New Matura Solutions Pre-Intermediate

32 downloads 2344 Views 638KB Size Report
New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału. Oxford University Press. Strona 3. Praca domowa. WB: s. 11. MATURA EGZAMIN PISEMNY: ...

New Matura Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału – dla klas I I II MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

TEMAT LEKCJI

TEMATYKA SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

FUNKCJE JĘZYKOWE

LEKCJA 2 (1B)

LEKCJA 1 (1A)

UNIT 1 All about you Vocabulary and listening Personality – cechy charakteru.

Grammar Present Simple and Continuous Czynności

Praca na lekcji

NPP: Człowiek

Czasownik to be

SB: s. 4 Dodatkowo

Opisywanie cech charakteru osób; wyrażanie opinii o osobach

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (dobieranie) Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

TB: s. 144

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0:

WB: s. 4

II 1.2 2.3; III 1.1 4.1; IV 1.1 6.4; 9 10 12 13

SB: s. 124

Praca na lekcji SB: s. 5

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Present Simple Present Continuous

Dodatkowo SB: s. 104, 105 TB: s. 145

Opisywanie rutynowych czynności, stanów oraz czynności wykonywanych w danej chwili i planów na najbliższą przyszłość

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Opisywanie zainteresowań i form spędzania wolnego czasu

Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, opisywanie czynności

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0: III 1.1 4.1; IV 1.1 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

LEKCJA 3 (1C)

WB: s. 5 Culture Teenage challenge Opisywanie czynności czasu wolnego I zainteresowań

Praca na lekcji SB: s. 6 Dodatkowo

NPP: Zycie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego

Present Simple Present Continuous

TB: s. 146

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Mówienie: opisywanie czynności, intencji, marzeń, wyrażanie opinii Rozumienie ze słuchu: dobieranie informacji do osób MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 6

III.0: II 1.5 2.3; III 1.5 4.1 4.4 4.8; IV 1.5 6.4; 9 10 12 13

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 1

LEKCJA 4 (1D)

Grammar Verb+infinitive or –ing form Formy czasowników

Praca na lekcji SB: s. 7 Dodatkowo SB: s. 104, 105 TB: s. 147

NPP: Zycie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego; Człowiek – cechy charakteru

Formy czasownika: bezokolicznik lub forma -ing

Opisywanie cech charakteru osób oraz własnych zainteresowań i upodobań

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Pisanie: wyrażanie opinii Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0: III 1.1 1.5 4.1 5.5; IV 1.1 1.5 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

LEKCJA 5 (1E)

WB: s. 7 Reading Music and personality Artykuł na temat muzyki i osobowości

Praca na lekcji SB: ss. 8-9

NPP: Kultura, Człowiek

Dodatkowo

Czasy teraźniejsze Przymiotniki opisujące charakter

TB: s. 148

Wyrażanie opinii na temat muzyki

Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu

Wypowiadanie się na temat osobowości i zamiłowań muzycznych

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie zdań do luk w tekście) Mówienie: wyrażanie swoich opinii

Praca domowa WB: s. 8

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0:

LEKCJA 6 (1F)

II 1.1 1.5 1.9 3.6; III 1.1 1.9 4.5; 9 10 12 13 Everyday English Exchanging opinions Wyrażanie opinii na temat zainteresowań

Praca na lekcji SB: s. 10

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy teraźniejsze

Wyrażanie opinii na temat zainteresowań

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli

Dodatkowo

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 9

III.0:

TB: s. 149

LEKCJA 7 (1G)

II 1.5 2.3; III 1.1 1.5 4.5; 9 10 12 13 Writing

Praca na lekcji

A personal profile

SB: s. 11

Pisanie informacji o sobie na stronę internetową

NPP: Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy teraźniejsze

Dodatkowo

Prezentowanie swojej osoby, swoich cech charakteru oraz zainteresowań

Czytanie: znajdywanie określonych informacji Pisanie: wiadomość - opisywanie ludzi, wyrażanie opinii MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Wiadomość)

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 10

III.0:

TB: s. 150

Lekcja 8

II 1.1 1.5 3.3; III 1.1 1.5 5.1 5.5; 9 10 12 13 Get ready for matura1

Praca na lekcji SB: s. 12-13

NPP: Człowiek; Życie rodzinne i towarzyskie

Dodatkowo WB: s. 12-13 TB: s.151

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Czasy teraźniejsze

Wypowiadanie się na temat cech charakteru, zainteresowań, zamiłowań, umawianie się na wspólne zajęcia

Oxford University Press

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Prawda/Fałsz) MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji

Strona 2

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Wiadomość)

Praca domowa

Lekcja 9

WB: s. 11 Progress Test Unit 1

LEKCJA 11 (2B)

LEKCJA 10 (2A)

UNIT 2 Winning and losing Vocabulary and listening A question of sport sport.

Nazywanie i opisywanie sportów

Mówienie: opisywanie swoich upodobań wyrażanie swoich opinii

SB: s. 14

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – dobieranie

Dodatkowo

Wyrażanie opinii na temat sportów

Praca na lekcji

NPP: Sport

Czas Present Simple

SB: s. 125

Grammar Past Simple Przeszłość

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)

TB: s. 176

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0

WB: s. 14

II 1.10 2.3; III 1.10 4.1 4.5; IV 1.10 6.8; 9 10 12 13

Praca na lekcji

NPP: Sport

SB: s. 15

Czas Past Simple

Wypowiadanie się na temat sportu i wydarzeń sportowych

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo SB: s. 106, 107 TB: s. 177

III.0

Praca domowa

II 1.10 1.5 3.3; III 1.5 1.10 4.4 5.4; 9 10, 12, 13

WB: s. 15

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 3

LEKCJA 12 (2C)

Culture Village sports Wydarzenia sportowe

Praca na lekcji

NPP: Sport

SB: s. 16

Present Simple Past Simple

Opisywanie wydarzeń sportowych

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – wielokrotny wybór MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (wielokrotny wybór)

Dodatkowo

Mówienie: opisywanie ludzi miejsc i sytuacji, relacjonowanie wydarzeń

TB: ss. 178

Pisanie: opisywanie zjawisk i czynności, relacjonowanie wydarzeń

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 16

III.0

LEKCJA 13 (2D)

II 1.10 2.3; III 1.10 4.1 4.4 5.1 5.4; 9 10 11 12 13

Grammar Past Simple and Continuous wydarzenia w przeszłości

Praca na lekcji

NPP: Sport

SB: s. 17

Past Simple Past Continuous

Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Dodatkowo

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych Mówienie: relacjonowanie wydarzeń w przeszłości Pisanie: relacjonowanie wydarzeń Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: ss. 106, 107 TB: s. 179

III.0 Praca domowa

II 1.5 1.10 3.1 3.3; III 1.5 1.10 4.4 5.4; V 8.1; 9 10 12 13

WB: s.17

LEKCJA 14 (2E)

Reading: Surf’s up Artykuł

Praca na lekcji

NPP: Sport; Zdrowie

SB: s. 18-19

Past Simple i Continuous

Wypowiadanie się na temat wydarzeń w przeszłości Opisywanie wydarzeń sportowych i zagrożeń związanych z uprawianiem sportów

Dodatkowo TB: s. 180 Praca domowa WB: s. 18

Czytanie: znajdywanie określonych informacji, rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Kolejność wydarzeń, Prawda/Fałsz) Reagowanie pisemne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 15 (2F)

III 1.10 1.11 4.4 5.4; IV 1.10 1.11 6.4 7.3; 9 10 12 13 Everyday English Talking about the past Rozmowa o

Praca na lekcji SB: s.20

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Dodatkowo TB: s. 181.

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Past Simple i Continuous

Wypowiadanie się na temat wydarzeń w przeszłości Wyrażanie zainteresowania

Oxford University Press

Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie emocji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli

Strona 4

przeszłości

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie kontekstu sytuacyjnego Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa WB: s. 19

III.0

LEKCJA 16 (2G)

II 1.5 2.3 2.5; III 1.5 4.3 4.4; IV 1.5 6.4 6.9; 9 10 12 13 Writing An informal letter List prywatny

Praca na lekcji SB: s. 21

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Pisanie listu prywatnego, relacjonowanie przeszłości

Dodatkowo TB: s. 182

III.0

LEKCJA 17

WB: s. 20

Praca na lekcji SB: ss. 22-23

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (List prywatny) Inne: : współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

Praca domowa

Language Review 1-2 Skills Round-up 1-2 Podsumowanie materiału z unitów 1-2.

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi

II 1.5 3.3 3.7; III 1.5 5.3 5.4 5.12 5.14; 9 10 12 13

NPP: Człowiek, Życie rodzinne i towarzyskie, Kultura

Dodatkowo

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Opisywanie siebie i innych osób

Czytanie: znajdywanie określonych informacji, określanie formy tekstu

Opisywanie zainteresowań i hobby

Pisanie: wiadomość – udzielanie informacji

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

WB: ss. 22-25

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

WB s. 114

III.0

TB: s.183

II 1.1 1.5 1.10 2.3 3.3 3.5; III 1.1 1.5 1.10 5.1; 9 10 12 13

Praca domowa

LEKCJA 18

WB: s. 21 Progress Test Unit 2

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 5

LEKCJA 19 (3A)

UNIT 3 House and home Vocabulary and listening Landscapes Krajobraz miejski iwiejski.

Praca na lekcji SB: s. 24

NPP: Dom; Podróżowanie i turystyka

Przyimki ruchu

Nazywanie miejsc w mieście i na wsi; wskazywanie drogi

Dodatkowo

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

SB: s. 126 TB: s. 184

III.0 Praca domowa

II 1.2 1.8 2.3 3.3; III 1.2 1.8 4.1 4.5; IV 1.2 1.8 6.4; 9 10 12 13

LEKCJA 20 (3B)

WB: s. 26 Grammar: some, any much, many, a lot of, a little, a few Określanie ilości.

Praca na lekcji

NPP: Dom

SB: s. 25

Podróżowanie i turystyka

some, any, much, a lot, a little, a few

Określanie ilości Opisywanie miejsc i budynków

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu Pisanie: opisywanie miejsc Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo TB: s. 185 SB s.108

III.0 II 1.2 1.8 2.2 2.3; III 1.2 1.8 5.1; 9 10 12 13

Praca domowa WB: s. 27

2LEKCJA 21 (3C)

Culture: Different views Kontrowersyjne tematy.

Praca na lekcji

NPP: Człowiek;

SB: s. 26

Podróżowanie i turystyka

Dodatkowo

Państwo i społeczeństwo

TB: s.186

Czasy teraźniejsze I przeszłe

Opisywanie miejsc Wyrażanie opinii

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności; wyrażanie i uzasadnianie opinii MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Czytanie: określanie myśli głównej tekstu oraz poszczególnych części tekstu

Praca domowa

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie)

WB: s. 28

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Dobieranie) Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 22 (3D)

II 1.1 1.8 1.14 2.3 3.1 3.2; III 1.1 1.8 1.14 4.1 4.3 4.5; 9 10 12 13 Grammar: Articles Przedimki a/an i the.

Praca na lekcji

NPP: Dom

SB: s. 27

Podróżowanie i turystyka

Przedimki a/an i the

Opisywanie miejsc

Mówienie: wyrażanie opinii

Wyrażanie opinii

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych Reagowanie ustne: wyrażanie opinii i pytanie o opinie Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo SB: s. 108 TB: s.187

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 6

LEKCJA 23 (3E)

Reading: Urban farmers? Artykuł prasowy na temat gry komputerowej

Praca domowa

III.0

WB: s. 29

II 1.2 1.8 3.3; III 1.2 1.8 4.1 4.5; IV 1.1 1.8 6.8; 9 10 12 13

Praca na lekcji

NPP: Dom

Zaimki

SB: ss. 28-29

Praca

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Dodatkowo

Nauka i technika

Wypowiadanie się na temat życia na wsi i pracy na farmie

TB: s. 188

Mówienie: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i pytanie o opinie Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, określanie głównej myśli tekstu, rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie zdań do luk w tekście)

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

WB: s. 30

III.0:

LEKCJA 24 (3F)

II 1.2 1.4 1.12 3.1 3.3 3.6; III 1.2 1.4 1.12 4.1 4.5; 9 10 11 12 13

Everyday English Picture description Opisywanie obrazka.

Praca na lekcji

NPP: Człowiek

SB: s. 30

Podróżowanie i turystyka

Opisywanie obrazka

Mówienie: opisywanie ludzi i czynności, wyrażanie opinii

Wyrażanie opinii

TB: s. 189

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii, pytanie o opinię Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Praca domowa

Pisanie: opisywanie ludzi i czynności

WB: s. 31

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo

Przyimki miejsca

III.0 II 1.1 1.8 2.3; III 1.1 1.8 4.1 4.5; IV 1.2 1.8 6.8; 12 13

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 7

LEKCJA 25 (3G)

Writing: A postcard Pocztówka z wakacji

Praca na lekcji SB: s. 31

NPP: Podróżowanie i turystyka

Przymiotniki

Pisanie pocztówki z wakacji

Reagowanie ustne: wyrażanie i uzyskiwanie opinii Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie miejsc i czynności, wyrażanie uczuć, stosowanie stylu nieformalnego MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Pocztówka)

Dodatkowo WB: s. 190

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Praca domowa WB: s. 32

III.0: II 1.8 3.3 3.7; III 1.8 5.1 5.5 5.13; IV 1.8 6.8; V 1.8 8.2; 9 10 12 13 Get ready for matura 2

Praca na lekcji

NPP: Dom

SB: ss. 32-33

Sport

Przedimki określone i nieokreślone

Dodatkowo WB: ss. 34-35

Przyimki miejsca i ruchu

TB s.191

LEKCJA 26

Wyrażania określające ilość

Przymiotniki – podstawowe i mocne Praca domowa WB: s. 33

Wypowiadanie się na temat zażywania lekarstw i niedozwolonych substancji przez sportowców Opisywanie obrazka Pisanie listu prywatnego – opisywanie domu i okolic

Czytanie: rozumienie prostych tekstów, znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Wielokrotny wybór) Słuchanie: rozumienie prostych tekstów, znajdywanie określonych informacji w tekście MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Prawda/Fałsz) Mówienie: opisywanie osób, miejsc i czynności, wyrażanie opinii MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Pisanie: opisywanie miejsc, przedstawianie zalet MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (List prywatny) Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

LEKCJA 27

II 1.2 1.10 2.3 3.3; III 1.2 1.5 4.1 4.5 5.1 5.5; 9 10 12 13 Progress Test Unit 3

LEKCJA 28 (4A)

UNIT 4 Lights, camera, action Vocabulary and listening At the cinema Kino i film

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 34 Dodatkowo

Przymiotniki opiniujące

Nazywanie różnych gatunków filmowych

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji; określanie głównej myśli poszczególnych fragmentów tekstu - dobieranie

Wyrażanie opinii na temat filmów

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (dobieranie) Mówienie: opisywanie filmów, wyrażanie opinii o filmie

SB: s. 127

Reagowanie ustne: wyrażanie swoich opinii

TB: s. 192

Pisanie: opisywanie filmów, wyrażanie opinii o filmie

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 36 New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 8

III.0

LEKCJA 29 (4B)

II 1.9 2.2 2.3; III 1.9 4.1 4.5; IV 1.9 6.8; 9 10 12 13 Grammar Comparatives and superlatives Porównywanie – przymiotniki w stopniu wyższym I najwyższym

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 35

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym

Porównywanie filmów, programów telewizyjnych, aktorów itp.

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych Mówienie: udzielanie informacji, wyrażanie opinii Reagowanie ustne: wyrażanie opinii, pytanie o opinię

Dodatkowo

Pisanie: udzielanie informacji, wyrażanie opinii

SB: s. 110 TB: s. 193

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0

WB: s. 37

II 1.9 3.3; III 1.8 1.9 4.1 4.5 5.1 5.5; IV 1.9 6.1. 6.8; 9 10 12 13

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 9

Culture: Film fame Nagrody filmowe

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 36

Present Simple Past Simple

Wyrażanie opinii o filmach

Dodatkowo

LEKCJA 30 (4C)

Wypowiadanie się na temat filmów i nagród filmowych

TB: ss. 194

Opisywanie ceremonii

Praca domowa

Czytanie: znajdywanie określonych informacji; określanie myśli głównej poszczególnych części tekstu - dobieranie MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie) Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – prawda/fałsz MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (prawda/fałsz) Mówienie: opisywanie ludzi miejsc i sytuacji, wyrażanie opinii

WB: s. 38

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 31 (4D)

II 1.9 2.3 3.2 3.3; III 1.1 1.9 4.1 4.5; 9 10 11 12 13 Grammar Porównywanie: (not) as …. as, too, enough

Praca na lekcji

NPP: Człowiek

SB: s. 37

Kultura

Porównywanie: (not) as…as, too, enough

Porównywanie osób, rzeczy, miejsc

Czytanie: znajdywanie określonych informacji Pisanie: opisywanie osób i zjawisk Reagowanie ustne: proponowanie i odrzucanie propozycji

Dodatkowo

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 110 TB: s. 195

III.0 Praca domowa

II 1.1 1.9 2.3 3.3; III 1.1 1.9 5.1 5.5; IV 1.1 1.9 6.6 6.8; 9 10 12 13

LEKCJA 32 (4E)

WB: s.39 Reading: Shaken and stirred Artykuł na temat pracy kaskaderów

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 38-39

Zdrowie

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Dodatkowo

Wypowiadanie się na temat sportowych zagrożeń związanych z pracą kaskadera

Czytanie: określanie myśli głównej poszczególnych fragmentów tekstu – dobieranie; znajdywanie określonych informacji – wielokrotny wybór MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie, Prawda/Fałsz) Mówienie: opisywanie sytuacji, wyrażanie opinii

TB: s. 196

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 40

III.0

LEKCJA 33 (4F)

II 1.9 1.11 3.2 3.3 III 1.9 1.114.1 4.5; 9 10 12 13 Everyday English Buying tickets Kupowanie biletów do kina

Praca na lekcji

NPP: Kultura

Could you…?

SB: s.40

Zakupy i usługi

I’ll…

Dodatkowo

Kupowanie biletów do kina i na koncerty

I’d like to…

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie kontekstu sytuacyjnego Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, prowadzenie prostych negocjacji

TB: s. 197

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 10

lub na koncert

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 41

III.0

LEKCJA 35

LEKCJA 34 (4G)

II 1.71.9 2.3; IV 1.71.9 6.2 6.6.5; 9 10 12 13 Writing A questionaire Ankieta dotycząca telewizji I filmów

Praca na lekcji SB: s. 41

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Pytania

Sporządzanie i przeprowadzanie ankiety

Kultura

Wypowiadanie się na temat programów telewizyjnych i filmów

Dodatkowo TB: s. 198

Language Review 3-4 Skills Round-up 1-4 Podsumowanie materiału z unitów 3-4.

Pisanie:, uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii - ankieta MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Ankieta) Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0

WB: s. 42

III 1.5 1.9 5.3 5.5 7.2; IV 1.5 1.9 6.4 6.8; 9 10 12 13

Praca na lekcji SB: ss. 42-43

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie, Kultura

Dodatkowo TB: s.199

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Wyrażanie opinii o filmie

Przymiotniki

Wypowiadanie się na temat spędzania czasu wolnego

Czytanie: znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Prawda/Fałsz) Słuchanie: znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)

WB: ss. 44-47

Mówienie: wyrażanie opinii

WB s. 115

Pisanie: wiadomość – udzielanie informacji, wyrażanie opinii

Praca domowa

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Wiadomość) Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

WB: s. 43

III.0

LEKCJA 36

II 1.5 1.9 2.3 3.3; III 1.5 1.9 4.3 4.5 5.5 7.2; 9 10 12 13 Progress Test Unit 4

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 11

LEKCJA 37 (5A)

UNIT 5 Shopping Vocabulary and listening At the shops Sklepy, zakupy

Praca na lekcji

NPP: Zakupy usługi

Posssessive ‘s: butcher’s, baker’s itp.

Nazywanie różnych sklepów, robienie zakupów

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, przedstawianie faktów

Dodatkowo

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

SB: s. 128

Pisanie: przedstawianie faktów

TB: s. 200 Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 48

III.0

SB: s. 44

II 1.7 2.3; III 1.7 4.1 4.3 4.5; 9 10 12 13

2LEKCJA 39 (5C)

LEKCJA 38 (5B)

Grammar: Present Perfect

Praca na lekcji

NPP: Zakupy i usługi

SB: s. 45

Podróżowanie i turystyka

Present Perfect

Dodatkowo

Wypowiadanie się na temat niedawnych wydarzeń i wykonanych czynności

TB: s. 201

Culture: Street life Słynne centra handlowe i rozrywkowe

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

SB: s. 112

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0

WB: s. 49

II 1.7 1.8 2.3 3.3; III 1.7 1.8 5.5; IV 1.7 1.8 6.4; 9 10 12 13

Praca na lekcji

NPP: Zakupy i usługi

SB: s. 46

Kultura

Dodatkowo

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

TB: s. 202

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Opisywanie miejsc Wypowiadanie się na temat centrów handlowych i rozrywkowych

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie intencji nadawcy MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Dobieranie, Prawda/Fałsz)) Czytanie: określanie myśli głównej poszczególnych fragmentów tekstu, znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie, Prawda/Fałsz)

Praca domowa WB: s. 50

Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie opinii Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0 II 1.7 1.9 1.15 2.3 2.4 3.2 3.3; III 1.7 1.9 1.15 4.1 4.3 4.5; 9 10 12 13

LEKCJ A 40 (5D)

Grammar: Present Perfect and Past Simple

Praca na lekcji

NPP: Zakupy

SB: s. 47

Podróżowanie i turystyka

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Present Perfect i Past Simple

Wypowiadanie się na temat wydarzeń w określonej i nieokreślonej

Oxford University Press

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

Strona 12

przeszłości

Dodatkowo SB: s. 112

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

TB: s.203

II 1.7 1.8 3.3; IV 1.7 1.8 5.4; 9, 10, 12, 13

Praca domowa

LEKCJA 41 (5E)

WB: s. 51 Reading: Bids to become famous Artykuł prasowy na temat aukcji internetowych

Praca na lekcji

NPP: Zakupy

SB: ss. 48-49

Nauka i technika

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Wypowiadanie się na temat zakupów przez Internet

Dodatkowo TB: s. 204

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie myśli głównej MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Prawda/Fałsz, Wielokrotny wybór) Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii, przedstawianie faktów Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie opinii

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 52

III.0: II 1.5 1.12 3.1 3.3; III 1. 1.12 4.3 4.5 5.5; 9 10 12 13

LEKCJA 42 (5F)

Everyday English Making a complaint Składanie zażalenia.

Praca na lekcji

NPP: Zakupy i usługi

SB: s. 50

Składanie zażalenia

Can I..? Present Perfect

Czytanie: znajdywanie określonych informacji Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, prowadzenie prostych negocjacji

Dodatkowo TB: s. 205

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli

WB: ss. 134-135

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa WB: s. 53

III.0 II 1.7 2.3 3.3; IV 1.7 6.4 6.5; 9 10 12 13

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 13

LEKCJA 43 (5G)

Writing: A formal letter List oficjalny

Praca na lekcji

NPP: Zakupy i usługi

Język formalny

SB: s. 51

Pisanie listu oficjalnego

Czytanie: znajdywanie określonych informacji Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Pisanie: przedstawianie faktów, wyrażanie życzeń, prowadzenie prostych negocjacji – list formalny

Dodatkowo

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (List oficjalny)

WB: s. 206

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa WB: s. 54

III.0: II 1.7 3.3 3.7; III 1.7 5.3 5.5 5.13; IV 1.7 6.4 6.5; 7.3 V 1.7 8.3; 9 10 12 13

Get ready for matura 3

Praca na lekcji

NPP: Kultura

Present Perfect

SB: ss. 52-53

Podróżowanie i turystyka

Past Simple

Dodatkowo

LEKCJA 44

WB: ss. 56-57

Zakupy i usługi

Wypowiadanie się na temat zakupów, wakacji i wydarzeń kulturalnych Składanie zażalenia

TB s. 207

Opisywanie obrazka

Praca domowa

Pisanie listu oficjalnego z zażaleniem

WB: s. 55

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Wielokrotny wybór) Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych – znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie) Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, sytuacji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Reagowanie ustne: prowadzenie prostych negocjacji – składanie reklamacji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli Pisanie: przedstawianie faktów, wyrażanie życzeń, prowadzenie prostych negocjacji – list formalny MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (List oficjalny) Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny III.0

LEKCJA 45

II 1.8 1.9 2.3 3.3; III 1.7 1.8 1.9 4.1 4.6 5.1 5.5; IV 1.7 6.4 6.5; 9 10 12 13 Progress Test Unit 5 Cumulative Test Units 1-5

UNIT 6 How techie are you? LEK CJA 146 ((2A)

Vocabulary and listening Electronic

Praca na lekcji SB: s. 54

NPP: Nauka i technika

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

can have got

Nazywanie urządzeń elektronicznych

Oxford University Press

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)

Strona 14

LEKCJA 47 (6B)

devices Urządzenia elektroniczne.

Grammar will and going to Plany na przyszłość; obietnice, propozycje

Określanie, jakie możliwości dają różne urządzenia

Dodatkowo

Mówienie: opisywanie rzeczy, wyrażanie opinii

TB: s. 208

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0

WB: s. 58

II 1.12 2.3 3.3; III 1.12 4.1 4.5; 9 10 12 13

SB: s. 129

Praca na lekcji SB: s. 55 Dodatkowo

NPP: Nauka i technika Podróżowanie i turystyka

will/going to

Przewidywanie i planowanie przyszłości, podejmowanie decyzji, składanie obietnic

SB: s. 114 TB: s. 209

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście Mówienie: opisywanie swoich intencji i planów Pisanie: opisywanie planów i intencji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0

WB: s. 59

II 1.8 1.12 3.3; III 1.8 1.12 4.8 5.8; 9 10 12 13

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 15

LEKCJA 48 (6C)

Culture Screen time Internetowe portale społecznościowe

Praca na lekcji SB: s. 56

NPP: Nauka i technika

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Zdrowie Dodatkowo

Wypowiadanie się na temat korzystania z Internetu i portali społecznościowych

Czytanie: znajdywanie określonych informacji Słuchanie: określanie myśli głównej, znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Prawda/Fałsz; Dobieranie) Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii, przedstawianie faktów

TB: s. 210

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 60

III.0

LEKCJA 49 (6D)

II 1.11 1.12 2.3 3.13.3; III 1.11 1.12 4.3 4.5; 9 10 11 12 13

Grammar Zero Conditional Reguły i możliwości

Praca na lekcji SB: s. 57

NPP: Nauka i technika Człowiek

Zero Conditional Czasowniki modalne: may, might, could

Dodatkowo

Wyrażanie przypuszczeń

Czytanie: znajdywanie określonych informacji

Wypowiadanie się na temat skutków działań

Pisanie: wyrażanie przypuszczenia

WB: s. 114 TB: s. 211

Mówienie: opisywanie sytuacji, wyrażanie przypuszczenia Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

Praca domowa

II 1.1 1.12 3.3; III 1.1 1.12 4.1 4.10 5.10; 9 10 12 13

LEKCJA 50 (6E)

WB: s.61 Reading: Brainwaves Niezwykłe wynalazki

Praca na lekcji SB: s. 58-59

NPP: Nauka i technika

Przysłówki

Dodatkowo

Wypowiadanie się na temat niezwykłych wynalazków oraz działania różnych urządzeń

TB: s. 212 Praca domowa WB: s. 62

Czytanie: określanie myśli głównej poszczególnych fragmentów tekstu, znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Prawda/Fałsz) Mówienie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie faktów wyjaśnianie sposobu działania i obsługi urządzeń Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 51 (6F)

II 1,12 3.2 3.3 III 1.12 4.1 4.3 4.11 5.3 5.11; 9 10 12 13 Everyday English Invitations Zaproszenia

Praca na lekcji SB: s.60

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Dodatkowo TB: s. 213

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Would you…? I;d love to… Why don’t we…?

Zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia

Shall I/we…? itp

Oxford University Press

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji Słuchanie: znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu ( Dobieranie)

Strona 16

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, proponowanie, sugerowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli

Praca domowa WB: s. 63

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 52 (6G)

II 1.5 2.3 3.3 IV 1.5 6.2 6.6; 9 10 12 13 Writing Message Wiadomość

Praca na lekcji SB: s. 61

NPP: Nauka i technika

Can you…?

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście

Phrasal verbs

Pisanie: udzielanie informacji, wyrażanie próśb

Can I…?

Prośby i instrukcje

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Wiadomość)

Dodatkowo

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

TB: s. 214

III.0 Praca domowa

II 1.12 3.3; III 1.12 4.1 5.11 7.2 7.9; 9 10 12 13

LEKCJA 53

WB: s. 64 Language Review 5-6 Skills Round-up 1-6 Podsumowanie materiału z unitów 5-6

Praca na lekcji

NPP: Zakupy i usługi

SB: ss. 62-63

Nauka i technika

Dodatkowo

may/might/could

Wypowiadanie się na temat korzystania z urządzeń technicznych oraz zakupów

TB: s.215

Zero conditional

Zapraszanie

WB: ss. 66-69

Can I/you…?

Prośby

WB s. 116

Shall I/we…?e

Czasy Present Perfect i Past Simple will/going to

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu - dobieranie Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście - wielokrotny wybór Pisanie: relacjonowanie wydarzeń, opisywanie rzeczy i miejsc MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (pocztówka) Mówienie: opisywanie osób, miejsc i sytuacji, wyrażanie opinii MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

WB: s. 65

III.0

LEKCJA 54

II 1.7 1.12 2.3 3.6 III 1.7 1.12 4.1 4.5 5.1 5.4; 9 10 12 13 Progress Test Unit 6

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 17

LEKCJA 55 (7A)

UNIT 7 Around the world Vocabulary and listening Body language Mowa ciała w różnych krajach .

Praca na lekcji

NPP: Człowiek

SB: s. 64

Życie rodzinne i towarzyskie

czasowniki

Wypowiadanie się na temat mowy ciała w różnych kulturach

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie myśli głównej poszczególnych części tekstu Mówienie: opisywanie czynności Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo SB: s. 130 TB: s. 216

III.0

Praca domowa

II 1.1 1.5 2.2 2.3 3.3 III 1.1 1.5 4.1 4.3; 9 10 12 13

LEKCJA 56 (7B)

WB: s. 70 Grammar: must, mustn’t and needn’t Zakazy i nakazy

Praca na lekcji

NPP: Człowiek

SB: s. 65

Podróżowanie i turystyka

must, mustn’t, needn’t

Wyrażanie obowiązku, zakazu i braku konieczności

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście Mówienie: opisywanie zjawisk, wyrażanie swoich opinii

Dodatkowo

Pisanie: przedstawianie faktów, wyrażanie swojej opinii

TB: s. 217

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

SB s. 116

III.0 Praca domowa

II 1.1 1.8 2.3 3.3; III 1.1 1.8 4.1 4.5 5.1 5.5; 10 12 13

2LEKCJA 57 (7C)

WB: s. 71 Culture: Giving and receiving Prezenty na specjalne okazje.

Praca na lekcji SB: s. 66

NPP Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy teraźniejsze Present perfect the best/the worst

Dodatkowo

Wypowiadanie się na temat obchodzenia rożnych świąt Opisywanie przedmiotów i miejsc

Czytanie: znajdywanie określonych sytuacji - dobieranie MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie) Słuchanie: znajdywanie określonych sytuacji - dobieranie

TB: s.218

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Dobieranie)

Praca domowa

Mówienie: opisywanie przedmiotów, miejsc i czynności, opisywanie doświadczeń

WB: s. 72

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 58 (7D)

II 1.5 2.3 3.3; III 1.5 4.1 4.3 4.9; V 1.5 8.2; 10 12 13 Grammar: First Conditional Przyszłe wydarzenia i ich

Praca na lekcji

NPP: Człowiek

SB: s. 67

Życie rodzinne i towarzyskie

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

First Conditional

Opisywanie skutków przyszłych wydarzeń/zachowań

Czytanie: rozumienie prostego tekstu pisanego Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i intencji, pytanie o opinie i intencje

Wyrażanie opinii na

Oxford University Press

Strona 18

konsekwencje

SB: s. 115

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

TB: s. 219

III.0

Praca domowa

II 1.1 1.5 3.3; IV 1.1 1.5 5.8 6.4 6.8; 10 12 13

temat przesądów

Dodatkowo

LEKCJA 59 (7E)

WB: s. 73 Reading: Don’t get fooled again Wierzenia i tradycje kulturalne w różnych krajach

Praca na lekcji SB: ss. 68-69

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Wypowiadanie się na temat obchodzenia świąt

Dodatkowo TB: s. 220

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, zachowań, czynności, relacjonowanie wydarzeń, przedstawianie faktów Czytanie: znajdywanie określonych informacji, rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu - dobieranie MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie zdań do luk w tekście)

Praca domowa

Pisanie: przedstawianie faktów, opisywanie czynności i zachowań

WB: s. 74

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0:

LEKCJA 60 (7F)

II 1.5 3.3 3.6; III 1.2 1.5 4.1 4.3 4.4 5.1 5.3; 9 10 12 13

Everyday English Giving advice and recommendtions Udzielanie rady.

Praca na lekcji SB: s. 70

NPP: Podróżowanie i turystyka

Dodatkowo

ought to/should

Udzielanie rady

Mówienie: opisywanie miejsc, osób, czynności

Udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

TB: s. 221 Praca domowa

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli

WB: s. 75

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0 II 1.8 2.3; III 1.8 4.1 4.5; IV 1.8 6.2 6.6 6.8; 10 12 13

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 19

LEKCJA 61 (7G)

Writing: Invitations Pisanie zaproszeń i odpowiedzi na zaproszenia

Praca na lekcji SB: s. 71

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Język potoczny Skróty

Pisanie zaproszeń, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji, rozróżnianie stylu wypowiedzi Pisanie: prowadzenie prostych negocjacji, proponowanie, wyrażanie podziękowania, przeproszenia, stosowanie zmiany stylu

Dodatkowo

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Zaproszenie)

TB: s. 222 Praca domowa

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

WB: s. 76

III.0: II 1.5 3.3 3.4 3.7; IV 1.5 5.13 7.3 7.4 7.9 7.10; 9 10 12 13

Get ready for matura 4

Praca na lekcji

NPP: Żywienie

First conditional

SB: ss. 72-73

Państwo i społeczeństwo

must/mustn’t/needn’t

Dodatkowo WB: ss. 78-79

Nauka i Technika

Opisywanie obrazka Pisanie wiadomości

TB s. 223 LEKCJA 62

Wypowiadanie się na temat dań, restauracji, wynalazków i wynalazców

Praca domowa

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Dobieranie) Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie) Rozmowa: opisywanie miejsc, osób, czynności; wyrażanie swoich opinii, przedstawianie faktów MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna; Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Pisanie: wyrażanie uczuć, wyjaśnianie sposobu obsługi prostych urządzeń

WB: s.77

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Wiadomość) Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

LEKCJA 63

II 1.6 1.12 1.14 2.3 3.3 3.6; III 1.6 1.12 1.14 4.1 4.3 4.5 6.5 6.11; 9 10 12 13 Progress Test Unit 7

LEKCJA 64 (8A)10 (2A)

UNIT 8 What if…? Vocabulary and listening Planet Earth Kataklizmy, klęski żywiołowe

Praca na lekcji

NPP: Świat przyrody

SB: s. 74 Dodatkowo

Czasy przeszłe Końcówki rzeczowników

Wypowiadanie się na temat naturalnych kataklizmów i klęsk żywiołowych

SB: s. 131

Czytanie: znajdywanie określonych informacji Pisanie: opisywanie zjawisk, relacjonowanie wydarzeń Mówienie: opisywanie zjawisk, relacjonowanie wydarzeń Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej

TB: s. 224 New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Oxford University Press

Strona 20

Praca domowa

pracy nad językiem

WB: s. 80

III.0

LEKCJA 65 (8B)

II 1.13 2.3; III 1.13 4.1 4.4 5.1 5.5; 10 12 13 Grammar Second Conditional Skutki wyobrażonych sytuacji

Praca na lekcji SB: s. 75

NPP: Państwo i społeczeństwo

Dodatkowo

Second Conditional

Wypowiadanie się na temat problemów ekologicznych Określanie skutków wyobrażonych sytuacji

SB: s. 118

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie myśli głównej tekstu Mówienie: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i przypuszczeń Pisanie: wyrażanie opinii, przypuszczeń

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 81

III.0

TB: s. 225

II 1.14 3.1 3.3; III 1.14 4.5 4.10 5.5 5.10; 10 12 13

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 21

LEKCJA 66 (8C)

Culture Rubbish Segregowanie i przetwarzanie odpadów

Praca na lekcji

NPP: Świat przyrody

SB: s. 76

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

Dodatkowo

Present and Past Simple Second Conditional

Wypowiadanie się na temat ograniczania ilości odpadów, recyklingu itp.

Czytanie: znajdywanie określonych informacji, określanie myśli głównej Słuchanie: znajdywanie określonych informacji - dobieranie MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Dobieranie) Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie swoich opinii

TB: s. 226

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 82

III.0

LEKCJA 67 (8D)

II 1.13 1.15 2.3 3.1 3.3; III 1.13 1.15 4.3 4.5; 10 11 12 13

Grammar I wish… Sytuacje wymagające zmiany

Praca na lekcji

NPP: Człowiek

SB: s. 77

Życie rodzinne i towarzyskie

Wyrażanie niezadowolenia z obecnej sytuacji

I wish

Pisanie: opisywanie marzeń, wyrażanie opinii i uczuć Mówienie: opisywanie marzeń, wyrażanie opinii i uczuć

WB: s. 118

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, współdziałanie w grupie posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

TB: s. 227

III.0

Dodatkowo

III 1.1 1.5 4.1 4.5 4.8 5.1 5.8; 10 12 13 Praca domowa

LEKCJA 68 (8E)

WB: s.83 Reading: A Real danger? Artykuł na temat zagrożenia niesionego przez asteroidy

Praca na lekcji

NPP: Świat przyrody

SB: s. 78-79

Czasy teraźniejsze i przeszłe Second Conditional

Dodatkowo

Wypowiadanie się na temat zagrożeń naturalnymi kataklizmami

TB: s. 228

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu i poszczególnych części tekstu, znajdywanie określonych informacji MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie; Prawda/Fałsz) Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie przypuszczenia Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa WB: s. 84

III.0

LEKCJA 69 (8F)

II 1.12 3.1 3.2 3.3; III 1.12 4.3 4.10; 10 11 12 13 Everyday English Stimulus discussion Imprezy

Praca na lekcji

NPP: Świat przyrody

would/wouldn’t

SB: s. 80

Państwo i społeczeństwo

could/couldn’t

Dodatkowo

Wypowiadanie się na temat organizowania imprez charytatywnych

TB: s. 229

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych Słuchanie: znajdywanie określonych informacji Mówienie: relacjonowanie wydarzeń, opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Strona 22

charytatywne

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Praca domowa WB: s. 85

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 70 (8G)

II 1.13 1.14 2.3 3.3 III 1.13 1.14 5 4.1 4.4 4.5 5.1 5.5; 10 12 13 Writing An announcement Ogłoszenie

Praca na lekcji SB: s. 81

NPP: Państwo i społeczeństwo

Czasy teraźniejsze i przyszłe

Pisanie ogłoszenia o akcji dobroczynnej

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (Ogłoszenie) Pisanie: opisywanie miejsc, czynności, zjawisk; przedstawianie faktów, opisywanie intencji, sugerowanie

Dodatkowo TB: s. 230

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Praca domowa WB: s. 86

III.0

LEKCJA 71

II 1.14 3.3; III 1.14 5.1 5.3 5.5 7.4; 9 10 12 13 Language Review 7-8 Skills Round-up 1-8 Podsumowanie materiału z unitów 7-8.

Praca na lekcji SB: ss. 82-83

NPP: Państwo i społeczeństwo

Dodatkowo

must, mustn’t lub needn’t

Opisywanie siebie i innych osób

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Opisywanie zainteresowań i hobby

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii

TB: s.231

Pisanie: przedstawianie faktów, opisywanie intencji, sugerowanie Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

WB: ss. 88-91 WB s. 117

III.0

Praca domowa

II 1.14 2.3 3.3; III 1.14 4.5 5.3 5.5 7.4; 9 10 12 13

WB: s. 87 LEKCJA 72

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Progress Test Unit 8

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 23

LEKCJA 73 (9A)

UNIT 9 Crime scene Vocabulary and listening Crimes and criminals Przestępstwa I przestępcy

LEKCJA 74 (9B)

Grammar: Past Perfect.

Praca na lekcji SB: s. 84

NPP: Państwo i społeczeństwo

Czasowniki związane z przestępczością Końcówki rzeczowników

Dodatkowo SB: s. 132

Nazywanie przestępców i przestępstw Wypowiadanie się na temat przestępczości

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Dobieranie) Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii

TB: s. 232

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0

WB: s. 92

II 1.14 2.3 3.3 III 1.14 4.5; 10 12 13

Praca na lekcji SB: s. 85

NPP: Państwo i społeczeństwo

Past Perfect

Dodatkowo

Opisywanie czynności dziejących się w różnym czasie w przeszłości Relacjonowanie wydarzeń

TB: s. 233 SB s.120

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

Praca domowa

II 1.14 3.3; III 1.14 4.4 5.4; 10 12 13

WB: s. 93

2LEKCJA 75 (9C)

Culture: Outlaws Legendarni przestępcy.

SB: s. 86

NPP: Państwo i społeczeństwo

Dodatkowo

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

Praca na lekcji

Czasy przeszłe

Opisywanie ludzi Przedstawianie faktów o legendarnych postaciach

TB: s. 234

Czytanie: znajdywanie określonych informacji, rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu- dobieranie MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie) Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – prawda/fałsz MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Prawda/Fałsz)

Praca domowa

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii

WB: s. 94

Pisanie: przedstawianie faktów i relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 76 (9D)

II 1.14 1.15 2.3 3.3 3.6; III 1.14 1.15 4.5 5.3 5.4; 10 11 12 13 Grammar: Reported speech Mowa zależna

Praca na lekcji SB: s. 87

NPP: Państwo i społeczeństwo

Mowa zależna

Przytaczanie wypowiedzi innych osób

Czytanie: rozumienie prostego tekstu pisanego – znajdywanie określonych informacji Mówienie: przedstawianie faktów, relacjonowanie wydarzeń Pisanie: przedstawianie faktów, relacjonowanie wydarzeń

Dodatkowo

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

SB: s. 120 TB: s. 235

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 24

LEKCJA 77 (9E)

Reading: High-tech crime Artykuł prasowy na temat przestępczości komputerowej

Praca domowa

III.0

WB: s. 95

II 1.14 3.3; III 1.14 4.3 4.4 5.3 5.4, 10 12 13

Praca na lekcji SB: ss. 88-89

NPP: Państwo i społeczeństwo

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Dodatkowo TB: s. 236 Praca domowa

Wypowiadanie się na temat przestępstw związanych z komputerami, Internetem i nowoczesną technologią

Czytanie: znajdywanie określonych informacji - dobieranie MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie) Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie opinii MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna Pisanie: przedstawianie faktów Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 96

III.0: II 1.14 3.1 3.3; III 1.14 4.3 4.5 5.4 5.5; 10 12 13

LEKCJA 78 (9F)

Everyday English Reporting a theft Relacjonowanie przestępstw

Praca na lekcji SB: s. 90

NPP: Państwo i społeczeństwo

Dodatkowo TB: s. 237

Would you mind –ing?

Uprzejme prośby

May I…?

Opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc

Could you…?

Relacjonowanie wydarzeń

Czytanie: znajdywanie określonych informacji, rozróżnianie stylu wypowiedzi Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, rozróżnianie stylu wypowiedzi Mówienie: opisywanie przedmiotów, miejsc, relacjonowanie wydarzeń

Praca domowa

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie ilustracji

WB: s. 97

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0 II 1.14 2.3 2.6 3.3 3.7; III 1.14 4.1 4.4; IV 1.14 6.2 6.3 6.4; 10 12 13

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 25

LEKCJA 79 (9G)

Writing: An email email opisujący przestępstwo

Praca na lekcji SB: s. 91

NPP: Państwo i społeczeństwo

Czasy przeszłe

Pisanie emaila Relacjonowanie wydarzeń

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji Pisanie: opisywanie ludzi i miejsc, relacjonowanie wydarzeń, stosowanie zmiany stylu – list prywatny

Dodatkowo

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (List prywatny)

WB: s. 238 Praca domowa

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

WB: s. 98

III.0: II 1.14 3.3 3.7; III 1.14 5.1 5.4 5.13; 9 10 12 13

Get ready for matura 5

Praca na lekcji

NPP: Świat przyrody

Past Perfect

SB: ss. 92-93

Państwo i społeczeństwo

Mowa zależna

Dodatkowo WB: ss. 100-101 TB: s. 239

Słuchanie: rozumienie myśli głównej poszczególnych fragmentów tekstu słuchanego, znajdywanie określonych informacji - dobieranie

Wyrażanie opinii oraz sugestii dotyczących działań charytatywnych

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (Dobieranie)

Pisanie listu prywatnego – relacjonowanie wydarzeń

Praca domowa LEKCJA 80

Wypowiadanie się na relacji ludzi i zwierząt

WB: s. 99

Czytanie: rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu- dobieranie MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie) Rozmowa: opisywanie miejsc, osób, czynności; wyrażanie swoich opinii, przedstawianie faktów i relacjonowanie wydarzeń z przeszłości MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego, Rozmowa z odgrywaniem roli Pisanie: przedstawianie faktów i relacjonowanie wydarzeń z przeszłości MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (List prywatny) Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem dokonywanie samooceny III.0

LEKCJA 81

II 1.13 1.14 2.2 2.3 3.3 3.6; III 1.13 1.14 4.1 4.3 4.4 4.5 5.1 5.3 5.4; 9 10 12 13 Progress Test Unit 9

UNIT 10 The written world LEK CJA 82 (10A) (8A)1 0 (2A)

Vocabulary and listening Publications

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 94

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Wypowiadanie się na temat czytania literatury pięknej i

Oxford University Press

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji - dobieranie Mówienie: udzielanie i uzyskiwanie informacji, wyrażanie i uzasadnianie

Strona 26

Publikacje

korzystania z rożnych publikacji

TB: s. 240

opinii Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem,

Praca domowa

III.0

WB: s. 102

II 1.9 2.3; III 1.9 4.5; IV 1.9 6.4; 10 12 13

Dodatkowo

LEKCJA 83 (10B)

SB: s. 133

Grammar The passive (present and past simple) Strona bierna – czasy Present Simple i Past Simple

Opisywanie procesów tworzenia

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście,

Wypowiadanie się na temat dzieł sztuki

TB: s. 241

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości lub przeszłości, uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

III.0

WB: s. 103

II 1. 9. 3.3; III 1.9 4.3 6.4; 10 12 13

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 95 Dodatkowo

Strona bierna - czasy Present Simple i Past Simple

SB: s. 122

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 27

LEKCJA 84 (10C)

Culture Dracula Must Die Opowieści o wampirach

Praca na lekcji SB: s. 96

NPP: Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

Dodatkowo

Kultura

Czasy narracyjne

TB: s. 242

Wypowiadanie się na temat książek i filmów o wampirach

Czytanie: znajdywanie określonych informacji – prawda/fałsz

Relacjonowanie wydarzeń

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – kolejność wydarzeń

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Prawda/Fałsz) MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (kolejność wydarzeń)

Praca domowa

Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie swoich opinii

WB: s. 104

MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa wstępna Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 85 (10D)

II 1.19 1.15 2.3 3.3; III 1.9 1.15 4.3 4.5; V 1.9.1.15 8.2; 10 12 13

Grammar The Passive (Present Perfect and future) Strona bierna: Present Perfect i will

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 97

Nauka i technika

Strona bierna: Present perfect i will

Stosowanie różnych form strony biernej Wypowiadanie się na temat zastępowania tradycyjnych książek nowoczesnymi środkami przekazu

Dodatkowo WB: s. 122 TB: s. 243 Praca domowa

Czytanie: znajdywanie określonych informacji Mówienie: udzielanie i uzyskiwanie informacji, wyrażanie i uzasadnianie opinii Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, współdziałanie w grupie posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0 II 1.9 1.12 3.3 III 1.9 1.12 4.5 6.4; 10 12 13

LEKCJA 86 (10E)

WB: s. 105 Reading: Vampire stories Artykuł na temat powieści o wampirach

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 98-99

Czasy teraźniejsze i przeszłe

Dodatkowo

Wypowiadanie się na temat pisania książek

Czytanie: określanie myśli głównej tekstu i poszczególnych części tekstu, znajdywanie określonych informacji, określanie formy tekstu

Przedstawianie informacji o pisarzach

MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie tekstów pisanych (Dobieranie)

TB: s. 244

Mówienie: przedstawianie faktów, wyrażanie i uzasadnianie opinii

Praca domowa

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

WB: s. 106

III.0

LEKCJA 87 (10F)

II 1.9 3.1 3.2 3.3 3.5; III 1.9 4.3 4.5; 10 11 12 13 Everyday English Arranging to meet Umawianie się

Praca na lekcji SB: s. 100

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Dodatkowo

I’d prefer… I’d rather… Why don’t we…?

Umawianie się, proponowanie wspólnych zajęć

TB: s. 245

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych Słuchanie: znajdywanie określonych informacji – wielokrotny wybór MATURA EGZAMIN PISEMNY: Rozumienie ze słuchu (wielokrotny wybór)

Strona 28

Reagowanie ustne: proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, wyrażanie swoich preferencji, pytanie o preferencje MATURA EGZAMIN USTNY: Rozmowa z odgrywaniem roli

Praca domowa WB: s. 107

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem III.0

LEKCJA 88 (10G)

II 1.5 2.3 3.3 IV 1.5 6.6 6.8; 10 12 13 Writing An informal letter List prywatny

Praca na lekcji

NPP: Kultura

SB: s. 101

Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe

Pisanie listu prywatnego z informacją o przeczytanej książce

Dodatkowo TB: s. 246

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie kontekstu wypowiedzi i intencji autora Pisanie: przedstawianie faktów i opinii, wyrażanie uczuć opisywanie intencji, sugerowanie – list prywatny MATURA EGZAMIN PISEMNY: Wypowiedź pisemna (List prywatny) Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Praca domowa WB: s. 108

III.0

LEKCJA 89

II 1.9 3.3 3.4 3.5; III 1. 5.3 5.5 5.8; 9 10 12 13 Language Review 9-10 Skills Round-up 1-10 Podsumowanie materiału z unitów 9-10.

Praca na lekcji

NPP: Człowiek

Strona bierna

Wyrażanie uczuć

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

SB: ss. 102-103

Życie rodzinne i towarzyskie

Mowa zależna

Wypowiadanie się na temat przeżytych doświadczeń i planów na przyszłość

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie myśli głównej poszczególnych części tekstu Mówienie: przedstawianie faktów, opisywanie intencji i planów na przyszłość, proponowanie, wyrażanie uczuć

Dodatkowo TB: s. 247

Pisanie: przedstawianie faktów, opisywanie intencji i planów, proponowanie

WB: ss. 110-113 WB s. 118

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Praca domowa WB: s. 109

III.0

LEKCJE 91- 150

LEKCJA 90

II 1.1 1.5 2.3 3.2 3.3; III 1.1 1.5 4.3 4.5 4.8 5.3 5.5 5.8; 9 10 12 13 Progress Test Unit 10 Cumulative Test Units 6-10

Lekcje przeznaczone na utrwalenie słownictwa I zwrotów, na utrwalenie I dodatkowe ćwiczenia gramatyczne, na przygotowanie i omówienie sprawdzianów, realizację projektów uczniów oraz lekcje okolicznościowe.

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 29

New Matura Solutions Pre-Intermediate: rozkład materiału

Oxford University Press

Strona 30