Invertec V205-T ACDC V270-T ACDC ve V320-T ACDC - Askaynak

14 downloads 75 Views 941KB Size Report
TIG. AC/DC Kaynak Akımı Sağlayan. INVERTÖRLÜ. TIG KAYNAK MAKİNELERİ. Invertec® V270-T AC/DC Invertec® V320-T AC/DC. 230 A. (%60). 270 A. (%35).

Lincoln Electric Invertec® V205-T AC/DC, V270-T AC/DC V320-T AC/DC

AC/DC Kaynak Akýmý Saðlayan

TIG

INVERTÖRLÜ TIG KAYNAK MAKÝNELERÝ

Kaynak Makineleri

170 A (%60)

200 A (%40)

230 A (%60)

270 A (%35)

280 A (%60)

320 A (%35)

Invertec® V205-T AC/DC Invertec® V270-T AC/DC Invertec® V320-T AC/DC Ayarlanabilir Yüzey Temizliði ve Penetrasyon Özelliði Kaynak Parametrelerin Ark Üzerindeki Etkilerini Gösteren Çok Fonksiyonlu LCD Ekran Alüminyum Alaþýmlarýnýn Kaynaðýnda Yüksek Performans

1 Faz

Faz

CC

AC

V270-T AC/DC V320-T AC/DC

V205-T AC/DC

Invertec® V205-T AC/DC ; V270-T AC/DC ; V320-T AC/DC

DC

2

2 Invertec® V205-T AC/DC (230V - 1 Faz), V270-T AC/DC ve V320T AC/DC (400V - 3 Faz) % 35 çalýþma çevriminde sýrasý ile; 200 A, 270 A ve 320 A deðerinde AC/DC çýkýþ akýmý veren ve en geliþmiþ dijital invertör teknolojisi kullanýlarak tasarlanýp üretilen profesyonel tip örtülü elektrod ve TIG kaynak makineleridir. Kaynak operatörü AC/DC kaynak akýmý veren invertörlü bir TIG kaynak makinesinden beklenen bütün özellikleri kullanýcý dostu kontrol paneli üzerinden kolay bir þekilde kontrol edebilir. Deðiþken frekans kontrol özelliði sayesinde gerçekleþtirilen kaynak uygulamasý için en uygun ark odaðýnýn hassas bir þekilde ayarlanmasý mümkündür. Invertec® V205-T AC/DC ön panelde bulunan ve kaynak akýmýný gösteren dijital göstergeye sahiptir. Invertec® V270-T AC/DC ve V320-T AC/DC ise dijital akým göstergesi ve anlýk kaynak parametrelerinin yanýnda bu parametrelerin ark üzerindeki etkilerini de belirten çok fonksiyonlu bir LCD ekran içermektedir. Yüksek performans Geliþmiþ teknolojisi sayesinde dalga formu istenilen þekilde ayarlanarak mükemmel bir ark karakteristiði elde edilir. Yüksek verim PFC invertör teknolojisi ile giriþ gücünün maksimum düzeyde çýkýþ gücüne aktarýlmasý saðlanýr. V270-T AC/DC ve V320-T AC/DC modelleri bu özelliðe sahiptir.

Her üç modelde de standart olarak ayarlanabilir temizleme ve penetrasyon özellikleri bulunmaktadýr. Bu sayede, özellikle alüminyum alaþýmlarýnýn kaynaðýnda, malzeme yüzeyinde bulunan alüminyum oksit tabakasýnýn temizlenmesi ve yüksek bir penetrasyon saðlanmasý mümkün olmaktadýr. Makinelerda standart olarak AC kare dalga formu kullanýlmasýna karþýn kaynakçýnýn ihtiyaçýna göre farklý dalga formlarý üretilebilmektedir. Ayarlanabilir baþlangýç akýmý fonksiyonu da her üç makinenin standart özellikleri arasýnda yeralmaktadýr. Yüksek baþlangýç akýmý sayesinde, alüminyum alaþýmlarýnýn kaynaðýnda ergiyen dolgu metalinin yüzeye daha iyi yayýlmasý ve bunun sonucunda daha düzgün bir kaynak dikiþinin elde edilmesi mümkün olmaktadýr. Invertec® V205-T AC/DC, V270-T AC/DC ve V320-T AC/DC standart set içerisinde hava soðutmalý olarak tedarik edilmektedir. Ancak isteðe baðlý olarak Coolarc® 20 (V205-T AC/DC) ya da Coolarc® 34 (V270-T AC/DC ve V320-T AC/DC) su soðutma ünitelerinin baðlanmasý ile her üç model de su soðutmalý sistemler haline dönüþtürülebilir.

Geliþmiþ LCD ekran ve dijital gösterge Grafik LCD ekran görüntüsü makinenin daha kolay kontrol edilmesine olanak saðlar. LCD ekran V270-T AC/DC ve V320-T AC/DC modellerinde bulunmaktadýr. Özel fan sistemi Sadece ihtiyaç anýnda çalýþan fan sistemi sayesinde daha düþük enerji tüketimi ve daha etkin bir soðutma saðlanýr.

Deðiþken ark frekansý Ayarlanabilir AC frekans özelliði sayesinde (20-200 Hz) ark odaðýný ve ilerleme hýzýný ayarlamak mümkündür.

Ayarlanabilir sýcak veya yumuþak baþlangýç Kaynak baþlangýcýnda daha iyi bir dikiþ görüntüsünün elde edilmesine olanak saðlar.

Ayarlanabilir yüzey temizliði ve penetrasyon Özellikle alüminyum alaþýmlarýnýn kaynaðýnda yüzeyde bulunan oksit tabakasýnýn temizlenmesi kolaylaþýr.

2 (iki) yýl parça ve iþçilik garantisi (Kaynak pensesi ve sarf malzemeleri hariçtir)

Frekans Etkileri Dinamik Ekran Sembolleri Teknik Özellikler

SEMBOLLER

PARAMETRELER

50 Hz

f

min.

max.

AC Frekans AC Balans

120 Hz

f

Darbe (Pals) Frekansý Sýcak Baþlangýç (Hot-Start)

50 Hz Düþük Frekans

120 Hz Yüksek Frekans

GENÝÞ ARK

DAR ARK

Ark Kuvveti (Arc-Force)

Düþük Distorsiyon Yüksek Kaynak Hýzý

Invertec® V270-T

AC/DC ve Invertec V320-T AC/DC Ekraný ®

TEKNÝK ÖZELLÝKLER Kaynak Makineleri Ürün Adý

Ürün Numarasý

Þebeke Besleme Gerilimi

Sigorta Tipi

Aðýrlýk (kg)

Boyutlar

Invertec® V205-T AC/DC

81K1855-2

230 V - 1 Faz 50/60 Hz

16 A

17,6

380 x 210 x 480

Invertec® V270-T AC/DC Invertec® V320-T AC/DC

81K12045-1 81K12046-1

400 V - 3 Faz 50/60 Hz

20 A 25 A

27,5 33

(YxGxD)

(mm)

Koruma Sýnýfý

Yalýtým Sýnýfý

Uyumluluk EN 60974-1 EN 50199 CE

IP23C

EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10 CE ; ROHS

H

432 x 280 x 622

Ürün Adý

Akým Aralýðý

Kaynak Akýmý ve Gerilimi TIG AC (40°C'da)

Giriþ Gücü/Akýmý TIG AC (40°C'da)

Kaynak Akýmý ve Gerilimi Elektrod DC (40°C'da)

Giriþ Akýmý Elek. DC (40°C'da)

Açýk Devre Gerilimi

Invertec® V205-T AC/DC

6 - 200 A

200 A / 18,0 V @ % 40 170 A / 16,8 V @ % 60

6,6 kW

180 A / 27,2 V @ % 35 150 A / 26,0 V @ % 60

ölçüm yapýlmamýþtýr

53,7 V (DC)

Invertec® V270-T AC/DC

5 - 270 A

270 A / 20,8 V @ % 35 230 A / 19,2 V @ % 60

11,3 A @ % 35 8,9 A @ % 60

270 A / 30,8 V @ % 30 220 A / 28,8 V @ % 60

15,6 A @ % 30 11.9 A @ % 60 80 V (DC)

Invertec® V320-T AC/DC

3 - 320 A

320 A / 22,8 V @ % 35 280 A / 21,2 V @ % 60

14,5 A @ % 35 11,8 A @ % 60

300 A / 32,0 V @ % 30 250 A / 30,0 V @ % 60

17,8 A @ % 30 14,0 A @ % 60

Su Soðutma Üniteleri Ürün Adý

Ürün Numarasý

Besleme Gerilimi

Akýþ Debisi (lt/dak)

Tank Kapasitesi (litre)

Aðýrlýk (kg)

Boyutlar

Coolarc® 20 Coolarc® 34

82K12031-1 82K12047-1

230/400 V - 1 Faz - 50/60 Hz 230/400 V - 1 Faz - 50/60 Hz

2,5 2,5

1,7 5,0

8,3 16,0

180 x 215 x 480 256 x 276 x 611

(YxGxD)

(mm)

Ön Panel Özellikleri Aksesuarlar

KAYNAK UYGULAMALARINDA

YÜKSEK PERFORMANS VRD "ON" Lambasý

Genel Uyarý Lambasý VRD "OFF" Lambasý

Dinamik LCD Ekran

Dijital Gösterge Kaynak Akýmý Ayarý ve Menü Seçimi Düðmesi

Kaynak Modu Seçimi Tetik Modu Seçimi

Hafýzadan Geri Çaðýrma Düðmesi Hafýzaya Alma (Kaydetme) Düðmesi TIG-Pulse Modu Seçimi

INVERTEC

V205T AC/DC

200A

Hafýza Konumu Seçimi

Ürün Numarasý

Parça Tanýmý

82W0200002 82K2694-1 82K10095-1-1 82K870

2 tekerlekli araba (Invertec® V205-T AC/DC) 4 tekerlekli araba (Invertec® V270-T ve V320-T AC/DC) Uzaktan kontrol ünitesi (15 metre) Ayak pedalý

AKSESUARLAR (*)

INVERTEC

INVERTEC

V270T

V320T

270A

320A

AC/DC

AC/DC

(*) Standart set içerisinde bulunmayýp isteðe baðlý olarak ayrýca temin edilmektedir.

Art. nr. 09/04/2011 - CanO

Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 5, Þekerpýnar 41480 Çayýrova - KOCAELÝ Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00 Istanbul Bölge Satis Bürosu : Rauf Orbay Cad, Evliya Çelebi Mah, Ak Ýþ Merkezi, No: 33, Içmeler, 34944 Tuzla - ISTANBUL Tel: (0216) 395 84 50 - 395 56 77 Faks: (0216) 395 84 02 Ankara Bölge Satis Bürosu : Ostim Sanayii Sitesi, Ahi Evran Caddesi, No: 83, 06370, Ostim - ANKARA Tel: (0312) 385 13 73 - pbx Faks: (0312) 354 02 84 Izmir Bölge Satis Bürosu : Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi, 2822. Sokak, No: 25, 35120, IZMIR Tel: (0232) 449 90 35 - 449 01 64 Faks: (0232) 449 01 65 Adana Bölge Satis Bürosu : Kizilay Caddesi, Karasoku Mahallesi, 6. Sokak, Baykan Ishani, No: 9/E, 01010, ADANA Tel: (0322) 359 59 67 - 359 60 45 Faks: (0322) 359 60 01

www.askaynak.com.tr