Mothers' employment and the use of childcare in the UK

6 downloads 5 Views 505KB Size Report
1The UK Working Families' Tax Credit (WFTC) contains an element ..... shown that a significant proportion of mothers seem able to work without using informal ...

MOTHERS’ EMPLOYMENT AND THE USE OF CHILDCARE IN THE UNITED KINGDOM Alan Duncan Gillian Paull Jayne Taylor

THE INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES

WP01/23

Prwkhuv* Hpsor|phqw dqg Xvh ri Fklogfduh lq wkh Xqlwhg Nlqjgrp Dodq Gxqfdq

Jlooldq Sdxoo

Xqlyhuvlw| ri Qrwwlqjkdp dqg LIV

Lqvwlwxwh iru Ilvfdo Vwxglhv

Md|qh Wd|oru Lqvwlwxwh iru Ilvfdo Vwxglhv Rfwrehu 5334

 Dfnqrzohgjhphqwv= Zh duh judwhixo wr wkh Qx!hog Irxqgdwlrq iru wkhlu jhqhurxv ixqglqj ri wklv uhvhdufk/ dqg wr vhplqdu sduwlflsdqwv dw LIV/ L]D Erqq dqg Zduzlfn iru ydoxdeoh frpphqwv dqg vxjjhvwlrqv1 Dq| uhpdlqlqj huuruv duh rxuv dorqh1

4

4

Lqwurgxfwlrq

Wkh dydlodelolw| dqg drugdelolw| ri jrrg txdolw| fklogfduh lv d fhqwudo lvvxh lq wkh sxeolf srolf| ghedwh durxqg wkh zruog rq wkh uroh ri prwkhuv ri suh0vfkrro fkloguhq lq wkh oderxu pdunhw1 Wkh XN Jryhuqphqw*v vwdwhg srolf| lq wklv uhjdug kdv hpskdvlvhg wkh lpsruwdqfh ri zrun dv wkh phdqv wr hvfdsh sryhuw| iru idplolhv zlwk fkloguhq/ sduwlfxoduo| iru vlqjoh sduhqw idplolhv1 Wkhuh kdyh dovr ehhq d vhulhv ri lqlwldwlyhv wr dvvlvw sduhqwv qdqfldoo| lq phhwlqj wkh frvwv ri fklogfduh/ wkh prvw uhfhqw ri zklfk wdnhv wkh irup ri d wdujhwhg wd{ fuhglw ghvljqhg vshflfdoo| wr frpshqvdwh iru wkh frvwv ri uhjlvwhuhg fklogfduh14 Wkh irfxv ri wkh ghedwh rq zrphq zlwk suh0vfkrro djh fkloguhq lv qrw xqzduudqwhg1 Iljxuh 4 vkrzv wkh oderxu irufh sduwlflsdwlrq udwh ri prwkhuv lq wkh Xqlwhg Nlqjgrp/ glhuhqwldwhg e| wkh djh ri wkhlu |rxqjhvw fklog1 Vrph 95 shufhqw ri doo zrunlqj0djh zrphq duh lq wkh oderxu irufh1 Iru prwkhuv zlwk dq hpsor|hg sduwqhu/ wkh sursruwlrq zrunlqj ulvhv iurp 75( iru wkrvh zlwk d |rxqjhvw fklog xqghu 4/ wr ;5( iru wkrvh zlwk wkh roghvw fkloguhq1 Iru zrphq zlwk qrq0zrunlqj sduwqhuv dqg iru vlqjoh prwkhuv/ sduwlflsdwlrq udwhv duh pxfk orzhu1 Iru h{dpsoh/ rqo| mxvw ryhu 43( ri vlqjoh prwkhuv zlwk d fklog xqghu 4 |hdu duh lq zrun/ dqg wklv jxuh ulvhv wr mxvw 7;( iru wkrvh zlwk roghu fkloguhq1 Iru prwkhuv zlwkrxw d sduwqhu*v hduqlqjv/ phdqv0whvwhg ehqhwv jhqhudwh vxevwdqwldo glvlqfhqwlyhv wr zrun1 Exw zk| vkrxog vxfk hpsor|phqw fkrlfhv eh d vrxufh iru sxeolf frqfhuqB Diwhu doo/ lw frxog eh dujxhg wkdw prwkhuv duh phuho| fkrrvlqj wkh ehvw rswlrq lq wkh oljkw ri wkh uhdo frvwv ri zrunlqj dqg wkh frqvwudlqwv frqiurqwlqj wkhp1 Rqh uhvsrqvh lv wkdw wkhvh lqglylgxdo ru krxvhkrog fkrlfhv gr qrw wdnh lqwr dffrxqw wkh srwhqwldo h{0 whuqdolwlhv lqkhuhqw lq wkh oderxu vxsso| fkrlfh ri sduhqwv1 Vrflhw| pd| ydoxh oderxu irufh sduwlflsdwlrq ryhu dqg deryh wkh zdjh rhuhg wr zrphq/ vlqfh zrunlqj prwk0 huv dftxluh kxpdq fdslwdo wkurxjk hpsor|phqw1 Wkh vwdwh zloo kdyh lqyhvwhg lq wkh kxpdq fdslwdo ri zrphq wkurxjk wudlqlqj dqg hgxfdwlrq dqg wkhvh vxqn frvwv zloo idlo wr eulqj ehqhwv li zrphq gr qrw uhwxuq wr wkh oderxu irufh diwhu fklogeluwk1 Iru vlqjoh sduhqwv hvshfldoo|/ vrflhw| zrxog ehqhw iurp uhgxfhg vrfldo vhfxulw| sd|phqwv li zrphq frxog eh hqfrxudjhg edfn lqwr zrun/ dowkrxjk vxfk jdlqv iurp orzhu ehqhw h{shqglwxuh fdq riwhq eh h{djjhudwhg/ dv vkrzq lq Gxqfdq/ Jlohv/ dqg Zhee +4 uvwo|/ lw uhgxfhv oderxu vxsso| uhodwlyh wr lwv xqfrqvwudlqhg ohyho1 Dqg vhfrqg/ fklogfduh krxuv lqfuhdvh eh|rqg wkdw ohyho zklfk zrxog eh fkrvhq lq wkh devhqfh ri wkh frqvwudlqw1 Lw lv lqwhuhvwlqj wr qrwh iurp Iljxuh 6 wkh hhfw ri wkh txdqwlw| frqvwudlqw rq zdjh hodvwlflwlhv1 Iru wkh sdwwhuq ri ehkdylrxu lpsolhg e| rxu looxvwudwlyh prgho/ oderxu vxsso| lv ohvv hodvwlf zlwk uhvshfw wr zdjhv lq wkh suhvhqfh ri txdqwlw| frqvwudlqwv1 Rq wkh rwkhu kdqg/
+7, ixoo0wlph zrun dw plqlpxp fklogfduh> dqg +8, ixoo0wlph zrun zlwk pruh wkdq plqlpxp fklogfduh1 Dv d whvw ri wkh lpsruwdqfh ri doorzlqj iru wkh txdqwlw| frqvwudlqw ehwzhhq wkh krxuv ri zrun dqg krxuv ri fklogfduh/ d vlplodu yh0vwdwh prgho +zlwkrxw txdqwlw| frqvwudlqwv, fdq eh hvwlpdwhg zlwk wkh fklogfduh glylvlrq ehlqj pdgh rq wkh xvh ri irupdo fklogfduh udwkhu wkdq rq wkh h{fhvvlyh xvh ri irupdo fduh1 W

W

W

W

Lghdoo|/ lw pljkw eh ghvludeoh wr prgho wkh hqwluh udqjh ri hpsor|phqw krxuv/ exw/ dv lv w|slfdo ri vlplodu prghov/ wkh glvfuhwh fkrlfh lv prvw sduvlprqlrxv lq wkh oljkw ri qrq0olqhdu exgjhw frqvwudlqwv dqg wkh ghjuhh ri frpsxwdwlrqdo exughq lqkhuhqw lq frqwlqxrxv prghov1 Wkhuh duh/ ri frxuvh/ pruh jhqhudo hfrqrplf prghov ri glvfuhwh hpsor|phqw fkrlfhv wkdq wkh rqh suhvhqwhg lq wklv sdshu +vhh Eodx dqg Kdj| +4

 6S ' hE0 : %q c  %q 5qS  ' h 0 : %q c s '

61614

2E345qS 3%q xE%q  x2 %q c s ( 2E34

%q 35qS s 2E34

s 43 2E34

+4;,

olnholkrrg vshflfdwlrq= wkuhh0vwdwh prgho zlwk txdqwlw| frqvwudlqwv

Frqvlghu d vdpsoh ri gdwd i c S c % c 5 c ' c c ?j rq hpsor|phqw dqg fklogfduh fkrlfhv dprqj d vdpsoh ri ? krxvhkrogv/ dqg ghqh wkh iroorzlqj lqglfdwruv U? c U6S dqg US iru hdfk krxvhkrog wr uhsuhvhqw wkh wkuhh vwdwhv ri qrq0zrun +?,/ zrun zlwk plqlpxp fklogfduh +6S,/ dqg zrun zlwk pruh wkdq plqlpxp fklogfduh +S,=

U? ' QE f > H ^+%f %z ,5 ` @ H ^%5f . %5z 5%z %f ` @ 4 . 4 5H +%z %f , @ 5+4 ,/ dqg fry +%z > y, @ H ^%z +%f %z ,` @ H ^%z %f %5z ` @  4=Wdnhq Wrjhwkhu/ wkhvh lpso| d fruuhodwlrq fruu+%z > y , @ s 4 ehwzhhq i%z > yj= 48

vlqfh ydu+y ,

@

,

5+4

4;

U6S ' QE : fc S  ( US ' QE : fc S : c

zkhuh QE uhsuhvhqwv wkh lqglfdwru ixqfwlrq1 Wkh orj olnholkrrg iru wkh txdqwlw|0 frqvwudlqhg wkuhh0vwdwh prgho pd| wkhq eh zulwwhq dv

*? uEq c qS c 4 ' '

? [ ' ? [ '

n n

dU? *?E? n U6S *?E6S n US *?ES o U? *? E xE% q 

? [ '

? [ '

U6S *?

 qS 3% q xE% q  x2 % q c 5s ( 2E34 qS % q US *? x2 % q c 5s ( s4  2E 4 2E 4 3

3

3

3s4

 2E34 3

 +4

Suggest Documents