangle

˙˙ ..

# & #

˙.

&

œ. œ œ

##

˙.

2

? ##

œ œ œ

œ.

œ œ.œ

œ

6 8

œ œ œ

woul - dn't

A

2

t ##

j œ œ

68

all

I

P

w

Bb Bass

all

Œ.? #### 6 # 8

all

˙.w

Eb Bass

## & # # 86

div.

∑ œ

˙˙ ..˙˙ .. ˙.

œ- .

œ

˙˙ ..

F ˙.

F

˙. ∑

œ- .

œ œ

-œ .

˙.

˙- .

œ- .

Andante Moderato qd = 57

Baritone (T.C.)

˙.

œ

œ.

j œ œ œ 2 F ˙.

œ.

œ œ

A

∑ œ

œ.

œ- .

˙˙ .. ˙. ∑

œ.Andante Moderato qd = 57

6 ˙. 8 ˙˙ .. F 6 8˙.ro

Horn in F 2

œ- .

.b

Horn in F 1 & 3

œ- .

œ

œ- .

w

Trumpet in B b 2 & 3

œ- .

Œ.Andante Moderato qd = 57

Trumpet in B b 1œ

us

Oboe

Andante Moderato qd = 57

# & #

##

m

Fluteim

Piccolons he

Male Choirm

# V #

Vocals

Composer: Words & Music by Robbie Williams & Guy Chambers Arranged by Steven Walker A

co

Andante Moderato qd = 57

ic .

Score

œ

. œ œ œ.

2

œ 2

∑ ∑

œœ .. œ. P

Œ. ∑ ∑

œœœ ...

Œ. ∑ ∑

œ. # œœ ..

Œ. ∑ ∑

œœ ... œ

Œ. ∑ ∑

© Copyright 2001 Universal Music Publishing MGB Limited. This Arrangement © Copyright 2012 (50%) Universal Music Publishing MGB Limited. All Rights Reserved. International Copyright Secured. Used by Permission of Music Sales Limited.© 2011 EMI MUSIC PUBLISHING LTD. and KOBALT MUSIC PUBLISHING AMERICA, INC. This arrangement © 2012 (50%) EMI MUSIC PUBLISHING LTD. and KOBALT MUSIC PUBLISHING AMERICA, INC. All Rights Reserved. International Copyright Secured. Used by Permission. Reprinted by Permission of Hal Leonard Corporation. Geautoriseerde uitgave Bronsheim Music.

I Will Talk and Hollywood Will Listen

œ œ œ œ œ œ

# V #

13

Vox.

Spa - cey would call

on

the

œ phone

r ≈œ œ œ œ but I'd

be too

œ œ Œ. J

Œ.

Œ

bu - sy

œ J

Come

œ œ œ œ back

to

œ œ

the old

five

œ and

œ. dine

œ œ œ œ Camer - on

œ.

Di - az

œ œ œœ give

me

œ.

Œ.

a sign

œ œ œ œ œ œ I'd make you smile all

the

œ

j œ œ œ œ

time

and your con - ver

œ. - sa

œ. -

-

œ -

tion

j œ. œ œ œ

would com - pli-ment

T T

# V #

B B

? ##

Picc.

# & #

Fl.

# & ###B b Cl. 2

B b Cl. 3

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

? ## ## & # ## # ## & #

œ- .

œ- .

Tbn 1 & 2

3rd Tbn. B. Tbn.

Bar.

Eb Bass

˙˙ .. ∑

-œ . œ. ∑

œ- .

˙.

˙.

####

## & ##

& &

# ## & # # # ## & # &

####

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

˙.

˙.

œ- .

œ- .

œ- .

œ- .

˙.

˙.# œœ .. œ.

? ##

∑ Œ.œœœ ...

∑ Œ.

œ.&

###### & ### & #

? ##

? ### ## & # ? ####

œœ- ..

-œ .. œ

œ- .

-œ .

œœ- ..

# œœ ..

-œ . -œ . œ.

#

? ####

œ.

-œ .. œ

˙.

˙.

˙.

˙. p

˙.

˙.

˙.

˙. p œ. Œ J P quasi pizz. play ˙˙ ..

‰ œ.

˙. œ.

˙. p

œ. Œ J

‰ œ œ. .

˙˙ ..j # œ. Œ

œœ .. œ.

Œ.

‰ ‰ œj .

˙.Œ.

œœ .. F œ.

#˙.

˙˙ ..

˙.

play

œ.

œ- .

˙. p

p

∑ œ.

# ## & #

Œ. Œ.

œœ ..

#œ.

œ- . œœ- ..

Œ.

2

œ.

œ- .

œ

œ œ œ

-œ .

œœ- ..

-œ .. œ

˙.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

œ.˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ.

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

œ. j j œ. ‰ ‰ œ ‰ ‰ .

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

. j œ. Œ ‰ œ œ. œj ‰ ‰ œ. œ œ. . .

∑ œœ .. œ.

Œ. Œ.

œ. Œ J

‰ ‰

j œ.

˙. ∑

∑ Œ.

œœ .. œ.

Œ.

œ.

j œ. ‰ ‰ Œ .∑ Œ.

œœ ..

Œ.

œœ ..

nœ.

Œ.

œ˙.

∑ Œ.

œ

Œ.

Œ.

œœ .. œœ ..

Œ.

w

Bb Bass

˙˙ ..

w

Hn. 2

œ- .

w

Hn. 1 & 3

˙.

####

13

B b Tpt. 2 & 3

˙.

-œ .

œ- .

play

# & #

B b Tpt. 1

œœ- .. ∑13

Hp.

œœ- ..

-œ .

œ.

m

œœ- ..

œ- .

œ

co

œœ- ..

œ- .

‰ œ œ œ. F œ- . œ- . œœ- .. -œ .. œ

j œ

us

B b Cl. 1

œ- .

Œ.

m

E b Cl.

œ- .

im

Bsn.

&

###

ns he

E. Hn.

&

ro

Ob.

∑ solo

ic .

13

.b

Choir

œ. Œ J P quasi pizz.

‰ œ.

œ.

œ. Œ J

‰ œ œ. .

j # œ. Œ

‰ ‰ œj .

˙˙ .. p

˙. p

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

œ.

˙. ˙. œ.

j œ. œ. Œ ‰ œ. œj ‰ ‰ œ. œ œ. . .

œ. Œ J

‰ ‰

j œ.

j j œ. ‰ ‰ œ ‰ ‰ .

˙.

∑ ∑

j œ. ‰ ‰ Œ .Cb.

? ##

PAD Bass

t ##

? ##

##

13

13

Timp.

Glk.

Vibes

&

# & # 13

Cym. Trngl.

ã

13

B. Dr.

ã

œœ .. œ.

Œ. ∑ ∑

œœ ... œ

Œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

2

>˙ . F2

œ

I Will Talk and Hollywood Will Listen

# & #B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

˙˙ ..

˙˙ ..

## & # ### ## & # ˙.

# ## & # ˙. ## & ## ## & ##

˙.

&

####

? ##

Hn. 1 & 3

Hn. 2

Tbn 1 & 2

3rd Tbn. B. Tbn.

Bar.

Eb Bass

## & # ? ##

˙.

n˙ . F

˙.

˙.

œ.

˙.

˙. F

˙.

˙.

œ.

#˙.

PAD Bass

Glk.

Vibes

˙.

œ

œ

∑ n œ.

‰ ˙.˙˙ ..

˙. F n ˙˙ ..

˙.œ

œ

F ˙. F

F

˙.œ.

œ œ œ .

˙.

˙˙ ..

œ.

œ

œ.

œ œ

œ.

2

œ œ

2

2 2

œ

n˙.

2

œ

˙.

˙.

œ

˙.

œ.

œ

n˙.

˙.

œ

nœ.

œ

‰ ˙. ˙.

2

œ œ

œ.

˙. #˙.

n˙.

œ.

œ.

Œ.

œ œ œ

œ.

œ œ œ œ œ œ

n œ.

œ œ œ

œ.

œ.

œ nœ œ

œ.

œ œ œ œ œ œ

œ.

œ œ nœ

#œ.

˙.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

n ˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ.

˙.

˙.

˙.

˙˙ .. ˙.

œ œ œ

Œ.

˙. ˙.

œ. œ.

D

n œ.

œ.

ƒ

œ.

n˙.

˙.

œœ .. œœ .. f bring out 2 ‰ j œ œ œ œ

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

œœ ..

œœ ..

˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙.

œ.

˙.

œ

œ œ œ œ œbring out

˙.

œ.

˙.

œ

œ œ œ œ œ

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

n˙.

˙.

˙.

œ.

˙.

˙.

˙.

œ.

œ œ œ

˙.

˙.

j œ œ œ œ

n ˙˙ ..

œ

˙˙ ..

2

œ

˙˙ ..

˙˙ ..n ˙˙ ..

j œ œ œ œ j œ œ œ œ

œ. œ.

˙.

n˙.

˙.

˙. f

n˙.

˙.

˙.

n˙.

˙.

˙.

œ.

œ œ œ

˙.

˙.

˙.

n˙.

˙.

˙.

œ.

Œ.

˙.

˙.

### & #

‰ Œ.f

f

f >. œ

Œ.B.D. Large felt mallet

ß

>˙ .

ß

3

œ.

œ œ œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

2

œ

2

Œ.Large S.C., felt sticks

‰ Œ.>˙ .

ß

˙. æ p

œ ∑

F

#œ 2

œ

# ˙˙ ..

œ.

œ.

œ

2

œ.

2

œ˙.

œ

œœ

œ.˙.

2Œ.

n˙.

œ

œ

˙.

˙.

2

œ.

œ œ

˙.

œ.

Œ.

œ

what you're

2

n˙. ˙.

œ.

œ.

˙.

œœ ..

n˙. n˙.

œ

œœ

œ.

œ. œ.

˙.

# œœ ..

œ.

˙.

2

˙.

n˙.œ 2

œ.

˙.

˙. ˙.

œ.

˙.

œ.

˙ .. ˙

˙.

f n ˙˙ ..

˙.ã

œ. f

˙.

œ œ

˙.

˙. ˙. ß

˙.

œ.

œ œ œ

œœ .. œ.

œ.

˙.

j œ œœ œœ œœ œ f œ œ œ

˙˙ ..

˙.F

œ.

œ n ˙˙ .. œ œ

œœ .. œ.

œ

œ

œ

2

œ

bring out

f

œ.

2

˙.

˙. ˙.

˙.œ

œ

2œ just

# ˙˙ ..

˙.

? ##

˙. æ p

œ

œ

œ

œ

look

˙.

œ œ

œ.

œ.

berg

Oh

˙˙ .. ∑

-

n ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

Spiel

œ.

˙˙ ..ã

œ.

Mis - ter

œ.

˙˙ ..Large S.C., felt sticks

œ

œ.

œ

word

˙˙ ..

2

‰ œ œ

˙˙ ..

t ##

&

f

˙. ß˙.B

œ œ

Œ.

Œ.

2

2

œ.B

œ.

2

œ.n ˙˙ ..

œœ ..

∑ œ.

˙.

B . œ

˙.

˙.n ˙˙ .. F ∑

˙.# ˙˙ ..˙˙ ..25

B. Dr.

B

˙˙ ..

25

Cym. Trngl.

f n˙ .˙.

? ##

25

Timp.

˙. F

˙ .. ˙

? #### ˙ . # p ? #### ∑ 25

Cb.

n ˙˙ .. F

B

˙˙ ..

? ## # ## & #

œ.f

Œ.

˙.

w

Bb Bass

## & #˙.œ

e - very

˙˙ ..

œ

˙. ˙.

˙. F

˙˙ ..

# ## & #œ

at mya2

˙.

˙. ˙.w

B b Tpt. 2 & 3

˙.

f

Œ.

#˙.

˙.

# ## & #

˙.

bow

≈ rœ œ œ œ

˙˙ ..

∑ œ.˙ .. ˙

B

˙.

˙ .. ˙

∑ œ.

F n ˙˙ .. F# ˙. p

25

œ.

# ˙˙ ..

# ## & # ˙.

# & #

B b Tpt. 1# ## & # # ˙˙ ..

25

Hp.

#˙.them

˙ n ˙ ..

˙˙ ..

˙.

See

œ

im

B b Cl. 3

˙.

˙.

œ.

Hmro

B b Cl. 2

? ##

˙.

˙. Fœ. n ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

.b

B b Cl. 1

## & #

˙.

˙˙ ..

w

E b Cl.

# & #

˙˙ ..

lis - ten

˙˙ ..

B

# ˙˙ ..

willm

# & #

and Hol - ly - wood

œ

co

F ˙. n˙ .

talk

œ œ J

œ

ic .Fl.

Bsn.

will

≈ r œ œ œ œ

œ

Hm

25

E. Hn.

IPicc.

Ob.

œ.

F n ˙˙ ..

? ##

B B

œ.

Choir

B

us

mine

# V #

T T

Œ.

m

œ.

˙.

ns he

# V #

25

Vox.

œ œ

I Will Talk and Hollywood Will Listen

œ

Fl.

Ob.

E. Hn.

Bsn.

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

œœ

# & # &

œ

2

œœ

˙˙ ..

œ

n˙ .

2

œ

œ

2

˙.

? ##

˙˙ ..

## & # ##

œ

# ## œ . & #

n ˙˙ ..

2

œ

œ J

˙.

œ

œ J

n˙ .

## & # # ˙. œ.

œ

# ## & # # ˙˙ ..

œ

## & # ## œ .

œ 2

œ? ##

Tbn 1 & 2

3rd Tbn. B. Tbn.

Bar.

Eb Bass

2

## & #

œ

˙˙ ..

? ##

œ.

˙.

# ## ˙ . & # #

œ.

Cb.

œ.

PAD Bass

t ##

œ.

? ##

œ.

37

Timp.

Glk.

Vibes

&

37

Cym. Trngl.

ã

37

B. Dr.

œ

n˙ .

œ

ã

2

œ

n˙ .

œ

2

œ

Œ.

œ

n˙ .

œ

n˙ .

Œ ˙ .. ˙œ ∑

fsolo

œ œ œ F

˙.

n˙ n ˙ ..

˙. ˙.

n˙.

˙.

˙. F

˙.

n˙.

˙.

œ

j œ.

˙.

n œ.

˙.

œ œ œ œ œ œ

œ J

œ

j n œ. n ˙ . ˙.

˙.

n˙.

˙.

˙.

n˙.

F

F . ˙˙ .

œ

œ

œ

œ

œ

n˙ .˙˙ ..

˙. ˙˙ ..

˙.

˙.

˙.

˙.

œ nœ œ œ nœ œ

˙.

˙.

˙.

n˙ .

˙.˙.˙.

˙.let ring

‰ Œ.4

œ nœ œ

f nœ œ œ œ œ nœ F ˙. æ p ∑˙.

œ œ œ

œ.˙˙ .. ƒ ˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙ .. ˙

Œ

œ.

œ œ œ

œ.

œ œ œ

œ.

œ.

œ œ œ

œ.

œ œ œ

œ.

˙˙ ..

C

˙. f ˙. f ˙. f ˙.

˙. #˙.

˙. ˙.

˙.

˙.

œ.

˙.

#˙.

˙.

˙.

#˙.

˙.#˙.

‰ œ œ œ ƒ ‰

œ œœ œœ œ

ƒ

˙˙ ..

˙˙ . .

˙.

˙. ∑

‰ Œ.œ.

Œ.

˙. æ p

œ

j œ

œ

j œ

œC

œ

˙˙ ..f

f

˙.

Œ

˙˙ ..

j œ

œ

œ ‰ œ œ œ œ Fƒ ˙˙ ..

f

œ.œ œ œ œ œ œ ƒ soli œ œ œ œ œ œ

C

œ œ œ œ œ F œ ‰ œ œ œ œ F œ ‰ œ œ œ œ F ‰ œ œ œ œ œ Fsoli

f

œ œ œ

˙. #˙.

˙˙ ..

œ œ œ œ œ F ˙˙ ..

˙.

∑ #˙.

let ringœ.

˙.

˙.

˙. ˙. æ

˙.f ˙˙ ..Œ.˙. ƒ

C˙.

C˙.

˙. f œ œ œ œ œ œ

ƒ

˙. ˙.

˙˙ ..

solin˙.C

˙˙ ..

˙.f

j œ ƒ

Œ˙.

arco

Œ.˙. F

œ

˙. ˙.

n œ.

n˙ . ˙.

œ J

˙. ˙.

œ

˙˙ ..

œœ ‰ ‰ J

˙. n˙.

œ. F

# ˙˙ ..

œœ ..

˙. ˙.

j nœ n˙.

˙˙ ..n ˙˙ ..

π ˙˙ .. π

˙˙ ..˙.

˙.˙˙ ..˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

˙.˙.

Cœœ J ‰ ‰

˙˙ . . ∑

˙ .. ˙

Fœœ ..˙˙ . .

œ œ œ œ œ œ ˙. j nœ n˙. n œ. œ

˙.

F n ˙˙ ..˙.

˙.

˙˙ ..

˙. ˙.

pizz.

Œ.

˙.

˙.

œ œ œ œ œ

F∑ ˙. æ p

,

nœ.# & #˙. F

œ F œ.

˙.

2

##œ

2

? ##˙. F

,

˙.

? #### œ . 37

n ˙˙ ..

œœ

˙.

? ##

? ####

2

˙˙ .. ˙.

wordCœ.

e - very

Œ.

œ.n˙ .

œ

w

Bb Bass

œ

œ.b

Hn. 2

## & #œ œ œ œ œ œ

w

Hn. 1 & 3

n˙ .# ## ˙˙ .. & #

bow at my

œ œ œ œ œ œ

w

B b Tpt. 2 & 3

surd

œ˙. F

# & #

# ## ˙ . & #

œ œ œœ. F ˙. F

˙.

37

B b Tpt. 1

n˙ . n ˙˙ ..

# ## ˙. & #

-œ F

˙. 2

ab

Œ2

# ## œ . & #

## & ##

˙ .. ˙ F

n˙ .

œ

œ

lit -tle

˙.

œ

a

Œ.

œ.

Ah

˙.

œœ

œœ

37

Hp.

œ.

2

j œ œ œ. œ˙ n ˙ ..

œ

## & #

seem

n ˙˙ ..

2

##

Does-n't that

Œ

m

# & #

37

Picc.

œ.

co

˙˙ ..

sing

œ œ œ

ic .

? ##

Œ.

us

˙˙ ..

œ.

m

B B

# V #

-

œ J

im

Choir

mis

œ

ro

T T

œ J

ns he

œ

# V #

37

Vox.,

œ J

I Will Talk and Hollywood Will Listen

? ##

˙ .. ˙

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

# & #

Ob.

E. Hn.

Bsn.

E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

##

&

##

## & # ? ##

œ.

œ.

˙˙ ..

œœ œœ œœ

œœ ..

œ.

œ œ œ

œ.

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ

œ.

j œ œ

œ.

œœ ..

ƒ ˙. ƒ

˙. f ˙˙ ..

˙. ˙.

# # ˙. & # ## f # ## ˙ . & # f # ## ˙ . & # f # # ˙. & ## f ## & # # ˙.

œ.

? ##

˙˙ ..

œ

Tbn 1 & 2

3rd Tbn. B. Tbn.

Bar.

Eb Bass

˙˙ ..

œ œ œ

œ.

œ œ œ

œ.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ . .

# ## œ . & #

œ

? #### ˙ . #

PAD Bass

œ œ. J

? ## t ##

˙.

? ##

Glk.

Vibes

&

# & # 49

Cym. Trngl.

ã

49

B. Dr.

##

ã

˙. f

j œ œ

˙. ˙.

let ring

œ f

œ.

œœ ..

4

4

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œœ .. ˙.œ

œœ J

œ.D

œ. œœ ..

˙. ˙˙ .. ˙. ˙.

œ.

n˙ .

˙.

n˙ .

˙.

n˙ .

˙.

n˙ . ∑ œ œ œ ∑

. >˙ œ.

œ. ∑

espress.

˙.∑ ∑ œ. œ.

œ.

espress.

˙.

espress.

˙.

œ.

˙.

#˙.

˙˙ ..

˙.Œ.

œœ ..

F ˙.

F ˙˙ .. F

œ.

F œ.

œ.

œ.

˙.

œ.

œ œ

œ.

œ.

˙.

œ.

œ œ

˙.

˙.

œ.

˙.

˙.

2

˙˙ . .

˙˙ ..

#˙.

˙.

crescendo

˙˙ ..

˙˙ ..

˙.

œ.

˙˙ ..

crescendo

crescendo

˙˙ .. œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

œ.

œ.

˙.

˙.

œ. œ. œ.

œ.

˙˙ ..

crescendo

crescendo

crescendo

˙.

˙.

œ œ 2

˙.

crescendo

˙˙ ..

˙˙ ..

2

˙˙ ..

˙.

˙.

crescendo

˙.

˙.

˙.

. n ˙crescendo

˙˙ ..

˙.

˙.

crescendo

˙˙ ..

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œœ ..

œœ ..

crescendo

˙.

˙. crescendo

˙.

˙.

n˙.

crescendoŒ

ŒŒ ‰

œ œ F ∑

˙.

2

#˙.

˙.

˙.

œ.

˙˙ .. F˙ ˙ ..

œœ ..

˙˙ ..

F ˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ

‰ ‰ œ œ

bring out

œ œ

œ œ œ

f œ œ œ bring out ‰ ‰ œ œ œ œ 2

2nd

2

œ œ œ.

f

2

˙.

crescendo 2

œ œ œ. ˙˙ ..

crescendo

˙. ˙˙ ..

crescendo

˙˙ . .

F

˙. F ˙.

œ.

˙. ˙.

crescendo

œ œ œ

œ œœ œœ .. 2

crescendo

˙.

n˙.

˙. ˙. ˙˙ .. œ.

œ.

n˙.

œ.

œ.

n˙.

œ.

œ.

crescendo

˙.

#˙.

˙.

F

˙.

œ.

˙˙ ..

˙.

œ.

œœ ..˙.

œ.

F œ.œ.

espress.

œ.

˙.

F ˙.

D

œ.

œ.F ˙.

˙.

œ.˙.

˙.

œ œ J

sav - iour∑ D

theirj œ ‰ ‰ Œ.me

œ œœ œ œ œ

j œ œ œ œ They'll callF ˙.

œœ ..

thej ‰ ‰ œ. œ F

D

set

go and vi - sitj ‰ ‰ Œ. œ

F

œ

I'llF ˙.

˙.

took

œ œ œ œ œ œ ∑

˙. F ˙˙ ..

˙.

off - ice

Œ. ∑

j ‰ ‰ œ. œ F j œ ‰ ‰ œ. F

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙.

œ.

D

D

˙.

œ œ œ œ œ œ œ.

f

œ.

˙. n˙ .

˙.

? #### ˙ .

49

Timp.

˙˙ ..

œ.

œ œ œ œ œ œ œ.

49

Cb.

œœ ..

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ

from what the box

œ.

˙.

n˙ .

œœ ..

## & #

? ##

œ.

˙.

œ œ œ œ œ œ œ.

? ##

j œ œ

œ.

œ.

###

œ œ 2

œ œ. J

w

Bb Bass

# ## ˙ . & # ˙. &

œ œ œ

˙˙ ..

# ## œ . & #

2

˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

2

w

Hn. 2

œ J

œ.

w

Hn. 1 & 3

œ.

˙.

bring out

B b Tpt. 2 & 3

œ J

2

ranch

œ

˙. ˙.

a

œj ‰ ‰ œ. œ F j ‰ ‰ Œ. œ

˙.

œ œ

œ

œ.

œ.

œ œ

œ.

D

œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ J

œ

œ œ

œ J

œ

˙.

œ.

œ

˙.

49

B b Tpt. 1

œ J

œ.

œ.

# ## ˙ . & # f #### . ˙ # & # & #

œ

˙. ˙.

œ.

# ## œ œ œ œ œ œ œ . & # #

49

Hp.

œ œ œ œ œ œ œ.

œ œ œ

and live on

œ

m

˙˙ ..

book

œ œ œ

co

˙˙ ..

my

œ.

ic .

˙˙ ..

Ah

the rights to

j œ œ œ œ

us

˙˙ ..

up

œ

m

Fl.

Buy

# V #

49

Picc.

œ œ œ œ œ œ

ns he

B B

Dro

Choir.b

T T

im

# V #

49

Vox.

˙.

˙.

#˙.

˙.

˙.

˙.

crescendo

˙.

crescendo

œ. F

espress.

˙.

œ.

œ.

˙.

œ.

œ.

œ.

œ.

‰ Œ.5

∑ ˙æ. Í Œ

˙.

˙æ. ‰ ‰ œ œ f

crescendo S.C.

˙. æ p

œ œ œ œ œ 2

œ.

œ œ 2

˙. æ ∑

I Will Talk and Hollywood Will Listen

Ob.

E. Hn.

Bsn.

# & # # & # &

##

## & # ? ## ## & # ##

E E b Cl.

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hp.

# ## & # &

Hn. 1 & 3

œ.

œ

ƒ˙ .

F

œ- œ- œ-œ œF œ œ

ƒ ˙.

œ.

ƒ œ.

Œ.

ƒ ˙˙ ..

Hn. 2

Tbn 1 & 2

3rd Tbn. B. Tbn.

&

###

? ## ? ##

F

ƒ ˙.

œ.

F œ.

ƒ

Cb.

? ##

E

PAD Bass

t ##

E 61 Timp.

? ##

Glk.

# & #

Vibes

# & #

˙˙ .. F

˙. ƒ ˙˙ ..

˙. F

61

ƒ ˙.

Cym. Trngl.

ã

61

B. Dr.

ã

I'll

be back home in

œ #œ

2

œ

œ 2

œ œ

#˙. œ.

œ

œ

2

Œ. ∑

˙.

œ.

-œ - - œ œ œ ‰ œ ˙.œ.

œ

œ- œ- œ - œ- œ -œ œ œ œ œ œ- œœ œ ‰ - œ˙.-œ - œ œ

-œ - ‰ œ œœ œœ œ.

œ

˙.

œ.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ J

œ.

œ J˙˙ ..œ.

œœ- -œ œ

œ- -œ

œ.

˙.

‰ ‰

˙.

‰ ‰

œ.

œ.

P ˙.f

œ.

˙.œ.

œ.

œ.

˙.

˙æ.

˙.

œ.

œ6

F

˙.

œ.

œ J ‰ ‰

˙.

œ.

˙.

œ.

˙. ˙˙ ..

œ œœ ..

˙.

œ.

˙.

œ

˙˙ ... ˙

ggg ˙˙˙ .. gg . ggg gg ˙ . gg ˙ . ggg ˙ .

2

2

ƒ ˙˙ ..

+ 3rd

œ œ

∑ Œ.

œ.

˙. æ pœ.

F

n˙ . f

F

Œ.

ß

œ.

œ.

œ.

œ ‰ ‰ J

œ.

œ.

‰ Œ. œœ œœ

˙. ˙˙ ..

œ œ

˙.

j œœ œœ œœ ..

2

‰ Œ.

œœ ..

œ

œ œ

∑ ∑ œ ‰ ‰ J

j œœ ‰ ‰ œœ œœ

œ œ œ œ

˙˙ ..

2

œ œ

˙.

œ œ œœ ‰ œJ œ

Œ.

œœ .

Œ. ‰ Œ.

œ œ J

œ

2

2

‰ Œ.

˙.

˙.

œ

‰ Œ.

˙.

˙.

œ

‰ Œ.

˙.

˙.

œ

‰ Œ.

˙.

œ.

Œ.

˙. æ p

2

2 ‰ œj œ œ ∑

œ

Œ.

2 2

2 2

œ œ œ œ ∑

2nd

˙.

œ.

4

˙.

2

œ.

4

œœ œœ

Œ.

œ J ‰ ‰œ ‰ Œ.œœ œ œ

œ œ J

ƒ

œ.

œ J ‰ ‰let ring

ƒ >˙ .

œœ

˙. ˙.

f n˙ . f

˙. æ

S.C.

œœ ..

˙˙ ..

fœ œ

˙.

f n ˙˙ .. f œ œ F œ.œ

˙˙ ..

n˙ . f n ˙˙ ..

nœ. ƒ

œ.

Œ

ƒ œ.

2

˙. ˙.

ƒ n ˙˙ ..

n˙ .

˙æ. P

2

œ œ

˙.

˙.

œ #œ

œ.

n ˙˙˙ ...

˙.

˙.

œ.

˙.

2

n˙ . f ˙˙ ..

˙.Œ.

œ œ

F

2

˙.

ff

œ.

˙.

œ.

Œ.

f

f n˙ .

œ.

˙.

2˙˙ ..

˙.

œ #œ

œœ ..

œ œ

f n˙ .

œ.

Œ.

˙˙ ..

œ œ

f œ.

˙.

œ. pn˙ . f

2 2

˙˙ ..

œ œ

Œ.

f œ.

4

Œ.

˙.

œ.

ƒ œ œœ ‰ œ

œ.

2

f

œ œœ ‰ œ

Œ œœ J ‰ ‰

f

˙.

˙.2

˙.

˙.F

2œ.

˙˙ ..

˙˙ ..˙. œœ ..

œœ œœ

f n ˙˙ ..

2

˙.˙.

f ˙.

œ œ

˙.f n ˙˙ .. f œœ ..

œ.

2˙.

œ œ

œ œ˙.

2

œ.

œ.F œ œ ˙.

œ œ

œ œŒ.

œ.

œ.

˙.

œœ ..

˙.

f œ.˙˙ ..

f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n ˙˙ .. n˙ . P œ œ F ˙. œ. œ. œ. 2ndœ

˙˙ ..

˙.œ J œ

lis - ten

n ˙˙ ..

œœ œœ

œ.

and Hol -lywood will

Œ.

f

œ.

≈ rœ œ œ œ œ

œœ ..

f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n˙ .

˙˙ ..

F

talk

˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P

˙.œ

will

˙˙ ..

˙˙ ..

œ.

œ.

I

n ˙˙ ..

˙˙ ..

œ.

F ˙.œ

œ.

œ.

œ.2

œ- -œ

˙. ˙˙ ..

˙.

2

œ.

œ

œ.

œ.

Oh

˙˙ ..

œ. F ˙˙ ..

˙˙ ..

F˙˙ ..

˙˙ ..

˙.œ- -œ

f

2

˙.˙.

œ- -œ

œ.

F

Œ.

˙˙ ..

œ.

˙˙ ..

œ.

œ- œ- œ-

œ- -œ

F

2

œ œ

œ

œ.

se - quel

˙˙ ..

2œ.

˙˙ ..#˙.

œ.˙˙ ..˙˙ ..

˙.

#˙.

˙ .. ˙

2˙. F ˙.

F

œ #œw

ƒ ˙.

œ œ

œ. œ.n˙.

Œ.

2

2

˙˙ ..

to pro-mote the

2

2

˙.

Fœ. ƒ ˙.

œ

œ.

œ

June

˙˙ ..

˙˙ ..

œ #œ

œ

œ œ J

œ œ œ œœ.

œ- # œ- -œ -œ œ

œ.

2

œ. œ.

F# œ- - ‰ œ œœ œœ # -œœ œœ-2

F

ƒ

œ #œ

œ- œ- - œ œ ‰ œ -œ - œ œœ œ œ œœ œ‰ œƒ ˙.

f

œ

2

˙˙ ..ƒ

let ring

œ 2˙˙ .. ƒ

ƒ

œ.# ˙. ƒ ? #### ˙ .

61

œ.w

Bb Bass

œ œ

œ #œ

œ- # œ- -œ -œ œ ‰ƒ

œ.

œ- œ- -œ œ œ‰

2

2

˙. F œ.

ƒ # # ˙. & # # ˙. ? ####

div.

-œ œ œ - -œ œ F -œ œ œœ œ œ- œœ œ - œF œ œ

F

F

œ

˙. ˙.

‰ ‰

w

Eb Bass

F ˙. ˙.œ

2

F

ƒ ˙.

œ.˙˙ ..

E Bar.

œ 2# ## ˙ . & # ƒ # # # ˙+3rd . & # ˙. &

But˙.

˙. ƒ #### ˙ . & # ˙. ƒ # ## & # ˙. ƒ # ## & # # ˙. ƒ E 61 ## ˙˙˙ .. & . ƒ ? # # ˙˙ ..

###

the moon

.b

B b Tpt. 2 & 3

on

E 61 B b Tpt. 1

lives

Oh

ƒ # ## ˙ . & # &

ce - le - bri - tyƒ #### ˙ .

####

scorn

œ œ œ œ œ œ

Œ.

œ.

mwill

‰ œ œ œ œ

co

? ##

les

œ

ic .-

œ œ œ

us

Fl.

the peop

# V #

E 61 Picc.

of

œ œ

m

B B

All

œ

im

Choir

œ œ œ œ œ œ œ

ns he

T T

# V #

ro

E 61 Vox.

∑ ∑

˙. æ p œœ> ˙. ß

I Will Talk and Hollywood Will Listen

? ##

n ˙˙ ..

˙˙ ..

# & #

˙.

˙.

œ.

n ˙˙ ..

˙˙ ..

œœ ..

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & # # & # &

###

? ## # ## & # # ## & ##

Hn. 1 & 3

Hn. 2

Tbn 1 & 2

3rd Tbn. B. Tbn.

Bar.

Eb Bass

˙. n ˙˙ .. ˙. œ œ

œ.

Œ.

˙.

œ.

œœœœœœ

# ## & # n˙.

œœ ..

˙.

œ.

œ

# ## & # # n˙.

œ.

œ œ œ

# & #

˙˙˙ ...

## & # # # n ˙˙ ..

n ˙˙˙ ...

? ##

n˙. n ˙˙ ..

## & ##

˙.

œœ ..

## & #

n ˙˙ .. ˙. n ˙˙ .. ˙ n ˙ ..

## & ##

œ.

? #### n ˙ . #

w 73

B. Dr.

ã

ƒ2

œ œ œ œ œ2 2

œœ œ

œ œ œ

œ.

˙˙ ..

2

œ j ‰ œœ œœ œ 2 2

œ

˙˙ ..

2

2

˙œ ..

œ œ œ ‰ ‰ œ œ

œ œ œ

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.œ.

Œ. ∑

œœ ..

œ œ 2

œ.

œ

œ

œ.

œ.

nƒœ œ œ . œ

œ.

œœ œœ 2

˙. j œ

œ

œ œ

œ.

2

œ. œ.

˙.

œ.

œ.

nU˙ .

œ.

œ.

nU˙ . U˙ .

#œ.

œ.

œ.

œ.

#œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ

œ

˙. ƒ œ.

œ œ

ƒ œ.

2

œ œ

ƒ

˙. œ.

œ.

2

˙. ∑

œ

j œ

œ

œ J

n˙.

2

œ œ 2

œ œ

œ. œ.

œ œ 2

œ.

˙. æ p

ƒ œ.

˙. æ p

∑ Œ ˙˙ ..

‰ œ œ œ F ∑

∑ ∑

œ œ œ œ œ

œ. , F ˙˙ .. p , ˙. p , ˙. p

U

n˙.

Uœ F

œ

U˙ .

j œ. ˙ .œ œ œ œ œ œ

œ J

˙.

n ˙˙ ..

˙.

P

œ.

nœ.

œ

˙.

n˙ .

˙.

˙.

n˙ .

˙.

œ œ

œ.

œ

j œ

œ œ

œ.

U˙ .

œœ ..

œœ œ œ

nU˙˙ ..

,

U

,

œ. ˙.

œœ

œœ 2 2

œ

2

œ

˙.

œœ ..

œœ œœ 2

n ˙˙ ..

œ œ

œ œ

2

2

nU˙ .

œ.

˙.

2

œ œ

˙˙ ..

p

˙.

p

nU˙ .

2

˙.

œ.

˙.

œ.

n˙.

œ œ 2

n˙.

œ œ

n˙.

2

˙.

œ.

Œ. ∑

‰ Œ.U

œ œ

˙. æ p

UUU

∑ U

œ ‰ Œ. let ring7

U∑

>˙ . F

n ˙˙ .. ∑

n˙ .

˙.˙.

∑ nœ.

œ

U˙. æ p

long

∑ ∑

long

œ. F

U∑ Œ.

U

∑ ∑

œ. ‰ Œ . F ∑

U

U

U

U

∑ ∑

UU

‰ Œ.

∑ œ. ‰ Œ . F pizz. œ. ‰ Œ . F quasi pizz.œ. p

‰ Œ. ∑

F œ ‰ ‰ UŒ . J‰ Œ.U∑let ring

œ ∑U

U

‰ Œ.

let ring

œ. F

U

hard mallet

∑ ∑

U

n œœœ ...

‰ Œ.

quasi pizz.

U

nœ.

œ. ∑Uj ‰ ‰ Œ. nœ

U

œ œ œ

j nœ n˙.long

nœ.

˙. P

U

n ˙˙ .. F œ ‰ ‰ UŒ . J

∑ ∑

œ Jlong

œ

˙. ˙. F œ J ‰ ‰ UŒ .

U˙˙ ..pizz.

œ. F

U

ƒ

˙.

U˙˙ ..

j œ ‰ ‰ Œ ‰U˙ .

# œœ ..U

œ œ œ2

Uœ.

2U

n˙.

2

F

œœ œœ 2œ J ‰ ‰ UŒ .

nœ.

˙. ˙. F U n ˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ j ˙. nœ n˙. nœ. œ ∑U

j n œ. n ˙ .

˙˙ ..U

nœ.

œ.

Œ.˙˙ ..

˙.

P

U

œ. word

U

˙.

j ‰ œœ 2

e - veryn ˙˙ ..U˙ .

œ.

˙.

P

œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ

˙˙ ..

œ.

2

2

ƒœ œ

˙. ƒ ˙.

let ringj œ

˙. ƒ

œœ

ƒ ˙.

œ.

2

ƒ

œ œ

ƒ ˙. ˙. ƒ ˙.

œ. ƒ

U˙ .

œ œ œ œ œ

bow at my

,

Œ

œ p

Œ.

œ.

ab - surd˙˙ ..2

lit-tlep

U

œ œ

‰ œ J

# ˙˙ ..

Ï

U

n˙.

jœ œ œ. œ a

div.

U˙ .

2

œ.

˙.

Ï ˙˙ ..

U˙ .

Œ,

U˙ .

˙˙ ..

œ.

ƒ

U˙ . U˙ .

ƒ œ œ œ. nœ ƒ œ nœ

U

n ˙˙ ..

2

˙˙ .. œ

U˙ .

œœ ..

œœ

# œœ

œ. seem

U

˙.

2

nœ œ œ #œ.

œ.

ƒ ˙ ˙ .. ƒ nœ œ

œ œ œ œ œ œœ .. œœ œ œœ nƒ˙˙ .. œ

˙.

œ.

n ˙˙ ..

œ

˙.

Œ.

˙˙ ..

œœ œ œœ œœ œœ œ

œ œ œ

œ.

˙˙ .. ˙.

œœ

2

œ.

œ œ œ

2

2

Œ

œ œ œ

Ah

œœ œ œœ nœ

œ œ œ Does-n't that

U

n ˙˙ ..œ œ ‰ œJ

œœ

mis - sing

˙˙ ..

˙.

,

œ U˙ . J

œ

# ˙˙ ..˙.

just what you're

œ J

n ˙˙ ..

˙. ƒ

˙.

˙.

# & #

let ring

2

œœ œ œœ œœ œœ œ

œ œ œ

Glk.

œ ‰ Œ.

˙.

œ.

nœ. ƒ

ã

2

˙. œ.

? ##˙.

2

œ œ œ œ

œ

Timp.

&

œ 2

2

œ.

œ.

73

œ

2

œœ ..

n˙.

##

œ.

2

œ œ œ œ

œœ

t ##œœ

2

œœ ..

œ.

Œ.

œœ

œ œ œ œ

˙˙ ..

n˙.

Cym. Trngl.

œ 2

œ œ

Œ.

œœ œœ œ œ

˙˙ ..

œ.

˙. œœ ..

2

œ œ œ

+ 3rd

? ##

œ œ œ

gg ˙˙ .. ggg ˙ . g gggg ˙ gggg ˙˙ ... g

œ.

? ##

Vibes

2

˙. ˙.

# # # n ˙˙ .. & #

73

œ œ

œ œ œ

œ. œ œ œ œœ œœ

73

PAD Bass

œ.

œ.

œ.

Cb.

œ

2

œ

œ.

look

œ . œœ œ n œœ . œœ2

? #### n ˙ .

Bb Bass

œ.

œ.

berg

n˙.

œ œ œ œ œ 2 f

Œ.

œœ ..

˙.

? ##

œœœœœœ

˙˙ ..

2

## & #

œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ. œ.

œ.

œ œ-

˙˙ ..

Œ.

Œ.

œ.

˙.

Œ.

œœ ..

˙.

œ.

# ## & #

œœ ..

˙˙ ..

˙.

˙.

# ## & #

˙˙ ..

w

B b Tpt. 2 & 3

˙.

œ œ

73

B b Tpt. 1

Oh

# ## n œ . & #

73

Hp.

˙˙ ..

Spiel

œ

m

n ˙˙ ..

Mis-ter

œ

co

E b Cl.

word

œ œ

ic .

Bsn.

e - very

œ.

us

E. Hn.

at my

œ.

œ.

m

Ob.

bow

‰ œ œ

im

Fl.

them

Œ.

Œ.

œ.

# V #

73

Picc.

See

≈ rœ œ œ œ

ns he

B B

œ

.b

Choir

œ.

w

T T

œ.

ro

# V #

73

Vox.

F