Kunci jawaban IPA-IPS 993-994 - WordPress.com

21 downloads 2467 Views 35KB Size Report
KUNCI JAWABAN TO SNMPTN, NURUL FIKRI. KUNCI JAWABAN. TO SNMPTN. Education Training Expo. TPA & KEMAMPUAN DASAR (IPA. KEMAMPUAN ...

KUNCI JAWABAN

&

&

TO SNMPTN

TO

TO

Education Training Expo

TPA & KEMAMPUAN DASAR (IPA – IPS) : 99 9 9 3 /9 9 4 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TPA A C B B A E A B B C

NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TPA A E B B E B B E A D

NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TPA E B C A E B B B B E

NO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

MATEMATIKA DASAR E E C C B D B E C A C

NO 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

BAHASA INDONESIA C D C D B A E E A E E A

NO 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

BAHASA INGGRIS A C D A E D C B C A D C

KEMAMPUAN IPA : 993 NO 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

MATEMATIKA IPA A A D C C B B C B C

NO 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

FISIKA C B C E D D B D A B

NO 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

KIMIA C D D A A D A C C E

NO 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

BIOLOGI B B E C B D D D E E

KEMAMPUAN IPS : 99 994 NO 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

SEJARAH B E D C D B E A E A

NO 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

SOSIOLOGI D D E C E C B E A C

KUNCI JAWABAN TO SNMPTN, NURUL FIKRI

NO 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

GEOGRAFI A B E E B B C C B E

NO 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

EKONOMI A B A B B C E B A E