OPEL Astra

43 downloads 21520 Views 3MB Size Report
7 мај 2008 ... Ovo Uputstvo za upotrebu će Vam pru iti sve potrebne informacije. Uveriti se u to, da li su putnici svesni mogućnosti nezgoda i povreda usled.

OPEL Astra

SAMO EURO DIZEL EN 590!* Dizel motor vašeg vozila je razvijen prema najnovijim istraivaèkim dostignuæima u automobilizmu, on predstavlja vrhunsku tehnologiju, inteligentan spoj tehnike buduænosti, prilagoðenost zaštiti okoline i ekonomiènosti. U interesu odravanja potrebnih performansi, motor mora da radi samo sa visokokvalitetnim gorivom koje je u saglasnosti sa Evropskim specifikacijama standarda DIN EN 590 – EURO DIZEL. Videti poglavlje "Vonja i rukovanje, Goriva, sipanje goriva”. Upotreba drugog goriva moe ugroziti funkcionalnost vozila i dovesti do gubljenja garancije!

Rukovanje, Bezbednost, Odravanje

*Za dizel motore

Specifièni podaci vašeg vozila Molimo vas unesite podatke vašeg vozila u dole navedena polja radi lakšeg pristupa podacima. Ovi podaci se mogu naæi u poglavlju "Tehnièki podaci" i "Servis i odravanje" kao i na identifikacionoj ploèici.

Gorivo Oznaka, naziv

Motorno ulje Kvalitet Viskozitet

Pritisak u pneumaticima Dimenzija pneumatika Letnji pneumatici Zimski pneumatici

Težine Proraèun ukupne mase vozila –

Težina praznog vozila po EC

=

Optereæenje

Napred

Pozadi

Uvod

Prouèiti Uputstvo Upotrebe

Vaše vozilo je inteligentan spoj napredne tehnike buduænosti, proverene sigurnosti, prilagoðenosti zaštiti okoline i ekonomiènosti.

z U poglavlju "Ukratko" naæi æete uvodne informacije.

Dalje je na Vama da bezbedno putujete vašim vozilom i iskoristite njegovu besprekornu funkcionalnost. Ovo Uputstvo za upotrebu æe Vam pruiti sve potrebne informacije.

z Tabela sadraja na poèetku uputstva za upotrebu i izmeðu samostalnih poglavlja pokazuje vam gde se šta nalazi. z Registar pojmova æe Vam olakšati da se snaðete.

Uveriti se u to, da li su putnici svesni moguænosti nezgoda i povreda usled nenamenskog korišæenja vozila.

z Žute strelice na slikama ukazuju na referentne taèke ili na izvoðenje aktivnosti opisane u tekstu.

Uvek se morate pridravati propisa dotiène drave u kojoj trenutno vozite. Ovi propisi se mogu razlikovati od informacija iz ovog Uputstva za upotrebu.

z Crne strelice na slikama ukazuju na reakcije ili sledeæu aktivnost po redu, opisanu u tekstu.

Kada ovo uputstvo upuæuje na posetu servisu, obratite se vašem ovlašæenom Opel dileru. Svi ovlašæeni Opel dileri vam nude prvoklasne usluge po pristupaènim cenama. Iskusni mehanièari obuèeni od strane Opela rade po specifiènim Opel-ovim uputstvima. Komplet literature za kupca, koja sadri Uputstvo za Upotrebu, Uputstvo za upotrebu Infotainment sistema, Servisnu i Garancijsku knjigu, treba uvek drati u vozilu: na dohvat ruke u kaseti za rukavice.

z Ovo uputstvo za upotrebu se odnosi na vozila sa upravljaèem na levoj strani. Rad vozila sa upravljaèem na desnoj strani je slièan. z Uputstvo za upotrebu se poziva na interne oznake motora. Pripadajuæe komercionalne oznake se mogu naæi u poglavlju "Tehnièki podaci". z Strelice koje ukazuju na pravac, npr. levo ili desno, napred, ili nazad u opisima, uvek pokazuju pravac kretanja

Simboli

6 Nastavak teksta na sledeæoj strani. Oprema oznaèena sa 3 se ne moe naæi u svim vozilima (varijante modela, izbor motora, specifiènosti modela za pojedina trišta, specijalna oprema, originalni Opel delovi i oprema). Pozivanja na strane sa oznakom 3, znaèi "videti stranu".

9

Opasnost, 9 Upozorenje, Pažnja 9 Opasnost

Tekst oznaèen 9 Opasnost prua informaciju o riziku od fatalne povrede. Nepoštovanje tih navoda moe dovesti do ivotne opasnosti. 9 Upozorenje Oznaèen tekst 9 Upozorenje daje informacije o opasnosti od udesa ili povreðivanja. Nepoštovanje tih navoda moe dovesti do povreda. Pažnja Tekst oznaèen Pažnja prua informaciju o moguæoj šteti po vozilo. Nepridravanje ovih uputstava moe prouzrokovati ošteæenje vozila. Želimo vam puno èasova ugodne vonje.

Adam Opel GmbH

Sadržaj

Ukratko .......................................................... 2 Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor ........ 22 Sedišta, unutrašnji prostor .......................... 40 Instrumenti, Upravljaèki elementi ............... 64 Svetla ............................................................ 90 Infotainment sistem ..................................... 97 Upravljanje klimom ................................... 100 Vonja i rukovanje ..................................... 120 Samopomoæ, Nega vozila ........................ 157 Servisni radovi i odravanje ...................... 190 Tehnièki podaci ......................................... 208 Indeks pojmova .......................................... 220

2

Ukratko

Ukratko

Otkljuèavanje vozila: Pritisnuti dugme q Otvoriti vrata povlaèenjem ruèice na vratima. Brave vrata 3 33, Kljuèevi 3 22, Elektronski imobilajzer 3 23, Daljinsko upravljanje 3 24, Sistem centralnog zakljuèavanja 3 26, Sistem zakljuèavanja protiv kraðe 3 3 26, Alarmni sistem protiv kraðe 3 3 30

Otkljuèavanje i otvaranje prtljažnog prostora: Pritisnuti dugme q na daljinskom upravljaèu duže od 2 sekunde, prtljažnik se otkljuèava i neznatno otvara, podiæi vrata prtljažnika. Otkljuèati poklopac prtljanika iznutra 3 29, Daljinski upravljaè 3 24, Sistem centralnog zakljuèavanja 3 26, Alarmni sistem protiv kraðe 3 3 30

Ukratko

Nožni prostor prednjeg sedišta: Potegnuti ruèicu, pomeriti sedište, otpustiti ruèicu Sedišta 3 40, Poloaj sedišta 3 42.

Podešavanje nagiba naslona prednjeg sedišta: Okretati toèkiæ Ne naslanjati se na naslon sedišta tokom podešavanja. Sedišta 3 40, Poloaj sedišta 3 42.

Podešavanje prednjih sedišta po visini 3: Poluga za podešavanje sa spoljašnje strane sedišta Pumpajuæi pokreti ruèice Prema gore Sedište se die Prema dole Sedište se spušta Sedišta 3 40, Poloaj sedišta 3 42.

3

4

Ukratko

Podešavanje nagiba sedišta 3: Povuæi unutrašnju polugu, podesiti nagib, otpustiti polugu, zabraviti sedište u položaju Podešavanje nagiba pomeranjem tela. Sedišta 3 40, Poloaj sedišta 3 42.

Podešavanje visine naslona za glavu prednjih i zadnjih boènih sedišta: Za odbravljivanje, pritisnuti dugme, podesiti visinu, zabraviti u poziciji Nasloni za glavu 3 43, Podešavanje zadnjeg srednjeg naslona za glavu 3 43, Poloaj naslona za glavu 3 43, Vaðenje naslona za glavu 3 43.

Izvuæi sigurnosni pojas i zakopèati ga u bravu pojasa Sigurnosni pojas ne sme biti nigde upleten i mora biti priljubljen uz telo. Naslon sedišta ne sme biti suviše nagnut unazad (maksimalno oko 25°). Za otkopèavanje pojasa, pritisnuti crveno dugme na bravi pojasa. Sigurnosni pojasevi fiksirani u tri taèke 3 48, Sistem vazdušnih jastuka 3 54, Poloaj sedišta 3 42.

Ukratko

5

Podesiti unutrašnji retrovizor pomeranjem kuæišta

Okretati spoljašnji retrovizor pomeranjem ruèice u željeni položaj

Elektrièno podešavanje spoljašnjeg retrovizora 3

Za smanjivanje zaslepljivanja noæu, s donje strane unutrašnjeg retrovizora je postavljena polugica 3 za njegovo pomeranje.

Retrovizori 3 33, Asferièni spoljašnji retrovizor 3 33, Preklapanje spoljašnjeg retrovizora 3 34, Grejanje spoljašnjih retrovizora 3 35.

Izabrati eljeni retrovizor i podesiti pomoæu èetvorosmernog prekidaèa.

Retrovizori 3 33, Automatsko smanjivanje refleksije na unutrašnjem retrovizoru 3 35.

Retrovizori 3 33, Asferièno savijeni spoljašnji retrovizori 3 33, Sklapanje spoljašnjih retrovizora 3 34, Grejanje spoljašnjih retrovizora 3 35.

6

Ukratko

Podešavanje upravljaèa: Pomeriti polugu prema dole, podesiti visinu i daljinu, pomeriti polugu prema gore, zabraviti Podešavanje upravljaèa vršiti samo kod vozila u zakoèenom stanju pri otpuštenom stubu upravljaèa. Sistem vazdušnog jastuka 3 54.

Spoljašnja svetla: Okrenuti 7 8 9 AUTO

= = = =

Iskljuèeno Poziciona svetla Oborena ili duga svetla Aktiviranje automatskih oborenih svetla 3

= =

Svetla za maglu 3 Zadnje svetlo za maglu

Pritisnuti > r

Osvetljavanje 3 90, Ureðaj upozorenja za prednja svetla 3 88.

Svetlosni signal (ablend) prednjih svetla, dugo i oboreno svetlo: Svetlosni signal (ablend) Dugo svetlo

=

Oboreno svetlo

=

=

Povuæi ruèicu prema upravljaèu Gurnuti ruèicu prema napred Ruèica ponovo napred ili prema upravljaèu

Dugo svetlo, svetlosni signal (ablend) 3 91.

Ukratko

Pokazivaèi pravca:

Treptajuæa svetla upozorenja:

Desno Levo

Rade pomoæu ¨ dugmeta.

= =

Ruèica prema gore Ruèica prema dole

Pokazivaèi pravca 3 91.

Treptajuæa svetla upozorenja (sva èetiri pokazivaèa pravca) 3 93

7

8

Ukratko

Ukratko 1

Strana Poziciona svetla, oboreno svetlo ..... 3 90 Osvetljavanje instrumenata ............. 3 94 Zadnja svetla za maglu (maglenke) ........................................ 3 92 Svetla za maglu 3 ............................. 3 92 Podešavanje dometa snopa prednjih svetla 3 ............................... 3 93

2

Boèni ventilacioni otvori ................. 3 102

3

Pokazivaèi pravca, svetlosni signal (ablend), oboreno svetlo, dugo svetlo .......................................... 3 6 Periferno osvetljenje 3....................... 3 94 Poziciona svetla 3 ............................ 3 94 Tempomat 3 .................................. 3 144

4

Daljinsko upravljanje sa upravljaèa 3 ................................. 3 97

5

Sirena ................................................. 3 11 Vazdušni jastuk vozaèa .................. 3 54

6

Instrumenti ......................................... 3 64

7

Brisaèi vetrobranskog stakla, Peraè vetrobranskog stakla, Sistem peraèa prednjih svetla 3 .....................................3 11, 3 88

8

9

9

Strana Grejanje levog sedišta 3 .................. 3 42 Sistem detekcije gubitka pritiska 3 ......................................... 3 148 Ultrazvuèni senzori za parkiranje 3 .............................. 3 146 Prtljani prostor otkljuèavanje ......................................3 29 Treptajuæa svetla upozorenja (sva èetiri pokazivaèa pravca) .........3 93 Sistem centralnog zakljuèavanja ......3 27 Dugme za SPORT-ski reim 3 ......................3 123, 3 129, 3 143 Grejanje desnog sedišta 3 ............... 3 42

Strana 13 Infotainment sistem 3 ...................... 3 97

Centralni informacioni displej za vreme, datum, spoljašnje temperature, Infotainment sistem 3, Check control 3 ..................................3 86 Trip kompjuter (raèunarska obrada podataka preðenog puta) 3 ....................3 77, 3 83 Upravljaèki sistem klime 3 ............ 3 113

21 Otkljuèavanje poklopca motornog prostora .......................... 3 157

10 Srednji ventilacioni kanali ............. 3 102 11 Vazdušni jastuk suvozaèa ............... 3 54 12 Kaseta za rukavice ........................... 3 62

14 Upravljanje klimom ........................ 3 100 15 Pepeljara 3 ........................................3 61 Upaljaè za cigarete 3 ...................... 3 60 16 Pedala gasa ........................ 3 132, 3 133 17 Kontakt brava sa bravom upravljaèa .......................................... 3 14 18 Pedala koènice .................... 3 133, 3 151 19 Pedala kvaèila 3.............................. 3 133 20 Podešavanje upravljaèa .................... 3 6

10

Ukratko

Kontrolne lampice

A

Elektronika motora, elektronika menjaèa 3, imobilajzer, filter za dizel gorivo 3, kvar, 3 23, 3 66, 3 126, 3 131, 3 139.

r

Zadnje svetlo za maglu, 3 67, 3 92.

T

Zimski program polaska za automatski 3 ili automatizovani ruèni menjaè 3, 3 124, 3 130.

1

Sportski režim za automatski 3 ili automatizovani ruèni menjaè 3, 3 123, 3 129.

I

Pritisak motornog ulja, 3 64.

R

Sistem koènica, sistem kvaèila, 3 65, 3 151, 3 204.

j

v

Sistemi vazdušnih jastuka, zatezaèi pojaseva, 3 49, 3 57.

Automatizovani ruèni menjaè 3, Startovanje motora 3, 3 66, 3 121.

S

Nivo motornog ulja 3, 3 66, 3 201.

v

Elektronski Program Stabilnosti (ESP®Plus) 3, 3 142.

8

Spoljašnja svetla, 3 67, 3 90.

Z

Emisija izduvnih gasova 3, 3 68, 3 139.

Q

Otvaranje vrata, prtljažnog prostora, 3 65.

r

Ultrazvuèni senzori za parkiranje 3, 3 146.

u

Sistem ABS koènica, 3 150.

O

Pokazivaèi pravca, 3 7, 3 67.

!

Sistem predgrevanja 3, Filter za èestice dizela 3, 3 68.

Y

Kolièina goriva, 3 67, 3 70, 3 136.

w

>

Svetla za maglu 3, 3 67, 3 92.

Sistem prepoznavanja gubitka vazduha iz pneumatika 3, 3 69, 3 148.

m

C

Dugo svetlo, 3 6, 3 67.

Tempomat 3, 3 144.

p

Alternator, 3 65.

W

Temperatura rashladnog sredstva, 3 66, 3 203.

Ukratko

Aktiviranje sirene: Pritisnuti j na sredini upravljaèa

Brisaèi vetrobranskog stakla: Ruèicu blago pritisnuti prema gore

Sistem vazdušnih jastuka 3 54, Daljinsko upravljanje sa upravljaèa 3 3 97.

& % $

= = =

§

=

Brzo Sporo Brisanje u intervalima ili automatski brisaè sa senzorom za kišu 3 Iskljuèeno

Za jedno brisanje sa iskljuèenim brisaèima, pritisnuti polugu prema dole. Brisaèi vetrobranskog stakla 3 88, Podesivo intervalno brisanje 3 3 88, Dodatne informacije 3 187, 3 205.

11

Rad sistema za pranje vetrobrana i prednjih svetla 3: Povuæi ruèicu prema upravljaèu Sistem za pranje vetrobrana i prednjih svetla 3 89, Dodatne informacije 3 187, 3 205.

12

Ukratko

Grejanje zadnjeg stakla, grejanje spoljašnjih ogledala:

Odmagljivanje ili odleðivanje prozora:

Rade pomoæu Ü dugmeta.

Podesiti respodelu vazduha na l, okrenuti okretni prekidaè za temperaturu i protok vazduha u pravcu kretanja kazaljki na satu; Sistem klimatizacije 3: takoðe pritisnuti dugme n; Automatski sistem klimatizacije 3: pritisnuti dugmad n i V, okretni prekidaè za temperaturu okrenuti u pravcu kretanja kazaljki na satu, usmeravanje vazduha na A; Upravljaèki sistem klime 3: pritisnuti dugme V.

Upravljanje klimom 3 100, Grejanje zadnjeg stakla 3 37.

Upravljanje klimom 3 3 100.

Izbor automatskog režima rada klima sistema 3: Pritisnuti AUTO dugme, podesiti temperaturu sa okretnim prekidaèem, otvoriti ventilacione otvore Upravljaèki sistem klime 3 3 113.

Ukratko

Ruèni menjaè:

Automatizovani ruèni menjaè 3:

Automatski menjaè 3:

Hod unazad: kad je vozilo u stanju mirovanja, saèekati 3 sekunde nakon pritiskanja kvaèila zatim podiæi prsten ispod glave ruèice menjaèa i ukopèati brzinu.

N o + A/M

= = = = =

R

=

P R N D 3 2 1

Ako se nemoe ubaciti u brzinu, otpustiti kvaèilo, pritisnuti ponovo pedalu kvaèila i ponoviti biranje brzine. Ruèni menjaè 3 127.

Prazan hod Poloaj za vonju Viši stepen prenosa Nii stepen prenosa Prebacivanje izmeðu automatskog i ruènog reima. Brzina za hod unazad (sa bravom ruèice menjaèa)

= = = = = = =

13

Poloaj za parkiranje. Hod unazad. Neutralan (prazan hod) Automatski izbor brzina od 1. do 3. brzine 1. i 2. brzina Prvi stepen prenosa

Uvek pomerati ruèicu menjaèa u odgovarajuæi pravac skroz do kraja.

Startovanje je moguæe samo u P ili N. Za napuštanje P, ukljuèiti paljenje, aktivirati nonu koènicu i pritisnuti dugme.

Nakon otpuštanja, ona se automatski vraæa u srednji poloaj.

Iskljuèiti bravu ruèice menjaèa pritiskom dugmeta.

Pre polaska mora se pritisnuti pedala koènice.

Automatski menjaè 3 3 128.

Automatizovani ruèni menjaè 3 3 120.

14

Ukratko

Pre poèetka vožnje, proveriti: z Pritisak i stanje pneumatika, 3 152, 3 216. z Motono ulje i nivoi teènosti 3 200 do 3 206. z Svi prozori, ogledala, spoljašnja svetla i registarska tablica treba da budu funkcionalni i èisti, bez snega i leda. z Sedišta, sigurnosni pojasevi i retrovizori treba da budu pravilno podešeni 3 40, 3 48, 3 33. z Proveriti rad koènica pri malim brzinama, posebno ako su one vlane.

Brava upravljaèa i kontakt brava:

Startovanje motora:

Okrenuti kljuè u poloaj 1. Odbraviti bravu stuba upravljaèa laganim okretanjem upravljaèa.

Pritisnuti kvaèilo i koènicu, automatski menjaè 3 u P ili N automatizovani ruèni menjaè 3 u N, ne davati gas; za dizel motor okrenuti kljuè u poloaj 2 dok se kontrolna lampica ! ne ugasi; okrenuti kljuè u poloaj 3; otpustiti kljuè èim se pokrene motor.

0 1

= =

2

=

3

=

Kontakt iskljuèen Odbravljen upravljaè, kontakt iskljuèen Ukljuèen kontakt, kod dizel motora: predgrevanje Startovanje

Pre ponovnog startovanja ili iskljuèivanja motora, okrenuti kljuè u poloaj 0. Za ukljuèivanje paljenja, okrenuti kljuè u poloaj 2.

Ukratko Parkiranje vozila z Ruènu koènicu uvek potezati bez pritiskanja dugmeta za odbravljivanje. Potegnuti ga što je jaèe moguæe na nizbrdici ili uzbrdici. U isto vreme radi smanjivanja snage potezanja pritisnuti nonu koènicu. z Iskljuèiti motor i kontakt okretanjem kljuèa na 0 i njegovim vaðenjem. Upravljaè okretati do zabravljivanja (zaštita od kraðe). Kod vozila sa automatskim menjaèem 3, kljuè iz kontakt brave se moe izvaditi samo kod P poloaja ruèice menjaèa.

Otpuštanje ruène koènice: Lagano povuæi polugu naviše, pritisnuti dugme za odbravljivanje, sasvim spustiti polugu Ruèna koènica 3 151.

Kod vozila sa automatizovanim ruènim menjaèem 3, ako ruèna koènica nije potegnuta, kontrolna lampica R trepti nekoliko sekundi posle iskljuèivanja kontakta.

15

z Ako vozilo stoji na ravnoj površini ili na uzbrdici, birati prvu brzinu pre iskljuèivanja kontakta kod ruènog menjaèa ili automatizovanog ruènog menjaèa 3, a kod automatskog menjaèa 3 staviti ruèicu menjaèa u P. Takoðe okrenuti toèkove od iviènjaka ukoliko je vozilo parkirano na uzbrdici. Ako je vozilo parkirano na nizbrdici, birati brzinu za hod unazad pre iskljuèivanja kontakta kod ruènog menjaèa ili automatizovanog ruènog menjaèa 3, a kod automatskog menjaèa 3 staviti ruèicu menjaèa u P. Takoðe, okrenite prednje toèkove prema iviènjaku. z Za zakljuèavanje vozila, pritisnuti dugme p na daljinskom upravljaèu. Za aktiviranje sistema zakljuèavanja protiv kraðe 3 i alarmnog sistema 3, pritisnuti dugme p dva puta.

16

Ukratko

Saveti kod parkiranja:

Važne funkcije

z Ne parkirati vozilo na lako zapaljivoj površini. Visoka temperatura izduvnog sistema moe zapaliti tu površinu. z Zatvoriti prozore i krovni otvor 3. z Ventilatori hladnjaka motora mogu da rade i posle zaustavljanja motora 3 200. z Posle vonje sa visokim brojem obrtaja motora ili sa velikim optereæenjem motora, ostaviti motor da radi na kratko sa smanjenim optereæenjem ili na ler gasu priblino 30 sekundi pre zaustavljanja, radi zaštite turbo punjaèa 3. Daljinski upravljaè 3 24, Sistem centralnog zakljuèavanja 3 26, Alarmni sistem protiv kraðe 3 3 30 Stavljanje vozila van saobraæaja 3 207.

Sistem vazdušnih jastuka Sistem vazdušnih jastuka obuhvata nekoliko zasebnih sistema. Sistem prednjih vazdušnih jastuka Prednji vazdušni jastuci se naduvavaju u sluèaju teškog frontalnog sudara, stvarajuæi zaštitne jastuke ispred vozaèa i suvozaèa. Spreèavaju pomeranje tela prema napred, osoba na prednjim sedištima, znatno smanjujuæi na taj naèin moguænost povrede gornjeg dela tela i glave.

Ukratko

Sistem boènih vazdušnih jastuka 3 Sistem boènih vazdušnih jastuka se aktivira kod boènih sudara, stvarajuæi zaštitni jastuk za vozaèa ili suvozaèa u oblasti odgovarajuæih vrata. Znatno smanjujuæi na taj naèin moguænost povrede gornjeg i karliènog dela tela. Sistem vazdušnog jastuka 3 54.

17

Aktivni nasloni za glavu 3 na prednjim sedištima

Meniaplikacije korišæenja informacionog displeja 3

Kod sudara od pozadi aktivni nasloni za glavu se blago pomeraju prema napred. Glava se mnogo bolje naslanja na naslon i u velikoj meri je smanjena moguænost povreda vratnih pršljenova.

Opcije menija se biraju kroz meni pomoæu dugmadi sa strelicama ili višenamenskim dugmetom infotainment sistema 3 ili pomoæu levog okretnog dugmeta 3 na upravljaèu. Izabrana opcija menija se prikazuje na displeju.

Aktivni nasloni za glavu se mogu prepoznati po natpisu ACTIVE. Nasloni za glavu 3 43.

Izbor pomoæu dugmadi sa strelicama 3: Pritisnuti desno ili levo dugme sa strelicom.

18

Ukratko

Ü

Board Computer

BC 1

19,5° 19:36 All values

BC 2 Timer

1

Ø

257.0 40

8

Ø

31.0 7.0

Tyres

Izbor pomoæu višenamenskog dugmeta 3: okrenuti, a zatim pritisnuti višenamensko dugme. Za napuštanje menija, okrenuti višenamensko dugme prema levo ili desno na Return ili Main i izvršiti izbor. Izbor pomoæu levog okretnog dugmeta na upravljaèu 3: okrenuti, a zatim pritisnuti okretno dugme. Informacioni displej 3 72.

km km/h Ltr. L/100km

Daljinsko upravljanje sa upravljaèa 3

Trip kompjuter (raèunarska obrada podataka preðenog puta) 3

Funkcijama Infotainment sistema 3 i informacionog displeja se moe upravljati pomoæu dugmadi i regulacionih dugmadi na upravljaèu.

Funkcije: z Domet

Dodatne informacije su dostupne u uputstvu za rukovanje infotainment sistemom. 6 Daljinsko upravljanje sa upravljaèa 3 3 97, Infotainment sistem 3 97.

z Trenutna potrošnja z Preðeni put z Proseèna brzina z Stvarna potrošnja z Proseèna potrošnja z Štoperica Trip kompjuter 3 3 77, 3 83.

Ukratko

19

Coolant level check

OK

Check control 3 Program check controla nadzire z Nivoe teènosti z Bateriju daljinskog upravljaèa z Alarmni sistem protiv kraðe 3 z Sijalice vanijih spoljašnjih svetla, ukljuèujuæi kablove i osiguraèe Check control 3 3 86.

Audio sistem na zadnjim sedištima 3

Sportski režim 3

Duplirani audio sistem omoguæava putnicima na zadnjem sedištu da slušaju neku od podešenih stanica na infotainment sistemu ili neki drugi audio izvor.

Kod automatizovanog mehanièkog menjaèa 3 i automatskog menjaèa 3, SPORT reim menja taèke i vreme promene stepena prenosa.

Audio sistem na zadnjim sedištima 3 3 98.

Sportski reim 3 3 123, 3 129, 3 143.

Ukljuèuje se pritiskom SPORT dugmeta.

20

Ukratko

Sistem kontrole gubitka pritiska (DDS) 3 Pneumatik koji gubi pritisak postaje manji u preèniku, što uzrokuje razlièitu brzinu okretanja u poreðenju sa ostalim pneumaticima. Ako sistem detektuje razliku u brzini, kontrolna lampica w svetli crvenom bojom.

Posle korrekcije pritiska ili posle promene pneumatika ili toèka, sistem se mora inicijalizovati pritiskom DDS dugmeta. Sistem prepoznavanja gubitka vazduha iz pneumatika 3 3 148.

Ultrazvuèni senzori za parkiranje 3 Sistem pomoæi pri parkiranju se automatski ukljuèuje biranjem stepena prenosa za hod unazad. Sistem se moe ruèno aktivirati dugmetom r na instrument tabli pri brzini manjoj od 25 km/h. Ako vozilo naiðe na prepreku prilikom vonje unazad, vozaè æe primiti zvuèno upozorenje. Ultrazvuèni senzori za parkiranje 3 3 146.

Ukratko Filter za èestice dizel goriva 3 Filter sistema za èestice dizela odvaja štetne èestice garei iz izduvnih gasova. Sistem ima funkciju samoèišæenja, koja se automatski izvodi ako je vozilo u pokretu. Filter se èisti sagorevanjem èestica nataloene garei na visokoj temperaturi. Ovaj postupak se odvija automatski i moe da traje do 25 minuta. Za to vreme se moe poveæati potrošnja goriva. Pojava nešto mirisa i dima je normalna pojava.

AUX ulaz 3

Sistem se neæe automatski èistiti pod odreðenim uslovima vonje, kao što je vonja na kratkim relacijama.

Spoljašnji izvor kao npr. prenosivi CD plejer se moe prikljuèiti kroz dodatnu utiènicu koristeæi prikljuèak od 3.5 mm.

Ukoliko je bilo potrebno èišæenje filtera, a prethodni uslovi vonje nisu omoguæili automatsko èišæenje, kontrolna lampica ! æe da trepti.

AUX ulaz 3 3 98.

Dodatne instrukcije 3 140.

21

22

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Zamena kljuèeva Broj kljuèa je naveden na Car Pass-u 3. Kljuèevi su elementi elektronskog sistema imobilajzera. Brave 3 189.

Zamena kljuèeva...................................... Kljuè sa elementom na otvaranje 3 ....... Car Pass .................................................... Elektronski imobilajzer ............................. Memorisanje liènih podešavanja vozila u kljuè vozila 3....................................... Daljinski upravljaè sa 3 mehanièkim kljuèem ................................................... Sistem centralnog zakljuèavanja ............ Kvar na daljinskom upravljaèu ............... Smetnje u sistemu centralnog zakljuèavanja......................................... Ruèno otkljuèavanje prtljanog prostora.................................................. Vrata prtljanika ...................................... Alarmni sistem protiv kraðe 3 ................ Bezbednosna brava za sigurnost dece 3 .................................................... Spoljašnji retrovizori ................................. Unutrašnje ogledalo ................................ Elektrièni prozori 3................................... Krovni otvor 3 ..........................................

22 22 22 23 24 24 26 28 28 29 29 30 33 33 35 36 38

Kljuè sa elementom na otvaranje 3 Pritisnuti dugme za otvaranje. Pritisnuti dugme za vraæanje nazad i zvuèno zabraviti pero kljuèa.

Car Pass Car Pass sadri bezbednosne podatke o vozilu i trebalo bi ga drati na sigurnom mestu. Kada je vozilo u servisu, odreðene servisne operacije su saèuvane u Car Pass-u.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor Kontrolna lampica imobilajzera A Nakon iskljuèivanja kontakta, kontrolna lampica A na kratko svetli. Ako kontrolna lampica trepti kad je ukljuèeno paljenje, došlo je do kvara u sistemu; motor se ne moe startovati. Iskljuèiti paljenje zatim pokušati ponovo startovanje. Ako kontrolna lampica A i dalje trepti, pokušati startovanje motora rezervnim kljuèem i za pomoæ se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru.

Elektronski imobilajzer Sistem kontroliše da li je vozilu dopušteno da startuje pomoæu dotiènog kljuèa. Ukoliko je transponder u kljuèu prepoznat kao odobren, startovanje je dozvoljeno. Elektronski imobilajzer se automatski aktivira nakon vaðenja kljuèa iz kontakt brave.

Ako se kontrolna lampica A pali posle pokretanja motora, došlo je do kvara u elektronici motora ili menjaèa 3 3 126 3 131, 3 139, ili je voda u filteru dizel goriva 3 3 203. Napomena Imobilajzer ne zakljuèava vrata. Zato, posle napuštanja vozila, uvek ih treba zakljuèavati i ukljuèiti alarmni sistem protiv kraðe 3 3 26, 3 31.

23

24

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Memorisanje liènih podešavanja vozila u kljuè vozila 3 Zadnje izabrano podešavanje z Osvetljavanje instrumenata, z Informacioni displej 3, z infotainment sistem 3, z Za upravljaèki sistem klime 3 su automatski memorisani posle zakljuèavanja u zavisnosti od korišæenog kljuèa. Memorisana podešavanja se automatski ukljuèuju kad se otkljuèa vozilo.

Daljinski upravljaè sa 3 mehanièkim kljuèem U zavisnosti od opremljenosti vozila, jedan od prikazanih daljinskih upravljaèa na ovoj strani æe se koristiti. Daljinski upravljaè je ugraðen u kljuè. Koristi se za: z sistem centralnog zakljuèavanja, z sistem mehanièke zaštite od kraðe 3, z alarmni sistem protiv kraðe 3. Zavisno od nivoa opremljenosti vozila 3, prozori kod vozila sa elektriènim upravljanjem na svim vratima 3 mogu se otvoriti ili zatvoriti pomoæu daljinskog upravljaèa 3 37.

Domet daljinskog upravljaèa je priblino 5 metara. Ovaj domet moe biti ometan spoljašnjim uticajima. Pri korišæenju, daljinski upravljaè uperiti prema vozilu. Rad se potvrðuje preko treptanja lampica upozorenja (sva èetiri pokazivaèa pravca). Rukovati paljivo daljinskim upravljaèem, èuvati ga od vlage, visokih temperatura i izbegavati nepotrebnu upotrebu.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor Kvar Ako se sistemom centralnog zakljuèavanja ne moe upravljati pomoæu daljinskog upravljaèa, tome moe biti više razloga: z Prekoraèenje dometa z Nizak napon baterije u daljinskom upravljaèu. Zamena baterije. z Uèestalo korišæenje dugmadi daljinskog upravljaèa izvan opsega rada (npr. predaleko od vozila, više se ne prepoznaje daljinski upravljaè). Sinhronizacija daljinskog upravljaèa.

25

z Ako je sistem centralnog zakljuèavanja preoptereæen, kao rezultat uzastopnog korišæenja u kratkim vremenskim intervalima. Napajanje strujom æe biti prekinuto na kratak period. z Jake radio-frekventne smetnje (interferencija radio talasa) od strane drugih izvora. Vrata vozaèa otkljuèati sa kljuèem u bravi 3 28. Zamena baterije u daljinskom upravljaèu Što pre zameniti bateriju u daljinskom upravljaèu, ako se primeæuje smanjenje njegovog dometa. Baterije ne bacati u domaæinsko smeæe. One se moraju odlagati na odgovarajuæem sabirnom mestu za ponovnu upotrebu.

Kljuè sa elementom na otvaranje Otvaranje pera kljuèa 3 22. Otvoriti kuæište daljinskog upravljaèa. Zameniti bateriju (tip baterije CR 20 32), obratiti panju na poloaj postavljanja. Zatvoriti kuæište daljinskog upravljaèa i izvršiti sinhronizaciju. Kljuè sa fiksiranim elementom Zamenu baterije prepustite jednom ovlašæenom Opel dileru. Sinhronizacija daljinskog upravljaèa Posle zamene baterije, vrata otkljuèati s kljuèem u bravi 3 28. Daljinski upravljaè se sinhronizuje ukljuèivanjem kontakta.

26

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Sistem centralnog zakljuèavanja Otkljuèavanje i zakljuèavanje vrata, prtljanika i poklopca (vratašca) rezervoara. Otkljuèavanje Pritisnuti dugme q na daljinskom upravljaèu. Za otvaranje vrata povuæi kvaku. Kad se kratko pritisne dugme q, samo su vrata i vratašca rezervoara otkljuèani, prtljani prostor ostaje zakljuèan. Kad se dugme q pritisne due od 2 sekunde, prtljani prostor se otkljuèava i neznatno otvara. Ako su vrata ili prtljani prostor otvoreni, Q svetli na brzinomeru.

Zakljuèavanje Zatvoriti vrata, prtljani prostor i poklopac ulivnog otvora rezervoara.

Ukoliko je bio ukljuèen kontakt, vozaèeva se vrata moraju otvoriti i zatvoriti kako bi se vozilo moglo zakljuèati.

Pritisnuti dugme p na daljinskom upravljaèu

Sva vrata su obezbeðena protiv otvaranja.

Mehanièki sistem zakljuèavanja za zaštitu protiv kraðe 3

Pritisnuti ponovo dugme p na daljinskom upravljaèu u roku od 15 sekundi od zakljuèavanja.

9 Upozorenje Ne koristiti ovaj sistem ukoliko ima putnika u vozilu! Vrata se ne mogu otkljuèati iz unutrašnjosti. Sva vrata moraju biti zatvorena.

Mehanièki sistem zakljuèavanja za zaštitu od kraðe se iskljuèuje kada je vozilo otkljuèano.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor Napomena z Sistem centralnog zakljuèavanja neæe zakljuèati ako vrata vozaèa nisu pravilno zatvorena. Q svetli na brzinomeru kao prikaz. z Ako vrata suvozaèa, zadnja vrata ili poklopac prtljanika nisu dobro zatvoreni, LED u dugmetu m sistema centralnog zakljuèavanja trepti 10 sekundi kad je aktivan sistem centralnog zakljuèavanja, a istovremeno Q svetli na brzinomeru.

Dugme centralnog zakljuèavanja za zakljuèavanje i otkljuèavanje vrata iz unutrašnjosti vozila Pritisnuti dugme m na srednjoj konzoli: vrata æe se zakljuèati ili otkljuèati. LED lampica u prekidaèu za centralno zakljuèavanje m se pali oko 2 minuta nakon zakljuèavanja daljinskim upravljaèem. Ukoliko se vrata zakljuèaju sa unutrašnje strane dugmetom centralnog zakljuèavanja za vreme vonje, LED m stalno svetli. Ukoliko je kljuè u kontakt bravi, zakljuèavanje je jedino moguæe ako su sva vrata zatvorena. Vrata se ne mogu otkljuèati na ovaj naèin ako je mehanièka zaštita protiv kraðe 3 aktivna – videti prethodnu stranu.

z Za zakljuèavanje vrata sa unutrašnje strane (npr. zaštita protiv ulaska neeljenih lica u vozilo) pritisnuti dugme centralnog zakljuèavanja m na srednjoj konzoli. z Kad je vozilo otkljuèano pomoæu kljuèa u vratima vozaèa, ostala vrata se ne otkljuèavaju dok se ne otvore vozaèeva vrata. z Centralno zakljuèana vrata se takoðe mogu otvoriti povlaèenjem ruèice sa unutrašnje strane vrata. Sistem centralnog zakljuèavanja se odbravljuje u isto vreme.

27

z Prtljanik nema dugme za odbravljivanje i jedino se moe otvoriti sa daljinskim upravljaèem ili dugmetom za otkljuèavanje x na srednjoj konzoli. z Zakljuèana vrata se automatski otkljuèavaju u sluèaju sudara, (radi lakšeg pristupa putnicima ekipe za spašavanje). Svetla upozorenja i svetlo kabine se takoðe pale. Da bi se to moglo uraditi, kljuè mora biti u kontakt bravi.

28

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Kvar Ako se sistemom centralnog zakljuèavanja ne moe upravljati, tome moe biti više razloga: z Ako se sistem centralne brave preoptereti u sluèaju uzastopnih zakljuèavanja i otkljuèavanja u kratkim vremenskim intervalima, sistem æe biti bez napajanja strujom na kratak period. z Pregoreo osiguraè u kutiji osiguraèa 3 171. Obratite se jednom ovlašæenom Opel dileru kako bi otklonili uzrok kvara. Vrata vozaèa otkljuèati sa kljuèem u bravi 3 28.

Kvar na daljinskom upravljaèu Otkljuèavanje: Okrenuti kljuè u bravi na vratima vozaèa prema prednjem delu vozila, a zatim ga vratiti u vertikalan poloaj i izvuæi. Otvaranjem vozaèevih vrata otkljuèava se celo vozilo. Zakljuèavanje Otvoriti vrata suvozaèa, zatvoriti vrata vozaèa, pritisnuti dugme centralnog zakljuèavanja m u srednjoj konzoli. Sistem centralnog zakljuèavanja zakljuèava sva vrata. Zatvoriti vrata suvozaèa.

Smetnje u sistemu centralnog zakljuèavanja Otkljuèavanje Okrenuti kljuè u bravi vrata vozaèa prema napred. Vratiti kljuè u vertikalan poloaj, a zatim izvaditi. Ostala vrata se mogu otvarati potezanjem kvaka na rukohvatima sa unutrašnje strane vrata (nije moguæe ako je sistem zakljuèavanja protiv kraðe 3 bio prethodno aktiviran). Prtljanik i poklopac rezervoara (vratašca) ostaju zakljuèani. Ukljuèiti paljenje da bi deaktivirali alarmni sistem zaštite od kraðe 3 3 30. Zakljuèavanje Sa spoljašnje strane vrata, umetnuti kljuè u otvor iznad brave i zvuèno aktivirati zabravljivanje pritiskom, zatvoriti vrata. Izvršiti postupak kod svih vrata. Vrata vozaèa se mogu zakljuèati i sa spoljašnje strane korišæenjem brave. Otkljuèani poklopac rezervoara se ne moe zakljuèati.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Ruèno otkljuèavanje prtljažnog prostora Obaranje naslona zadnjih sedišta 3 45. Iznutra okrenuti okretno dugme sa spoljašnje strane poklopca prtljanika suprotno kretanju kazaljki na satu, ovo æe otkljuèati prtljanik i neznatno ga otvoriti.

Vrata prtljažnika Prtljanik nema dugme za odbravljivanje i jedino se moe otvoriti dugmetom q na daljinskom upravljaèu ili dugmetom x na srednjoj konzoli. Otkljuèavanje daljinskim upravljaèem Kad se dugme q na daljinskom upravljaèu pritisne due od 2 sekunde, prtljanik se otkljuèava zajedno sa vratima i neznatno otvara.

29

Otkljuèavanje iz unutrašnjosti dugmetom x na srednjoj konzoli. Pritisnuti dugme x na srednjoj konzoli: prtljanik se otkljuèava i neznatno otvara. Ako su vrata ili prtljanik otvoreni, Q svetli na brzinometru. Jedino je moguæe u stanju mirovanja ili pri brzinama od maksimalno 6 km/h. Sa centralno zakljuèanim vratima, prtljanik se nemoe otkljuèati dugmetom x.

30

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor Alarmni sistem protiv kraðe 3

Otvaranje Podiæi prtljanik.

nadzire z vrata, vrata prtljanog prostora, poklopac motornog prostora

9 Upozorenje Kod prevoza veæih predmeta ne voziti sa poluotvorenim ili otvorenim prtljanikom, jer izduvni gasovi koji sadre i otrovne materije mogu prodreti u putnièki prostor.

z putnièki prostor z naginjanje vozila, npr. prilikom podizanja, z paljenje.

Kada su postavljeni odreðeni pribori, vrata prtljanika nemogu ostati u otvorenom poloaju.

9 Upozorenje

Zatvaranje i zakljuèavanje Zatvoriti prtljanik. Vrata zatvorenog prtljanika su uvek zakljuèana. Za zakljuèavanje vrata, pritisnuti dugme p na daljinskom upravljaèu.

Ne koristiti ovaj sistem ukoliko ima putnika u vozilu! Vrata se ne mogu otkljuèati iz unutrašnjosti.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

31

4. Ukljuèiti alarmni sistem zaštite od kraðe. LED svetli. Sistem je spreman za rad nakon oko 10 sekundi. Posle toga LED trepæe sve do iskljuèivanja alarmnog sistema. Svetleæa dioda (LED) U prvih 10 sekundi posle aktiviranja alarmnog sistema ako: z LED svetli z LED brzo trepæe

Aktiviranje Sva vrata, prtljanik, prozori, krovni otvor 3 i poklopac motornog prostora moraju biti zatvoreni. U roku od 15 sekundi od zakljuèavanja, ponovo pritisnuti dugme p na daljinskom upravljaèu.

Aktiviranje bez nadzora putnièkog prostora i kontrole naginjanja vozila Aktiviranje, npr. ako je ostavljena ivotinja u vozilu.

Ukoliko je bilo ukljuèeno paljenje, vozaèeva vrata se moraju jednom otvoriti i zatvoriti kako bi se alarmni sistem protiv kraðe mogao ukljuèiti.

2. Pritisnuti dugme b na krovnoj konzoli. LED u dugmetu m æe treptati (max. 10 sekundi), videti sledeæu stranu.

1. Zatvoriti prtljanik i poklopac motornog prostora.

3. Zatvoriti vrata.

= Testiranje, produeno aktiviranje, = Vrata, vrata prtljanika ili poklopac motornog prostora su otvoreni, ili je kvar u sistemu,

32

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor U sluèaju kvara daljinskog upravljaèa, vozilo otkljuèati kljuèem 3 28. Ako je pokrenut alarm prilikom otvaranja vozaèevih vrata, deaktivirati alarmni sistem ukljuèivanjem paljenja. Napomena z Promene u unutrašnjosti vozila, kao korišæenje presvlaka za sedišta, moe ometati funkciju nadzora putnièkog prostora vozila. z Iskljuèiti nadzor unutrašnjosti vozila ukoliko je zagrejana unutrašnjost parkiranog vozila.

Posle prvih 10 sekundi kako je alarmni sistem aktiviran: z LED sporo trepæe z LED svetli oko 1. sekundu

= Sistem je aktiviran, = Deaktiviranje funkcije.

U sluèaju kvara, za pomoæ se obratite vašem ovlašæenom Opel dileru.

Iskljuèivanje Pritisnuti dugme q na daljinskom upravljaèu – ili – Ukljuèiti paljenje.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

33

Alarm Ako se aktivira, alarm daje zvuèni (sirena) i vizuelni (sva èetiri pokazivaèa pravca) signal. Kvantitet i trajanje signala alarma su odreðeni zakonom. Alarmiranje se moe iskljuèiti pritiskom dugmeta na daljinskom upravljaèu ili ukljuèivanjem paljenja. U isto vreme je i alarmni sistem protiv kraðe deaktiviran.

Bezbednosna brava za sigurnost dece 3 9 Upozorenje Uvek aktivirajte bravu za zaštitu dece ako sede na zadnjim sedištima. Pomoæu kljuèa ili odvijaèa okrenuti iz vertikalnog poloaja bravicu na bravi zadnjih vrata: vrata iz unutrašnjosti se ne mogu otvoriti.

Spoljašnji retrovizori Ruèno podešavanje sa ruèicama na prednjim vratima ili elektrièno 3 sa prekidaèima na konzoli vozaèevih vrata. Ruèno podešavanje spoljašnjih retrovizora Okretati spoljašnji retrovizor pomeranjem ruèice u eljeni poloaj

34

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Elektrièno podešavanje spoljašnjih ogledala 3 Izabrati eljeni spoljašnji retrovizor pomoæu prekidaèa i podesiti ga pomoæu èetvorosmernog prekidaèa.

Preklapanje spoljašnjih ogledala prema kabini Ruèno: Spoljašnja ogledala se mogu savijati prema kabini pritiskanjem spoljašnjeg dela kuæišta.

Asferièno spoljašnje ogledalo 3 Aferièno staklo smanjuje polje zaslepljivanja. Zaobljenje stakla predmete prikazuje manjim, zato se mnogo tee ustanovljava rastojanje do prateæeg vozila koje je iza vozila.

Elektrièno 3: Pritisnuti n i oba retrovizora æe se saviti prema kabini. Pritisnuti dugme n ponovo - oba spoljašnja retrovizora æe se vratiti u poloaj za vonju. Ukoliko je elektrièno sklopljen retrovizor ispravljen ruèno, pritiskom dugmeta n retrovizor æe se pomeriti skroz napred. Drugo æe se ogledalo elektronski postaviti u poloaj za vonju. Ukoliko se ponovo pritisne dugme n, oba retrovizora æe biti elektrièno sklopljena. Pritisnuti ponovo: oba ogledala se savijaju u poloaj za vonju. Pre polaska vratiti ogledala nazad u poloaj za vonju.

Radi bezbednosti pešaka, ogledala se savijaju iz svojih normalnih montanih poloaja u sluèaju udarca dovoljnom snagom. Vratiti ogledalo u normalan poloaj blagim pritiskom na kuæište.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Grejanje spoljašnjih retrovizora 3 Grejanje se ukljuèuje ili iskljuèuje sa Ü dugmetom. Grejanje æe da radi kad je motor u radu i automatski se iskljuèuje posle nekoliko minuta.

Unutrašnje ogledalo Za podešavanje, pomerati kuæište ogledala. Ruèno smanjivanje refleksije na unutrašnjem retrovizoru Za smanjivanje zaslepljivanja, okrenuti u stranu ruèicu na donjem delu kuæišta retrovizora.

35

Automatsko smanjivanje refleksije u unutrašnjem retrovizoru 3 Noæno zaslepljivanje se automatski smanjuje. Sa iskljuèenim kontaktom, ogledalo ne smanjuje zaslepljivanje.

36

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Elektrièni prozori 3 9 Upozorenje Paljivo rukovati elektriènim prozorima. Opasnost od povreda, preteno za decu. Ako su deca na zadnjem sedištu, ukljuèiti zaštitni sistem 3 elektriènih prozora za zaštitu dece. Obratiti panju prilikom zatvaranja prozora. Voditi raèuna da se ništa ne zaglavi izmeðu njih dok se pomeraju. Spremnost za rad Elektrièni prozori se mogu koristiti z kod ukljuèenog kontakta, z u vremenskom roku od 5 minuta posle iskljuèivanja kontakta 3, z u vremenskom roku od 5 minuta kod okretanja kljuèa kontakt brave na poloaj 1. Stanje pripravnosti posle ukljuèenja kontakta se završava, kada se otvore vrata vozaèa.

Rukovanje Za periodièno upravljanje, na kratko potegnuti ili pritisnuti prekidaè dotiènog prozora. Za automatsko otvaranje ili zatvaranje, potezati ili pritiskati prekidaè due. Za prekid kretanja, potegnuti ili pritisnuti prekidaè ponovo.

Bezbednosna funkcija Ukoliko prozor naiðe na otpor iznad polovine visine za vreme automatskog zatvaranja, odmah se zaustavlja i ponovo se otvara. Ako se prozori teško kreæu npr. zbog mraza ili slièno, pritiskati prekidaè odreðenog prozora više puta dok se prozor ne zatvori.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Zaštitni sistem za decu za prozore na zadnjim vratima 3 Prekidaè z izmeðu zadnjih prekidaèa na rukohvatu vrata vozaèa z Napred (vidi se crveno polje): Prekidaèi zadnjih vrata ne rade z Nazad (vidi se zeleno polje): Prekidaèi zadnjih vrata rade

Zatvaranje prozora sa spoljašnje strane vozila 3 Zavisno od nivoa opremljenosti vozila 3, prozori kod vozila sa elektriènim upravljanjem na svim vratima 3 mogu se otvoriti ili zatvoriti pomoæu daljinskog upravljaèa. Drati pritisnuto dugme p na daljinskom upravljaèu dok se svi prozori potpuno ne zatvore.

Grejanje zadnjeg stakla 3 Grejanje se ukljuèuje ili iskljuèuje sa Ü dugmetom. Grejanje æe da radi kad je motor u radu i automatski se iskljuèuje posle nekoliko minuta. Grejanje zadnjeg stakla se automatski ukljuèuje kada se zapoène èišæenje filtera èestica dizela 3 zavisno od motora. Upravljanje klimom 3 100

37

38

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor

Preoptereæenje Ako se prozor više puta otvara i zatvara u kratkim vremenskim intervalima, elektrièno napajanje se iskljuèuje na kratko vreme.

Otvaranje Pritisnuti dugme l, krovni otvor se otvara u komforni poloaj 3. Otvaranje preko komfornog poloaja 3: pritisnuti ponovo dugme l.

Kvar Ukoliko automatsko otvaranje ili zatvaranje prozora nije moguæe, aktivirati elektroniku prozora po sledeæem:

Zatvaranje Pritisnuti dugme \ sve dok se krovni otvor potpuno ne zatvori.

1. Zatvoriti vrata.

Podizanje Ako je krovni otvor zatvoren, pritisnuti dugme \. Zadnji deo krovnog otvora je nagnut.

2. Ukljuèiti paljenje. 3. Zatvoriti prozor skroz do kraja i drati prekidaè pritisnut najmanje 5 sekundi. 4. Otvoriti prozor skroz do kraja i drati prekidaè pritisnut najmanje 1 sekundu. 5. Ponoviti postupak za svaki el. prozor.

Krovni otvor 3 9 Upozorenje Vodite raèuna prilikom rada sa krovnim otvorom 3. Opasnost od povreda, preteno za decu. Obratiti panju prilikom zatvaranja krovnog otvora. Voditi raèuna da se ništa ne zaglavi dok se on pomera. Radi kod ukljuèenog kontakta pomoæu preklopnog prekidaèa u krovnoj konzoli.

Spuštanje Pritisnuti dugme l sve dok se krovni otvor potpuno ne zatvori.

Kljuèevi, vrata, prozori, krovni otvor Zasenèenje od sunca Za smanjivanje sunèeve svetlosti sa otvorenim ili zatvorenim krovnim otvorom. Otvoriti ili zatvoriti zasenèenje po elji.

Preoptereæenje Ako se sistem elektrièno preoptereti, napajanje sistema se automatski iskljuèuje na kratko vreme.

Sa otvaranjem krovnog otvora i zasenèenje od sunca se otvara.

Sistem je zaštiæen osiguraèem u kutiji sa osiguraèima 3 171.

Upravljanje krovnim otvorom 3 spolja Drati pritisnuto dugme p na daljinskom upravljaèu dok se krovni otvor potpuno ne zatvori.

39

40

Sedišta, unutrašnji prostor

Sedišta, unutrašnji prostor

Prednja sedišta......................................... Nasloni za glavu ...................................... Naslon za ruku 3 na sedištu vozaèa...... Naslon za ruku 3 u naslonu zadnjeg sedišta .................................................... Za poveæanje prtljanog prostora.......... Kopèe za prièvršæivanje 3 ....................... Saveti o pakovanju u vozilu .................... Bezbednosni sistem iz tri stepena........... Sigurnosni pojasevi fiksirani u tri taèke ............................................... Zatezaèi pojaseva ................................... Rad sigurnosnih pojaseva ....................... Bezbednosni sistem za dete 3................ Montani prikljuèci 3 za ISOFIX bezbednosni sistem za decu. ............... Sistem vazdušnih jastuka ........................ Upaljaè za cigarete 3.............................. Dodatna utiènica 3.................................. Pepeljara 3............................................... Draè piæa 3............................................. Prostori za odlaganje 3........................... Prostori za odlaganje............................... Štitnici od sunca .......................................

40 43 44 45 45 46 46 47 48 49 50 52 53 54 60 60 61 62 62 62 63

Prednja sedišta 9 Upozorenje Nikada ne podešavati sedišta u vonji, pošto se one mogu nekontolisano pomerati. Podesiti prostor za noge kod sedišta Potegnuti ruèicu ispod prednjeg sedišta, pomeriti sedište i otpustiti ruèicu.

Podešavanje naslona sedišta Olabaviti optereæenje na naslonu sedišta i okrenuti toèkiæ sa strane.

Sedišta, unutrašnji prostor

Podešavanje visine sedišta 3 Pokretati polugu sa spoljašnje strane sedišta. Pumpajuæi pokreti ruèice Prema gore Sedište se die Prema dole Sedište se spušta

Podešavanje nagiba sedišta 3 Povuæi unutrašnju ruèicu sa prednje strane sedišta, podesiti nagib prebacivanjem teine vašeg tela i otpustiti ruèicu. Sedište bi trebalo da se vidno zabravi.

41

Podešavanje podupiraèa kièmenog dela 3 Okretati toèkiæ sa boène strane na naslonu, bez naslanjanja na naslon.

42

Sedišta, unutrašnji prostor z Sedite tako da su vam ramena skroz priljubljena uz naslon sedišta. Podesite nagib naslona sedišta tako da moete lakše dohvatiti upravljaè sa blago savijenim rukama. Odravati kontakt izmeðu ramena i naslona sedišta prilikom okretanja upravljaèa. Ne naginjati naslon isuviše unazad. Preporuèujemo maksimalni nagib od oko 25°. z Podesiti upravljaè 3 6.

Položaj sedišta 9 Upozorenje Ne voziti vozilo dok se sedišta pravilno ne zabrave. z Sedite na sedištu skroz do naslona. Podesiti razmak izmeðu sedišta i pedala tako da su vam noge blago povijene kada dodirujete pedale. Pomeriti sedište suvozaèa unazad što je više moguæe.

z Podesiti visinu sedišta 3 tako da imate dobru vidljivost sa svih strana i na sve prikaze instrumenata. Trebalo bi da bude rastojanje izmeðu vaše glave i krovne obloge bar velièine jedne šake. Vaše butine bi trebalo da su lagano opuštene na sedište bez pritiskanja na njega. z Podesiti naslone za glavu. z Podesiti visinu pojaseva sedišta 3 51. z Podesiti podupiraè kièmenog dela 3 tako da podupire prirodan oblik kième.

Grejanje prednjih sedišta 3 Dva toèkiæa za podešavanje ispod srednjih ventilacionih kanala za levo i desno sedište. Kad je ukljuèen kontakt, pritisnuti dugme ß jednom ili više puta da bi podesili eljenu toplotu za svako sedište. Kontrolne lampice u dugmetu signalizuju koje je od tri stepena grejanja ukljuèeno. Za osobe sa osetljivom koom se ne preporuèuje due korišæenje najvišeg stepena. Za iskljuèivanje: Dugme ß pritiskati više puta dok se kontrolna lampica u dugmetu ne ugasi. Grejanje sedišta radi kada je motor pogonu.

Sedišta, unutrašnji prostor

Nasloni za glavu Podešavanje prednjih naslona za glavu i zadnjih boènih naslona za glavu 3 Pritisnuti dugme sa strane i podesiti visinu. Za obaranje naslona sedišta 3 45, ili za poboljšanje vidljivosti kad zadnja sedišta nisu zauzeta, uklonite naslone za glavu ili ih gurnite skroz dole. Ukoliko su sedišta zauzeta, podesiti visinu naslona za glavu sedišta shodno visini putnika.

Podešavanje zadnjeg srednjeg naslona za glavu 3 Potegnuti naslon glave prema gore ili pritisnuti bravicu za odbravljivanje zatim potisnuti naslon glave prema dole. Za obaranje naslona sedišta 3 45, ili za poboljšanje vidljivosti kad zadnje srednje sedište nije zauzeto, uklonite naslon za glavu ili ga gurnite skroz dole. Ukoliko je sedište zauzeto, podesiti visinu naslona za glavu sedišta shodno visini putnika.

43

Položaji naslona za glavu 9 Upozorenje Ne voziti vozilo dok se nasloni za glavu pravilno ne podese. Sredina naslona za glavu, treba da je u visini oèiju. Ako to nije moguæe za previsoku osobu, naslon za glavu treba podesiti u najviši poloaj; a za nisku osobu u najnii poloaj.

44

Sedišta, unutrašnji prostor

Aktivni nasloni za glavu 3 na prednjim sedištima Kod sudara od pozadi, aktivni nasloni za glavu automatski se blago pomeraju prema napred. Glava se tako mnogo bolje naslanja na naslon i u velikoj meri je smanjena moguænost povreda vratnih pršljenova. Aktivni nasloni za glavu se mogu prepoznati po natpisu ACTIVE.

Vaðenje Pritisnuti i odbraviti dva jezièka. Potegnuti i izvaditi naslon za glavu.

Naslon za ruku 3 na sedištu vozaèa Pritisnuti naslon ruke nazad preko otpora zatim oboriti.

Za obaranje naslona sedišta 3 3 45, gurnuti naslone za glavu zadnjih sedišta skroz dole ili ih izvaditi.

Naslon za ruku se moe pomerati postepeno u razlièite poloaje podizanjem.

Napomena Samo odobrene predmete ili komponente bi mogli postavljati na naslon za glavu nezauzetog sedišta suvozaèa.

Prostor za odlaganje u naslonu za ruku 3 63.

Ukoliko nasalon ruke nije potreban, ono se moe podignuti.

Sedišta, unutrašnji prostor

Naslon za ruku 3 u naslonu zadnjeg sedišta Obaranje naslona za ruku povlaèenjem kaiša ukoso prema dole (45°). Kad se zadnje srednje sedište koristi ili su oboreni nasloni zadnje klupe, podiæi naslon za ruku. Poklopac iza naslona za ruku olakšava transport dugih, uskih predmeta 3 46.

Za poveæanje prtljažnog prostora Obaranje naslona zadnjih sedišta Naslone za glavu zadnjih sedišta spustiti skroz dole ili ih izvaditi 3 43.

Vraæanje naslona u uspravan položaj Uspraviti naslone sedišta i zvuèno ih zabraviti u brave.

Prednja sedišta blago pomeriti prema napred.

Nemojte prikleštiti pojaseve prilikom uspravljanja naslona sedišta.

Kako bi spreèili ošteæenja, staviti pojaseve u voðice 3 pomoæu dugmeta odbravljivanja 3 45, Slika 18596 T. Kada su nasloni oboreni, pojasevi se izvlaèe sa njima.

Sigurnosni pojas prièvršæen u tri taèke srednjeg zadnjeg sedišta jedino se moe izvuæi, samo ako je naslon pravilno zabravljen 3.

Odbraviti naslone pomoæu dugmeta i oboriti na klupu sedišta. Ako je potrebno utovaranje u vozilo sa zadnjih vrata, izvaditi sigurnosni pojas iz voðice i namotati. Vratiti prednje sedište u eljeni poloaj.

45

46

Sedišta, unutrašnji prostor

Naslon za ruku u naslonu zadnjeg sedišta se može otvoriti za utovar Spustiti naslon za ruku. Iza naslona za ruku je poklopac za lakši utovar dugaèkih predmeta. Povuæi ruèicu i spustiti poklopac. Nakon dizanja, zvuèno zabraviti poklopac.

Kopèe za prièvršæivanje 3

Saveti o pakovanju u vozilu

Kopèe za prièvršæivanje su predviðene da osiguraju predmete od klizanja unaokolo, npr. pomoæu traka za prièvršæivanje 3 ili mree za prtljag 3.

z Tee predmete u prtljanom prostoru smestiti što je moguæe dalje napred, uz zakaèen naslon zadnjih sedišta, ili ako su nasloni zadnjih sedišta oboreni 3, uz naslone prednjih sedišta. Kad slaete stvari, stavite tee stvari na dno. z Tee predmete treba obezbediti trakama za vezivanje 3 koje se fiksiraju na kopèe za prièvršæivanje.

Sedišta, unutrašnji prostor z Kod prevoza predmeta u prtljanom prostoru, ako nasloni nisu oboreni, naslone sedišta treba fiksirati u uspravnom poloaju 3 3 45. z Nemojte dozvoliti da teret viri iznad gornje ivice naslona sedišta.

47

z Da bi izraèunali teinu praznog vozila po EC-u, unesite podatke na strani 214.

Bezbednosni sistem iz tri stepena

z Teina praznog vozila po EC normativima, sadri pretpostavljenu teinu vozaèa (68 kg), teinu prtljaga (7 kg) i svih teènosti (napunjenost rezervoara za gorivo 90%).

z Sigurnosnih pojaseva fiksiranih u tri taèke

Sastoji se od: z Zatezaèa pojasa na prednjim sedištima z Sistema vazdušnih jastuka za vozaèa i suvozaèa.

z Trougao upozorenja 3 i komplet prve pomoæi (u kesi) 3 uvek moraju biti na pristupaènom mestu.

z Opcionalna oprema i pribor poveæavaju osnovnu teinu.

z Ne postavljati teret uz zadnje staklo ili ih naslanjati na instrument tablu.

z Vonja sa teretom na krovnom nosaèu poveæava osetljivost vozila na boèni vetar i ugroava upravljivost vozila zbog povišenja teišne taèke vozila. Podjednako resporediti teret i propisno osigurati trakama za prièvršæivanje. Podesiti pritisak u pneumaticima shodno optereæenju. Ne voziti bre od 120 km/h. Èesto proveravati trake i zategnuti ih. Pridravati se propisa dotiène drave gde se trenutno vozi.

z Mehanizam za automatsko zabravljivanje sigurnosnih pojaseva spreèava da se pojasevi nepotrebno izvlaèe i zadrava putnike na svojim mestima.

z Dozvoljeno optereæenje krova je 75 kg. Optereæenje krova se sastoji od teine krovnog nosaèa i tereta koji se nosi.

z Sistemi vazdušnih jastuka se aktiviraju u ozbiljnim nesreæama i formiraju bezbednosne jastuke za putnike. U zavisnosti od jaèine sudara, prednji vazdušni jastuci se naduvavaju u dva koraka.

z Teret ne sme ometati rad pedala, ruène koènice i ruèice menjaèa, ili ometati slobodu pokreta vozaèa. Ne stavljati neprièvršæene predmete u unutrašnjost. z Ne postavljati predmete u oblasti naduvavanja vazdušnog jastuka jer tokom tog postupka moe doæi do povreðivanja. z Ne voziti sa otvorenim poklopcem prtljanog prostora, npr. prevoz tereta veæih dimenzija, jer otrovni sastojci izduvnih gasova mogu dospeti u vozilo. z Nosivost vozila je razlika izmeðu ukupne dozvoljene teine (videti identifikacionu ploèicu 3 208) vozila i teine praznog vozila po EC-u.

z Teine i optereæenja 3 214.

Tri stepena se aktiviraju jedan za drugim zavisno od jaèine udesa:

z Prednji sigurnosni pojasevi se povlaèe prema dole kod brava pojaseva. Kao rezultat toga sigurnosni pojasevi se zateu, putnici su ranije usporeni sa vozilom i smanjeno je optereæenje koje pada na telo.

48

Sedišta, unutrašnji prostor 9 Upozorenje

9 Upozorenje

Sistem vazdušnih jastuka slui kao bezbednosna dopuna sigurnosnim pojasevima prièvršæenih na tri taèke i zatezaèima sigurnosnih pojaseva. Zbog toga se sigurnosni pojasevi uvek moraju koristiti. Nepridravanjem ovim uputstvima moe doæi do povreda ili do opasnosti po ivot. Shodno tome treba informisati putnike vozila.

Pre svakog putvanja zakopèajte svoj pojas. U sluèaju sudara, putnici bez zakopèanih sigurnosnih pojasa na sedištima ugroavaju vozaèa, suvozaèa, a i sebe. Sigurnosni pojasevi su predviðeni za korišæenje za samo jednu osobu. Pojasevi nisu pogodni za osobe mlaðe od 12 godina ili niu od 150 cm.

Uvek se pridravati uputstava priloenih uz bezbednosni sistem za decu!

Za decu do 12 godina starosti preporuèujemo Opel sistem za bezbednost dece 3 52.

Sigurnosni pojasevi fiksirani u tri taèke Sa svojim automatskim mehanizmom za uvlaèenje, opruno zategnuti pojasevi osiguravaju priljubljenost uz telo. Informacije u vezi pravilnog poloaja sedenja 3 42. Sigurnosni pojasevi su blokirani za vreme jakog ubrzanja ili usporenja vozila. Ovo spreèava izvlaèenje pojaseva iz mehanizma za namotavanje i dri putnike na njihovim sedištima.

Graniènici sile pojaseva Na prednjim sedištima, optereæenje na telo je smanjeno preko prigušenog otpuštanja pojasa u sluèaju nezgode.

Sedišta, unutrašnji prostor

49

Proveravanje sigurnosnih pojaseva Periodièno pregledati sve delove sigurnosnih pojaseva da nisu ošteæeni i da li ispravno rade. Ošteæene delove zameniti. Posle udesa, sigurnosne pojaseve i aktivirane zatezaèe pojaseva zameniti kod ovlašæenog Opel dilera. Voditi raèuna da se sigurnosni pojasevi ne oštete oštrim predmetima ili da se ne zaglave njima.

Zatezaèi pojaseva U sluèaju èeonog sudara ili sudara od pozadi preko odreðene jaèine, sigurnosni pojasevi prednjih sedišta kod kopèi se povlaèe nanie. To zatee pojaseve. Aktivirani zatezaèi pojaseva signalizuju se putem upaljene kontrolne lampice v, videti sledeæi stubac. Aktivirani zatezaèi pojaseva moraju se zameniti kod jednog ovlašæenog Opel Dilera. Zatezaèi pojaseva se mogu aktivirati samo jednom.

Kontrolna lampica v sigurnosnih pojaseva Funkcionalna ispravnost zatezaèa pojaseva zajedno sa sistemom vazdušnih jastuka se elektronski nadzire i signalizuje se kontrolnom lampicom v. Kod ukljuèivanja kontakta kontrolna lampica se pali na priblino 4 sekunde. Ako se lampica ne pali, ili se ne gasi ni posle 4 sekunde ili se pali za vreme vonje, nastao je kvar u sistemu zatezaèa pojaseva ili vazdušnih jastuka 3 57. Ovi sistemi, moda, se neæe aktivirati u sluèaju sudara. Aktiviranost zatezaèa pojaseva se prikazuje konstantnim svetlenjem v.

50

Sedišta, unutrašnji prostor 9 Upozorenje

Kvar treba odmah otkloniti kod jednog ovlašæenog Opel dilera. Integrisani sistem samodijagnostike pomae u brem otklanjanju kvarova. Važno z Ne postavljati ili lepiti pribore, ili druge predmete u oblast aktiviranja zatezaèa pojaseva. Zabranjeno je bilo kakvo preinaèenje na elementima zatezaèa pojaseva, jer time vozilo ne zadovoljava uslove za bezbedno uèešæe u saobraæaju. 9 Upozorenje Napravilno rukovanje (npr.demontaa ili montaa sigurnosnih pojasa ili brava pojasa) moe aktivirati zatezaèe uz opasnost vašeg povreðivanja.

z U oblasti srednje konzole se nalazi upravljaèka elektronika sistema zatezaèa pojaseva i vazdušnih jastuka. U interesu izbegavanja smetnji u radu, predmete sa megnetnim svojstvima ne drati u blizini srednje konzole. z Pri korišæenju zadnjih sedišta, molimo obratiti panju da se komponente zatezaèa prednjih pojaseva ne oštete cipelama ili drugim predmetima. Ne dozvoliti da prljavština dospe u automat za namotavanje sigurnosnih pojaseva. z Poverite uklanjanje prednjih sedišta ovlašæenom Opel dileru. z Zatezaèi pojaseva su samo za jedno aktiviranje, što se prikazuje svetlenjem kontrolne lampice v. Aktivirani zatezaèi pojaseva moraju se zameniti kod jednog ovlašæenog Opel dilera. z Kada se vozilo stavlja van saobraæaja (škartiranja vozila), pripadajuæi bezbednosni propisi se moraju poštovati. Poverite škartiranje vozila ovlašæenoj organizaciji za reciklau.

Rad sigurnosnih pojaseva Zakopèavanje sigurnosnih pojaseva Sigurnosni pojas ne sme biti nigde upleten i mora biti priljubljen uz telo. Naslon sedišta ne sme biti suviše nagnut unazad (maksimalno oko 25°). Podesiti visinu tako da pojas prelazi preko ramena. Ne sme da prelazi preko vrata ili gornjeg dela ruke. Pojas izvuæi iz mehanizma za namotavanje, a zatim postaviti preko tela bez uplitanja. Metalni jezièak kopèe gurnuti u bravu. Povremeno zatezati tokom vonje karlièni deo pojasa povlaèenjem ramenog dela.

Sedišta, unutrašnji prostor

9 Upozorenje Kod trudnica je naroèito vano da karlièni deo pojasa bude postavljen što je moguæe nie na karliènom delu, da bi se izbegao pritisak na stomak. Lepršava ili kabasta odeæa spreèava tesno prijanjanje pojasa. Nemojte postavljati predmete kao što su torbe ili mobilni telefoni izmeðu pojaseva i vašeg tela. 9 Upozorenje Pojas ne sme nalegati preko tvrdih ili lomljivih predmeta u depovima vaše odeæe.

51

Podešavanje po visini 3 Podešavnje visine gornje taèke prièvršæivanja prednjih sigurnosnih pojaseva:

Otkopèavanje pojasa Za otkopèavanje pojasa, pritisnuti crveno dugme na bravi pojasa.

1. Malo izvuæi sigurnosni pojas.

Na tri taèke prièvršæeni pojasevi na boènim zadnjim sedištima Kad nisu u upotrebi, sprovesti pojaseve sedišta kroz boène draèe 3 kao što je prikazano na slici 18596 T 3 45.

2. Pritisnuti dugme na klizniku za podešavanje. 3. Podesiti visinu. 4. Dozvoliti da se klizaè zvuèno blokira. Nikada ne podešavati visinu za vreme vonje.

Na tri taèke prièvršæeni sigurnosni pojas zadnjeg srednjeg sedišta 3 Sigurnosni pojas na naslonu zadnjeg sedišta se moe izvlaèiti iz ureðaja za namotavanje samo ako je naslon redovno zabravljen u uspravnoj poziciji 3 45.

52

Sedišta, unutrašnji prostor

Bezbednosni sistem za dete 3 Slediti uputstva priloena uz bezbednosni sistem za decu. Uvek se pridravajte lokalnih ili dravnih propisa. U nekim dravama, korišæenje bezbednosnih sistema za decu su zabranjena na nekim sedištima. Izbor odgovarajuæeg sistema Prevozite Vaše dete u vozilu što due sa licem okrenutim prema nazad. Vratni pršljenovi deteta su još jako slabi i u sluèaju sudara je manja verovatnoæa povreðivanja u polunagnutom poloaju gledajuæi prema nazad, nego kod uspravnog sedenja. 9 Upozorenje Nikada ne drati bezbednosni sistem za decu u vašem krilu, opasnost od pogubnih povreda.

Dozvoljene opcije postavljanja bezbednosnog sedišta za dete1) Težina i starosna grupa2)

Na sedištu suvozaèa

Na boènim zadnjim sedištima

Na zadnjem srednjem sedištu

X

U, +

U

X

U, +

U

X

U

U

Grupa 0: do 10 kg ili priblino 10 meseci starosti Grupa 0+: do 13 kg ili priblino 2 godine Grupa I: 9 do 18 kg ili priblino 8 meseci do 4 godine Grupa II: 15 do 25 kg ili priblino 3 do 7 godina Grupa III: 22 do 36 kg ili priblino 6 do 12 godina

1) 2)

Iz bezbednosnih razloga, montirajte bezbednosno sedište za dete na jedno od zadnjih boènih sedišta. Koristiti svaki sistem dok dete ne dostigne dozvoljenu granicu teine za naredni sistem.

Sedišta, unutrašnji prostor +

= Sedište vozila sa pristupaènim prikljuènim mestima za ISOFIX prièvršæivanje. Prilikom upotrebe ISOFIX-a, samo za vozilo odobren ISOFIX bezbednosni sistem za decu se moe koristiti.

X = Nije dozvoljeno bezbednosno sedište za decu u ovoj teinskoj grupi. U = Univerzalno podesna zajedno sa pojasom fiksiranim u tri taèke.

53

Napomena z Deca mlaða od 12 godina i nia od 150 cm se mogu prevoziti samo u adekvatnom bezbednosnom sedištu za dete. z Kod prevoza deteta koristiti uzrastu odgovrajuæi bezbednosni sistem za dete. z Obezbedite pravilno postavljanje bezbednosnog sistema za decu, videti uputstva priloena uz sistem. z Presvlake Opel bezbednosnog sistema za decu se mogu èistiti. z Ništa ne lepiti na bezbednosni sistem za dete, niti ga pokrivati sa bilo èime. z Ulaz i izlaz deteta dozvoljavati sa boène strane samo sa licem suprotno putu. z Bezbednosni sistem za dete u sluèaju udesa moe pretrpeti ošteæenja, te se mora zameniti. z Osigurati ili izvaditi deèije bezbednosne sisteme ako se nose u vozilu ali nisu u upotrebi.

Montažni prikljuèci 3 za ISOFIX bezbednosni sistem za decu. Montani prikljuèci za ISOFIX sistem za bezbednost dece se nalaze izmeðu naslona sedišta i osnove sedišta. Postavljati samo ISOFIX sistem za bezbednost dece koji je odobren za montane prikljuèke vašeg vozila. Molimo da sledite prateæa uputstva za montau ISOFIX bezbednosnog sistema za decu.

54

Sedišta, unutrašnji prostor

Sistem vazdušnih jastuka Prednji vazdušni jastuk Sistem prednjih vazdušnih jastuka se sastoji od jednog vazdušnog jastuka u upravljaèu i jednog u panelu instrument table. Vazdušni jastuci se mogu prepoznati po natpisu AIRBAG. Sistem prednjih vazdušnih jastuka se sastoji od: z jednog vazdušnog jastuka sa elementom za naduvavanje u upravljaèu i drugog koji se nalazi u armaturi instrument table z upravljaèke elektronike sa senzorom udara z kontrolne lampice v sistema vazdušnih jastuka u instrument tabli.

Sistem prednjih vazdušnih jastuka æe se aktivirati: z zavisno od jaèine udesa z zavisno od tipa sudara z u pojasu prikazanom na slici z nezavisno od sistema boènih vazdušnih jastuka. Kontakt mora biti ukljuèen. Primeri za aktiviranje sistema prednjih vazdušnih jastuka: z Kod sudara sa nepokretnim predmetom: prednji vazdušni jastuci æe se aktivirati kod manje brzine. z Kod sudara sa pokretnom preprekom (npr. drugo vozilo): prednji vazdušni jastuci æe se jedino aktivirati samo kod veæe brzine vozila.

Kod aktiviranja, prednji vazdušni jastuci se naduvavaju u roku od nekoliko milisekundi i oblikuju bezbednosni jastuk za vozaèa i suvozaèa. Kretanje vozaèa i suvozaèa prema napred se zaustavlja, a rizik od povrede gornjih delova tela i glave je znatno smanjen. Ne spreèavaju preglednost jer èitav proces naduvavanja i ispuštanja jastuka se odvija veoma brzo, pa se najèešæe i ne primeæuje u momentu udarca.

Sedišta, unutrašnji prostor

9 Upozorenje Optimalna zaštita je jedino moguæa ako je sedište u pravilnom poloaju 3 42. Ne postavljati delove tela ili predmete u oblast aktiviranja vazdušnih jastuka. Sistem prednjih vazdušnih jastuka je dopuna sigurnosnim pojasevima prièvršæenim na tri taèke. Sigurnosni pojasevi zato uvek moraju biti zakopèani.

Sistem prednjih vazdušnih jastuka se neæe aktivirati u sledeæim sluèajevima: z ako je kontakt iskljuèen z kod manjih frontalnih sudara z kod prevrtanja vozila z kod udaraca sa boène ili zadnje strane vozila takoreæi, kada ne prua zaštitu putnicima.

55

56

Sedišta, unutrašnji prostor

Boèni vazdušni jastuci Sistem boènih vazdušnih jastuka se sastoji od po jednog vazdušnog jastuka u svakom od naslona prednjih sedišta Vazdušni jastuci se mogu prepoznati po natpisu AIRBAG. Sistem boènih vazdušnih jastuka se sastoji od: z vazdušnog jastuka sa elementom za naduvavanje u naslonima sedišta vozaèa, kao i suvozaèa z upravljaèke elektronike z od senzora boènih udara z kontrolne lampice v sistema vazdušnih jastuka na instrument tabli.

Boèni vazdušni jastuci æe se aktivirati: z zavisno od jaèine udesa z zavisno od tipa sudara z u pojasu prikazanom na slici, gde strelica pokazuje na srednji stub vrata sa strane vozaèa ili suvozaèa z nezavisno od prednjeg sistema vazdušnog jastuka. Kontakt mora biti ukljuèen.

Kod aktiviranja, boèni vazdušni jastuk se naduvava u roku od nekoliko milisekundi i oblikuje bezbednosni jastuk za vozaèa ili suvozaèa u oblasti vrata na odgovarajuæoj strani. Znatno smanjujuæi na taj naèin moguænost povrede gornjeg i karliènog dela tela u sluèaju boènog sudara.

Sedišta, unutrašnji prostor 9 Upozorenje

9 Upozorenje

Ne postavljati delove tela ili predmete u oblast aktiviranja vazdušnih jastuka.

Kvar treba odmah otkloniti kod jednog ovlašæenog Opel dilera. Integrisani sistem samodijagnostike pomae u brem otklanjanju kvarova.

Boèni vazdušni jastuci se neæe aktivirati u sledeæim sluèajevima z ako je kontakt iskljuèen z kod frontalnih sudara z kod prevrtanja vozila z u sluèaju sudara sa zadnje strane vozila, z kod sudara sa boène strane izvan oblasti putnièke kabine.

57

Kontrolna lampica v sistema vazdušnih jastuka Funkcionalna ispravnost sistema vazdušnih jastuka zajedno sa zatezaèima pojaseva se elektronski nadzire i signalizuje se kontrolnom lampicom v. Kod ukljuèivanja kontakta kontrolna lampica se pali na priblino 4 sekunde. Ako se lampica ne pali, ili se ne gasi ni posle 4 sekunde, ili se pali za vreme vonje, nastao je kvar u sistemu zatezaèa pojaseva ili vazdušnih jastuka 3 49. Ovi sistemi se moda neæe aktivirati u sluèaju sudara. Aktiviranost vazdušnih jastuka se prikazuje konstantnim svetlenjem v simbola.

58

Sedišta, unutrašnji prostor

Važno z Postavljanje predmeta i opreme u oblasti naduvavanja vazdušnih jastuka nije dozvoljeno zbog rizika od povreðivanja prilikom naduvavanja. z Nikakvi objekti se ne smeju postavljati izmeðu sistema vazdušnih jastuka i putnika, jer postoji rizik od povrede. 9 Upozorenje Nikada ne drati bezbednosni sistem za decu, kao ni druge predmete u krilu suvozaèa – opasnost od pogubnih povreda. z Na kukice postavljene na krovnom okviru za vešanje odeæe kaèiti samo lakšu odeæu bez vešalice. U depove okaèene odeæe ne stavljati nikakve predmete – opasnost od povreda. z U oblasti srednje konzole je kontrolna elektronika sistema vazdušnih jastuka i zatezaèa pojasa. Radi spreèavanja kvara, nemojte postavljati objekte sa magnetnim svojstvima u toj oblasti. z Ne lepiti nikakve nalepnice na upravljaè, instrument tablu, naslone prednjih sedišta u blizini vazdušnih jastuka, niti pokrivati te površine drugim materijalima.

z Èistiti upravljaè, komandnu tablu i naslone prednjih sedišta samo suvom krpom ili sredstvima za unutrašnjost. Zabranjeno je korišæenje agresivnih materija za èišæenje. z Na prednja sedišta sa boènim vazdušnim jastucima se smeju stavljati samo presvlake koje su odobrene za vaše vozilo sa boènim vazdušnim jastucima. Kada postavljate presvlake obratite panju na poloaj presvlake, da ne prekriva oblogu boènog vazdušnog jastuka u naslonu prednjih sedišta. z Preko odreðene ozbiljnosti nesreæe, sistemi vazdušnih jastuka se naduvavaju nezavisno, a zavisno od tipa sudara. z Svaki vazdušni jastuk se naduvava samo jedanput. Zamenu aktiviranih vazdušnih jastuka odmah poverite ovlašæenom Opel dileru. z Brzina, smer, i specifiènost deformacije vozila, kao i specifiènosti kontakta sa preprekom, odreðuju teinu udesa i aktiviranje pojedinih sistema vazdušnih jastuka. Stepen ošteæenosti vozila i kalkulacijski troškovi popravke sami po sebi ne znaèe da su bili ispunjeni uslovi za aktiviranje sistema vazdušnih jastuka.

z Zabranjeno je bilo kakvo preinaèenje na elementima sistema vazdušnih jastuka, jer time vozilo ne zadovoljava uslove za bezbedno uèešæe u saobraæaju. 9 Upozorenje Sistem se moe iznenada aktivirati i dovesti do povrede, ukoliko se njime nepropisno rukuje. z Uklanjanje upravljaèa, panela instrument table, svih tapaciranih delova i sedišta prepustite ovlašæenom Opel dileru. z Kada se vozilo stavlja van saobraæaja (škartiranja vozila), pripadajuæi bezbednosni propisi se moraju poštovati. Poverite škartiranje vozila ovlašæenoj organizaciji za reciklau. 9 Upozorenje Nikada nemojte drati bezbednosni sistem za decu ili druge predmete u vašem krilu.

Sedišta, unutrašnji prostor 9 Upozorenje Bezbednosni sistemi za dete se mogu jedino postaviti na zadnja sedišta; boèna zadnja sedišta su takoðe dizajnirana za deèija sedišta sa ISOFIX prièvršæivanjem 3.

Korišæenje bezbednosnog sistema za dete 3 9 Upozorenje Zbog sistema vazdušnog jastuka, nijedan bezbednosni sistem za decu 3 se ne sme postavljati na sedište suvozaèa. Vozila sa vazdušnim jastukom suvozaèa se mogu prepoznati po natpisu AIRBAG iznad kasete za rukavice i nalepnicom upozorenja na boènoj strani instrument table kod suvozaèa.

Vozila sa sistemom boènih vazdušnih jastuka se oznaèavaju natpisom AIRBAG na boènim stranama naslona prednjih sedišta.

59

60

Sedišta, unutrašnji prostor

Upaljaè za cigarete 3 Upaljaè za cigarete se nalazi u sredini prednje konzole, ispod poklopca pepeljare. Poklopac pepeljare se otvara pritiskom na oznaèenom mestu.

Pritisnuti upaljaè za cigarete. Iskljuèuje se automatski kada se spirala usija. Izvuæi upaljaè za cigarete.

Dodatna utiènica 3 Neka vozila imaju dodatnu utiènicu za prikljuèivanje elektriène opreme umesto upaljaèa za cigarete. Upotrebom dodatne utiènice dok motor ne radi akumulator æe se isprazniti. Pažnja Ne prikljuèivati neprilagoðene prikljuèke jer dovode do ošteæenja.

Ne prekoraèiti maksimalno dozvoljeno optereæenje od 120 wati. Elektrièni pribori koji se prikljuèuju moraju odgovarati postavljenim zahtevima DIN VDE 40 839 standarda o elektromagnetskoj prilagoðenosti, jer u protivnom moe doæi do smetnji u radu vozila. Ne prikljuèivati nikakav pribor sa izvorom struje, kao što su ureðaji za punjenje ili akumulatori.

Sedišta, unutrašnji prostor

Pepeljara 3

Za pranjenje pepeljare prihvatiti uloak sa boènih strana po prikazu i izvuæi ga. Pažnja

Koristiti samo za pepeo nikako za zapaljive materije. Pepeljara, napred Pepeljara se nalazi u sredini prednje konzole ispod poklopca. Poklopac se otvara pritiskom na oznaèenom mestu.

61

Pepeljara pozadi 3 Pepeljara se nalazi na zadnjoj srednjoj konzoli. Pepeljaru otvoriti pritiskom sa bilo koje strane.

62

Sedišta, unutrašnji prostor Držaè piæa 3 Poklopac kasete za rukavice i konzola izmeðu prednjih sedišta sadre draèe piæa.

Prostori za odlaganje 3 na naslonima prednjih sedišta. Ne postavljajte teške ili oštre objekte ovde.

Za pranjenje pepeljare, pritisnuti oprugu (strelica) i pepeljaru izvuæi pravo prema nazad.

Prostori za odlaganje Kaseta za rukavice Otvara se povlaèenjem kvake prema gore. Polica 3 kasete za rukavice se moe izvuæi: Otkaèiti policu potezanjem prednje ivice. Vraæanje police, postavljanjem u boène voðice i zabravljivanjem u zadnji zid sa pritiskom. Unutrašjost poklopca ima draè za olovku i mesto za kovanice. Za vreme vonje, kaseta za rukavice bi trebala biti zatvorena.

Sedišta, unutrašnji prostor

63

Štitnici od sunca U interesu izbegavanja zaslepljivanja, štitnike od sunca spustiti povlaèenjem prema dole, a zatim po potrebi preklopiti na boènu stranu 3. Poklopce ogledala u zaštitnim lamelama od sunca bi trebalo drati zatvorene za vreme vonje.

Prostor za odlaganje u prednjem naslonu za ruku 3 Za otvaranje, pritisnuti dugme i otvoriti gornji deo naslona.

Prostor za odlaganje naoèara 3 Na strani vozaèa: oboriti prema dole za otvaranje. Ne postavljati teški predmet u draè.

64

Instrumenti, Upravljaèki elementi

Instrumenti, Upravljaèki elementi

Kontrolne lampice Kontrolne lampice .................................... Prikaz instrumenata................................. Informacioni displej.................................. Zvuèni signali upozorenja ....................... Brisaèi vetrobranskog stakla ...................

64 69 72 88 88

Ovde opisane kontrolne lampice nisu prisutne u svim vozilima. Ovaj opis predstavlja sve modele instrumenata. Znaèenje boja kontrolnih lampica: z Crvena z Žuta z Zelena z Plava

Crvena, vano upozorenje, Upozorenje, skretanje panje, kvar, Potvrðeno, Potvrðeno.

I

Pritisak ulja u motoru Kontrolna lampica svetli crvenom bojom. Kontrolna lampica se pali kod ukljuèivanja kontakta i gasi se ukratko nakon startovanja motora. Ako svetli za vreme rada motora Pažnja Verovatno je došlo do prestanka podmazivanja motora. To bi moglo da dovede do ošteæenja motora i/ili blokade pogonskih toèkova. 1. Pritisnuti pedalu kvaèila. 2. Ruèni menjaè ili automatizovani ruèni menjaè 3 kopèati u neutralni poloaj; kod automatskog menjaèa 3, ruèicu menjaèa staviti u poloaj N.

Instrumenti, Upravljaèki elementi 3. Po moguænosti što pre napustiti saobraæaj bez ometanja ostalih uèesnika u saobraæaju. 4. Iskljuèiti paljenje (kontakt). 9 Upozorenje Kada motor ne radi potrebna je veæa sila za koèenje i upravljanje sa vozilom. Ne vaditi kljuè sve dok se vozilo ne zaustavi, jer se u protivnom brava stuba upravljaèa moe iznenada zabraviti. Za pomoæ obratite se jednom ovlašæenom Opel dileru.

R

Koèioni sistem, sistem kvaèila Kontrolna lampica svetli ili trepti crvenom bojom. Svetli Pali se kod ukljuèenog kontakta ako je ruèna koènica potegnuta 3 151. Svetli nakon otpuštanja ruène koènice ako je nivo teènosti koènice ili kvaèila suviše nizak 3 204. 9 Upozorenje Skloniti se iz saobraæaja. Odmah prekinuti putovanje. Obratite se ovlašæenom Opel dileru.

Trepti Kod vozila sa automatizovanim ruènim menjaèem 3, ako ruèna koènica nije potegnuta, kontrolna lampica R trepti nekoliko sekundi posle iskljuèivanja kontakta.

v

Sistem vazdušnih jastuka, zatezaèi pojaseva Kontrolna lampica svetli crvenom bojom. Ako svetli za vreme rada motora Kvar u sistemu vazdušnih jastuka ili zatezaèa pojaseva 3 49, 3 57.

v

Elektronski Program Stabilnosti (ESP®Plus) 3 Kontrolna lampica trepti ili svetli utom bojom. Treptanje lampice za vreme vonje Sistem interveniše 3 142. Svetli za vreme vonje Sistem je iskljuèen ili je kvar u sistemu 3 142.

65

Q

Otvaranje vrata i prtljažnika Kontrolna lampica svetli crvenom bojom. Pali se kada se otvore vrata ili peta vrata (prtljanik).

p

Alternator Kontrolna lampica svetli crvenom bojom. Kontrolna lampica se pali kod ukljuèivanja kontakta i gasi se ukratko nakon startovanja motora. Ako svetli za vreme rada motora Zaustaviti vozilo, iskljuèiti paljenje. Akumulator se trenutno ne puni. Hlaðenje moe biti u kvaru. Kod dizel motora, efekat servo koènica se moe izgubiti. Odmah se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru.

66

Instrumenti, Upravljaèki elementi Svetli zajedno sa InSP4 na servisnom displeju: filter dizel goriva treba izdrenirati od vode 3 203. Trepti kada je kontakt ukljuèen Kvar u sistemu elektronskog imobilajzera; motor se ne moe pokrenuti 3 23.

j

Automatizovani ruèni menjaè 3, Startovanje motora Kontrolna lampica svetli utom bojom.

W

Temperatura rashladnog sredstva Zaustaviti se. Iskljuèiti motor. Pažnja Temperatura rashladne teènosti je previsoka. Odmah proveriti nivo rashladnog sredstva 3 204. Ako nije problem u nivou rashladne teènosti, obratite se jednom ovlašæenom Opel dileru za pomoæ.

A

Elektronika motora, elektronika prenosnog sistema 3, imobilajzer, filter za dizel gorivo 3 Kontrolna lampica svetli ili trepti utom bojom. Svetli nekoliko sekundi po ukljuèivanju kontakta. Ako svetli za vreme rada motora Kvar u elektronici motora ili prenosnog sistema. Elektronika prekopèava na nuni program, potrošnja goriva moe da se poveæa i vozne osobine vozila mogu biti smanjene 3 139. Ako se kvar nemoe otkloniti ponovnim startovanjem motora, odmah se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru.

Motor se moe startovati samo ako je pritisnuta pedala none koènice. Ako nije pritisnuta pedala none koènice, kontrolna lampica 3 125 svetli.

S

Nivo motornog ulja 3 Kontrolna lampica svetli utom bojom. Nivo motornog ulja se automatski proverava. Ako svetli za vreme rada motora Prenizak nivo ulja u motoru. Kontrolisati nivo motornog ulja i po potrebi doliti 3 201.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

67

8

O

>

Svetli kada su spoljašnja svetla ukljuèena 3 90.

Kontrolna lampica trepti ukoliko se ukljuèe pokazivaèi pravca ili svetla upozorenja.

Svetli kada su svetla za maglu ukljuèena 3 92.

Spoljašnja svetla Kontrolna lampica svetli zelenom bojom.

r Ultrazvuèni senzori za parkiranje 3 Kontrolna lampica svetli ili trepti utom bojom.

Pokazivaèi pravca Kontrolna lampica trepæe zeleno.

Ubrzano treptanje lampice: Kvar sijalice pokazivaèa pravca ili pripadajuæeg osiguraèa.

Svetli Kvar u sistemu. Otklon kvara treba poveriti jednom ovlašæenom Opel dileru.

Zamena sijalica 3 175. Osiguraèi 3 171.

Trepti Smetnja senzora usled prljavštine ili prekrivenosti ledom ili snegom.

Kolièina goriva Kontrolna lampica svetli ili trepti utom bojom.

ili

Y

Svetli Nizak nivo goriva u rezervoaru.

Moe da se pojavi smetnja usled spoljašnjih izvora od ultrazvuènih šumova (npr. pneumatska bušilica, rotacione mašine). Èim se ukloni spoljašnji izvor smetnje, sistem æe ponovo normalno da radi.

Trepti Nestalo je goriva, dosuti gorivo odmah.

Ultrazvuèni senzori za parkiranje 3 146.

Napajanje gorivom u prekidima moe dovesti do pregrevanja katalizatora 3 138.

Nikada ne dozvoliti da se rezervoar potpuno isprazni!

Kod dizel motora: Obezvazdušiti sistem goriva posle potpunog nestanka goriva 3 157.

Svetla za maglu 3 Kontrolna lampica svetli zelenom bojom.

C

Dugo svetlo Kontrolna lampica svetli plavom bojom. Ona se pali kada su duga svetla ukljuèena i za vreme svetlosnog signala (ablenda) 3 6, 3 91.

r

Zadnja svetla za maglu Kontrolna lampica svetli utom bojom. Svetli kada su svetla za maglu ukljuèena 3 92.

T

Zimski program polaska za automatski menjaè 3 ili automatizovani ruèni menjaè 3 Simbol svetli na displeju brzina uz ukljuèen zimski program 3 124, 3 130.

68

Instrumenti, Upravljaèki elementi !

Sistem predgrevanja 3, Filter za èestice dizela 3 Kontrolna lampica svetli ili trepti utom bojom. Svetli Ukljuèen sistem predgrevanja. Ukljuèuje se sammo kod niskih spoljašnjih temperatura. Trepti (vozila sa filterom za èestice dizela)

1

SPORT-ski režim za automatski menjaè 3 ili automatizovani ruèni menjaè 3 Simbol svetli na displeju brzina uz ukljuèen Sportski program 3 123, 3 129.

u

Sistem ABS koènica 3 Kontrolna lampica svetli crvenom bojom. Svetli za vreme vonje Kvar u sistemu ABS koènica 3 150.

Z

Emisija izduvnih gasova 3 Kontrolna lampica svetli ili trepti utom bojom. Kontrolna lampica se pali kod ukljuèivanja kontakta i gasi se ukratko nakon startovanja motora. Ako svetli za vreme rada motora Greška u sistemu kontrole emisije izduvnih gasova. Postoji moguænost prekoraèenja dozvoljene vrednosti emisije štetnih sastojaka u izduvnim gasovima. Odmah se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru. Ako lampica trepti za vreme rada motora Kvar koji moe dovesti do ošteæenja katalizatora. Popuštati pedalu gasa dok ne prestane treptanje 3 138. Odmah zatraite pomoæ od jednog ovlašæenog Opel Dilera.

Ukoliko je potrebno èišæenje filtera, a prethodni uslovi vonje nisu omoguæili automatsko èišæenje, kontrolna lampica ! æe da trepti. Nastaviti sa vonjom i ne dozvoliti da broj obrtaja motora padne ispod 2000 o/min. Kontrolna lampica ! æe se ugasiti èim se završi postupak samoèišæenja. Filter za èestice dizela 3 140.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

w

Sistem prepoznavanja gubitka vazduha iz pneumatika 3 Kontrolna lampica svetli crvenom ili utom bojom. Kontrolna lampica svetli crvenom bojom Gubljenje pritiska u pneumaticima. Odmah se zaustaviti i kontrolisati pritisak u pneumaticima. Kontrolna lampica svetli utom bojom Kvar u sistemu. Odmah se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru. Sistem detekcije gubitka pritiska 3 148.

m

Tempomat 3 Kontrolna lampica svetli zelenom bojom. Svetli kada je sistem ukljuèen 3 144.

Prikaz instrumenata Obrtomer Prikazuje broj obrtaja motora u minuti. U svim stepenima prenosa voziti u što je moguæem niem opsegu broja obrtaja motora. Pažnja Ako je kazaljka u zoni upozorenja, maksimalno dozvoljeni broj obrtaja motora je prekoraèen. Opasnost po motor.

Brzinomer Displej brzine.

69

70

Instrumenti, Upravljaèki elementi Prikaz vremena 3 Za podešavanje vremena, drati dugme za podešavanje na instrument tabli pritisnuto na oko 2 sekunde. Kratkim pritiskom se podešavaju vrednosti koje trepte. Drati ponovo pritisnuto dugme na 2 sekunde da bi prebacili na sledeæu jedinicu i za izlazak iz menija za podešavanje. Donja linija: Brojaè kilometrae Snima preðene kilometre.

Pokazivaè kolièine goriva Prikazuje nivo goriva u rezervoaru. Kontrolna lampica Y svetli kada je nivo nizak. Odmah dopuniti ako poène da trepti. Nikada ne dozvoliti da se rezervoar goriva potpuno isprazni! U rezervoaru i kad je prazan ostaje nešto goriva, pa zbog toga moe biti odstupanja izmeðu punjene kolièine i deklarisane zapremine rezervoara.

Prikaz kilometraže Gornja linija: Displej brojaèa kilometrae ili èasovnika 3 Za prekopèavanje izmeðu prikaza elektronskog brojaèa kilometrae i sata 3, na kratko pritisnuti dugme za resetovanje, videti prethodnu stranu. Brojaè dnevno preðenog puta Prikazuje preðenu kilometrau od zadnjeg resetovanja. Za resetovanje, drati pritisnuto dugme za resetovanje oko jednu sekundu uz ukljuèen kontakt, videti prethodnu stranu. Ako je na displeju prikaz sata, prvo prekopèati na prikaz kilometrae.

Instrumenti, Upravljaèki elementi P R N A M D 1-4

Displej servisnog perioda InSP Displej servisnog perioda. Prikazuje preostalu kilometrau do sledeæeg servisa. Dodatne informacije 3 199. InSP2 Pregorela sijalica 3 3 175, InSP3 Nizak napon baterije u daljinskom upravljaèu 3 25, InSP4 Ispustiti vodu iz filtera dizel goriva 3. Za pomoæ obratite se jednom ovlašæenom Opel dileru. Kod vozila sa check control-om 3, umesto prikaza poruke InSP2 i InSP3, vidi se odgovarajuæa poruka na displeju. ESPoff, ESPon

Elektronski program stabilnosti 3 iskljuèen ili ukljuèen 3 142.

Displej menjaèa 3 Displej prikazuje odabrani stepen vonje automatskog menjaèa 3 ili aktuelni stepen prenosa ili reim rada za automatizovani ruèni menjaè 3.

1-5

71

Parkirni poloaj automatskog menjaèa. Hod unazad. Neutralni poloaj. Automatski reim kod automatizovanog ruènog menjaèa. Ruèni reim kod automatizovanog ruènog menjaèa. Automatski reim vonje automatskog menjaèa. Aktuelna brzina automatskog menjaèa. Trenutna brzina automatizovanog ruènog menjaèa ako je u ruènom reimu.

Kod automatizovanog ruènog menjaèa 3, displej trepti nekoliko sekundi ako su A, M ili R reimi odabrani kada je motor upaljen ali pedala none koènice nije pritisnuta.

72

Instrumenti, Upravljaèki elementi

12:01 17 ,0°C FM 3 90,6 MHz

REG

AS

RDS

TP

11:25 }

21 .5°C

Timer [TP]

257km Informacioni displej Trostruki informacioni displej Prikazuje vreme, spoljašnju temperaturu i datum/Infotainment sistem (ako je ukljuèen). Kada je kontakt iskljuèen, kratkim pritiskom na jedno od dva dugmeta ispod displeja, mogu se dobiti podaci o vremenu, datumu i spoljašnjoj temperaturi u trajanju od oko 15 sekundi.

Board Computer

BC 1

19,5° 19:36 All values

BC 2

Range RDS

Ü

Glavni informacioni displej 3 Prikazuje vreme, spoljašnju temperaturu i datum/Infotainment sistem (ako je ukljuèen).

1

257.0 40

km

Ø

8

31.0 7.0

Ltr.

Ø

km/h

L/100km

Grafièki informacioni displej 3 ili informacioni displej u boji 3, Prikazuje vreme, spoljašnju temperaturu, datum/infotainment sistem (ako je ukljuèen) i upravljaèki sistem klime 3. Grafièki informacioni displej prikazuje informacije monohrom tehnologijom (u crno-belom). Informacioni displej u boji prikazuje informacije u boji.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

73

Tip informacije i naèin prikaza zavisi od nivoa opremljenosti vozila i izvršenih podešavanja. Neke informacije se pojavljuju na displeju u skraæenoj formi.

:

8:56 -5 ,5 °C 07.05.2008

Slippery road -2,5°C

OK

Spoljašnja temperatura Pad temperature se prikazuje momentalno, a porast temperature posle kraæeg vremenskog intervala. Ako spoljašnja temperatura padne ispod 3 °C, simbol : svetli na trostrukom informacionom displeju ili na glavnom informacionom displeju 3, kao upozorenje na poledicu na putu. : ostaje da svetli dok temperatura ne dostigne najmanje 5 °C.

Kod vozila sa grafièkim informacionim displejom 3 ili info displejom u boji 3 pojavljuje se poruka upozorenja o moguæoj poledici na površini puta. Ispod -5 °C ne pojavljuje se poruka. 9 Upozorenje Panja: Površina puta moe biti zaleðena i ako je spoljašnja temperatura za nekoliko stepeni iznad 0 °C.

74

Instrumenti, Upravljaèki elementi

8:56 5 ,5°C 07.05.2008

Trostruki informacioni displej Podešavanje vremena i datuma Infotainment sistem 3 mora biti iskljuèen. Za pristup reimu podešavanja, pritisnuti Ö dugme na oko 2 sekunde. Vrednost koja trepti se moe podesiti pomoæu ; dugmeta. Pritisnuti Ö dugme da bi prebacili na sledeæu jedinicu i za izlazak iz reima za podešavanje.

Automatsko sinhronizovanje vremena 3 RDS signal veæine VHF odašiljaèa automatski podešava vreme. Ovo se moe prepoznati po } na displeju. Nekoliko odašiljaèa ne šalju taèan vremenski signal. U ovakvim sluèajevima, iskljuèiti automatsko sinhronizovanje vremena. Pristupiti reimu podešavanja i iæi na podešavanje godina. Drati Ö dugme pritisnuto oko 3 sekunde dok } trepti na displeju i ne pojavi se "RDS TIME". Ukljuèivaje (RDS TIME 1) ili iskljuèivanje (RDS TIME 0) funkcije pomoæu ; dugmeta. Izaæi iz reima podešavanja sa Ö dugmetom.

11:25 }

21 .5°C

Range 257km Glavni informacioni displej 3, Izbor funkcija Funkcije i podešavanja od nekoliko ureðaja 3 se mogu podešavati preko glavnog informacionog displeja. Ovo se radi pomoæu menija i dugmadi infotainment sistema 3. Iz menija se automatski izlazi nakon oko 5 sekundi od neaktivnosti.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

11:25 }

75

21 .5°C

System

Izbor pomoæu dugmadi na Infotainment sistemu Željena funkcija se poziva u Settings meniju koristeæi OK dugme. Podešavanja se mogu vršiti pomoæu dugmadi sa strelicama. Željena funkcija se poziva u BC meniju 3 pomoæu dugmadi sa strelicama. OK dugme se zatim koristi za rad sa štopericom ili za ponovno pokretanje merenja/proraèuna.

Izbor pomoæu levog okretnog dugmeta 3 na upravljaèu Pritiskom regulacionog toèkiæa prikazuje se BC meni 3. Rad sa štopericom ili ponovno pokretanje merenja/proraèuna se izvodi pritiskanjem u tom meniju 3. Okretanje regulacionog toèkiæa prikazuje eljenu funkciju.

Glavni informacioni displej 3, Podešavanje sistema Pritisnuti Settings dugme na infotainment sistemu i prikazuje se meni aplikacija Audio. Pomoæu levog dugmeta sa strelicom pristupiti System i izabrati OK dugmetom.

76

Instrumenti, Upravljaèki elementi

11:25 }

21 .5°C

Clock Sync.On

11:25 }

21 .5°C

[11]:25

Automatsko sinhronizovanje vremena 3 RDS signal veæine VHF odašiljaèa automatski podešava vreme. Ovo se moe prepoznati po } na displeju.

Podešavanje vremena i datuma Vrednosti koje se unose su oznaèene strelicom. Željena podešavanja izvršiti pomoæu dugmadi sa strelicama.

Nekoliko odašiljaèa ne šalju taèan vremenski signal. U ovakvim sluèajevima, iskljuèiti automatsko sinhronizovanje vremena.

Logika kontakt brave 3 Videti uputstva Infotainment sistema.

Iskljuèiti (Clock Sync.Off) ili ukljuèiti (Clock Sync.On) automatsko sinhronizovanje vremena pomoæu dugmadi sa strelicom.

11:25 }

21 .5°C

Deutsch

Izbor jezika Za nekoliko funkcija displeja moe se birati jezik korišæenja. Izabrati eljeni jezik pomoæu dugmadi sa strelicama.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

77

Glavni informacioni displej 3, trip kompjuter 3

11:25 }

21 .5°C

Unit Europe-SI

Pristup podacima trip kompjutera o vozilu je pritiskom na BC dugme na infotainment sistemu ili na levi okretni prekidaè 3 na upravljaèu. Neke informacije se pojavljuju na displeju u skraæenoj formi. Kad je izabrana audio funkcija, na raèunaru za obradu putovanja se prikazuje dopunski red funkcija.

Izbor mernih jedinica Izabrati eljenu jedinicu merenja pomoæu dugmadi sa strelicama.

11:25 }

21 .5°C

Inst. Consumpt. 7.6 l/100km Instantaneous consumption - Trenutna potrošnja Prikaz trenutne potrošnje. Ako je brzina vozila premala, potrošnja se prikazuje po èasu.

78

Instrumenti, Upravljaèki elementi

Proseèna potrošnja Prikaz proseène potrošnje. Merenje se moe resetovati u svakom trenutku. Stvarna potrošnja Prikazuje se kolièina potrošenog goriva. Merenje se moe resetovati u svakom trenutku. Proseèna brzina Prikaz proseène brzine. Merenje se moe resetovati u svakom trenutku. Zastoji u putovanju sa iskljuèenim kontaktom se ne uraèunavaju. Distance travelled – Preðeni put Prikaz preðenog puta. Merenje se moe resetovati u svakom trenutku.

Nuliranje podataka trip kompjutera Merenja ili proraèunavanja sledeæih podataka trip kompjutera se mogu resetovati:

11:25 }

21 .5°C

Range 257km Domet Domet se proraèunava na osnovu sadraja rezervoara goriva i trenutne potrošnje goriva. Na displeju su prikazi proseènih vrednosti. Posle punjenja rezervoara, domet vozila se automatski proraèunava i podatak se osveava u kratkom vremenu. Ako se sa kolièinom goriva koja je ostala u rezervoaru ne moe preæi 50 km, na displeju se pojavljuje upozorenje Range. Ako se sa kolièinom goriva koja je ostala u rezervoaru ne moe preæi 30 km, upozorenje Refuel! 3 se pojavljuje na displeju.

z Proseèna potrošnja z Stvarna potrošnja z Proseèna brzina z Preðeni put. Izabrati eljene podatke trip kompjutera. Nulirati pritiskom OK dugmeta ili levim okretnim dugmetom 3 na upravljaèu.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

11:25 }

21 .5°C

FM AS

Stop Watch 01:22:32 h Štoperica Izabrati funkciju, zatim pritisnuti OK dugme ili levo okretno dugme za podešavanje na upravljaèu za pokretanje ili zaustavljanje štoperice.

[TP]19,5°

REG

CDin

79

MP3

90.6 MHz

19:36

Grafièki informacioni displej 3 ili informacioni displej u boji 3, izbor funkcija Funkcijama i podešavanjima infotainment sistema 3 i klima ureðaja 3 se moe pristupiti preko displeja. To se izvodi pomoæu meni aplikacija i dugmadi, višenamenskog dugmeta 3 na infotainment sistemu ili pomoæu levog okretnog dugmeta 3 na upravljaèu.

Izbor pomoæu dugmadi na infotainment sistemu Birati stavke menija pomoæu meni aplikacije i korišæenjem dugmadi na Infotainment sistemu. Izabrati oznaèenu stavku koristeæi OK dugme i potvrditi komandu. Za napuštanje menija, pritisnuti desno ili levo dugme sa strelicom da bi došli do Return ili Main.

80

Instrumenti, Upravljaèki elementi

FM AS

[TP]REG

Za izbor oznaèene stavke ili potvrdu komande, pritisnuti višenamensko dugme. Za napuštanje menija, okrenuti višenamensko na Return ili Main i izvršiti izbor.

Rad pomoæu levog okretnog dugmeta 3 na upravljaèu Birati stavku menija okretanjem. Za izbor oznaèene stavke ili za potvrdu komande, pritisnuti regulacioni toèkiæ.

MP3

90.6 MHz

19,5°

Izbor pomoæu višenamenskog dugmeta Za oznaèavanje stavke menija ili komandi, ili izbor opsega funkcije, okretati višenamensko dugme.

CDin

19:36

Opseg funkcija Za svaku oblast funkcija je namenjena glavna strana, koja se bira iz gornjeg pojasa displeja (ne sa infotainment sistemom CD 30 ili Portalom mobilnog telefona): z z z z

Audio Navigacija 3 Telefon 3 Trip kompjuter 3.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

7

Settings

Time, Date

19,5° 19:36

7

Automatsko sinhronizovanje vremena 3 RDS signal veæine VHF odašiljaèa automatski podešava vreme. Time, Date

19,5° 19:36

19:36

Time

19:36

Nekoliko odašiljaèa ne šalju taèan vremenski signal. U ovakvim sluèajevima, iskljuèiti automatsko sinhronizovanje vremena.

25 . 05 . 2008

Date

25 . 05 . 2008

Kod infotainment sistema sa navigacijom 3, vreme i datum se takoðe podešavaju nakon prijema GPS satelitskog signala.

Language Units

81

Contrast Day / Night

 Ign. logic

Podešavanja sistema Pritisnuti Main dugme 3 na infotainment sistemu. Pritisnuti dugme Settings na infotainment sistemu. Kod infotainment sistema CD 30, uverite se da nije meni izabran.

 Synchron. clock automatical.

Podešavanje vremena i datuma 3 Odabrati Time, Date sa liste Settings menija. Izabrati eljenu stavku menija i izvršiti podešavanje.

Funkcija se aktivira preko Time, Date menija obeleavanjem kvadratiæa ispred Synchron. clock automatical.

82

Instrumenti, Upravljaèki elementi

7

Settings

19,5° 19:36

7

13 Languages

19,5° 19:36

 Deutsch

Time, Date

7

Settings

Deutsch

English

Language

Units

English

Español

Units

Contrast

Español

Nederlands

Contrast

Day / Night

....

Français

Day / Night

Italiano

 Ign. logic

Language

 Ign. logic

Izbor jezika Za nekoliko funkcija displeja moe se birati jezik korišæenja.

Odabrati eljeni jezik.

Izabrati stavku Language (Jezik) sa liste menija Settings.

Kod sistema sa zvuènom komandom 3, kod promene jezika displeja, sistem æe upitati i za potrebu promene jezika za poruke upozorenja – videti uputstva Infotainment sistema.

Izbor se signalizuje sa simbolom 6 ispred biranog jezika.

19,5° 19:36

Time, Date

   

Europe-SI Japan Great Britain USA

Izbor mernih jedinica Odabrati Units sa liste Settings menija. Odabrati eljenu mernu jedinicu. Izbor se signalizuje sa strelicom o ispred birane merne jedinice.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

7 Contrast

19,5° 19:36

Podešavanje režima rada displeja 3 Jaèina osvetljavanje displeja se moe podesiti kada su upaljena svetla vozila. Podešavanja se takoðe mogu uraditi po sledeæem: Odabrati stavku Day / Night sa liste Settings menija.

12

Automatski: Prilagoðeno osvetljavanju vozila. Stalni dnevni režim: Crni tekst u svetloj pozadini. Stalno noæni režim: Svetli tekst u crnoj pozadini.

Podešavanje kontrasta 3 (grafièki informacioni displej) Izabrati stavku Contrast (Kontrast) sa liste menija Settings. Potvrditi eljeni izbor.

83

Izbor se signalizuje sa strelicom o ispred birane merne jedinice. Logika kontakt brave 3 Videti uputstva Infotainment sistema.

Range Aver. Consump. Inst. consumpt. 19,5°

23°

5

257 km 7.0 L/100km 7.6 L/100km Eco

x

19:36

Grafièki informacioni displej 3 ili informacioni displej u boji 3, Trip kompjuter 3 Glavna strana trip kompjutera (Main) prua informacije o dometu, proseènoj potrošnji 3 i trenutnoj porošnji BC 1. Za prikaz drugih podataka trip kompjutera, pritisnuti BC dugme na infotainment sistemu 3, odabrati Board Computer meni stavku na displeju ili pritisnuti levo okretno dugme 3 na upravljaèu. Izabrati BC 1 ili BC 2 iz menija trip kompjutera.

84

Instrumenti, Upravljaèki elementi Preðeni put Prikaz preðenog puta. Merenje se moe resetovati u svakom trenutku.

Range Aver. Consump. Inst. consumpt. 19,5°

23°

5

257 km 7.0 L/100km 7.6 L/100km Eco

x

19:36

Domet Domet se proraèunava na osnovu sadraja rezervoara goriva i trenutne potrošnje goriva. Na displeju su prikazi proseènih vrednosti. Posle punjenja rezervoara, domet vozila se automatski proraèunava i podatak se osveava u kratkom vremenu.

Proseèna brzina Prikaz proseène brzine. Merenje se moe resetovati u svakom trenutku.

Range 33km

OK

Ako se sa kolièinom goriva koja je ostala u rezervoaru ne moe preæi 50 km, na displeju se pojavljuje upozorenje Range. Ako se sa kolièinom goriva koja je ostala u rezervoaru ne moe preæi 30 km, upozorenje Please refuel! 3 se pojavljuje na displeju. Instantaneous consumption - Trenutna potrošnja Prikaz trenutne potrošnje. Ako je brzina vozila premala, potrošnja se prikazuje po èasu.

Zastoji u putovanju sa iskljuèenim kontaktom se ne uraèunavaju. Stvarna potrošnja Prikazuje se kolièina potrošenog goriva. Merenje se moe resetovati u svakom trenutku. Average consumption – Proseèna potrošnja Prikaz proseène potrošnje. Merenje se moe resetovati u svakom trenutku.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

Ü

Board Computer

BC 1

19,5° 19:36 All values

BC 2 Timer

1

Ø

257.0 40

8

Ø

31.0 7.0

Tyres

Reset BC 1

19,5° 19:36

km km/h Ltr. L/100km

Daljina Proseèna brzina Stvarna potrošnja Proseèna potrošnja.

Izabrati BC 1 ili BC 2 iz menija trip kompjutera.

Ø

257.0 40

Ø

31.0 7.0

Ü

Reset BC 1

19,5° 19:36 All values

All values

Nuliranje podataka trip kompjutera Merenja ili proraèunavanja sledeæih podataka trip kompjutera se mogu resetovati: z z z z

Ü

Ø

257.0 40

Ø

31.0 7.0

km km/h Ltr. L/100km

Informacije oba trip komjutera se mogu nulirati zasebno, stoga je moguæe procenjivanje podataka u toku razlièitih vremenskih perioda. Izabrati eljenu informaciju trip kompjutera i potvrditi.

km km/h Ltr. L/100km

Da bi resetovali sve informacije iz trip kompjutera, izabrati u meniju stavku All values.

85

86

Instrumenti, Upravljaèki elementi Željeni prikaz štoperice se moe birati u meniju Options 3:

Ü

Board Computer

19,5° 19:36

BC 1 BC 2

00:00:00

Timer Tyres

Start Reset Options

Štoperica Odabrati Timer sa liste Board kompjuter menija. Za pokretanje, birati stavku Start. Za zaustavlajnje, izabrati Stop stavku menija. Za nuliranje, birati stavku Reset.

Driving Time excl. Stops - Vreme vožnje bez zastoja Vreme dok traje vonja vozilom se registruje. Vreme stajanja se ne uraèunava.

Check control 3 Check control prati nivoe nekoliko teènosti, pritisak u pneumaticima, baterije u daljinskom upravljaèu, alarmni sistem protiv kraðe 3, prekidaè svetla koènice i vanija spoljašnja svetla, ukljuèujuæi kablove i osiguraèe.

Driving Time incl. Stops - Vreme vožnje sa zastojima Vreme dok traje vonja vozilom se registruje. Vreme stajanja vozila sa kljuèem u kontakt bravi se uraèunava u ukupno vreme.

Upozorenja o greškama se prikazuju na displeju. U sluèaju više poruka upozorenja, one se prikazuju redom, jedna za drugom.

Travel Time - Vreme putovanja Merenje vremena od ruènog pokretanja preko Start do ruènog zaustavljanja preko Reset.

Primeri upozoravajuæih poruka za grafièki informacioni displej 3 i informacioni displej u boji 3 su praæeni simbolima. Na glavnom informacionom displeju poruke se pojavljuju u skraæenoj formi.

Nekoliko poruka upozorenja se pojavljuju na displeju u skraæenoj formi.

Poruke upozorenja potvrditi, kako je to opisano na stranama 74, 79. Nepotvrðene poruke upozorenja se mogu prikazati i kasnije.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

U sluèaju kvara u sistemu osvetljavanja vozila, poruka se poziva na konkretno mesto izvora kvara sa tekstom, npr.:

Poruke upozorenja: Remote Control Battery check

Brakelight check right

(proveriti bateriju daljinskog upravljaèa) Nizak napon baterije u daljinskom upravljaèu 3 25.

87

Coolant level check

OK

(Proveriti desno stop svetlo) Naredne poruke upozorenja: Washer Fluid Level check (Nivo teènosti peraèa, proveriti)

Brakelight switch check (Prekidaè koènice proveriti) Svetla koènice se neæe paliti tokom koèenja. Kvar treba odmah otkloniti kod jednog ovlašæenog Opel dilera. Safeguard check (Zaštita - proveriti) Sistemski kvar alarmnog sistema protiv kraðe. Kvar treba odmah otkloniti kod jednog ovlašæenog Opel dilera.

Prenizak nivo teènosti za pranje vetrobranskog stakla. Dopuniti teènost za pranje 3 206. Sistem za pranje zadnjeg stakla i sistem za pranje prednjih svetla 3 se iskljuèuju kod preniskog nivoa teènosti za pranje. Coolant level check (Proveriti nivo rashladne teènosti) Prenizak nivo teènosti rashladnog sistema motora. Odmah proveriti nivo teènosti 3 203. Prekid napajanja naponom Memorisane poruke upozorenja se pojavljuju na displeju jedan za drugim.

88

Instrumenti, Upravljaèki elementi

Zvuèni signali upozorenja Za vreme startovanja motora ili za vreme vožnje: z Ako su vrata ili peta vrata poluotvorena pri polasku vozila. z Ako je postignuta odreðena brzina 3 uz potegnutu ruènu koènicu, z Kada je prekoraèena brzina koja je programirana u fabrici 3. z Kod automatizovanog ruènog menjaèa 3, ako se otvore vozaèeva vrata uz upaljen motor, ako je ukopèana brzina i ako nona koènica nije pritisnuta. Kod parkiranog vozila sa otvorenim vratima vozaèa: z Kada je kljuè u kontakt bravi 3. z Ako su poziciona ili oborena svetla ukljuèena. z Kod automatizovanog ruènog menjaèa 3, ukoliko kod iskljuèenog motora nije potegnuta ruèna koènica i nije ukljuèen stepen prenosa.

Brisaèi vetrobranskog stakla Ruèica se uvek vraæa u prvobitni poloaj. & % $

= = =

§

=

Brzo Sporo Intervalno brisanje sa podešavanjem Iskljuèeno

Za jedno brisanje sa iskljuèenim brisaèima, pritisnuti polugu prema dole. Sistem briše u fazama kada se poluga gurne preko oseæaja otpora i zadri. Zvuèni signal se oglašava pri §. Ne ukljuèivati ako je sistem zaleðen. Iskljuèiti u autoperionicama.

Intervalno brisanje sa podešavanjem 3 Izbor intervala brisaèa izmeðu vrednosti od 2 i 15 sekundi: ukljuèiti paljenje, pomeriti ruèicu prema dole iz poloaja §, saèekati eljeni interval i pomeriti ruèicu na $. Posle ukljuèivanja kontakta i pomeranjem ruèice na $, podesiæe se interval od 6 sekundi.

Instrumenti, Upravljaèki elementi

Automatska funkcija brisanja u saradnji sa senzorom detekcije kiše 3 $

=

Automatsko brisanje sa senzorom za kišu

Posredstvom senzora za detekciju kiše na vetrobranskom staklu se detektuje prisutnost kapljica vode, na osnovu èega se elektronski upravlja brisaèem.

Prostor oko senzora za detekciju kiše treba da je èista bez prašine, prljavština i leda.

89

Pražnjenje sistema za pranje vetrobrana i prednjih svetla 3 Povuæi ruèicu prema upravljaèu. Teènost za pranje se prska na vetrobran i brisaèi brišu nekoliko ciklusa. Kod malih brzina vrši se jedno dodatno brisanje. Ukoliko su svetla ukljuèena, teènost peraèa se takoðe prska i na prednja svetla. Sistem peraèa prednjih svetla 3 je zatim van rada za 2 minute.

90

Svetla Modeli vozila sa dnevnim svetlima 3: Poziciona svetla su upaljena kad je ukljuèen kontakt i kad prekidaè svetla podešen na 7 ili AUTO. Oborena svetla svetle kada motor radi.

Svetla

Dnevna svetla se iskljuèuju kada se kontakt iskljuèi. Kod korišæenja dnevnih svetla i svetla za maglu 3 prilagoðavati se propisima drave gde se trenutno vozi. Vonja u inostranstvu 3 96. Spoljašnja svetla....................................... Dugo svetlo, svetlosni signal (ablend).... Automatsko aktiviranje oborenih svetla 3 .................................................. Pokazivaèi pravca.................................... Svetla za maglu > 3............................... Zadnje svetlo za maglu r ...................... Svetlo hoda unazad................................. Svetla upozorenja .................................... Podešavanje dometa snopa prednjih svetla ?.................................................. Osvetljavanje okoline 3........................... Poziciona svetla 3.................................... Osvetljavanje instrumenata, Osvetljavanje informacionog displeja ................................................... Svetlo kabine ............................................ Svetlo okoline 3........................................ Zaštita akumulatora od pranjenja ....... Zamagljeni poklopci svetla ..................... Prednja svetla prilikom vonje u inostranstvu ........................................

90 91

Spoljašnja svetla Okretni prekidaè za svetlo:

91 91 92 92 92 93 93 94 94

94 95 96 96 96 96

7 8 9

= = =

Iskljuèeno Poziciona svetla Oboreno svetlo ili dugo svetlo

Kod pozicija 8 i 9, ukljuèena su takoðe, i poziciona svetla, i svetlo registarske tablice. Kontrolna lampica 8 3 67. Ako se uz ukljuèena oborena ili duga svetla iskljuèi kontakt, pale se poziciona svetla.

Svetla

Dugo svetlo, svetlosni signal (ablend)

Automatsko aktiviranje oborenih svetla 3

Za prekopèavanje sa oborenog na dugo svetlo, ruèicu pritisnuti prema napred.

Prekidaè za svetlo postavljen na AUTO: Kada je motor u pogonu, oborena svetla se ukljuèuju ako spoljašnji svetlosni uslovi to zahtevaju.

Za prekopèavanje nazad na oboreno svetlo, ponovo pritisnuti ruèicu prema napred ili je povuæi prema upravljaèu. Za svetlosni signal, potegnuti ruèicu prema upravljaèu. Dugo svetlo je ukljuèeno dok traje aktiviranje.

Iz bezbednosnih razloga, prekidaè svetla bi trebalo ostaviti na poziciji AUTO. Okrenuti prekidaè za svetlo na 9 ako je vidljivost slaba zbog magle, npr.

91

Pokazivaèi pravca Za aktiviranje, blago pritisnuti ruèicu prema gore ili dole. Ruèica prema gore = Ruèica prema dole =

Desni pokazivaèi pravca Levi pokazivaèi pravca

92

Svetla Zadnje svetlo za maglu r

Nakon korišæenja, ruèica pokazivaèa pravca se vraæa u prvobitni poloaj.

Zadnja svetla za maglu se mogu ukljuèiti samo uz ukljuèen kontakt i ukljuèeno oboreno/ poziciono svetlo.

Ukoliko je ruèica pomerena preko oseæaja otpora, lampica pokazivaèa pravca ostaje ukljuèena. Kad se upravljaè vrati nazad u poloaj pravolinijskog kretanja, pokazivaè pravca se automatski iskljuèuje.

Rade pomoæu r dugmeta. Zadnja svetla za maglu vozila se iskljuèuju prilikom vuèe.

Za tri treptaja pokazivaèa pravca, kao što je menjanje saobraæajne trake, gurnuti ruèicu do taèke oseæaja otpora i otpustiti.

Svetlo hoda unazad Svetlo za vonju unazad se pale kada je ukljuèena brzina za hod unazad i kad je ukljuèen kontakt.

Za due treptanje pokazivaèa pravca, pomeriti ruèicu do oseæaja otpora i zadrati je u tom poloaju. Za ruèno iskljuèivanje pokazivaèa pravca, blago pomeriti ruèicu.

Svetla za maglu > 3 Svetla za maglu se mogu ukljuèiti samo uz ukljuèen kontakt i ukljuèen prekidaè za svetla. Rade pomoæu > dugmeta.

Svetla

93

Poloaji za podešavanje 0 = Prednja sedišta zauzeta 1 = Sva sedišta su zauzeta 2 = Sva sedišta zauzeta i optereæen prtljani prostor 3 = Vozaèevo sedište zauzeto i optereæen prtljanik Automatsko podešavanje dometa snopa prednjih svetla 3 Domet prednjih svetla se automatski podešava kod vozila sa xenon svetlima na osnovu optereæenja vozila.

Svetla upozorenja Rade pomoæu ¨ dugmeta. Radi bolje uoèljivosti prekidaèa, kod ukljuèenog paljenja svetli crveno polje prekidaèa. Kod aktiviranja pali se kontrolno svetlo u prekidaèu, u ritmu treptanja sva èetiri pokazivaèa pravca. Treptajuæa svetla upozorenja se automatski ukljuèuju ako su aktivirani vazdušni jastuci.

Podešavanje dometa snopa prednjih svetla ? Ruèno podešavanje dometa prednjih svetla 3 Podesiti prednja svetla shodno optereæenju vozila da bi spreèili zaslepljivanje drugih vozaèa: Pritisnuti dugme za odbravljivanje i okrenuti u eljeni poloaj.

94

Svetla

Osvetljavanje okoline 3

Poziciona svetla 3

Oborena svetla i svetla hoda unazad 3 svetle oko 30 sekundi posle napuštanja vozila i zatvaranja vrata vozaèa.

Kod parkiranog vozila prednje poziciono svetlo i zadnje svetlo na jednoj strani se mogu aktivirati:

Ukljuèivanje 1. Iskljuèiti paljenje (kontakt).

1. Izabrati poloaj prekidaèa svetla 7 ili AUTO 3,

2. Izvaditi kljuè iz brave 3.

2. Iskljuèiti kontakt,

3. Otvoriti vrata vozaèa.

3. Pomeranjem ruèice potpuno prema gore ili potpuno prema dole ukljuèuju se poziciona svetla desne ili leve strane.

4. Povuæi ruèicu pokazivaèa pravca prema upravljaèu. 5. Zatvoriti vrata vozaèa. U sluèaju da vrata vozaèa ostanu otvorena, svetla se sama gase posle dva minuta. Svetla se gase odmah posle postavljanja kljuèa u kontakt bravu ili povlaèenjem ruèice pokazivaèa pravca prema upravljaèu uz otvorena vrata vozaèa.

Potvrðuje se preko zvuènog signala i kontrolne lampice odgovarajuæeg pokazivaèa pravca. Za iskljuèivanje funkcije ukljuèiti kontakt ili pomeriti ruèicu u suprotni pravac.

Osvetljavanje instrumenata, Osvetljavanje informacionog displeja Pali se kada se ukljuèi kontakt. Jaèina osvetljavanja se moe podešavati kada su spoljašnja svetla ukljuèena: Pritisnuti dugme radi deblokiranja k, a zatim okretatati dugme u levo ili u desno do postizanja eljene jaèine osvetljenosti. Reim rada displeja 3 3 83.

Svetla

Svetlo kabine Automatsko osvetljavanje unutrašnjosti Automatski se pali kad je vozilo otkljuèano daljinskim upravljaèem, prilikom otvaranja vrata ili prilikom vaðenja kljuèa iz kontakt brave nakon iskljuèivanja kontakta. Gasi se automatski sa zakašnjenjem posle zatvaranja vrata ili odmah prilikom ukljuèivanja kontakta ili zakljuèavanja vrata. Prednje svetlo kabine Ukljuèuje se c dugmetom kada su vrata zatvorena.

Prednja svetla za èitanje 3 Ukljuèuju se a dugmadima kada je ukljuèen kontakt.

Svetla kabine i svetla za èitanje pozadi 3 Ukljuèuju se prekidaèem (I = ukljuèeno, 0 = iskljuèeno, srednji poloaj = automatski reim).

95

96

Svetla

Svetla za ulazak u vozilo 3 Nakon otkljuèavanja vozila, osvetljenje instrumenta i prekidaèa se pali na nekoliko sekundi. Osvetljavanje kvaka za otvaranje na vratima 3 Kada su spoljašnja svetla ukljuèena, kvake za otvaranje na prednjim vratima sa unutrašnje strane su osvetljena. Osvetljavanje ogledala u zaštitnim lamelama protiv sunca 3 Svetla se pale kada se poklopci pomere da su ogledala vidljiva. Osvetljavanje kasete za rukavice Svetlo u kaseti za rukavice se pali kada se otvore njihova vrata.

Osvetljavanje prtljažnog prostora Svetlo prtljanog prostora se pali kada je prtljanik otvoren. Automatska regulacija osvetljavanja srednje konzole 3 Spot (fokusirano) svetlo u kuæištu unutrašnjeg ogledala. U zavisnosti od jaèine dnevnog svetla, automatski reguliše osvetljavanje srednje konzole uz ukljuèen kontakt.

Svetlo okoline 3 Nakon otkljuèavanja vozila, osvetljenje registarske tablice se pali na nekoliko sekundi.

Zaštita akumulatora od pražnjenja Radi zaštite akumulatora od neeljenog pranjenja, osvetljavanje kabine, svetla za èitanje, osvetljavanje kasete za rukavice kao i osvetljavanje prtljanog prostora automatski se gasi 10 minuta nakon iskljuèivanja kontakta.

Zamagljeni poklopci svetla Unutrašnjost poklopca svetla se moe zamagliti na kratko, u lošim, vlanim i hladnim vremenskim uslovima, usled jake kiše ili nakon pranja. Zamagljenost vrlo brzo nestaje sama od sebe; za ubrzanje toga ukljuèiti svetla.

Prednja svetla prilikom vožnje u inostranstvu Asimetrièna oborena svetla uveæavaju vidljivost trake puta na strani suvozaèa. Ovo moe zaslepiti uèesnike saobraæaja suprotnog smera, ako se vozi u zemljama gde je suprotan smer saobraæaja na putu. Poveriti podešavanja prednjih svetla jednom ovlašæenom Opel dileru kako bi izbegli zaslepljivanje.

Infotainment sistem

97

Radio prijem 3

Infotainment sistem

Šištanje, buka, izoblièenje ili gubitak radio prijema moe biti rezultat z izmena rastojanja od predajnika z paralelnog prijema zbog refleksije i z zasenèenja.

Infotainment sistem 3 Rukovanje Infotainment sistemom je opisano u priloenom uputstvu upotrebe. Radio prijem 3.......................................... Infotainment sistem 3.............................. Daljinsko upravljanje sa upravljaèa 3.... Audio sistem na zadnjim sedištima 3 .... AUX ulaz 3............................................... Mobilni telefoni i radio oprema 3...........

97 97 97 98 98 98

Daljinsko upravljanje sa upravljaèa 3 Funkcijama Infotainment sistema 3 i informacionog displeja se moe upravljati pomoæu dugmadi na upravljaèu. Dodatne informacije 3 75, 3 80 i u uputstvu za rukovanje infotainment sistemom

98

Infotainment sistem Mobilni telefoni i radio oprema 3 Kod ugradnje i upotrebe mobilnih telefona, moraju se poštovati uputstva od strane Opel-a u vezi ugradnje i upotrebe, kao i priloena uputstva proizvoðaèa telefona. Nepridravanje tim zahtevima, znaèi neprilagoðenost vozila normama (EU Directive 95/54/EC) te i nespremnost istog za saobraæaj.

Audio sistem na zadnjim sedištima 3 Duplirani audio sistem omoguæava putnicima na zadnjem sedištu da biraju izmeðu podešenih stanica na infotainment sistemu ili neki drugi audio izvor. Samo sa onim audio izvorom se moe upravljati pomoæu Twin Audio sistema koji u tom momentu nije izabran na infotainment sistemu. Na raspolaganju su dva prikljuèka za slušalice sa odvojenom kontrolom jaèine zvuka. Dodatne informacije su dostupne u uputstvu za rukovanje infotainment sistemom.

AUX ulaz 3 AUX ulaz je u srednjoj konzoli pored ruène koènice. Spoljašnji izvor kao npr. prenosivi CD plejer se moe prikljuèiti kroz AUX utiènicu koristeæi prikljuèak od 3.5 mm. Drati AUX ulaz èist i suv svo vreme. Dodatne informacije su dostupne u uputstvu za rukovanje infotainment sistemom.

Preporuèeni preduslovi za osiguranje nesmetanog rada: z Struèno montirana spoljašnja antena za obezbeðivanje maksimalno moguæeg dometa, z Maksimalna snaga predajnika 10 Watt-i, z Ugraditi nosaè telefona na odgovarajuæe mesto, obratiti panju na pripadajuæe napomene 3 50 3 58.

Infotainment sistem Pridravati se preporuka o moguæim dozvoljenim mestima ugradnje spoljašnje antene i draèa radio opreme, kao i o moguænostima korišæenja ureðaja sa snagom emitovanja veæom od 10 Watt-i. Obratite se vašem ovlašæenom Opel dileru, koji raspolae raznim draèima i montanim setovima, dostupnim kao oprema, i koji æe ih instalirati shodno propisima. "Hands-free" oprema bez spoljašnje antene u standardu mobilne telefonije GSM 900/1800/1900 i UMTS se sme koristiti samo ako maksimalna snaga emitovanja mobilnog telefona u standardu GSM 900 ne prelazi 2 wata i 1 wat u ostalim sluèajevima.

Iz bezbednosnih razloga, za vreme vonje izbegavajte korišæenje telefona. Èak i u sluèaju korišæenja handsfree seta, ona Vam moe skrenuti panju sa vonje. Pridravati se svih dravno-specifiènih propisa. 9 Upozorenje Mobilni telefoni i radio ureðaji koji nisu u saglasnosti sa gore navedenim standardima mogu se koristiti samo sa antenom postavljenom na spoljašnju stranu vozila.

99

Pažnja Korišæenjem u vozilu, mobilni telefoni i radio stanice mogu prouzrokovati smetnje u radu elektronike vozila ukoliko se one koriste bez spoljašnje antene, izuzev ako su ispoštovane gore navedene regulative.

100

Upravljanje klimom

Upravljanje klimom

Sistem za grejanje i ventilaciju, sistem klimatizacije 3 ....................................... Automatski klima sistem 3...................... Elektronski upravljani klima sistem 3 ..... Ventilacioni otvori .................................... Sistem grejanja i ventilacije ..................... Klima sistem 3.......................................... Automatski klima sistem 3...................... Elektronski upravljani klima sistem 3 ..... Grejaè ........................................................ Ulaz vazduha ........................................... Filter vazduha kabine .............................. Normalan rad ........................................... Servis .........................................................

100 101 101 102 103 106 108 113 119 119 119 119 119

Sistem za grejanje i ventilaciju, sistem klimatizacije 3 Segmenti ventilacije, grejanja i hlaðenja 3 èine jednu funkcionalnu jedinicu konstruisanu da prui visok nivo komfora bez obzira na godišnje doba, vremenske uslove i spoljašnju temperaturu. Ukljuèeni sistem klimatizacije 3 hladi vazduh i oslobaða ga od vlage. Jedinica za grejanje greje vazduh u skladu sa vašim zahtevima, zavisno od poloaja prekidaèa za temperaturu. Dotok vazduha se po elji moe regulisati pomoæu ventilatora.

Dugmad za sistem hlaðenja n i recirkulacije 4 su prisutna samo u modelima sa opcionalnim klima sistemom 3. Klima sistem 3 3 106, 3 108.

Upravljanje klimom Vrednosti podešavanja se pojavljuju na informacionom displeju. Elektronski upravljani klima sistem 3 113.

Automatski klima sistem 3

Elektronski upravljani klima sistem 3

Obezbeðuje udobnu unutrašnjost bez obzira na vreme, spoljašnju temperaturu ili godišnje doba.

Nudi najveæi komfor u unutrašnjosti vozila bez obzira na spoljašnje uslove.

Kad je unutrašnja temperatura podešena regulatorom temperature, temperatura i kolièina ubaèenog vazduha se automatski reguliše. Jednolièna, prijatna klima u vozilu je pomoæu toga automatski odravana i zasnovana je na spoljašnjim klimatskim uslovima. Automatski klima sistem 3 108.

Sistem u zavisnosti od spoljašnjih temperaturnih uslova i temperature unutrašnjosti vozila, automatski menja temperaturu ulaznog vazduha kao i raspodelu, usmeravanje i jaèinu njegovog strujanja, radi obezbeðivanja konstantne i komfortne klime u vozilu.

101

102

Upravljanje klimom Ventilacioni kanali za odmagljivanje vetrobrana (2) Usmeravanje vazduha podesiti prema l ili J: Vazduh direktno struji na vetrobransko staklo i boène prozore. Dodatni ventilacioni kanali ispod vetrobrana i prozora vrata, i prema nonom prostoru.

Ventilacioni otvori Kod ukljuèenog sistema klimatizacije 3 (kompresor klime) najmanje jedna od ventilacionih kanala mora biti otvorena, zbog strujanja vazduha oko isparivaèa kako n e bi došlo do zaleðivanja. Ugodna ventilacija unutrašnjeg prostora se moe podesiti poloajem regulatora temperature. Za poveæanje dotoka vazduha, postaviti ventilator na najveæu brzinu i postaviti regulator distribucije vazduha na M ili L.

Srednji i boèni ventilacioni otvori (1) Otvaranje otvora: okrenuti vertikalni toèkiæ prema dole. Protok vazduha usmeravati okretanjem horizontalnog regulacionog toèkiæa. Zatvaranje ventilacionih kanala se izvodi okretanjem uspravnog regulacionog toèkiæa skroz prema gore. Vidi se simbol 0. Lamele kanala ostaju otvorene iako je snabdevanje vazduhom zatvoreno.

Upravljanje klimom

Sistem grejanja i ventilacije Raspodela vazduha Podesiti sa levim okretnim prekidaèem. L U prostor u visini glave preko podesivih kanala za vazduh, u noni prostor M U prostor u visini glave kroz podesive kanale za vazduh l Prema vetrobranu i staklu na prednjim vratima J Prema vetrobranu, staklu na prednjim vratima i nonom prostoru K U noni prostor Moguæa su podešavanja meðupoloaja. Otvoriti kanale za ventilaciju kada je prekidaè u poloaju L ili M.

103

Temperatura Podesiti sa srednjim okretnim prekidaèem. Crveno polje = Toplo Plavo polje = Hladnije

Protok vazduha Podesiti sa desnim okretnim prekidaèem.

Uèinak grejanja zavisi od temperature rashladnog sredstva motora i puni uèinak se dobija tek po postizanju radne temperature motora.

Kolièina vazduha je odreðena brzinom ventilatora. Zato ventilator tokom putovanja bi trebalo biti ukljuèen.

x 1-4

Iskljuèeno odabrana brzina ventilatora

104

Upravljanje klimom Grejanje Za brzo zagrevanje putnièkog prostora: z Podesiti raspodelu vazduha na eljenu poziciju, preporuèeni poloaj J, 3 103, z Okrenuti prekidaè temperature u pravcu kretanja kazaljke na satu do krajnje taèke (toplo), z Podesiti ventilator na brzinu 3.

Ventilacija z Za maksimalnu ventilaciju prostora oko glave: izabrati poloaj M za raspodelu vazduha i otvoriti sve zaklopke. z Za ventilaciju prostora oko nogu: Izabrati poloaj K za raspodelu vazduha. z Za istovremenu ventilaciju nonog prostora i prostora u visini glave: izabrati poloaj L za raspodelu vazduha. z Prekidaè za temperaturu okrenuti u eljenu poziciju. z Ukljuèiti ventilator, podesiti po elji.

Ugodno i uopšte dobro raspoloenje putnika u vozilu zavisi u velikoj meri od pravilno podešene ventilacije i grejanja. U interesu postizanja efekta slojevite raspodele vazduha, što rezultuje ugodan oseæaj "hladna glava i tople noge", raspodelu vazduha postaviti na poziciju K ili J, podesiti okretni regulator temperature na bilo koji poloaj koji vi elite (u srednju oblast sa slojevitom raspodelom temperature).

Upravljanje klimom

105

z Okrenuti prekidaè temperature u pravcu kretanja kazaljke na satu do krajnje taèke (toplo), z Ukljuèiti ventilator na 3 ili 4, z Ukljuèiti grejanje zadnjeg stakla Ü, z Otvoriti boène ventilacione otvore po elji i usmeriti vazduh na boèna stakla.

Grejanje nožnog prostora z Izabrati poloaj K za raspodelu vazduha, z Pomeriti prekidaè za temperaturu u crveno polje, z Ukljuèiti ventilator.

Odmagljivanje i odmrzavanje prozora 9 Upozorenje Nepoštovanje uputstava mogu dovesti do zamagljivanja ili zaleðivanja stakla, koje moe dovesti do udesa usled nedovoljne preglednosti. Zamagljenje ili zaleðivanje prozora npr. za vreme maglovitog, vlanog vremenskog uslova ili usled niske spoljašnje temperature: z Pomeriti prekidaè za usmeravanje vazduha u l. z Za istovremeno grejanje nonog prostora, postaviti prekidaè za raspodelu vazduha u poloaj J.

106

Upravljanje klimom

Klima sistem 3 Kao dopuna grejanju i sistemu ventilacije, klima sistem hladi i isušuje ubaèeni vazduh. Ako nema potrebe za hlaðenjem ili odvajanjem vlage iz vazduha, radi štednje goriva iskljuèiti hlaðenje. Kod niskih spoljašnjih temperatura sistem hlaðenja (kompresor klime) se automatski iskljuèuje.

Hlaðenje n Radi samo kada je motor i ventilator u pogonu. Ukljuèuje ili iskljuèuje se sa n dugmetom. Kada je sistem hlaðenja ukljuèen (ukljuèeni kompresor klime) vazduh se hladi i iz njega se izdvaja vlaga. Ako nema potrebe za hlaðenjem ili odvajanjem vlage iz vazduha, radi štednje goriva iskljuèiti hlaðenje. Kod niskih spoljašnjih temperatura sistem hlaðenja (kompresor klime) se automatski iskljuèuje. Kada je hlaðenjem formiran kondenzat, on napušta vozilo sa donje strane vozila.

Sistem recirkulacije vazduha 4 Sistem recirkulacije vazduha se ukljuèuje ili iskljuèuje pritiskom 4 dugmeta. Ukoliko spolja ulaze gasovi i neprijatni mirisi: privremeno ukljuèiti sistem recirkulacije vazduha dugmetom 4. Za poveæanje snage hlaðenja pri visokim spoljašnjim temperaturama, na kratko ukljuèiti sistem recirkulacije vazduha.

Upravljanje klimom

107

9 Upozorenje Sistem recirkulacije minimalizuje prodor sveeg vazduha u kabinu. Vlanost se poveæava i prozori se mogu zamagliti. U putnièkom prostoru dolazi do pogoršanja kvaliteta vazduha što moe dovesti do pospanosti prisutnih u vozilu. Biranjem raspodele vazduha l: recirkulacija vazduha se automatski iskljuèuje u interesu breg odmagljivanja i izbegavanja zamagljivanja stakla. Komforno podešavanje z Podesiti hlaðenje n po elji. z Iskljuèiti sistem recirkulacije vazduha 4. z Podesiti raspodelu vazduha na M ili L, z Regulator za temperaturu okrenuti po elji. z Ukljuèiti ventilator na eljenu brzinu,

Maksimalno hlaðenje Na kratko otvoriti prozore i krovni otvor 3 da bi topao vazduh bre napustio kabinu. z Ukljuèiti hlaðenje n, z Sistem recirkulacije vazduha 4 ukljuèen, z Podesiti raspodelu vazduha na M,

z Otvoriti ili podesiti zaklopke ventilacionih otvora po elji.

z Okrenuti prekidaè temperature suprotno pravcu kretanja kazaljke na satu do krajnje taèke (hladno),

Kod izbora srednjeg poloaja dugmeta za izbor temperature: u noni prostor æe dospevati topliji vazduh, a u prostor gornjeg dela tela hladniji. Kroz ventilacione otvore sa boènih strana æe strujati topliji vazduh, a kroz centralne otvore hladniji.

z Postaviti prekidaè ventilatora na 4, z Otvoriti sve zaklopke ventilacionih kanala.

108

Upravljanje klimom z Hlaðenje ukljuèeno n, kada je niska spoljašnja temperatura (mraz), kompresor klime se automatski iskljuèuje. z Pomeriti prekidaè za raspodelu vazduha na l. z Okrenuti regulator temperature u pravcu kretanja kazaljke na satu. z Podesiti prekidaè ventilatora na 4. z Pomeranjem lamela usmeriti vazduh iz boènih kanala na stakla prednjih vrata. z Ukljuèiti grejanje zadnjeg stakla Ü.

Odmagljivanje i odmrzavanje prozora 9 Upozorenje Nepoštovanje uputstava mogu dovesti do zamagljivanja ili zaleðivanja stakla, koje moe dovesti do udesa usled nedovoljne preglednosti. Zamagljivanje ili zaleðivanje prozora npr. za vreme maglovitog, vlanog vremena ili usled niske spoljašnje temperature:

Automatski klima sistem 3 Obezbeðuje ujednaèenu udobnu unutrašnjost bez obzira na vremenske uslove, spoljašnju temperaturu ili godišnje doba. Sistem u zavisnosti od spoljašnjih temperaturnih uslova, automatski menja temperaturu ulaznog vazduha kao i raspodelu, usmeravanje i jaèinu njegovog strujanja, radi obezbeðivanja konstantne i komforne klime u vozilu. Spoljašnji temperaturni uticaji, kao direktni uticaj sunca se automatski kompenzuju.

Upravljanje klimom

Automatski režim Osnovni izbor za maksimalnu ugodnost: z Podesiti ventilator na A. z Postaviti prekidaè raspodele vazduha u eljeni poloaj. z Pomoæu okretnog prekidaèa podesiti temperaturu na 22 °C (po elji se moe podesiti viša i nia temperatura). z Ukljuèiti A/C kompresor klime 3 110. z Otvoriti sve zaklopke ventilacionih kanala. Iskljuèivanje kompresora klima ureðaja moe umanjiti nivo komfora i bezbednost 3 110.

Raspodela vazduha Podesiti sa levim okretnim prekidaèem. L U prostor u visini glave preko podesivih kanala za vazduh, u noni prostor M U prostor u visini glave kroz podesive kanale za vazduh l Prema vetrobranu i staklu na prednjim vratima J Prema vetrobranu i staklu na prednjim vratima, u noni prostor K U noni prostor Moguæa su podešavanja meðupoloaja. Otvoriti kanale za ventilaciju kada je prekidaè u poloaju L ili M.

109

Podešena temperatura Podesiti sa srednjim okretnim prekidaèem. Postaviti okretni prekidaè raspodele vazduha u eljeni poloaj. Moguæa su podešavanja meðupoloaja. Podešena temperatura se konstantno odrava. U interesu ugodnog oseæaja predizbornu temperaturu menjati samo sa malim razlikama. U krajnjim poloajima, nema upravljanja temperaturom i upravljaèki sistem klime obezbeðuje maksimalno hlaðenje ili grejanje. Uèinak grejanja zavisi od temperature rashladnog sredstva motora i puni uèinak se dobija tek po postizanju radne temperature motora.

110

Upravljanje klimom

Protok vazduha Podesiti sa desnim okretnim prekidaèem. 1-4

A x

Ruèni izbor brzine ventilatora. Moguæa su podešavanja meðupoloaja. Automatski izbor brzine ventilatora Iskljuèen ventilator

Brzina ventilatora je regulisana da obezbedi kolièinu protoka vazduha potrebnog da odrava predizbornu temperaturu.

Hlaðenje n Radi samo kada je motor i ventilator u pogonu. Ukljuèuje ili iskljuèuje se sa n dugmetom.

Sistem recirkulacije vazduha Sistem recirkulacije vazduha spreèava prodor zagaðenog vazduha iz spoljašnjosti, te se vrši recirkulacija vazduha kabine.

Kada je sistem hlaðenja ukljuèen (ukljuèen kompresor klime) vazduh se hladi i iz njega se izdvaja vlaga. Ako nema potrebe za hlaðenjem ili odvajanjem vlage iz vazduha, radi štednje goriva iskljuèiti hlaðenje.

Sistem recirkulacije vazduha se ukljuèuje ili iskljuèuje sa 4 dugmetom.

Za veæi komfor izabrati automatski reim.

Kod niskih spoljašnjih temperatura sistem hlaðenja (kompresor klime) se automatski iskljuèuje.

Kada je ventilator iskljuèen, kompresor klima ureðaja je takoðe iskljuèen.

Kada je hlaðenjem formiran kondenzat, on napušta vozilo sa donje strane vozila.

9 Upozorenje Sistem recirkulacije minimalizuje prodor sveeg vazduha u kabinu. Ako radi bez hlaðenja, vlanost se poveæava i prozori se mogu zamagliti. U putnièkom prostoru dolazi do pogoršanja kvaliteta vazduha što moe dovesti do pospanosti prisutnih u vozilu.

Upravljanje klimom Grejanje Za brzo zagrevanje putnièkog prostora: z Prekidaè za usmeravanje vazduha postaviti na eljenu poziciju 3 103. z Podesiti srednji okretni prekidaè na eljenu temperaturu. Preporuèujemo vrednost od oko 22 °C. z Podesiti ventilator na A. Ventilator takoðe moe biti ruèno podešen: Postaviti okretni prekidaè u poloaj 1 - 4. Moguæa su podešavanja meðupoloaja.

Ventilacija z Za maksimalnu ventilaciju prostora oko glave: izabrati poloaj M za raspodelu vazduha i otvoriti sve zaklopke. z Za ventilaciju nonog prostora: Podesiti prekidaè za raspodelu vazduha u poloaj K. z Za istovremenu ventilaciju nonog prostora i prostora u visini glave: izabrati poloaj L za raspodelu vazduha. z Podesiti eljenu temperaturu. z Podesiti ventilator na A. Ventilator takoðe moe biti ruèno podešen: Postaviti okretni prekidaè u poloaj 1 - 4. Moguæa su podešavanja meðupoloaja.

111

Ugodno i uopšte dobro raspoloenje putnika u vozilu zavisi u velikoj meri od pravilno podešene ventilacije i grejanja. Sa izborom usmeravanja vazduha u pozicije K ili J i regulatora temperature u poloaj od oko 22 °C i uz otvorene srednje ventilacione kanale, moemo postiæi efekat slojevite raspodele vazduha, što rezultuje ugodnim oseæajem "hladna glava i tople noge".

112

Upravljanje klimom z Podesiti temperaturu na maksimalno grejanje, npr. okrenuti srednji okretni prekidaè skroz desno (28 °C). z Ukljuèiti grejanje zadnjeg stakla Ü. Rad sa sistemom klime (kompresor klime) je kod niskih spoljašnjih temperatura onemoguæen. Za iskljuèivanje, pritisnuti dugme V ponovo; automatski upravljani klima sistem æe se vratiti na prethodno podešeni naèin rada.

Maksimalno hlaðenje Na kratko otvoriti prozore i krovni otvor 3 da bi topao vazduh bre napustio kabinu. z Ukljuèiti sistem klimatizacije n. z Podesiti raspodelu vazduha na M. z Prekidaè za temperaturu podesiti na eljenu temperaturu. z Podesiti ventilator na A.

Odmagljivanje i odmrzavanje prozora 9 Upozorenje Nepoštovanje uputstava mogu dovesti do zamagljivanja ili zaleðivanja stakla, koje moe dovesti do udesa usled nedovoljne preglednosti.

z Otvoriti sve zaklopke ventilacionih kanala.

Zamagljivanje ili zaleðivanje prozora npr. za vreme maglovitog, vlanog vremena ili usled niske spoljašnje temperature:

Sistem upravljanja automatskog klima sistema prua maksimalno hlaðenje sve do podešene vrednosti.

z Hlaðenje ukljuèeno n, kada je niska spoljašnja temperatura (mraz), AC kompresor se automatski iskljuèuje.

Ispod podešene temperature od 17 °C (okretni prekidaè skroz levo) sistem radi sa maksimalnom snagom hlaðenja. Kada kompresor klime radi, sistem se automatski podešava na recirkulaciju vazduha.

z Pritisnuti dugme V za usmeravanje vazduha: Kod poloaja prekidaèa A, ventilator se automatski prebacuje na najveæu brzinu i vazduh se usmerava na vetrobran.

Upravljanje klimom

113

Elektronski upravljani klima sistem 3 Obezbeðuje najveæi moguæi komfor u unutrašnjosti bez obzira na vremenske prilike, spoljašnju temperaturu ili godišnje doba.

FM AS

Sistem u zavisnosti od spoljašnjih temperaturnih uslova, automatski menja temperaturu ulaznog vazduha kao i raspodelu, usmeravanje i jaèinu njegovog strujanja, radi obezbeðivanja konstantne i komforne klime u vozilu.

[TP]REG

CDin

MP3

90.6 MHz

Klima se reguliše automatski na osnovu liènih podešavanja. Spoljašnji temperaturni uticaji, kao direktni uticaj sunca se automatski kompenzuju. Podaci se mogu videti na informacionom displeju. Preinaèenja u podešavanju se na kratko prikazuju na displeju, preko trenutnog prikaza menija displeja. Format moe da se razlikuje u zavisnosti od tipa displeja 3 72. Kod zakljuèavanja vozila, podešavanja automatskog klima ureðaja se memorišu u dotièni kljuè, videti "Memorisanje liènih podešavanja u kljuè" 3 24.

Razlièita podešavanja su saèuvana u svakom daljinskom upravljaèu. Daljinski upravljaèi æe aktivirati njima pripadajuæa podešavanja. Ruèna podešavanja npr. rad bez hlaðenja i raspodele vazduha, mogu se birati korišæenjem menija 3 116. Kada je sistem hlaðenja ukljuèen (ukljuèeni kompresor klime) vazduh se hladi i iz njega se izdvaja vlaga. Polen filter uklanja prašinu, èað, polen i spore iz spoljašnjeg vazduha, koji ulazi u kabinu.

Automatski sistem recirkulacije vazduha 3 je snabdeven senzorom kvaliteta vazduha, koji detektuje štetne gasove u spoljašnjem vazduhu, te po potrebi automatski ukljuèuje recirkulaciju. Kod izabranog automatskog reima rada, elektronika sistema klimatizacije obezbeðuje optimalni izbor skoro u svim uslovima. Po potrebi, podešavanja automatskog klima sistema se mogu ruèno menjati. Automatski klima sistem je spreman za rad samo kada motor radi. Ne prekrivati senzor na instrument tabli jer to moe dovesti do neispravnog rada upravljaèkog sistema klime 3. Kod niskih spoljašnjih temperatura sistem hlaðenja (kompresor klime) se automatski iskljuèuje.

114

Upravljanje klimom Iskljuèivanje AC kompresora (Eco se pojavljuje na displeju) moe smanjiti komfor i bezbednost 3 116. Svi ventilacioni kanali se upravljaju automatski u automatskom reimu rada. Zbog toga bi prednji ventilacioni kanali trebali biti stalno otvoreni 3 102.

Automatski režim Osnovni izbor za maksimalnu ugodnost:

Automatski režim recirkulacije vazduha 3 Sistem ventilacije æe automatski ukljuèiti reim recirkulacije i unutrašnji vazduh æe recirkulisati. Sistem automatske recirkulacije vazduha je snabdeven senzorom za detekciju štetnih gasova u spoljašnjem vazduhu i po potrebi automatski prebacuje sistem ventilacije na recirkulaciju. Kod niskih spoljašnjih temperatura uz iskljuèeno hlaðenje (kompresor klime), automatska recirkulacija je upotrebljiva sa smanjenim kapacitetom radi spreèavanja zamagljenja prozora. Po potrebi recirkulaciju aktivirati ruèno.

z Pritisnuti dugme AUTO.

Ukljuèivanje ili iskljuèivanje automatske recirkulacije 3 118.

z Otvoriti sve zaklopke ventilacionih kanala.

Ruèni reim recirkulacije vazduha 3 118.

z Ukljuèiti A/C kompresor klime 3 116. z Levim okretnim dugmetom podesiti predizbornu temperaturu na 22 °C. Po potrebi moe se birati viša ili nia temperatura.

Upravljanje klimom Podešena temperatura Levim okretnim dugmetom se mogu birati temperature izmeðu 16 °C i 28 °C. U interesu ugodnog oseæaja predizbornu temperaturu menjati samo sa malim razlikama.

FM AS

[TP]REG

CDin

MP3

90.6 MHz

Izabrana temperatura se memoriše i posle iskljuèivanja kontakta.

Za povratak na automatski reim rada: pritisnuti dugme V ili AUTO. Grejanje zadnjeg stakla 3 37.

Kod izbora temperature nie od 16 °C, na displeju æe se pojaviti natpis Lo: sistem upravljanja klimom stalno radi sa maksimalnom snagom hlaðenja. Temperatura nije regulisana. Kod izbora temperature veæe od 28 °C, na displeju æe se pojaviti natpis Hi: sistem upravljanja klimom stalno radi sa maksimalnom snagom grejanja. Temperatura nije regulisana.

Protok vazduha se moe poveæavati ili smanjivati okretanjem desnog dugmeta.

Odmagljivanje i odmrzavanje prozora 9 Upozorenje Nepoštovanje uputstava moe dovesti do zamagljivanja ili zaleðivanja stakla, koje moe dovesti do udesa usled nedovoljne preglednosti. Zamagljivanje ili zaleðivanje prozora npr. za vreme maglovitog, vlanog vremena ili usled niske spoljašnje temperature: Pritisnuti dugme V. Na displeju æe se prikazati V: u dugmetu svetli kontrolna lampica. Temperatura i raspodela vazduha se automatski podešavaju i ventilator radi na veæoj brzini.

115

116

Upravljanje klimom Climate Air distribut. AC

Air distribut.

Autom. blower Auto. recirc

Ruèna podešavanja u meniju klime (Climate) U pojedinim okolnostima (npr. zamagljeni ili zaleðeni prozor), funkcije automatskog klima ureðaja se mogu menjati i ruèno. Podešavanja u upravljaèkom sistemu klime se mogu vršiti pomoæu srednjeg okretnog dugmeta, lista izbora se prikazuje na displeju. Za povratak menija, pritisnuti središnji okretni prekidaè, displej prikazuje meni Climate.

Climate Air distribut. AC Autom. blower  Auto. recirc

Pojedine meni aplikacije se biraju okretanjem srednjeg okretnog dugmeta, izbor se potvrðuje pritiskanjem dugmeta. Izborom nekoliko meniaplikacija æe se otvoriti lista podmenija 3. Za napuštanje menija, okrenuti srednje dugme prema levo ili desno na Return ili Main i izvršiti izbor. Ruèna podešavanja se memorišu i posle iskljuèivanja kontakta.

Air conditioning on / off

Ukljuèivanje i iskljuèivanje hlaðenja U Climate meniju, birati stavku menija AC i izabrati pritiskom. Iskljuèiti ako nije potrebno hlaðenje ili odvajanje vlage iz vazduha (maksimalna štednja energije): Na displeju æe se pojaviti natpis Eco. Vazduh koji prodire u kabinu, niti se hladi niti se iz njega odvaja vlaga. Ovo ogranièava nivo komfora koji je obezbeðen elektronski upravljanim klima sistemom i moe doæi zamagljivanja prozora, npr. Kada je hlaðenjem formiran kondenzat, on napušta vozilo sa donje strane vozila.

Upravljanje klimom Air distribut.

FM AS

[TP]Raspodela vazduha Okrenuti središnji okretni prekidaè, meni Air distribut. se vraæa. Moguæa podešavanja za raspodelu vazduha se pojavljuju. Prema Usmeravanje vazduha na vetrobran gore i prozore prednjih vrata. Sredina Usmeravanje vazduha u putnièki prostor kroz prednje podesive ventilacione otvore. Nadole Usmeravanje vazduha u noni prostor. Meni Air distribut. se takoðe moe povratiti preko menija Climate. Povratak na automatsku raspodelu vazduha: Iskljuèiti odgovarajuæe podešavanje ili pritisnuti dugme AUTO.

REG

CDin

MP3

90.6 MHz

117

Automatic blower Strong Normal Weak

Protok vazduha Okrenuti desno dugme prema desno ili levo. Izabrana brzina ventilatora se prikazuje na displeju simbolom x i brojem.

Upravljanje ventilatorom u automatskom režimu 3 Upravljanje ventilatora moe se menjati u automatskom reimu.

Kod brzine 0 i ventilator i sistem hlaðenja (kompresor klime) su iskljuèeni.

Birati stavku menija Automatic blower u meniju Climate i izabrati eljenu jaèinu ventilatora.

Za povratak na automatski reim rada: Pritisnuti dugme AUTO.

118

Upravljanje klimom Climate Air distribut. AC Autom. blower Auto. recirc

Automatic recirculation air control at bad outside air

Ukljuèivanje ili iskljuèivanje automatske recirkulacije 3 (on ili off) Sistem automatske recirkulacije vazduha je snabdeven senzorom za detekciju štetnih gasova u spoljašnjem vazduhu i po potrebi automatski prebacuje sistem ventilacije na recirkulaciju. Birati stavku menija Auto. recirc u meniju Climate i ukljuèiti ili iskljuèiti pritiskom. Po potrebi ruèno ukljuèiti recirkulaciju vazduha.

Residual air conditioning on

Ruèni režim recirkulacije vazduha Sistem recirkulacije vazduha spreèava prodor zagaðenog vazduha iz spoljašnjosti, te se vrši recirkulacija vazduha kabine. Radi pomoæu 4 dugmeta. 9 Upozorenje Izmena sveeg vazduha se smanjuje u reimu recirkulacije. U putnièkom prostoru dolazi do pogoršanja kvaliteta vazduha što moe dovesti do pospanosti prisutnih u vozilu. Prilikom rada bez hlaðenja, poveæava se vlanost vazduha, tako da se prozori mogu zamagliti. Kao zakljuèak, recirkulaciju koristiti samo u kratkim vremenskim intervalima. Za iskljuèivanje ruènog reima recirkulacije: Pritisnuti dugme 4 ponovo. Kontrolna lampica æe se ugasiti u dugmetu.

Rad klima ureðaja kada motor ne radi Kada se vozilo zaustavi i kontakt je iskljuèen, npr. èekanje na prunom prelazu, za kondicioniranje kabine se moe koristiti stacionirana toplota ili hladnoæa u sistemu. Kod iskljuèenog kontakta pritisnuti dugme AUTO. Na displeju æe se na kratko pojaviti Residual air conditioning on (ukljuèena rezerva klima sistema). Produeni rad klima ureðaja je omoguæen samo na odreðeno vreme. Ranije se iskljuèuje pritiskom AUTO dugmeta.

Upravljanje klimom

119

Grejaè

Normalan rad

Vozila sa Quickheat (brzo zagrevanje) sistemom 3: u zavisnosti od spoljašnje temperature i temperature motora, putnièki prostor se mnogo bre zagreva korišæenjem dodatnog elektriènog grejaèa.

Da bi se obezbedilo neprekidno i efikasno funkcionisanje klima sistema 3, potrebno je sistem ukljuèiti bar jednom meseèno na nekoliko minuta, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Sistem ne ukljuèuje hlaðenje ako je spoljašnja temperatura suviše niska.

Vozila sa dizel motorima su opremljena dodatnim grejaèem na gorivo 3.

Servis Za optimalno hlaðenje, proverite klima sistem jednom godišnje, poèevši od 3. godine nakon prve registracije. z Test funkcionalnosti i pritiska

Ulaz vazduha

z Funkcionalnost grejanja

Ulazne kanale vazduha ispred vetrobranskog stakla u motornom prostoru treba uvek drati èisto radi nesmetanog ulaza vazduha. Ukloniti svo lišæe, neèistoæu i sneg.

z Provera zaptivenosti

Filter vazduha kabine

z Provera perfomansi

Filter vazduha kabine proèišæava vazduh koji ulazi iz spoljašnjeg prostora i uklanja prašinu, èað, polen i spore iz njega. Impregnirani aktivni ugalj 3 uklanja mnoge mirise i štetne gasove okoline iz vazduha.

z Provera pogonskih kaiševa z Èišæenje kondenzatora i drenaa sušaèa

120

Vožnja i rukovanje Automatizovani ruèni menjaè 3

Vožnja i rukovanje

Automatizovani ruèni menjaè 3 ............. Ruèni menjaè ............................................ Automatski menjaè 3 .............................. Saveti za vonju ....................................... Štednja goriva, Zaštita okoline............... Goriva, sipanje goriva.............................. Katalizator, izduvni gasovi motora ........ Sistemi upravljanja vonjom ................... Hidraulièni koèioni sistem ........................ ABS sistem koènica (ABS u)................... Ruèna koènica .......................................... Servopojaèivaè koènice ........................... Pomoæ pri polasku na usponu 3 (HSA)................................ Toèkovi, pneumatici................................. Krovni nosaèi 3 ........................................ Oprema za vuèu 3...................................

Poluautomatski Easytronic menjaè nudi ruèno (ruèni režim) ili automatsko (automatski režim) menjanje brzina, u oba sluèaja sa automatskim upravljanjem kvaèila.

120 127 128 132 134 136 138 142 149 150 151 151 151 151 156 156

Displej menjaèa Prikazuje reime rada i trenutni stepen prenosa. T svetli kada je ukljuèen zimski program. Displej trepæe nekoliko sekundi ako je A, M ili R odabran uz rad motora bez pritiskanja pedale koènice.

Vožnja i rukovanje

121

Biranje neutralnog poloaja pre startovanja motora nije potrebno. Ukoliko je odabrana brzina, menjaè æe automatski izabrati neutralnu (N) poziciju kada se pre startovanja motora pritisne pedala koènice. To moe dovesti do blagog kašnjenja u postupku startovanja.

Startovanje motora Prilikom startovanja motora pritisnuti pedalu none koènice. Motor se moe startovati samo sa pritisnutom pedalom koènice. Na displeju menjaèa se vidi "N". Kontrolna lampica j 3 se pali na isntrument tabli i "N" trepti na displeju menjaèa ako pedala koènice nije pritisnuta – motor se ne moe startovati. Takoðe, vozilom se ne moe krenuti ako su sva svetla koènice u kvaru.

Rukovanje automatizovanim ruènim menjaèem sa ruèicom menjaèa Uvek pomerati ruèicu menjaèa u eljeni pravac skroz do kraja. Posle otpuštanja, ona se automatski vraæa u srednji poloaj. Obratiti panju na signalizaciju reima/brzina na displeju menjaèa. Pomeriti ruèicu menjaèa prema N Neutralni poloaj.

122

Vožnja i rukovanje Pokretanje je takoðe moguæe i bez pritiska pedale none koènice, ako se pedala gasa pritisne odmah posle pomeranja ruèice menjaèa. Ako se pedala gasa ne pritisne odmah ili pedala none koènice nije pritisnuta, nije izabran stepen prenosa i "A" trepæe. Posle nekoliko sekundi, na displej se vraæa prikaz "N". Krenuti ponovo na prethodno opisani naèin. U automatskom reimu, biranje drugih brzina je automatsko bez obzira na uslove vonje.

Polazak Pritisnuti pedalu none koènice, otpustiti ruènu koènicu i pomeriti ruèicu menjaèa prema A, + ili -. Automatizovani ruèni menjaè je u automatskom reimu i izabrana je prva brzina (u sluèaju ukljuèenog zimskog programa bira se druga brzina). Na displeju se pojavljuje "A1" (u sluèaju ukljuèenog zimskog programa "A2"). Posle otpuštanja koènice vozilo polako poèinje da se kreæe.

Pomeriti ruèicu menjaèa prema A Prebacivanje izmeðu Automatskog i Ruènog reima. Ruèno menjanje je moguæe u ruènom reimu. Na displeju menjaèa se pojavljuje "M" i trenutno odabrani stepen prenosa.

Pomeriti ruèicu menjaèa prema + ili Prebacivanje u viši stepen prenosa. + Prebacivanje u nii stepen prenosa. -

Ako je broj obrtaja motora prenizak, automatizovani ruèni menjaè automatski prebacuje u nii stepen prenosa iako je u ruènom reimu. Time spreèava zaustavljanje motora.

Ako se bira veæi stepen prenosa kod niskog broja obrtaja, ili nii stepen prenosa kod visokog broja obrtaja, promena brzine se neæe izvršiti. Time se štiti motor od preniskih ili previsokih brojeva obrtaja. Brzine se mogu preskakati uzastopnim pomeranjem ruèice menjaèa u kratkim vremenskim intervalima.

Vožnja i rukovanje Ukoliko je vozilo u automatskom reimu, kada se ruèica menjaèa pomera ka + ili automatizovani ruèni menjaè prelazi na ruèni reim i menja gore ili dole. Na displeju menjaèa se pojavljuje "M" i trenutno odabrani stepen prenosa.

Zaustavljanje vozila U automatskom ili ruènom reimu, kada je vozilo veæ zustavljeno prva brzina (kod zimskog programa, druga brzina) se automatski kopèa i kvaèilo se otpušta. U R brzina za hod unazad ostaje ukopèana.

Pomeriti ruèicu menjaèa prema R Hod unazad. Ukljuèivati samo kod vozila u mirovanju.

Upozoravajuæi zvuèni signal se èuje kad se otvore vozaèeva vrata uz upaljen motor, ako je ukopèana brzina i ako nona koènica nije pritisnuta. Vozilo polako poèinje da "puzi" ukoliko nije potegnuta ruèna koènica. Pomeriti ruèicu menjaèa prema N i potegnuti ruènu koènicu.

Pritisnuti pedalu none koènice, otpustiti ruènu koènicu, pomeriti ruèicu menjaèa prema R. Stepen prenosa za vonju unazad je ukopèan. Na displeju menjaèa se vidi "R". Posle otpuštanja koènice vozilo polako poèinje da se kreæe. Polazak unazad je takoðe moguæe i bez pritiska pedale none koènice, ako se pedala gasa pritisne odmah posle pomeranja ruèice menjaèa. Ako se pedala gasa ne pritisne odmah ili pedala none koènice nije pritisnuta, nije izabran stepen prenosa i "R" trepæe. Posle nekoliko sekundi, na displej se vraæa prikaz "N". Krenuti ponovo na prethodno opisani naèin.

Prilikom zaustavljanja na nagibu potegnuti ruènu koènicu ili pritisnuti nonu koènicu. U interesu izbegavanja pregrevanja kvaèila, ne poveæavati broj obrtaja motora radi obezbeðivanja mirnog praznog hoda u brzini. U interesu zaštite automatizovanog ruènog menjaèa od ošteæenja, kvaèilo se automatski spaja u sluèaju pregrevanja kvaèila. Zaustaviti motor pri duim zadravanjima, npr. u saobraæajnim zastojima ili na prunim prelazima.

123

Elektronski upravljani programi vožnje z Nakon hladnog starta, program radne temperature automatski poveæava broj okretaja motora da bi brzo doveli katalizator do radne temperature. z Adaptivni program automatski prilagoðava menjanje stepena prenosa uslovima vonje, npr. veæe optereæenje i vonja na usponu. z Kod izabranog SPORT-skog reima rada, vreme prekopèavanja brzina se smanjuje i menjaè prekopèava kod viših brojeva obrtaja motora (izuzev kada je tempomat ukljuèen 3). Kontrolna lampica 1 se pojavljuje na displeju menjaèa 3 68.

124

Vožnja i rukovanje Ako je broj obrtaja motora postigao gornju granicu, menjaè prebacuje pod kickdown-om u viši stepen prenosa i u sluèaju ruènog reima rada. Bez kickdown-a ovo automatsko prebacivanje se ne izvršava u ruènom reimu rada. U SPORT-skom reimu, kod polaska sa kickdown-om toèkovi mogu blago da prokliznu. Stime omoguæavajuæi maksimalno ubrzanje vozila.

Zimski program T U sluèaju poteškoæa sa polaskom na klizavoj površini, pritisnuti dugme T ("A", trenutno izabrana brzina i T se vidi na displeju menjaèa). Automatizovani ruèni menjaè prekopèava u automatski reim rada i bira drugu brzinu prenosa. Zimski program se iskljuèuje: z ponovnim pritiskom na dugme T, z iskljuèivanjem kontakta, z prebacivanjem na ruèni reim rada. z ako je temperatura rashladne teènosti previsoka. Ako je zimski program ukljuèen, SPORT-ski program se iskljuèuje.

Kickdown Pri odreðenim brojevima obrtaja motora, pritiskom pedale gasa preko oseæaja otpora, menjaè æe prebacivati u niu brzinu. Za vreme kickdown-a nema moguænosti za ruèno menjanje brzina.

Koèenje motorom Automatski reim Kada se vozi nizbrdo, automatizovani ruèni menjaè ne kopèa u viši stepen prenosa dok se broj obrtaja motora znatno ne poveæa. Prilikom koèenja, menjaè blagovremeno kopèa u nii stepen. Ruèni reim Za postizanje efekta koèenja motorom, prilikom vonje nizbrdo pravovremeno kopèati u nii stepen prenosa.

Vožnja i rukovanje "Izvlaèenje vozila" Ukoliko je neophodno izvlaèenje vozila, koje je dospelo u pesak, mulj, sneg ili kanal, ruèicu menjaèa naizmenièno prebacivati izmeðu R i A (ili + ili -) i uz to periodièno blago dodavati gas u odgovarajuæem ritmu. Izbegavati turiranje motora kao i naglo dodavanje gasa.

125

Parkiranje vozila Povuæi ruènu koènicu i izvaditi kontakt kljuè. Poslednja korišæena brzina (prikaz na displeju menjaèa) ostaje ukljuèena. Kod N, nema ukopèane brzine prenosa. Kada se kontakt iskljuèi, automatizovani ruèni menjaè više ne prepoznaje pomeranje ruèice menjaèa. Zakljuèati vozilo. Inaèe akumulator moe da se isprazni ako je vozilo na dui period parkiran.

Manevrisanje vozilom Za manevrisanje vozilom napred nazad na parkingu ili pri ulasku u garau moe se koristiti "puzanje" koje se reguliše blagim otpuštanjem pedale koènice. Pedalu gasa i koènice nikada ne pritiskati istovremeno. U interesu zaštite automatizovanog ruènog menjaèa, isti æe iskljuèiti funkciju "puzanja" ukoliko je temperatura kvaèila previsoka.

Ako ruèna koènica nije bila potegnuta, kontrolna lampica R æe treptati nekoliko sekundi posle iskljuèivanja kontakta. Kad je motor zaustavljen, i ukoliko se vrata vozaèa otvore, a ruèna koènica nije potegnuta, èuje se upozoravajuæi ton i kontrolna lampica R trepti; ukljuèiti kontakt, kopèati brzinu, iskljuèiti paljenje i povuæi ruènu koènicu.

126

Vožnja i rukovanje Ako nije problem u ispranjenom akumulatoru, obratite se ovlašæenom Opel dileru za pomoæ. Ukoliko se vozilo mora ukloniti iz saobraæaja, odvojiti kvaèilo po sledeæem: 1. Potegnuti ruènu koènicu i iskljuèiti kontakt. 2. Otvoriti poklopac motornog prostora i postaviti podupiraè.

Kvar U interesu zaštite automatizovanog ruènog menjaèa od ošteæenja, kvaèilo se automatski spaja u sluèaju pregrevanja kvaèila.

Prekid napajanja naponom Ako je došlo do prekida napajanja naponom i ukljuèena je brzina, kvaèilo se neæe odvojiti. Vozilo se ne moe pomerati.

U sluèaju kvara, kontrolna lampica A svetli. Vonja se moe nastaviti. Ruèni reim se više ne moe koristiti.

Ukoliko je akumulator ispranjen, koristiti pomoæno startovanje 3 158.

Ako se na displeju javlja "F", vonja se ne moe nastaviti. Otklon kvara treba poveriti ovlašæenom Opel dileru. Integrisana samodijagnostika u sistemu olakšava brzo otkrivanje kvara.

Vožnja i rukovanje 3. Oèistiti menjaè u okolini poklopca (videti sliku) da prljavština ne bi dospela u otvor posle njegovog skidanja. 4. Okretati poklopac do otpuštanja i skinuti ga prema gore, videti sliku. 5. Pljosnatom stranom odvijaèa (alati vozila 3 3 164) okretati vijak za podešavanje u smeru kretanja kazaljke na satu dok se ne oseti otpor. Kvaèilo æe tada biti odvojen. Pažnja Ne okretati preko otpora, jer to moe dovesti do ošteæenja automatizovanog ruènog menjaèa.

127

6. Postaviti oèišæenu kapu ponovo. Poklopac mora potpuno da nalegne na kuæište. Pažnja Ukoliko je kvaèilo odvojen na ovaj naèin, vuèa vozila i startovanje motora nije dozvoljena, mada vozilo se moe pomerati na kratkoj relaciji. Za pomoæ se odmah obratite ovlašæenom Opel dileru.

Ruèni menjaè Kad je vozilo u stanju mirovanja, saèekati 3 sekunde nakon pritiskanja kvaèila i pritisnuti dugme na dršci ruèice menjaèa i ubaciti u brzinu. Ako se nemoe ubaciti u brzinu, otpustiti kvaèilo, pritisnuti ponovo pedalu kvaèila i ponoviti biranje brzine. Bez potrebe ne proklizavati kvaèilo. Pedalu kvaèila pritiskati skroz do kraja. Pedalu kvaèila ne koristiti kao oslonac za nogu (znaèajno habanje kvaèila).

128

Vožnja i rukovanje

Automatski menjaè 3 Automatski menjaè 3 omoguæava automatski izbor.

Displej menjaèa Prikazuje reim rada ili izabrani stepen prenosa u levom delu displeja. Od strane menjaèa birani stepen brzine se prikazuje u desnom delu displeja menjaèa.

Položaji ruèice menjaèa P, R, N i D P Poloaj za parkiranje. Prednji toèkovi su blokirani. Kopèati samo onda kad je vozilo zaustavljeno i potegnuta je ruèna koènica.

1 svetli kad je ukljuèen sSPORT-ski reim.

R

Hod unazad. Ukljuèivati samo kod vozila u stanju mirovanja.

N

Neutralni poloaj.

D

Poloaj za normalne uslove vonje od prvog do najvišeg stepena brzine.

T svetli kada je ukljuèen zimski program.

Vožnja i rukovanje

z Nakon hladnog starta, program radne temperature poveæava broj obrtaja motora da bi brzo doveo katalizator do radne temperature.

Ruèica menjaèa se moe pomerati iz poloaja P ili N samo kada je ukljuèen kontakt i pedala koènice je pritisnuta (blokada ruèice menjaèa). Za prebacivanje u P ili R poloaje, pritisnuti dugme na ruèici menjaèa.

z Adaptivni program automatski prilagoðava menjanje stepena prenosa uslovima vonje, npr. veæe optereæenje ili vonja na usponu.

Motor se moe startovati samo kada je ruèica menjaèa u P ili N poloaju. Kada je poloaj N izabran, pritisnuti nonu koènicu ili potegnuti ruènu koènicu pre startovanja. Prilikom izbora brzine ne dodavati gas. Ne pritiskati u isto vreme pedalu gasa i koènice. Kada je ukopèana brzina, vozilo polako poèinje da se kreæe kada se otpusti pedala koènice. Brzine 3, 2, 1 3, 2, 1 Menjaè ne menja iznad odabrane brzine. Pritisnuti dugme na ruèici menjaèa za prebacivanje u 3 ili 1 poloaje. 3, 2 ili 1 birati samo radi izbegavanja automatskog kopèanja u viši stepen ili kao pomoæ pri koèenju motorom.

129

Elektronski upravljani programi vožnje z Kod izabranog reima rada SPORT, menjaè prekopèava kod viših brojeva obrtaja motora (izuzev kada je tempomat ukljuèen). Kontrolna lampica 1 svetli u displeju menjaèa 3 68. z Funkcija automatskog prebacivanja u neutralni poloaj postavlja menjaè u neutralni poloaj kad se vozilo zaustavi u brzini za kretanje napred (zavisno od temperature teènosti menjaèa).

130

Vožnja i rukovanje "Izvlaèenje vozila" Ukoliko je neophodno izvlaèenje (ljuljanje) vozila, koje je dospelo u pesak, mulj, sneg ili kanal, ruèicu menjaèa naizmenièno prebacivati iz D u R, i uz to periodièno blago dodavati gas u odgovarajuæem ritmu. Izbegavati turiranje motora kao i naglo dodavanje gasa. Zaustavljanje vozila Ruèica menjaèa moe ostati u izabranom poloaju dok motor radi.

Zimski program T U sluèaju poteškoæa sa polaskom na klizavoj površini, aktivirati zimski program. Ukljuèivanje Pritisnuti dugme T u P, R, N, D ili 3. Vozilo polazi u 2. stepenu prenosa. Iskljuèivanje Zimski program se iskljuèuje: z ponovnim pritiskom na dugme T, z ruènim biranjem 2 ili 1, z iskljuèivanjem kontakta, z ako je temperatura teènosti u menjaèu isuviše visoka.

Kickdown Pri odreðenim brojevima obrtaja motora, pritiskom pedale gasa preko oseæaja otpora, menjaè æe prebacivati u niu brzinu. Koèenje motorom Za postizanje efekta koèenja motorom, prilikom vonje nizbrdo, pravovremeno kopèati u stepene prenosa 3, 2 ili, ako je neizbeno u 1. 1 stepen prenosa ima najveæi efekat koèenja. Ako se stepen prenosa 1 bira kod prevelikog broja obrtaja motora, menjaè æe ostati u drugom stepenu prenosa sve dok se ne postigne uslov za prekopèavanje, npr. kao rezultat usporavanja.

Prilikom zaustavljanja na nagibu potegnuti ruènu koènicu ili pritisnuti pedalu none koènice. U interesu zaštite menjaèa od pregrevanja kao i mirnog rada motora na ler gasu, ne poveæavati broj obrtaja u mestu uz ukljuèen stepen prenosa. Zaustaviti motor pri duim zadravanjima, npr. u saobraæajnim zastojima ili na prunim prelazima. Pre napuštanja vozila, prvo potegnuti ruènu koènicu, a zatim kopèati P. Izvaditi kljuè iz brave. Zakljuèati vozilo inaèe se akumulator moe isprazniti ukoliko je vozilo parkirano na due vreme. Kljuè se moe izvaditi iz kontakt brave samo u P poloaju ruèice menjaèa.

Vožnja i rukovanje

Kvar U sluèaju kvara, kontrolna lampica A svetli. Brzine se više ne menjaju automatski. Vonja se moe nastaviti.

Prekid napajanja naponom Kad je došlo do prekida napajanja naponom, ruèica menjaèa se ne moe pomeriti iz poloaja P.

Otklon kvara treba poveriti ovlašæenom Opel dileru.

Ukoliko je akumulator ispranjen, koristiti pomoæno startovanje 3 158.

Druga brzina se ne moe birati. Ruèno menjanje brzina:

Ukoliko do prekida napajanja strujom nije došlo pranjenjem akumulatora, osloboditi ruèicu menjaèa:

1 2 3, D

= = =

Prvi stepen prenosa treæi stepen prenosa èetvrti stepen prenosa

1. Povuæi ruènu koènicu. 2. Otpusti prednji deo poklopca menjaèa na središnjoj konzoli, podignuti i okrenuti ulevo.

131

3. Sa odvijaèem potisnuti uti jezièak prema napred i pomeriti ruèicu menjaèa iz P poloaja. 4. Vratiti poklopac ruèice menjaèa na srednju konzolu i zakaèiti ga. Ponovnim izborom P poloaja ponovo se blokira ruèica. Otklon uzroka gubljenja napona poveriti ovlašæenom Opel dileru.

132

Vožnja i rukovanje

Saveti za vožnju Prvih 1000 km Voziti razlièitim brzinama. Ne voziti pri maksimalnim brojevima obrtaja motora. Motor nikada ne muèiti niskim brojem obrtaja. Vozite koristeæi sve stepene prenosa. U svim reimima rada, pedalu gasa pritiskati maksimalno samo do oko 3/4 od moguæeg hoda. Ne vozite bre od tri èetvrtine najveæe moguæe brzine. Ne pribegavati se naglim koèenjima na prvih 200 km. Za vreme prve vonje moe doæi do isparavanja voska i ulja na izduvnom sistemu stvarajuæi dim. Nakon prve vonje ostaviti vozilo na otvorenom prostoru radi izbegavanja udisanja isparenja. Potrošnja goriva i ulja je veæa tokom perioda razrade. Nikada ne upravljati vozilom ako motor ne radi Kada motor nije u pogonu, mnogi agregati ne funkcionišu, (npr., servopojaèivaè sile koèenja, elektro-hidraulièni servoupravljaè).

Servopojaèivaè sile koèenja Kad motor nije u pogonu, prestaje dejstvo servopojaèivaèa sile koèenja posle jednog ili dva pritiska na pedalu koènice. Dejstvo koèenja se time ne umanjuje, ali je neophodan znatno jaèi pritisak za koèenje. Elektro-hidraulièni servoupravljaè Ukoliko iz bilo kog razloga servo upravljaè ne radi, npr. prilikom vuèe sa iskljuèenim motorom, vozilom se i dalje moe upravljati, ali sa upotrebom znatno veæe sile za upravljanje. Vožnja u planinskim predelima, vuèa prikolice/kamp kuæice Ventilator za hlaðenje ima elektrièni pogon. Njegova snaga hlaðenja, prema tome, ne zavisi od broja obrtaja motora. Prema tome, pri visokom broju obrtaja motora stvara se veæa toplota nego kod manjeg, zato na usponima ne prebacivati u nii stepen prenosa ako vozilo u višem stepenu prenosa još uvek savlaðuje uspon bez problema.

Vožnja sa teretom na krovu Voditi raèuna da ne prekoraèite dozvoljenu teinu tereta koji se vozi na krovu 3 156, 3 214. Iz bezbednosnih razloga, teret rasporediti ravnomerno i uèvrstiti ga trakama. Podesiti pritisak u pneumaticima shodno optereæenju. Ne voziti bre od 120 km/h. Èesto proveravati trake i zategnuti ih. Pridravati se propisa dotiène drave gde se trenutno vozi. Zaustavljanje motora Posle zaustavljanja motora, ventilatori u motornom prostoru mogu još da rade izvesno vreme radi hlaðenja motora. Kod veoma visoke temperature motora npr. posle vonje u planinskim okolnostima: da bi se izbeglo lokalno pregrevanje, motor ostaviti da radi oko 2 minuta u praznom hodu. Vozila sa motorima opremljenim sa turbo punjaèima 3 Posle vonje sa visokim brojem obrtaja motora ili sa velikim optereæenjem motora, ostaviti motor da radi na kratko sa smanjenim optereæenjem ili na ler gasu priblino 30 sekundi pre zaustavljanja, radi zaštite turbo punjaèa.

Vožnja i rukovanje Štednja energije – više kilometara Poštujte napomene za razradu sa prethodne strane i predloge za uštedu energije navedene na sledeæim stranama. Tehnièki pravilna i ekonomièna vonja obezbeðuje dug vek vašeg vozila i zahtevane performanse. Prekid dotoka goriva za vreme koèenja motorom Dotok goriva se automatski prekida tokom koèenja motorom, npr. kada je ukopèana brzina i ne pritiska se pedala gasa. Prekid dotoka goriva pri koèenju motorom se iskljuèuje ukoliko je temperatura katalizatora previsoka. Vozila sa motorima opremljenim sa turbo punjaèima 3 Buka strujanja vazduha usled protoka vazduha u turbopunjaèu na kratko se moe èuti, kada se brzo otpusti pedala gasa. Broj obrtaja motora U svim stepenima prenosa voziti u što je moguæem niem opsegu broja obrtaja motora.

Zagrevanje motora Posle hladnog starta, automatski menjaè 3 ili automatizovani ruèni menjaè 3, u automatskom reimu menja u viši stepen prenosa kod viših brojeva obrtaja motora. To omoguæava katalizatoru brzo postizanje potrebne temperature za optimalno smanjenje štetnih sastojaka izduvnih gasova. Izbor pravilnog stepena prenosa Motor na ler gasu i u niim stepenima prenosa ne drati u oblasti visokih brojeva obrtaja. Suviše velike brzine vonje u pojedinim stepenima prenosa ili prenosnog odnosa, kao i vonja na kraæim relacijama sa reimom poði – stani poveæeva habanje motora i potrošnju goriva. Prebacivanje u niži stepen prenosa Kod smanjenja brzine vonje prebaciti u nii stepen prenosa. Ne dozvoliti da kvaèilo proklizava pri visokom broju obrtaja motora. Ovo je posebno vano za vonju na usponu.

133

Ventilator hlaðenja Kako ventilator radi preko termoprekidaèa, te zato i radi samo kada za to ima potrebe. Ventilator hladnjaka se automatski ukljuèuje kada se zapoène èišæenje filtera èestica dizela 3 zavisno od motora. Pedale Ne odlagati nikakve predmete u noni prostor, koji mogu skliznuti ispod pedala i onemoguæiti njihovo kretanje. Radi nesmetanog hoda pedala na mestu gde pedala dodiruje pod, ne sme da stoji nikakav podni tepih. Nega akumulatora U sporoj vonji ili kad je vozilo u stanju mirovanja, npr. u sporoj gradskoj vonji, vonja kreni-stani, ili kod zastoja u saobraæaju, po moguænosti iskljuèiti nepotrebne elektro-potrošaèe (npr. grejanje zadnjeg stakla, grejanje prednjih sedišta). Prilikom startovanja motora pritisnuti pedalu kvaèila da bi se izbegao otpor menjaèa i time rasteretio elektropokretaè i akumulator.

134

Vožnja i rukovanje

Štednja goriva, Zaštita okoline Savremena tehnologija Kod razvoja i proizvodnje vašeg vozila, koriste se materijali koji ne ugroavaju okolinu i u najveæoj meri mogu i da se recikliraju. Proizvodni metodi koji se koriste pri proizvodnji vašeg vozila takoðe ne ugroavaju okolinu. Reciklaom proizvodnog otpada se odrava zatvoreni krug kretanja materijala. Smanjenje potreba za vodom takoðe pomae da se saèuvaju prirodni resursi. Veoma napredno projektovanje znaèi, da vaše vozilo posle isteka ivotnog veka Iako moe da se rastavi i pojedini materijali se Iako sortiraju za ponovnu upotrebu. Materijali kao što su azbest i kadmijum se ne koriste. U sistemu klime 3 rashladno sredstvo je bez CFC-a. Nove tehnologije farbanja koriste vodu kao solvent (rastvaraè).

Rukovanje vozilom na kraju veka upotrebe Informacije o centrima za rukovanje vozilima na kraju veka trajanja i ponovnoj upotrebi vozila na kraju veka trajanja su dostupne na internet strani www.opel.com. Vožnja sa svešæu o štednji energije i zaštiti okoline. z Visok nivo buke i poveæana emisija izduvnih gasova je uvek rezultat vonje bez obraæanja panje na štednju energije i zaštitu okoline. z Prema tome treba da vozite svesni štednje energije – "više kilometara sa manje goriva". Smanjite buku i emisiju izduvnih gasova, prilagoðavanjem naèina vonje sa svešæu o zaštiti okoline. To je veoma isplativo i u velikoj meri doprinosite poboljšanju kvaliteta ivota. Potrošnja goriva u velikoj meri zavisi od vašeg liènog naèina vonje. Ove preporuke su date kao pomoæ sa namerom da ostvarite nivo potrošnje goriva što bliu opisanim vrednostima 3 212. Proveravajte potrošnju goriva vašeg vozila pri svakom sipanju goriva. Na taj naèin biæete u moguænosti da na vreme primetite svaku neispravnost koja izaziva poveæanje potrošnje goriva.

Zagrevanje motora z Vonja punim gasom i rad na praznom hodu poveæava njegovo habanje, potrošnju goriva, kolièinu izduvnih gasova, emisiju štetnih materija u izduvnim gasovima i buku. z Krenuti po moguænosti odmah nakon startovanja motora. Ravnomerna brzina z Nervozna vonja znaèajno poveæava potrošnju goriva, emisiju izduvnih gasova, odnos štetnih materija u izduvnim gasovima i buku. z Ne ubrzavati i ne koèiti bez potrebe. Voziti ravnomernom brzinom, obraæajuæi panju na put. Izbegavati èeste polaske i zaustavljanja npr. pred semaforima, kratke relacije i èekanje u dugim redovima u saobraæaju, sa dobrim planiranjem. Birati puteve sa dobrom prohodnošæu. Prazan hod z Motor na praznom hodu takoðe troši gorivo. z Ukoliko morate da èekate više od jedne minute, vredi zaustaviti motor. Pet minuta rada na praznom hodu odgovara vonji od oko jednog kilometra.

Vožnja i rukovanje Koèenje motorom z Napajanje gorivom se automatski prekida tokom koèenja motorom, npr. za vreme vonje nizbrdo ili za vreme koèenja 3 133. z Da bi se to ostvarilo, ne pritiskati pedalu gasa ili kod ruènog menjaèa pedalu kvaèila za vreme koèenja motorom. Izbor pravilnog stepena prenosa z Visoki brojevi obrtaja motora poveæavaju njegovo habanje i potrošnju goriva. z Ne forsirajte vaš motor. Izbegavajte vonju sa visokim brojevima obrtaja motora. Korišæenje obrtomera za kontrolu broja obrtaja pomae štednji goriva. Po moguæstvu, u svim stepenima prenosa voziti se pri niim i izjednaèenim obrtajima motora. Po moguæstvu voziti se što pre u najvišem stepenu prenosa i ne birati nii stepen prenosa sve dok motor još ravnomerno radi. Velika brzina z Što je veæa brzina, veæa je i potrošnja goriva a i nivo buke. Na maksimalnoj brzini trošite veoma mnogo goriva, stvarate veliku buku i velika je kolièina štetnih materija u izduvnim gasovima.

z Èak i malo popuštanje pedale gasa rezultuje znatno smanjenu potrošnju goriva bez vidljivog gubitka brzine. Voziti se sa ne više od oko tri èetvrtine od maksimalne brzine i potrošiæete do oko 50% manje goriva bez mnogo izgubljenog vremena. Pritisak u pneumaticima z Neodgovarajuæi pritisak u pneumaticima dovodi do veæeg otpora kotrljanju, i košta na dva naèina: veæa potrošnja goriva i habanje pneumatika.

135

Popravak i održavanje z Neodgovarajuæa popravka ili podešavanje, kao i neodgovarajuæe odravanje mogu poveæati potrošnju goriva. Ništa ne popravljajte sami na motoru. Moete iz neznanja da prekršite zakone o oèuvanju okoline ne odlauæi propisno otpadne materije. Odgovarajuæi delovi tada ne mogu da se recikliraju. Kontakt sa nekim materijalima moe da bude štetno po zdravlje.

z Redovna kontrola (svakih 14 dana) se isplati.

z Poverite radove oko popravki i odravanja vašem ovlašæenom Opel dileru.

Elektrièna optereæenja z Korišæenje elektriènih potrošaèa poveæava potrošnju goriva.

Ekstremni uslovi vožnje z Vonje uz ekstremne uspone, na serpentinama, lošim putevima ili zimska vonja poveæavaju potrošnju goriva.

z Ukoliko nisu potrebni, iskljuèiti dodatne elektriène potrošaèe (npr. klima sistem 3, grejanje zadnjeg stakla). Krovni nosaèi, držaèi skija z Zbog poveæanog otpora vazduha, teret na krovu moe poveæati potrošnju goriva za otpr. 1 l/100 km. z Skinuti ih ako se više ne koriste.

Potrošnja goriva se znatno poveæava u gradskoj vonji i u zimskim uslovima, posebno na kratkim relacijama, gde se ne postie radna temperatura motora. z Koristiti ranije date preporuke da odrite potrošnju na minimumu i pri tim uslovima.

136

Vožnja i rukovanje

Goriva, sipanje goriva Potrošnja goriva Potrošnja goriva odreðena je pri specifiènim uslovima vonje 3 212. Dodatna oprema poveæava teinu vozila. Kao rezultat, one mogu poveæati potrošnju goriva i smanjiti predviðenu maksimalnu brzinu vozila. U prvih nekoliko hiljada kilometara, poveæano je trenje izmeðu delova motora i delova menjaèa. To poveæava i potrošnju goriva. Gorivo za benzinske motore Koristiti samo bezolovno gorivo koji odgovara sandardu DIN EN 228. Goriva sa sadrajem etanola veæim od 5% se ne smeju koristiti ukoliko vozilo nije specijalno razvijeno i odobreno za to gorivo. Puniti gorivo sa preporuèenim oktanskim brojem (vrednost podebljana 3 210). Upotrebom goriva sa manjim oktanskim brojem smanjuju se perfomanse i obrtni momenat motora, i dolazi do veæe potrošnje goriva. Pažnja Gorivo sa suviše malim oktanskim brojem moe prouzrokovati nekontrolisano sagorevanje i ošteæenje motora.

Gorivo za dizel motore Koristiti samo dizel gorivo koje odgovara DIN EN 590. Gorivo mora da ima manji sadraj sumpora (maks. 50 ppm). Brodski dizel, lo ulje, dizel goriva koja su bazirana na biljna ulja delimièno ili u potpunosti kao npr. ulja od uljane repice, bio dizel i emulzija dizela i vode ne smeju se koristiti. Dizel goriva se ne smeju mešati sa gorivima koja su namenjena za benzinske motore. Sposobnost protoka i filtracije dizel goriva zavisi od temperature. Kada je temperatura suviše niska, koristiti dizel gorivo sa garantovanim zimskim osobinama.

Poklopac ulivnog otvora za gorivo Samo originalan poklopac ulivnog otvora osigurava funkcionalnost. Vozila sa dizel motorima imaju specijalni poklopac ulivnog otvora za gorivo. Sipanje goriva 9 Upozorenje Pre dopunjavanja, iskljuèiti motor i bilokoje dodatne grejaèe sa komorama za sagorevanje 3 (videti nalepnicu na vratašcama rezervoara). Iskljuèiti mobilne telefone. Poštovati radna i bezbednosna uputstva benzinske stanice prilikom dopunjavanja goriva.

Vožnja i rukovanje

137

Pravilno punjenje rezervoara u velikoj meri zavisi od pravilnog rada pumpe za punjenje:

9 Upozorenje

1. Umetnuti pištolj za sipanje goriva što je moguæe dublje i ukljuèiti ga.

Gorivo je zapaljivo i eksplozivno. Zabranjeno je pušenje. Zabranjen je otvoreni plamen ili varnièenje. Ako se oseti miris goriva u vozilu, odmah se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru za otklon kvara.

2. Nakon automatskog iskljuèenja, specificirani kapacitet rezervoara je postignut posle odmerenog punjenja. Ostaviti pištolj za punjenje goriva u mestu dok se ne zaustavi. Za zatvaranje, vratiti kapu ulivnog grla, okrenuti je skroz do kraja u smeru kretanja kazaljke na satu do škljocanja. Zatvoriti poklopac ulivnog grla. Ulivno grlo rezervoara za gorivo se nalazi na desnoj zadnjoj strani vozila. Poklopac ulivnog ulivnog grla se zakljuèavaju zajedno sa vratima 3 26. Otvaranje polopca rezervoara. Za otvaranje odvrnuti kapu ulivnog grla, skinuti i okaèiti na poklopac. Rezervoar goriva je opremljen sistemom protiv prepunjenja gorivom.

Pažnja Odmah obrisati prosuto gorivo.

138

Vožnja i rukovanje z U sluèaju zastoja, nepravilnog rada motora, vidljivog smanjenja snage motora ili drugih neobiènih radnih kvarova, odmah se obratite ovlašæenom Opel dileru za otklanjanje kvara. U sluèaju nude, vozilo se moe voziti kratko ali pri maloj brzini, i na niskom obrtaju motora. Ovo ne vai kada elektronski program stabilnosti ESP®Plus 3 3 142 interveniše. z Ako nesagorelo gorivo dospe u katalizator kod benzinskih motora, moe doæi do pregrevanja i trajnog ošteæenja katalizatora.

Katalizator, izduvni gasovi motora Katalizator Neke štetne supstance u izduvnim gasovima, kao što su ugljen monoksid (CO), ugljovodonici (CH) i azotni oksidi (NOx), smanjuju prednosti katalizatora. Visoko kvalitetna goriva osim onih koja su navedena na stranama 136, 210 (npr. LRP = Lead Replacement Petrol ili olovna goriva) mogu oštetiti katalizator i delove elektronike. Pažnja Nepoštovanje sledeæih napomena moe dovesti do ošteæenja katalizatora ili vozila.

Trebalo bi zbog toga izbegavati nepotrebna dugotrajna startovanja, vonju do potpunog pranjenja rezervoara i startovanje vozila guranjem ili vuèom.

Kontrola emisije izduvnih gasova Strukturnim izmenama – prvenstveno u oblasti sistema stvaranja smeše u kombinaciji sa katalizatorom – odnos nekoliko štetnih sastojaka u izduvnim gasovima, kao ugljenmonoksid (CO), ugljovodonici (CH), i oksidi azota (NOx) su svedeni na minimum.

Vožnja i rukovanje

139

Ako lampica zasvetli samo nakratko i ne ponavlja se, tome ne pridodavati nikakav znaèaj. Svetlenje A moe ukazivati na vodu u filteru dizel goriva 3, u isto vreme poruka se pojavljuje na servisnom displeju, 3 71. Proveru filtera goriva u pogledu moguæeg taloga vode poveriti vašem ovlašæenom Opel dileru. Ako trepti nakon što je ukljuèen kontakt, došlo je do kvara u sistemu imobilajzera. Motor se nemoe startovati 3 23.

Kontrolna lampica Z za izduvne gasove Svetli kad je ukljuèeno paljenje i tokom pokušaja startovanja motora. Gasi se nedugo nakon startovanja motora. Svetlenje kod motora u radu ukazuje na kvar u sistemu preèišæavanja izduvnih gasova. Postoji moguænost prekoraèenja dozvoljene vrednosti emisije štetnih sastojaka u izduvnim gasovima. Odmah se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru. Ako trepæe pri radu motora, nastala je smetnja koja moe dovesti do ošteæenja katalizatora. Vonju bez ošteæenja moete nastaviti ukoliko smanjite pritiskanje pedale gasa do te mere da treptanje preðe u stalno svetlenje lampice. Odmah se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru.

Kontrolna lampica A elektronike motora Svetli nekoliko sekundi posle ukljuèivanja kontakta. Ako svetli za vreme vonje, nastao je kvar u elektronici motora ili elektronici menjaèa. Elektronski sistem se prebacuje u nuni program. Potrošnja goriva moe da se poveæa uz smanjenje voznih osobina. U nekim sluèajevima kvar se moe otkloniti sa iskljuèivanjem paljenja i ponovnim startovanjem motora. Ako se lampica ponovo pali za vreme rada motora, u interesu otklanjanja uzroka kvara obratite se jednom ovlašæenom Opel dileru.

140

Vožnja i rukovanje

Izduvni gasovi motora 9 Upozorenje Izduvni gasovi sadre otrovni gas ugljen monoksid, koji je bez mirisa i boje, i njegovo udisanje moe biti pogubno. Ako primetite prodor izduvnih gasova u putnièki prostor, otvorite prozore i odmah se obratite jednom ovlašæenom Opel dileru. Izbegavati vonju sa otvorenim vratima prtljanika. Inaèe, izduvni gasovi mogu dospeti u unutrašnjost.

Filter za èestice dizel goriva 3 Filter sistema za èestice dizela odvaja štetne èestice garei iz izduvnih gasova. Sistem ima funkciju samoèišæenja, koja se automatski izvodi ako je vozilo u pokretu. Filter se èisti sagorevanjem èestica nataloene garei na visokoj temperaturi. Ovaj postupak se odvija automatski i moe da traje do 25 minuta. Za to vreme se moe poveæati potrošnja goriva. Pojava nešto mirisa i dima je normalna pojava.

Sistem se neæe automatski èistiti pod odreðenim uslovima vonje, kao što je vonja na kratkim relacijama. Ukoliko je potrebno èišæenje filtera, a prethodni uslovi vonje nisu omoguæili automatsko èišæenje, kontrolna lampica ! æe da trepti. Nastaviti sa vonjom i pokušati odravati broj obrtaja motora iznad 2000 o/min. Po potrebi kopèati u nii stepen prenosa. Zapoèinje èišæenje filtera èestica dizela.

Vožnja i rukovanje

141

Održavanje Sve radove odravanja obaviti u propisanim intervalima. Poveriti ove radove ovlašæenom Opel dileru, koji ima na raspolaganju potrebnu opremu i osposobljeno osoblje. Elektronski sistem testiranja omoguæuje brzu dijagnostiku i otklanjanje kvarova. Na taj naèin moete biti sigurni da æe svi delovi auto-elektronike, sistema ubrizgavanja i paljenja optimalno funkcionisati, emitovati neznatne kolièine štetnih materija kao i to da æe katalizatorski sistem imati dug servisni period. Nastaviti vonju dok je èišæenje u toku i ne iskljuèivati paljenje. Èišæenje se odvija bre kod veæih brzina i optereæenja motora.

Kontrolna lampica ! æe se ugasiti èim se završi postupak samoèišæenja.

Time pruate vaan doprinos odravanju èistoæe vazduha i poštovanje zakonskih propisa o emisiji izduvnih gasova. Kontrola i podešavanje sistema ubrizgavanja i sistema za paljenje su elementi kontrole. Iz tih razloga, sve servisne radove bi trebalo da obavljate u skladu sa terminima propisanim u servisnoj i garantnoj knjizi.

142

Vožnja i rukovanje

Sistemi upravljanja vožnjom

Elektronski Program Stabilnosti (ESP®Plus) 3 ESP®Plus po potrebi poboljšava stabilnost vozila, bez obzira na površinske uslove puta i prijanjanje pneumatika u svim uslovima vonje. U sklopu sistema je i sistem protiv proklizavanja toèkova. Èim vozilo poène da "šeæe" (preterana reakcija na pomeranje upravljaèa podupravljivost/nadupravljivost) snaga motora se smanjuje i toèkovi samostalno koèe. Stabilnost vonje sa vozilom na klizavoj površini se znatno poboljšava.

ESP®Plus sistem je spreman za rad ako se posle davanja kontakta kontrolna lampica v ugasi. Kada sistem ESP®Plus-a interveniše, kontrolna lampica v trepti. Vozilo je tada u kritiènoj situaciji, sistem ESP®Plus-a nastoji da preuzme kontrolu nad ponašanjem vozila, uz upozorenje vozaèu da prilagodi brzinu vonje uslovima puta. 9 Upozorenje Ne dopustite sebi da Vas ovaj specijalan bezbednosni sistem navede na rizièno ponašanje u vonji. ESP®Plus ne moe prekoraèiti zakone fizike. Podesiti brzinu vozila uslovima puta.

Kontrolna lampica v Kontrolna lampica se pali na nekoliko sekundi posle ukljuèivanja kontakta. Sistem je sada spreman za rad. Treptanje lampice za vreme vonje Znaèi da sistem interveniše. Moe doæi do smanjivanja snage motora (zvuk motora se menja) a vozilo automatski u blagoj meri moe i da se prikoèi.

Vožnja i rukovanje

143

ESP®Plus sistem se stavlja ponovo u aktivno stanje sa ponovnim pritiskom na dugme SPORT ili sa ponovnim ukljuèivanjem kontakta.

Svetli za vreme vonje Sistem je iskljuèen ili je došlo do kvara. Vonja se moe nastaviti. Stabilnost vonje se moe pogoršati zavisno od stanja površine puta. Ponovo ukljuèite ESP®Plus ili poverite otklanjanje uzroka kvara jednom ovlašæenom Opel dileru. Integrisana samodiagnostika u sistemu olakšava brzo otkrivanje kvara.

Iskljuèivanje 3 Radi vonje sa performansom, ESP®Plus se moe iskljuèiti: Drati SPORT dugme pritisnuto priblino 4 sekunde. Kontrolna lampica v æe da svetli. ESPoff æe takoðe da se pojavi na displeju servisnog intervala 3 71.

144

Vožnja i rukovanje

Tempomat 3 Tempomat je u stanju memorisati i odravati brzine vonje izmeðu 30 km/h i 200 km/h. Odstupanja od memorisane podešene brzine su moguæa pri vonji na usponima ili nizbrdicama. Iz bezbednosnih razloga, sistem tempomata ne moe se aktivirati bez jednog prethodnog pritiska pedale koènice

Sa automatskim menjaèem 3, tempomat koristiti samo u reimu D. Kod automatizovanog ruènog menjaèa 3, koristiti samo u automatskom reimu. 9 Upozorenje Kod vonje sa ukljuèenim sistemom, reakciono vreme se poveæava zbog raskomoæenih nogu pri vonji

Sistemom se upravlja pomoæu dugmadi m, g i § na ruèici pokazivaèa pravca. Ne ukljuèivati sistem tempomata gde nije osigurano konstantno dranje izabrane brzine (npr. u situacijama, gde preti opasnost po Vas i po ostale korisnike puta, u saobraæajnoj guvi, na serpentinama, na poledici ili klizavom putu).

Kontrolna lampica m Za vreme vonje kontrolna lampica m æe da svetli èim se sistem ukljuèi.

Vožnja i rukovanje Ubrzavanje Dok je tempomat aktivan, drati pritisnutim ili pritiskati dugme m više puta uzastopce: brzina æe se poveæavati neprekidno ili u koracima od 2 km/h na svaki pritisak. Posle otpuštanja dugmeta m novopodešena brzina se memoriše i odrava. Usporavanje Dok je tempomat aktivan drati pritisnutim ili pritiskati dugme g više puta uzastopce: brzina æe se smanjivati kontinualno ili u koracima od 2 km/h na svaki pritisak. Ukljuèivanje Na kratko pritisnuti dugme m: brzina vozila, koja je bila u tom momentu, se memoriše i odrava. Pedala gasa se moe otpustiti. Brzina vozila se moe poveæavati pritiskanjem pedale gasa. Sa popuštanjem pedale, brzina se vraæa na prethodno podešenu vrednost.

Posle otpuštanja dugmeta g novopodešena brzina se memoriše i odrava.

145

Iskljuèivanje Pritisnuti dugme §: upravljanje tempomata je iskljuèeno. Automatsko iskljuèivanje: z brzina vozila pada ispod oko 30 km/h. z kod pritiskanja pedale koènice, z pritisnuta je pedala kvaèila 3, z ruèica automatskog menjaèa 3 ili automatizovanog ruènog menjaèa 3 je na N. Memorisana brzina Brzina ostaje memorisana sve do iskljuèivanja kontakta. Za ponovno aktiviranje memorisane brzine, pritisnuti dugme g pri brzini iznad 30 km/h.

146

Vožnja i rukovanje Kada vozilo naiðe na pepreku, zaèuæe se zvuèni signal sa prekidima. Prekidi postaju sve kraæi kako vozilo prilazi blie prepreci. Kod udaljenosti manje od 30 cm, zvuèni signal postaje neprekidan. 9 Upozorenje U nekim uslovima, površine ili obloge ili odeæa sa promenljivom refleksijom, kao izvori spoljašnjih smetnji, mogu dovesti do pogrešnog detektovanja razmaka od prepreke.

Ultrazvuèni senzori za parkiranje 3 Park pilot èini parkiranje unazad mnogo lakšim merenjem razmaka izmeðu vozila i prepreke. Dakako tu je voaè ko je u potpunosti odgovoran za parkiranje. Sistem detektuje rastojanje od stvari pomoæu èetiri senzora u zadnjem braniku.

Ukljuèivanje Ako je ukljuèen kontakt, sistem se automatski aktivira kada je ukljuèena brzina za hod unazad. Funkcionalna spremnost sistema se potvrðuje upaljenom LED lampicom u dugmetu r.

Iskljuèivanje Sistem se automatski iskljuèuje kada se iskljuèi brzina za hod unazad. Za iskljuèivanje sistema kada je brzina za hod u nazad ukljuèena, pritisnuti dugme r. LED u dugmetu se gasi. Za ponovno ukljuèivanje, ponovo pritisnuti dugme r.

Vožnja i rukovanje Trepti: Pojavila se smetnja usled prekrivenosti senzora snegom ili ledom Senzori se moraju oèistiti od prljavštine, snega i leda. Moe da se pojavi smetnja usled spoljašnjih izvora ultrazvuènih šumova (npr. pneumatska bušilica, rotacione mašine). Nakon uklanjanja izvora smetnje sistem æe raditi normalno.

Kontrolna lampica r Svetla: Kvar u sistemu. Sistem nije u radnom stanju, Poverite otklanjanje kvara jednom ovlašæenom Opel dileru. Integrisana samodiagnostika u sistemu olakšava brzo otkrivanje kvara.

147

Postavljanje zadnjeg nosaèa tereta 3 Zadnji nosaèi tereta, kao što je nosaè bicikla, mogu poremetiti sistem.

148

Vožnja i rukovanje Kontrolna lampica w Ako kontrolna lampica w svetli crvenom bojom tokom vonje, došlo je do gubitka pritiska. Odmah se zaustaviti i proveriti pritisak u pneumaticima. Ako kontrolna lampica w svetli utom bojom, nastao je kvar u sistemu. Poverite otklon kvara jednom ovlašæenom Opel dileru. Integrisana samodiagnostika u sistemu olakšava brzo otkrivanje kvara. Kod inicializacije sistema kontrolni simbol trepti tri puta.

Sistem detekcije gubitka pritiska (DDS = Deflation Detection System) 3 Sistem detekcije gubitka pritiska neprekidno nadzire brzinu sva èetiri toèka od brzine od oko 30 km/h. Ako pneumatik gubi pritisak, njegov preènik se smanjuje i okreæe se razlièitom brzinom u odnosu na ostale pneumatike. Kontrolna lampica w svetli crvenom bojom. Odmah se zaustaviti i kontrolisati pritisak u pneumaticima. Po potrebi montirati rezervni toèak 3 162, 3 165.

9 Upozorenje Sistem kontrole pritiska u pneumaticima ne zamenjuje potrebu za kontrolom pneumatika, koristeæi odgovarajuæi instrument. Najmanje svakih 14 dana i pre svake due vonje; kontrolisati pritisak u pneumaticima i to dok su u hladnom stanju. Ne zaboraviti kontrolisati i rezervni toèak 3. Pritisak u pneumaticima 3 152, 3 216.

Inicijalizacija sistema Posle korekcije pritiska ili zamene toèka, sistem mora da se inicijalizuje: Uz ukljuèen kontakt pritisnuti dugme DDS na oko 4 sekunde. Kontrolna lampica w trepti 3 puta. Sistem je spreman za rad posle vonje na kraæoj relaciji. Inicializaciju raditi samo onda ako su propisani pritisci u svim pneumaticima.

Vožnja i rukovanje

149

Da bi se osigurao pun hod pedale, posebno u sluèaju kvara u jednom od koèionih krugova, ispod pedala ne sme se nalaziti nikakav podni tepih 3 133. Kod zaustavljenog motora efekat servo pojaèivaèa snage koèenja se gubi posle jednog ili dva pritiska na pedalu koènice. Dejstvo koèenja se time ne umanjuje, ali je neophodan znatno jaèi pritisak na pedalu. Obratiti posebnu panju pri vuèi vozila

Hidraulièni koèioni sistem Nona koènica ima dva nezavisna kruga koèenja. Ako nastane kvar na jednom od koèionih krugova, vozilo se moe zaustaviti pomoæu drugog koèionog kruga. Meðutim efekat koèenja se javlja kod nieg poloaja pedale koènice i potrebna je znatno veæa snaga. Put koèenja je dui. Obratite se ovlašæenom Opel dileru pre nastavka putovanja.

Proveravati redovno nivo teènosti za koènice. Kod nepotegnute ruène koènice, ukoliko je nivo koèione teènosti prenizak, na instrument tabli svetli kontrolna lampica R 3 65.

Kontrolna lampica R koèionog sistema Kontrolna lampica se pali kod ukljuèenog kontakta ako je ruèna koènica potegnuta ili je nivo teènosti sistema koènica ili kvaèila prenizak. Koèiona teènost 3 204. 9 Upozorenje Ako se kontrolna lampica pali kada je ruèna koènica otpuštena, odmah se zaustaviti. Za pomoæ obratite se jednom ovlašæenom Opel dileru. Kod vozila sa automatizovanim ruènim menjaèem 3, ako ruèna koènica nije potegnuta, kontrolna lampica trepti nekoliko sekundi nakon iskljuèivanja kontakta.

150

Vožnja i rukovanje

ABS sistem koènica (ABS u)

Samokontrola Nakon startovanja motora i polaska vozila, doæi æe do zvuène samokontrole sistema.

ABS spreèava blokiranje toèkova. Regulacija sile koèenja poèinje da funkcioniše èim jedan toèak pokae tendenciju blokiranja. Vozilo ostaje upravljivo.

Kvar 9 Upozorenje

ABS upozorava na aktivnost kroz pulsiranje pedale koènice i šumove procesa regulacije.

Ako je kvar u ABS-u, kod jaèeg koèenja moe doæi do blokiranja toèkova. Prednosti ABS regulacije se gube. Vozilom se više ne moe upravljati kod potpune sile koèenja, što moe dovesti do proklizavanja vozila.

U interesu ostvarivanja optimalnog efekta koèenja uprkos pulsiranju, drati pedalu koènice i dalje potpuno pritisnuto tokom èitavog vremena koèenja. Ne smanjivati silu koèenja na pedali. Kontrolna lampica u ABS-a Ona se pali na nekoliko sekundi po ukljuèivanju kontakta. Sistem je spreman za rad kada se kontrolna lampica ugasi. Ako se kontrolna lampica ne gasi za nekoliko sekundi, ili ako se pali tokom vonje, nastao je kvar u ABS sistemu. Koèioni sistem ostaje u funkciji bez ABS regulacije. Adaptivno svetlo koènice 3 Pri snanom koèenju, za vreme intervencije ABS-a, sva tri svetla koènice trepæu.

Otklon kvara treba poveriti ovlašæenom Opel dileru. Integrisana samodiagnostika u sistemu olakšava brzo otkrivanje kvara.

Vožnja i rukovanje Servopojaèivaè koènice

Toèkovi, pneumatici

U sluèaju naglog jakog pritiskanja pedale koènice, vozilo se automatski koèi sa primenom maksimalne snage koèenja u interesu postizanja najkraæeg moguæeg zaustavnog puta tokom koèenja punom snagom (pomoæ pri koèenju).

Pogodni pneumatici i ogranièenja 3 216.

Odravati stalni pritisak na pedali koènice sve dok je potrebna puna snaga koèenja. Posle otpuštanja pedale, gubi se primena maksimalne snage koèenja.

Pomoæ pri polasku na usponu 3 (HSA) Ruèna koènica Uvek jako potegnite ruènu koènicu bez pritiskanja dugmeta za otpuštanje, i potegnite skroz do kraja na nizbrdici ili uzbrdici. Za otpuštanje ruène koènice, malo potegnuti ruèicu naviše, a zatim pritisnuti dugme za odbravljivanje i skroz je pustiti dole. Za smanjivanje potrebne snage za otpuštanje ruène koènice, u isto vreme pritisnuti pedalu none koènice.

Ovaj sistem pomae pri polasku na usponima. Nakon otpuštanja none koènice, ukoliko ruèna koènica nije potegnuta, koènice se otpuštaju samo nakon 2.sekunde. Èim vozilo postigne ubrzanje dovoljno da spreèi kretanje u nazad, koènica se otpušta.

151

Pneumatici, postavljeni u fabrici, usklaðeni su sa karakteristikama vozila i daju optimalnu udobnost i bezbednost vonji. Prelazak na drugi tip pneumatika/naplataka Ako se koriste pneumatici razlièitih dimenzija od onih koji su postavljeni u fabrici, elektronski brzinomer se mora reprogramirati i još neka podešavanja vozila se moraju uraditi. Zamenite nalepnicu sa pritiscima nakon prelaska na pneumatike drugih dimenzija. 9 Upozorenje Nepodobni pneumatici ili napIaci mogu dovesti do udesa i èine vozilo neprikladnim saobraæajnim propisima.

152

Vožnja i rukovanje Uvek naduvati rezervni pneumatik 3 na pritisak propisan za puno optereæenje.

Montaža novih pneumatika Nove pneumatike montirati uvek u paru, a još bolje u kompletu. Obezbediti da na istoj osovini pneumatici budu z istih dimenzija z iste konstrukcije z istog proizvoðaèa z i istih šara.

Poveæani pritisak zbog zagrevanja pneumatika se ne sme smanjivati. Inaèe kada se pneumatici ohlade pritisak moe pasti ispod najmanje dozvoljene vrednosti. Poklopac ventila, nakon kontrole pritiska, èvrsto navrnuti sa pomoænim alatom.

Pneumatike sa oznaèenim smerom kotrljanja uvek montirati tako, da se pravac kotrljanja poklapa sa pravcem kretanja vozila. Smer kotrljanja je naznaèen simbolom (npr. sa strelicom) na boènom zidu pneumatika.

Neodgovarajuæi pritisak kvari bezbednost, kao i ponašanje vozila u vonji, udobnost i potrošnju goriva i poveæava habanje pneumatika.

Pneumatike montirane suprotno oznaèenom smeru kotrljanja (npr. kod zamene) što pre pravilno postaviti. To je jedini naèin potpunog iskorišæenja planiranih karakteristika pneumatika.

Pritisak u pneumaticima Najmanje svakih 14 dana i pre svake due vonje; kontrolisati pritisak u pneumaticima i to dok su u hladnom stanju. Ne zaboraviti kontrolisati i rezervni toèak 3.

Prilikom odlaganja pneumatika, poštovati lokalne propise.

Skinuti adapter za kapicu ventila sa vratašca rezervoara i pomoæu njega odvrnuti ventilske kapice. Pritisak u pneumaticima 3 216 i nalepnica 3 na unutrašnjem delu vratašca ulivnog otvora rezervoara. Podaci o pritisku pneumatika vae za hladne pneumatike. Vai i za letnje, i za zimske pneumatike.

Vožnja i rukovanje

9 Upozorenje Prenizak pritisak moe dovesti do jakog pregrevanja pneumatika, unutrašnjih ošteæenja a time i do odvajanja (separacije) gazeæeg sloja pneumatika, pa èak i eksplozije pneumatika pri velikim brzinama.

Stanje pneumatika, stanje naplataka Preko ivica prelaziti polako i po moguænosti pod pravim uglom. Vonja preko oštrih ivica moe dovesti do skrivenih ošteæenja pneumatika i ošteæenja naplataka, što se manifestuje tek kasnije. Kod parkiranja pneumatik ne priklještiti uz ivicu trotoara. Redovno proveravajte toèkove po pitanju ošteæenja. U sluèaju ošteæenja ili kod neuobièajenog habanja, za pomoæ obratite se jednom ovlašæenom Opel dileru.

153

Dubina profila Redovno proveravati dubinu profila. U interesu bezbednosti, pneumatike zameniti ako se dubina profila smanji na 2-3 mm. (zimski pneumatici: 4 mm). Zakonom dozvoljena minimalna dubina profilla (1.6 mm) je dostignuta onda kada se pneumatici toliko pohabaju da se vide indikatori (TWI1)) habanja. Odreðen broj ovih indikatora je rasporeðen u jednakim razmacima po gazeæoj površini pneumatika unutar profila. Njihov poloaj pokazuju oznake sa boène strane pneumatika.

1)

TWI = Tread Wear Indicator. Indikatori pohabanosti profila.

154

Vožnja i rukovanje

Ako je pohabanost pneumatika na prednjoj osovini veæa nego na zadnjoj, prednje toèkove zameniti zadnjim i obratno. Pravilan pritisak pneumatika. Kod vozila sa sistemom detekcije gubljenja vazduha u pneumaticima 3, potrebno je inicijalizovati sistem 3 148.

Opšte informacije z Kod pohabanih pneumatika postoji poveæana opasnost od "plivanja pneumatika" (aquaplaning).

Oznaèavanje pneumatika Znaèenja:

z Pneumatici stare, i ako ne vozite ili vozite retko. Zamenite pneumatike nakon ne više od 6 godina.

195 = 65 =

z Nikada ne koristiti polovne pneumatike èiju istoriju ne znate.

R RF 15 91

= = = =

H

=

npr. 195/65 R 15 91 H Širina pneumatika u mm Odnos preseka (visine i širine pneumatika) u % Tip pneumatika Radial Tip: RunFlat Preènik naplatka u colovima Indeks optereæenja npr. 91 odgovara do 618 kg Slovna oznaka koda brzine

Šifre graniènih brzina: Q S T H V W

= = = = = =

do 160 km/h do 180 km/h do 190 km/h do 210 km/h do 240 km/h do 270 km/h

Vožnja i rukovanje Zimski pneumatici 3 Napomene pri postavljanju novih pneumatika 3 151. Ogranièenja 3 155, 3 216. Zimski pneumatici poveæavaju bezbednost vonje na temperaturama ispod 7 °C. Karakteristike letnjih pneumatika znaèi ogranièeni kvalitet pri zimskoj vonji. Ako je naloeno dravnim propisima, postaviti nalepnicu o brzini vozila 3 u vidnvo polje vozaèa. Ako se koristi rezervni toèak sa letnjim pneumatikom, moe doæi do pogoršanja u ponašanju vozila pogotovu na klizavoj površini. Obezbediti zamenu ošteæenog pneumatika što je ranije moguæe, a zatim toèak izbalansirati i montirati na vozilo. Ukrasni poklopci naplataka 3 Koristiti ukrasne poklopce toèkova i pneumatike za dotièno vozilo, koji su odobreni od strane Opel-a i ispunjavaju sve zahteve kombinacije naplatka i pneumatika. Ako ukrasni poklopci i pneumatici koji se koriste nisu odobreni od strane Opel-a, pneumatici ne smeju imati zaštitni obruè.

155

Ukrasni poklopci toèkova ne smeju ometati hlaðenje koènica. Kod postavljanja lanca za pneumatike skinuti ukrasne poklopce toèka 3. 9 Upozorenje Korišæenje neodgovarajuæih pneumatika ili ukrasnih poklopaca, mogu dovesti do iznenadnog gubljenja pritiska i zbog toga do udesa.

Lanci za sneg 3 Ogranièenja i dodatne napomene 3 216. Lanci za sneg se mogu koristiti samo na pogonskim toèkovima (prednja osovina). Oni se moraju postaviti simetrièno u interesu ostvarivanja koncentriènog naleganja. Koristiti lance sa sitnim karikama, koji sa gazeæe površine pneumatika kao i sa unutrašnje strane (ukljuèujuæi i zatvaraè lanca), ne vire više od 10 mm.

156

Vožnja i rukovanje

Skinuti ukrasne poklopce toèkova prilikom korištenja lanaca za sneg 3 165. Lanci za sneg se smeju koristiti samo do brzina od 50 km/h. Voziti samo na kratak period na putevima koji su oèišæeni od snega. 9 Upozorenje Ošteæeni pneumatik moe da eksplodira. Lanac za sneg ne sme se koristiti na privremenom rezervnom toèku. Ako ipak zbog konstantnog gubljenja pritiska iz pneumatika na prednjoj osovini morate koristiti rezervni toèak i lanac, onda privremeni rezervni toèak postaviti na zadnju osovinu a toèak sa redovnim pneumatikom na prednju osovinu.

Krovni nosaèi 3 Radi bezbednosti i izbegavanja ošteæenja krova, koristite Opel-ov, za vaše vozilo odobren sistem krovnog nosaèa. Slediti uputstva priloena uz krovni nosaè. Skinuti krovni nosaè kada nije u upotrebi. Saveti za vonju 3 132.

Postavljanje Podiæi poklopce prikljuènih mesta. Prièvrstiti krovni nosaè na odgovarajuæa mesta, videti priloena uputstva sistema krovnog nosaèa.

Oprema za vuèu 3 Koristiti samo opremu za vuèu koja je odobrena za vaš tip vozila. Montau opreme za vuèu poverite jednom ovlašæenom Opel dileru, koji æe vas informisati o bilo kojem moguæem poveæanju optereæenja kod prikolice. Oni raspolau uputstvima za ugradnju opreme za vuèu i obaviæe bilo kakve potrebne izmene na vozilu, koje se tièu hlaðenja, toplotnih štitova ili drugih agregata.

Samopomoæ, Nega vozila

Samopomoæ, Nega vozila

Sistem dizel goriva, obezvazdušenje...... Poklopac motornog prostora .................. Startovanje motora pomoæu kablova za premošæavanje 3 ............................. Vuèa .......................................................... Trougao upozorenja ¨ 3, Komplet za prvu pomoæ + 3............................... Rezervni toèak .......................................... Dizalica i alati vozila £ .......................... Zamena toèkova...................................... Elektrièni sistem ........................................ Osiguraèi i najvanija strujna kola koja se njima štite.................................. Zamena sijalica........................................ Sistem halogenih prednjih svetla ............ sistemom Xenonskih prednjih svetla 3 .................................................. Prednji pokazivaèi pravca ....................... Boèni pokazivaèi pravca ......................... Svetla za maglu 3.................................... Zadnja svetla ........................................... Svetlo registarske tablice......................... Svetla kabine ............................................ Nega vozila...............................................

157

Sistem dizel goriva, obezvazdušenje Sistem dizel goriva se mora obezvazdušiti ako je rezervoar bio ispranjen. Ukljuèiti paljenje tri puta na po 15 sekundi. Zatim startovati motor maksimum 40 sekundi1). Saèekati najmanje 5 sekundi pre ponavljanja postupka. Ako još uvek nije došlo do pokretanja motora, zatraite pomoæ od jednog ovlašæenog Opel dilera.

157 157

Poklopac motornog prostora

158 160

Povuæi ruèicu za otvaranje postavljenu ispod instrument table na strani vozaèa. Ruèicu vratiti u prvobitan poloaj nakon toga.

162 162 164 165 169 171 175 175 179 182 182 182 182 185 186 187

1)

Iz tehnièkih razloga, interval od 30 sekundi je jedino moguæ za Z 17 DTH motor.

158

Samopomoæ, Nega vozila Poklopac æe se automatski otvoriti 3. Ako je poklopac drugaèije izvedbe, postaviti potpornu šipku. Gurnuti jako podupiraè u draè pre zatvaranja poklopca. Spustiti poklopac i dozvoliti da padne tako da se zabravi. Proveriti da li je dobro zabravljen.

Startovanje motora pomoæu kablova za premošæavanje 3 Ne startovati sa brzim punjaèem, ili guranjem i vuèom. Vozilo sa ispranjenim akumulatorom se moe startovati upotrebom kablova za pomoæ pri startovanju i akumulatora drugog vozila. 9 Upozorenje

Podiæi bezbednosni jezièak i otvoriti poklopac. Neèistoæa ili sneg na poklopcu motornog prostora mogu skliznuti prema vetrobranu i prekriti otvore za ventilaciju Ulaz vazduha 3 119.

Budite izuzetno paljivi prilikom startovanja sa pomoænim kablovima. Svako odstupanje od ovih uputstava moe dovesti do povreda ili ošteæenja, izazvane eksplozijom akumulatora, kao i do ošteæenja elektriènih sistema na oba vozila.

Samopomoæ, Nega vozila

159

z Koristiti pomoæni akumulator istog napona (12 volts). Njegov kapacitet (Ah) ne sme biti znatno nii od ispranjenog akumulatora. z Koristiti kablove za premošæavanje sa izoliranim kleštima i najmanjim preènikom ice od 16 mm2 (25 mm2 kod dizel motora). z Ispranjen akumulator ne iskljuèivati iz mree vozila. z Iskljuèiti sve nepotrebne elektriène potrošaèe. z Za vreme pomoænog startovanja ne naginjati se iznad akumulatora. z Nikada ne izlagati akumulator varnicama ili otvorenom plamenu. z Ispranjeni akumulator moe da smrzne ispod 0 °C. Pre prikljuèivanja kablova za premošæavanje odlediti akumulator. z Ne dozvoliti da teènost akumulatora doðe u dodir sa oèima, koom, tkaninom ili lakiranim površinama. Teènost sadri sumpornu kiselinu koja u direktnom kontaktu moe prouzrokovati povrede i ošteæenja. z Kod rada sa akumulatorom nositi zaštitno odelo i zaštitne naoèare.

z Prikljuène kleme kablova ne smeju se meðusobno dodirivati.

Redosled postavljanja kablova:

z Za vreme postupka startovanja pomoænim kablovima niko drugi ne sme doæi u dodir sa vozilima.

1. Jedan kraj crvenog kabla spojiti sa pozitivnim polom 1 akumulatora koji daje pomoæ.

z Potegnuti ruènu koènicu. Ruèni menjaè ili automatizovani ruèni menjaè 3 staviti u prazan hod; kod automatskog menjaèa 3 u P.

2. Drugi kraj istog crvenog kabla prikljuèiti na pozitivan pol 2 ispranjenog akumulatora. 3. Jedan kraj crnog kabla spojiti sa negativnim polom 3 akumulatora koji daje pomoæ. 4. Spojiti drugi kraj crnog kabla 4 sa taèkom mase na vozilu, kao što je blok motora ili na neki vijak nosaèa motora. Trebalo bi biti spojen sa taèkom koja je što dalja od ispranjenog akumulatora.

160

Samopomoæ, Nega vozila

Kablove tako postaviti da ga rotirajuæi delovi u motornom prostoru ne mogu zahvatiti. Startovanje motora: 1. Startovati motor vozila koje daje pomoæ za startovanje pomoæu kabla. 2. Posle 5 minuta startovati drugi motor. Pokušaj startovanja izvoditi u vremenskim razmacima od jedne minute i ne due od 15 sekundi. 3. Ostaviti oba motora sa spojenim kablovima da rade na praznom hodu 3 minuta. 4. Ukljuèiti elektriène potrošaèe (npr. svetla, grejanje zadnjeg stakla) na vozilu koje dobija pomoæ pomoæu kablova. 5. Skidanje kablova obaviti taèno obrnutim redosledom od prethodno opisanih.

Vuèa Vuèa vozila Odbraviti poklopac pritiskom sa donje strane i izvuæi ga prema dole. Prikljuèak za vuèu je u prostoru za odlaganje za dizalicu i alate vozila, koji se nalazi ispod rezervnog toèka 3 164.

Prikljuèak za vuèu uvrnuti u otvor do kraja, suprotno kretanju kazaljke na satu, dok se ne zaustavi u horizontalnom poloaju. Prikaèiti ue za vuèu 3 – ili još bolje rudu za vuèu 3 – na prikljuèak za vuèu. Prikljuèak za vuèu se sme koristiti samo za vuèu vozila, nikako za druge namene. Ukljuèiti paljenje da bi oslobodili upravljaè i omoguæili rad stop svetla, sirene i brisaèa vetrobranskog stakla.

Samopomoæ, Nega vozila Ruèni menjaè ili automatizovani ruèni menjaè 3 staviti u prazan hod; kod automatskog menjaèa 3 u N. Pažnja Krenuti polako. Voziti bez trzaja. Ekstremne vuène sile mogu oštetiti vozilo. Kada motor ne radi, potrebna je znatno veæa sila za koèenje i upravljanje sa vozilom. Radi spreèavanja prodora izduvnih gasova u putnièki prostor od vuènog vozila, ukljuèiti recirkulaciju 3 i zatvoriti prozore na vozilu. Za pomoæ obratite se jednom ovlašæenom Opel dileru.

161

Vozila sa automatskim menjaèem 3 bi trebalo da se vuku samo prema napred i brzinom ne veæom od 80 km/h ili ne dalje od 100 km. Ako je menjaè u kvaru, ili ako dolazi do prekoraèenja brzine ili razdaljine, prednju osovinu treba podiæi od zemlje. Kod vozila sa automatizovanim ruènim menjaèem 3, ako je automatsko kvaèilo otpušteno ruèno nakon prekida napajanja naponom, vuèa nije moguæa 3 126. U tom sluèaju odmah se obratite za pomoæ jednom ovlašæenom Opel Dileru. Nakon vuèe, odvrnite prikljuèak za vuèu u smeru kretanja kazaljki na satu. Vratite poklopac i gurnite na mesto.

Vuèa drugog vozila Odbraviti poklopac pritiskom sa donje strane i izvuæi ga prema dole. Prikljuèak za vuèu je u prostoru za odlaganje za dizalicu i alate vozila, koji se nalazi ispod rezervnog toèka 3 164.

162

Samopomoæ, Nega vozila

Prikljuèak za vuèu uvrnuti u otvor do kraja, suprotno kretanju kazaljke na satu, dok se ne zaustavi u horizontalnom poloaju. Prikaèiti ue za vuèu 3 – ili još bolje rudu za vuèu 3 – na prikljuèak za vuèu. Prikljuèak za vuèu se sme koristiti samo za vuèu vozila, nikako za druge namene. Pažnja Krenuti polako. Voziti bez trzaja. Ekstremne vuène sile mogu oštetiti vozilo. Nakon vuèe, odvrnite prikljuèak za vuèu u pravcu kretanja kazaljki na satu i vratiti poklopac.

Trougao upozorenja ¨ 3, Komplet za prvu pomoæ + 3 Zakaèiti trougao upozorenja i komplet za prvu pomoæ u prtljaniku na panel sa desne strane pomoæu dve kopèe.

Rezervni toèak Rezervni toèak moe biti privremeni ili potpune velièine, zavisno od modela. Rezervni toèak se nalazi u prtljažnom prostoru Rezervni toèak je postavljen u prtljani prostor ispod tepiha podnog dela. Podiæi poklopac poda i zakaèiti kopèe u draè u otvorenom prtljaniku.

Samopomoæ, Nega vozila Odlaganje toèka sa širim pneumatikom u udubljenju rezervnog toèka. Udubljenje rezervnog toèka nije dizajnirano za sve odobrene dimenzije pneumatika. Ako se mora lagerovati širi toèak od rezervnog u udubljenje rezervnog toèka nakon menjanja toèkova, pokrivaè poda se moe postaviti preko isturenog toèka.

163

Opšte informacije U zavisnosti od modela, rezervni toèak moe biti oblika privremenog rezervnog toèka 3. U pogledu napomena videti ovu i strane 3 155, 3 216. Kod vozila sa aluminijumskim naplatcima 3 rezervni toèak moe biti sa èeliènim naplatkom. Korišæenjem rezervnog toèka ili zimskog pneumatika moe doæi do promena u upravljanju vozilom. Popravljeni pneumatik u najkraæem roku zameniti novim.

Rezervni toèak je fiksiran navrtkom. Kod modela sa privremenim rezervnim toèkom 3, postoji jedan prsten-odstojnik 3 ispod toèka. Ako je privremeni rezervni toèak postavljen na vozilo nakon bušenja standardnog, defektni toèak postaviti u prtljanik ali nakon uklanjanja prstenaodstojnika.

Ako je montirani rezervni toèak manji od ostalih toèkova, moe se promeniti upravljanje vozilom. U mnogim zemljama, dozvoljen je samo kao rezervni toèak u sluèaju nude. Popravljeni pneumatik u najkraæem roku zameniti novim.

164

Samopomoæ, Nega vozila

Napomene u vezi privremenog rezervnog toèka 3 z Korišæenjem privremenog rezervnog toèka moe doæi do promene voznih osobina vozila, pogotovo prilikom korišæenja zimskih pneumatika 3. Defektni pneumatik zameniti što je moguæe pre, izbalansirati toèak i montirati na vozilo. z Istovremeno koristiti samo jedan privremeni rezervni toèak. z Ne voziti bre od 80 km/h. z U krivine ulaziti polako, z Privremeni rezervni toèak ne koristiti na dui period. z Bez odlaganja zameniti privremeni rezervni toèak odgovarajuæim po specifikaciji. z Nije dozvoljeno korišæenje lanaca za sneg na privremenom rezervnom toèku. Ukoliko su potrebni lanci za sneg nakon bušenja prednjeg pneumatika, postaviti privremeni rezervni toèak nazad, a zadnji toèak napred. Proveriti pritisak u pneumatiku i po potrebi korigovati 3 216. z Obratiti panju na napomene koje se odnose na privremeni rezervni toèak 3 155, 3 216.

Napomene u vezi pneumatika sa oznaèenim smerom okretanja 3 Pneumatike sa oznaèenim smerom kotrljanja uvek montirati tako, da se pravac kotrljanja poklapa sa pravcem kretanja vozila. Smer kotrljanja je naznaèen simbolom (npr. sa strelicom) na boènom zidu pneumatika. Sledeæe navedeno vai kad su postavljeni pneumatici suprotno pravcu kretanja: z Upravljivost vozila se moe promeniti. Popravljeni pneumatik u najkraæem roku zameniti novim. z Ne voziti bre od 80 km/h. z Posebno treba biti oprezan tokom vonje po kiši i snegu. Dodatne napomene o pneumaticima sa odreðenim smerom obrtanja 3 151.

Dizalica £ i alati vozila Dizalica i alati vozila su razvijeni specijalno za vaše vozilo i mogu se koristiti samo za to vozilo. Dizalicu koristiti samo za zamenu toèka. Kod vozila sa ukrasnim pragovima 3 ili naknadno kupljenim i postavljenim ukrasnim pragovima, dizalica se nemoe koristiti. Moe se oštetiti auto.

Samopomoæ, Nega vozila Zamena toèkova Izvršiti sledeæe pripreme i drati se sledeæih informacija:

Posle korišæenja, dizalicu i alate odloiti na svoja mesta kao što je prikazano na slici.

z Nikada ne menjati više od jednog toèka odjednom. z Dizalicu koristiti samo za zamenu toèka.

z Parkirati na ravnoj, èvrstoj površini koja nije klizava. Postaviti prednje toèkove ravno pema napred.

z Ako je teren na kome se vozilo nalazi mekan, trebalo bi staviti èvrstu dasku (najmanje 1 cm debljine) ispod dizalice 3.

z Ukljuèiti treptajuæa svetla upozorenja, povuæi ruènu koènicu, automatski menjaè 3 – ruèicu staviti u P, ruèni menjaè ili automatizovani ruèni menjaè 3 – kopèati u 1. brzinu ili u hod unazad.

z Toèak, dijagonalan toèku koji se menja, blokirati podmetanjem klinova ili neèeg sliènog ispred i iza toèka.

z Postaviti trougao upozorenja 3 shodno propisima. Trougao upozorenja 3 162. Dizalica i alati su postavljeni u prostor za odlaganje u prtljanom prostoru ispod rezervnog toèka. Vaðenje rezervnog toèka 3 162.

165

z Izvaditi rezervni toèak iz prtljanog prostora 3 162.

166

Samopomoæ, Nega vozila

z U podignutom vozilu ne sme biti ljudi niti ivotinja. z Nikada ne podvlaèiti se ispod podignutog vozila. z Nikada ne startovati vozilo dok je na dizalici. z Pre postavljanja vijaka toèka, dobro ih obrisati i tanko namazati konusni deo svakog vijka sa mašæu iz trgovine.

1. Skinuti ukrasni poklopac toèka pomoæu kukice 3. Alati vozila 3 164. Kod ukrasnih poklopaca sa vidljivim vijcima toèka 3: Ukrasni poklopac moe ostati na toèku. Nemojte uklanjati podloške 3 sa vijaka toèka.

Naplaci od specijalne legure 3: Otkaèiti kapice vijaka pomoæu odvijaèa i skloniti ih. Zaštiti ivicu postavljanjem mekane krpe izmeðu odvijaèa i naplatka od specijalne legure.

Samopomoæ, Nega vozila

2. Postaviti kljuè toèka 3 skroz do kraja na vijak i otpustiti vijke toèka za pola kruga.

3. Mesto svake taèke za postavljanje dizalice je oznaèeno. Kod vozila sa ukrasnim pragovima 3 ili naknadno kupljenim i postavljenim ukrasnim pragovima, dizalica se nemoe koristiti. Moe se oštetiti vozilo.

167

4. Pre postavljanja dizalice, podesiti je na potrebnu visinu. Postaviti dizalicu napred ili nazad tako, da kanda dizalice obuhvati vertikalnu ivicu praga, a ispupèenje uðe u ljebove. Uveriti se da li je dobro namešteno. Stopa dizalice mora biti na zemlji taèno ispod prikljuènog mesta; da bi na taj naèin bilo spreèeno proklizavanje.

168

Samopomoæ, Nega vozila 10. Pre vraæanja ukrasnog poklopca oèistiti dodirne površine oprunog prstena za prièvršæivanje. Simbol ventila 3 sa leðne strane ukrasnog poklopca mora da se poklapa sa ventilom na toèku. Pozicionirati i vratiti zaštitni poklopac toèka ili kapice vijaka 3. Naplaci od specijalne legure 3: Pozicionirati i vratiti i kapice vijaka 3. 11. Odloiti izduvan pneumatik, alate vozila i trougao upozorenja 3 u prtljani prostor 3 162.

Zakaèiti ruèicu u ušicu vretena i vozilo podiæi obrtanjem ruèice. U suprotnom, odmah paljivo spustiti vozilo i ponoviti postavljanje dizalice. 5. Odvrnuti vijke toèkova. Ukoliko vijci toèka imaju podloške 3, nemojte ih uklanjati.

6. Zameniti toèak. Napomene o rezervnom toèku 3 162, napomene o privremenom rezervnom toèku 3 164.

12. Prekontrolisati pritisak u pneumatiku na novopostavljenom toèku. 13. Proveriti da li su vijci toèkova pritegnuti momentom pritezanja od 110 Nm.

7. Zavrnuti vijke toèka, postaviti kljuè za vijke 3 skroz do kraja i neznatno pritegnuti vijke toèka.

14. Zameniti ošteæeni pneumatik na zamenjenom toèku.

8. Spustiti vozilo.

15. Sistem prepoznavanja gubitka vazduha iz pneumatika 3, inicijalizovanje 3 148.

9. Postaviti kljuè za vijke 3 skroz do kraja i unakrsno pritegnuti vijke toèka. Momenat pritezanja je 110 Nm.

Samopomoæ, Nega vozila

Elektrièni sistem Osiguraèi Zamenjeni osiguraè mora biti iste oznake (jaèine) kao i pregoreli. U vozilu se nalaze dve kutije sa osiguraèima: jedan u prtljanom prostoru iza obloge sa leve strane, i jedan u motornom prostoru levo napred. Rezervne osiguraèe staviti u kutiju osiguraèa u prtljanom prostoru. Otvoriti pokrivaè 3 171. Pre zamene osiguraèa, iskljuèiti pripadajuæi prekidaè i iskljuèiti paljenje.

Pregoreli osiguraè se prepoznaje po prekinutoj niti ice u njemu.

169

Ne menjati osiguraè sve dok se uzrok kvara ne otkloni.

170

Samopomoæ, Nega vozila

Na poklopcu kutije osiguraèa u prtljanom prostoru je postavljen kljuè izvlakaè za lakše vaðenje osiguraèa – za primer videti sliku gore.

Postaviti izvlakaè osiguraèa na razne tipove osiguraèa sa gornje ili boène strane, i izvuæi osiguraè.

Postavljati samo osiguraèe preporuèene jaèine. Jaèina svakog osiguraèa je oznaèena slovnom oznakom i obeleena je bojom. To je takoðe oznaèeno i na mestu gde se nalazi osiguraè u kutiji osiguraèa. Razne vrste osiguraèa se koriste.

Samopomoæ, Nega vozila Neke funkcije su zaštiæene sa više osiguraèa. Broj. 1 2 3 4

Osiguraèi i najvažnija strujna kola koja se njima štite Kutija sa osiguraèima u prtljažnom prostoru Rezervni osiguraèi, alat za vaðenje osiguraèa 3 169. Kutija sa osiguraèima je postavljena iza poklopca obloge sa leve strane prtljanog prostora. Za otvaranje, uvrnuti utvrðivaè i sklopiti poklopac. Ne postavljati strane predmete iza poklopca.

5 6 7 8 9 10 11 12

Strujno kolo Prednji elektrièni prozori – Instrumenti Grejanje, klima ureðaj, upravljani klima sistem Vazdušni jastuci – – – – – Grejanje zadnjeg stakla –

Broj. 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

Strujno kolo Park pilot Grejanje, sistem klime – – Senzor kiše, senzor kvaliteta vazduha, sistem nadzora pritiska pneumatika, unutrašnje ogledalo Instrumenti, prekidaèi – – Grejanje spoljašnjih retrovizora Krovni otvor Zadnji elektrièni prozori

171

172

Samopomoæ, Nega vozila Broj. Strujno kolo 38 Sistem centralnog zakljuèavanja, terminal 30 39 Grejanje (levog) sedišta 40 Grejanje (desnog) sedišta 41 – 42 – 43 – 44 –

Broj. 24 25 26 27 28 29 30 31

Strujno kolo Dijagnostièki prikljuèak – Elektrièno sklopljiva spoljašnja ogledala Ultrasonièni senzor, alarmni sistem protiv kraðe – Upaljaè za cigarete, prednja utiènica Zadnja dodatna utiènica –

Broj. 32 33 34 35 36 37

Strujno kolo – – Krovni otvor Zadnja dodatna utiènica – –

Samopomoæ, Nega vozila Neke funkcije su zaštiæene sa više osiguraèa. Broj. 1 2 3 4 5 6

Strujno kolo ABS (sistem protiv blokiranja toèkova) ABS Unutrašnji ventilator sistema upravljanja klimom Ventilator kabine, grejanje, klima sistem Ventilator hladnjaka 11) Ventilator hladnjaka 21)

Kutija sa osiguraèima u motornom prostoru Kutija sa osiguraèima je postavljena sa prednje leve strane motornog prostora. Za otvaranje kutije, otkaèiti jezièke postavljanjem odvijaèa u ljebove do kraja i povlaèenjem u stranu. Otvoriti poklopac prema gore i skinuti. Rezervni osiguraèi, alat za vaðenje osiguraèa 3 169.

1)

Razne jaèine zavise od tipa motora i stepena opreme.

Broj. 7 8 9 10 11 12 13 14 15

173

Strujno kolo Sistem peraèa vetrobranskog stakla Sirena Sistem peraèa prednjih svetla – – – Prednja svetla za maglu Brisaèi vetrobranskog stakla Brisaèi vetrobranskog stakla

174

Samopomoæ, Nega vozila Broj. Strujno kolo 31 Podešavanje dometa snopa prednjih svetla 32 Koèioni sistem, klima sistem, prekidaè kvaèila 33 Podešavanje dometa snopa prednjih svetla, prekidaè svetla 34 Upravljaèka jedinica, modul upravljaèa 35 Infotainment sistem 36 Mobilni telefon, digitalni radio, Twin Audio, displej

Broj. Strujno kolo 16 Elektronika upravljaèkih jedinica, ABS, prekidaè koènice 17 Grejanje filtera dizel goriva 18 Elektropokretaè 19 Elektronika prenosnog sistema 20 Klima ureðaj 21 Elektronika motora 22 Elektronika motora 23 Podešavanje dometa snopa prednjih svetla

Broj. 24 25 26 27 28 29 30

Strujno kolo Pumpa goriva Elektronika prenosnog sistema Elektronika motora Servo upravljaè Elektronika prenosnog sistema Elektronika prenosnog sistema Elektronika motora

Samopomoæ, Nega vozila Zamena sijalica Iskljuèiti kontakt. Iskljuèiti dotièni prekidaè ili zatvoriti vrata. Novu sijalicu drati samo za postolje! Ne dodirivati staklo sijalice sa golim rukama. Zamenjena sijalica mora da odgovara podacima na osnovi pregorele sijalice.

Sijalice prednjih spoljašnjih svetla se mogu zameniti kroz otvore u unutrašnjem delu prednjih blatobrana: okrenuti odgovarajuæi toèak za bolji pristup, otkaèiti bravice i skinuti poklopac. Za zamenu sijalice sa desne strane motornog prostora, otkaèiti crevo za vazduh sa filtera za vazduh. Sa leve strane, odspojiti utikaè kutije sa osiguraèima.

Sistem halogenih prednjih svetla Prednja svetla sa odvojenim sistemima dugih 1 (unutrašnje sijalice) i oborenih svetla 2 (spoljašnje sijalice).

175

176

Samopomoæ, Nega vozila

Oboreno svetlo 1. Za zamenu sijalice kroz otvor u unutrašnjem delu prednjeg blatobrana 3 175. 2. Skinuti zaštitni poklopac prednjeg svetla.

3. Okrenuti draè sijalice prema levo i odvojiti ga.

4. Izvaditi draè sijalice zajedno sa sijalicom iz kuæišta svetla.

Samopomoæ, Nega vozila

5. Odvojiti sijalicu od draèa.

Dugo svetlo

6. Postavit novu sijalicu u draè.

1. Otvoriti poklopac motornog prostora i postaviti podupiraè.

7. Postaviti draè sa novom sijalicom tako, da dve ušice draèa legnu u ljebove na kuæištu svetla. 8. Okrenuti draè sijalice prema desno skroz do kraja. 9. Vratiti zaštitni poklopac prednjih svetla na svoje mesto i zatvoriti.

2. Zamena sijalice sa strane motornog prostora 3 175. 3. Skinuti zaštitni poklopac prednjeg svetla. 4. Skinuti konektor sa sijalice.

177

5. Pritiskom prema napred zatim obaranjem otkaèiti opruni draè. 6. Izvaditi sijalicu iz fara. 7. Prilikom postavljanja nove sijalice, obezbediti da se ušice dobro zakaèe u ljebove na telu svetla.

178

Samopomoæ, Nega vozila

8. Zakaèiti opruge, postaviti konektor na sijalicu. 9. Vratiti zaštitni poklopac prednjih svetla na svoje mesto i zatvoriti.

Parkirna svetla 1. Otvoriti poklopac motornog prostora i postaviti podupiraè. 2. Zamena sijalice sa strane motornog prostora 3 175. 3. Skinuti zaštitni poklopac dugih svetla.

4. Izvaditi nosaè sijalice parkirnih svetla iz tela svetla.

Samopomoæ, Nega vozila

6. Postaviti novu sijalicu.

Sistemom Xenonskih prednjih svetla 3

7. Postaviti draè u far. Postaviti na svoje mesto, a zatim zatvoriti zaštitni poklopac prednjeg svetla.

Prednja svetla sa odvojenim sistemima oborenih 1 (unutrašnje sijalice) i dugih svetla 2 (spoljašnje sijalice).

5. Izvaditi sijalicu iz grla.

Oboreno svetlo 9 Upozorenje Oborena svetla rade pod vrlo visokim naponom. Ne dodirivati, opasnost od povreda. Zamenu sijalica poveriti jednom ovlašæenom Opel dileru.

179

Dugo svetlo 1. Za zamenu sijalice kroz otvor u unutrašnjem delu prednjeg blatobrana 3 175. 2. Skinuti zaštitni poklopac prednjeg svetla.

180

Samopomoæ, Nega vozila

3. Okrenuti draè sijalice prema levo i odvojiti ga.

4. Izvaditi draè sijalice zajedno sa sijalicom iz kuæišta svetla.

5. Odvojiti sijalicu od draèa. 6. Postavit novu sijalicu u draè. 7. Postaviti draè sa novom sijalicom tako, da dve ušice draèa legnu u ljebove na kuæištu svetla. 8. Okrenuti draè sijalice prema desno skroz do kraja. 9. Vratiti zaštitni poklopac prednjih svetla na svoje mesto i zatvoriti.

Samopomoæ, Nega vozila

Parkirna svetla 1. Otvoriti poklopac motornog prostora i postaviti podupiraè. 2. Za zamenu sijalice kroz otvor u unutrašnjem delu prednjeg blatobrana 3 175. 3. Skinuti zaštitni poklopac dugih svetla.

4. Izvaditi nosaè sijalice parkirnih svetla iz tela svetla.

181

5. Izvaditi sijalicu iz grla. 6. Postaviti novu sijalicu bez dodirivanja stakla sijalice. 7. Postaviti draè u far. Postaviti na svoje mesto zatim zatvoriti zaštitni poklopac prednjeg svetla.

182

Samopomoæ, Nega vozila

Prednji pokazivaèi pravca 1. Otvoriti poklopac motornog prostora i postaviti podupiraè. 2. Za zamenu sijalice kroz otvor u unutrašnjem delu prednjeg blatobrana 3 175. 3. Okrenuti nosaè sijalice prema levo i odvojiti ga.

4. Sijalicu blago pritisnuti u draè i okrenuti prema levo i izvaditi ga. 5. Postaviti novu sijalicu bez dodirivanja stakla sijalice. 6. Postaviti nosaè sijalice u far i okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu zakaèiti ga u svom poloaju.

Boèni pokazivaèi pravca Zamenu sijalice prepustite jednom ovlašæenom Opel dileru.

Svetla za maglu 3 Zamenu sijalice prepustite jednom ovlašæenom Opel dileru.

Zadnja svetla 1. Za zamenu sijalica, presavijte poklopac u prtljaniku nakon uvrtanja utvrðivaèa kao što je prikazano.

Samopomoæ, Nega vozila

2. Otpustiti zavrtnje iza poklopca pomoæu standardnog kljuèa za zavrtnje, i izvaditi.

3. Pomoæu odvijaèa otpustiti prikazane vijke i izvaditi. Alati vozila 3 164.

4. Pritisnuti zadnju stranu lampe, dreæi kuæište sijalice spolja. Izvaditi konektor sa nosaèa sijalice.

183

184

Samopomoæ, Nega vozila 6. Izvaditi sijalicu iz grla. 7. Postaviti novu sijalicu. 8. Zakaèiti nosaè sijalice u kuæište. Uverite se da je je izolator dobro nalegao i da je nosaè dobro postavljen. 9. Zakaèiti konektor u nosaè sijalice. Postaviti kuæište sijalice u karoseriju, zakaèinjuæi vijke sa okruglom glavom u ljebove. Uèvrstiti kuæište sijalice u karoseriju sa 4 vijka. Zatvoriti i zabraviti poklopac. 10. Paljivo pratiti sledeæe korake kako bi osigurali pravilan rad zadnjih svetla:

5. Istisnuti 6 utvrðivaèa na kuèištu sijalice i izvuæi nosaè sijalice.

Sijalice u nosaèu: 1 2 3

= = =

4 5

= =

Svetlo koènice Svetlo za hod unazad Zadnja svetla za maglu (u nekim zemljama samo na jednoj strani) Pokazivaè pravca Svetlo za hod unazad

– – –

Ukljuèiti kontakt Pritisnuti koènicu Ukljuèiti poziciona svetla

Samopomoæ, Nega vozila

Svetlo registarske tablice 1. Postaviti odvijaè vertikalno u ljeb na telu svetla, kako je to prikazano na slici. Potisnuti u stranu da bi se otkaèila opruga.

185

2. Izvaditi uloak svetla prema dole, obraæajuæi panju pri tom da ne doðe do potezanja kabla.

4. Okretati nosaè sijalice suprotno kretanju kazaljke na satu zatim ga izvaditi.

3. Podiæi jezièak za zabravljivanje i odvojiti konektor sa nosaèa sijalice.

6. Postaviti novu sijalicu.

5. Izvaditi sijalicu iz grla. 7. Staviti grlo sijalice u kuæište sijalice i zabraviti je okretanjem u pravcu kazaljke na satu. 8. Zakaèiti konektor na grlo sijalice. 9. Vratiti i zabraviti kuæište svetla.

186

Samopomoæ, Nega vozila

Svetla kabine Prednja svetla kabine, svetla za èitanje 3 1. Rukama otkaèiti leæu svetla na mestima po prikazu slike, blago ga pritisnuti i zatim izvaditi prema dole. 2. Izvaditi sijalicu iz grla. 3. Postaviti novu sijalicu. 4. Vratiti leæu svetla nazad i zakaèiti ga na svom mestu. Svetla kabine pozadi 3, svetla za èitanje pozadi 3 Zamenu sijalice prepustite jednom ovlašæenom Opel dileru.

Svetlo u kaseti za rukavice, osvetljavanje prtljažnog prostora, osvetljavanje nožnog prostora 3 1. Izvaditi telo svetla pomoæu odvijaèa.

2. Blago pritisnuti sijalicu prema opruzi-draèu i izvaditi je. 3. Postaviti novu sijalicu. 4. Vratiti telo svetla nazad na svoje mesto i zakaèiti ga. Osvetljavanje instrumenata, osvetljavanje Informacionog displeja 3 Zamenu sijalice prepustite jednom ovlašæenom Opel dileru.

Samopomoæ, Nega vozila Nega vozila Kod odravanja Vašeg vozila, voditi raèuna o pravnoj regulativi vezanoj za zaštitu èovekove okoline, naroèito kod pranja vozila. Redovno, temeljno odravanje doprinosi dobrom izgledu, stanju vozila i oèuvanju njegove vrednosti dugo godina. Osim toga, ono je i preduslov za garantne zahteve kod eventualnih ošteæenja laka ili korozije. Na sledeæim stranama se nalaze preporuke za negu vozila koji, ukoliko ih pravilno primenjujete, pomoæi æe Vam da ublaite neizbene štetne uticaje okoline.

Pranje Boja vašeg vozila je izloena uticaju spoljašnje sredine. Prati vozilo i štititi ga voskom redovno. Ako koristite automatizovane perionice automobila, obavezno ukljuèiti i program za „zaštitu sa voskom". Ptièji izmet, insekte, smolu drveæa, polensku prašinu i slièno, odmah isprati jer sadre agresivne supstance koje mogu prouzrokovati ošteæenja boje. Prilikom korišæenja autoperionica, sledite uputstva proizvoðaèa. Iskljuèiti brisaèe vetrobrana. Odvrnuti antenu 3 i krovne nosaèe 3, stanite na prag vrata vozila za lakši pristup.

187

Ako vozilo perete ruèno, temeljno oprati i unutrašnju stranu blatobrana. Ivice i rubove pri otvorenim vratima oèistiti, kao i površine koje oni pokrivaju. Vozilo temeljno oprati i obrisati. Krpu za brisanje èešæe prati. Za lakirane i staklene površine koristiti razlièite krpe: ostaci voska na staklima dovode do ometanja vidljivosti. Mrlje od katrana se nesmeju uklanjati pomoæu oštrih predmeta. Sa lakiranih površina oèistiti sprejom za odstranjivanje katrana.

188

Samopomoæ, Nega vozila

Poliranje i zaštita voskom Zaštite redovno vaše vozilo voskom (najkasnije kad na površini vozila se ne formiraju kapljice vode). U suprotnom, boja æe se isušiti. Poliranje je neophodno samo onda kada je boja primila èvrste supstance ili postala mat i neugledna. Opel sredstvo za poliranje sa silikonom stvara zaštitni sloj, tako da je zaštita voskom suvišna. Plastiène delove karoserije ne tretirati sredstvima za poliranje i voskom. Toèkovi i pneumatici Ne koristiti ureðaj za pranje sa mlazom visokog pritiska. Koristiti pH-neutralna sredstva za èišæenje toèkova. Naplatci su bojeni i mogu se odravati istim sredstvima kao i karoserija.

Ošteæenja boje Manja ošteæenja boje tretirati odmah sredstvom za poravku boje za manja ošteæenja, pre pojave korozije. Poveriti radove na ozbiljnijim ošteæenjima boje ili pri pojavi rðe ovlašæenom Opel dileru.

Unutrašnjost i tapacirani delovi Unutrašnjost vozila, ukljuèujuæi panel instrument table, èistiti samo sa suvom krpom ili sa sredstvom za èišæenje unutrašnjosti.

Spoljašnja svetla Površine prednjih svetla i ostalih svetla su od plastike. Ne koristiti abrazivne ili kaustiène agense, lopatice za èišæenje leda ili hemikalije i ne èistiti ih na suvo.

Tapacirane delove èistiti usisivaèem i èetkom. Koristiti sredstvo za èišæenje tapaciranih delova za uklanjanje mrlja.

Plastièni i gumeni delovi Plastièni i gumeni delovi se mogu èistiti sa istim teènostima kao i ostatak vozila. Po potrebi koristiti sredstvo za èišæenje unutrašnjosti. Nikako ne koristiti neka druga sredstva, posebno ne rastvaraèe ili gorivo. Ne koristiti ureðaj za pranje sa mlazom visokog pritiska.

Instrument tablu bi trebalo èistiti samo mekom vlanom krpom.

Sigurnosne pojaseve sedišta èistiti mlakom vodom ili sredstvom za èišæenje unutrašnjosti. Pažnja Otvorena velcro traka na odeæi moe oštetiti presvlaku sedišta. Osigurati spojenost velcro traka.

Samopomoæ, Nega vozila Prozori i metlice brisaèa Èistiti mekanom krpom bez dlaèiæa ili jelenskom koicom, zajedno sa sredstvom za èišæenje prozora ili za uklanjanje insekata. Voditi raèuna da se ne oštete elementi grejaèa sa unutrašnje strane zadnjeg prozora prilikom èišæenja. Za mehanièko odstranjivanje leda koristiti u trgovini dostupni strugaè leda sa oštrim ivicama. Strugaè èvrsto pritisnuti uz staklo tako da nikakva neèistoæa ne dospe pod strugaè. Zaprljane metlice brisaèa oèistiti mekanom krpom i sredstvom za èišæenje stakla. Krovni otvor 3 Nikada ne èistiti sa rastvaraèima ili abrazivnim sredstvima, gorivima, agresivnim materijama (npr. odstranjivaèi boja, rastvori acetona, itd.) kiselinama ili jakim luinama ili grebaèima. Na krovni otvor ne lepiti nalepnice.

Brave Brave su fabrièki snabdevene specijalnom mašæu za brave visokog kvaliteta. Time se spreèava zamrzavanje brava. Odleðivaè koristiti samo u izuzetno hitnom sluèaju pošto on ispira mast i ošteæuje funkcije brava. Posle korišæenja odleðivaèa, poveriti ponovno podmazivanje brava jednom ovlašæenom Opel dileru. Motorni prostor Oblasti motornog prostora u boji vozila moraju se odravati na isti naèin kao i sve druge obojene površine. Za postizanje boljeg rezultata, pranje motornog prostora se preporuèuje pre i posle zimske sezone uz zaštitu sa voskom. Pre pranja motora, alternator i rezervoar teènosti za koènice pokriti plastiènom folijom. Pri pranju motora sa mlaznim parnim peraèem, mlaz pare ne usmeravati direktno na elemente ABS sistema 3, klima sistema 3, ili na pogonske kaiševe i njima pokretane agregate. Nakon pranja motora, poveriti radove zaštite voskom svih delova motornog prostora, ovlašæenom Opel dileru. Ne koristiti ureðaj za pranje sa mlazom visokog pritiska.

189

Podvozje vozila Delovi podvozja imaju PVC zaštitu dok kritièna mesta imaju trajni zaštitni sloj voska. Proveriti podvozje nakon pranja i ako je potebno zaštititi voskom. Trgovaèki materijali na bazi bitumena i kauèuka mogu da oštete PVC sloj. Poveriti radove na podvozju jednom ovlašæenom Opel dileru. Podvozje treba prati i proveriti zaštitni sloj voska pre i posle zimske sezone. Oprema za vuèu Polugu kuke za vuèu ne èistiti sistemima sa mlazom visokog pritiska ili sa mlazom pare.

190

Servisni radovi i održavanje

Servisni radovi i održavanje

Planirana održavanja

Servisne informacije

Servisni intervali vae za normalne uslove rada. Za oteane radne uslove 3 197.

Navedene servisne radnje bi trebalo izvesti za vreme pregleda u pravilnim vremenskim intervalima. Tehnièko stanje pojedinih vozila moe zahtevati izvršavanje dodatnih radova i zamena pre odreðenih rokova. Gore naznaèeni intervali ne znaèe i garanciju pojedinih delova.

Displej servisnog perioda 3 199. Evropski servisni intervali Svakih 30000 km ili jednom godišnje, uslov koji se pre ispuni Meðunarodni servisni intervali Svakih 15,000 km ili jednom godišnje, uslov koji se pre ispuni

Planirana odravanja .............................. Servisni plan.............................................. Dodatno servisiranje ................................ Preporuèene teènosti i sredstva za podmazivanje................................... Sistem pregleda........................................ Originalni Opel delovi i oprema.............. Izvršiti radove ........................................... Motorno ulje.............................................. Filter za dizel gorivo................................. Rashladno sredstvo.................................. Koèiona teènost........................................ Zamena brisaèa vetrobranskog stakla ...................................................... Sistem za pranje vetrobrana i prednjih svetla 3.................................. Akumulator ............................................... Zaštita elektronskih komponenti ............ Parkiranje na dui period ........................ Ponovno stavljanje vozila u upotrebu ....

190 190 197 197 199 200 200 201 203 203 204 205 206 206 206 207 207

Potvrda (overa) Servis se potvrðuje u odreðena polja Servisne i Garancijske Knjiice. Ovlašæeni Opel diler popunjava datum i kilometrau i overava ih potpisom i peèatom. Uverite se da je Servisna i Garancijska knjiga pravilno popunjena kao dokaz o neprekidnom servisiranju, i vrlo je bitna za garantne i zakonske odredbe, te je prednost prilikom prodaje vozila.

Servisni plan Evropski servisni plan vai za sledeæe drave: Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Republika Èeška, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemaèka, Grèka, Grenland, Maðarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Crna Gora, Slovaèka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Velika Britanija. Meðunarodni servisni plan vai i za sve ostale drave:

Servisni radovi i održavanje Evropski Servisni Plan Servisni radovi

nakon godinu dana1) km (x 1000)1) Kontrola, osvetljenje i signalni ureðaji, i vazdušni jastuci - vizuelno proveriti, brava stuba upravljaèa i kontakt brava - proveriti Daljinski upravljaè: zameniti batrije (ne zaboraviti i rezervni kljuè)

1 30 x

2 60 x

3 90 x

4 120 x

5 150 x

svake 2 godine

Kontrola brisaèa stakla, sistema peraèa stakla, sistema peraèa farova - proveriti, dopuniti

x

x

x

x

x

Nivo rashladne teènosti i zaštita od smrzavanja - proveriti2), dopuniti Zapisati temperaturnu zaštitnu moæ antifriza u Servisnoj i Garancijskoj knjiici (polja za potvrdu) Cevovodi teènosti - proveriti na curenje i pravilno spajanje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2)

Nivo koèione teènosti - proveriti , dopuniti

x

Kontrolno oko akumulatora i kleme akumulatora - proveriti pravilan poloaj

x

x

x

x

x

Kontrola sistema vozila sa TECH2

x

x

x

x

x

Polenski filter ili filter sa aktivnim ugljem - zamena ⊕o kod jaèeg zagaðenja; visokog nivoa prašine u vazduhu, peska ili polena;

abnormalnog zvuka iz sistema klimatizacije Uloak filtera vazduha - zamena ⊕ Sveæice - zamena

Rebrasti kaiš - vizuelno proveriti ⊕ Rebrasti kaiš - zameniti

x

x

x

x

Po dogovoru izmeðu stranke i ovlašæenog Opel Dilera svake 4 godine/60,000 km svake 4 godine/60,000 km x

x

svake 10 godine/150,000 km

Z 13 DTH, Z 17 DTH ⊕ Zazor ventila - kontrola, podešavanje

Z16 XER, Z 18 XER, Z 17 DTH 1) 2)

191

Koji se uslov pre ispuni. U sluèaju prekomernog gubljenja/curenja, za izvoðenje radova zatraiti odobrenje vlasnika.

⊕ Dodatni radovi. o Intervali se smanjuju u ekstremnim radnim uslovima ili ako su propisani zakonom.

svake 10 godine/150,000 km

192

Servisni radovi i održavanje Servisni radovi

nakon godinu dana1) km (x 1000)1)

1 30

2 60

3 90

4 120

5 150

⊕ Zupèasti kaiš razvoda i leaj natezaèa - zameniti

Z 13 DTH

svake 8 godine/120,000 km

Z 17 DTH

svake 10 godine/90,000 km

Z 16 XER, Z 18 XER

svake 10 godine/150,000 km

Servo upravljaè - kontrolisati zaptivenost vizuelno, nivo teènosti - kontrola

x

x

x

x

x

Nivo teènosti EHPS-a - proveriti (poklopac sa štapiæem za merenje)

x

x

x

x

x

Motorno ulje i filter motornog ulja - zamena ⊕o Filter dizel goriva - ispustiti vodu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(ako je velika vlanost i/ili je korišteno gorivo nieg kvaliteta) Filter dizel goriva - zamena i ispuštanje vode (Kvalitet EN 590)

x

Filter za benzin - zamena (Kvalitet EN 228), spoljašnji Ruèna koènica - kontrolisati, podesiti (neoptereæeni toèkovi); vešanje ogibljenje napred i nazad, cevi koèionog sistema, elemente koèionog sistema koji su pod pritiskom, cevovodi goriva, sistem regulacije visine i sistem izduvnih cevi – kontrolisati vizuelno Spoljašnjost vozila/zaštita od korozije - proveriti; zabeleiti promene u servisnu i garancijsku knjiicu ⊕o Prednje i zadnje koènice - vizuelno proveriti;2) ne menjati toèkove sa sistemom za nadozor pritiska! Godišnja servisna provera, ako je vozilo prešlo više od 20,000 km u toj godini. Motor, menjaè (AT, MT), A/C kompresor klime - vizuelna kontrolisa zaptivenosti2) 1)

Uslov koji se pre ispuni. U sluèaju prekomernog gubljenja/curenja, za izvoðenje radova zatraiti odobrenje vlasnika. ⊕ Dodatni radovi. o Intervali se smanjuju u ekstremnim radnim uslovima ili ako su propisani zakonom. 2)

x

svake 4 godine/60,000 km x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Servisni radovi i održavanje nakon godinu dana1) km (x 1000)1)

Servisni radovi

1 30

⊕o Doboši koènica - skinuti, oèistiti, kontrolisati vizuelno

2 3 4 60 90 120 svake 4 godine/60,000 km

193 5 150

Gumene harmonike upravljaèkog sistema, spone toèkova, poluosovina - kontrolisati vizuelno

x

x

x

x

x

Krajeve spona upravljaèa i zglobove oscilirajuæih ramena - proveriti

x

x

x

x

x

⊕ Zamena koèione teènosti i teènosti za kvaèilo (MTA) - zamena

svake 2 godine

⊕ Vijci toèkova (voditi raèuna ako pneumatik ima sistem za nadzor pritiska) - olabaviti

i pritegnuti na 110 Nm. Tanko namazati ili nauljiti konus vijaka pre postavljanja. Stanje pneumatika - kontrola. Pritisak pneumatika (podrazumevajuæi i rezervni toèak) kontrola, korekcija. Kod sistema za naduvavanje pneumatika - proveriti kompletnost i datum isteka pribora. Bocu sa zaptivnim materijalom zameniti svake 4 godine. ⊕ Godišnja servisna provera, ako je vozilo prešlo više od 20,000 km u toj godini.

x

⊕ Komplet za prvu pomoæ (da li je na pravilnom mestu, neotvoren, datum je punovaan),

prikljuèak za vuèu, trougao upozorenja - proveriti vizuelno Podešenost prednjih svetla (ukljuèujuæi i dodatna prednja svetla) - kontrola, podešavanje

x

svake 2 godine x

x

Šarke vrata, koènice vrata, cilindar bravu, ploèicu brave, zatvorenost poklopca motora, šarke x x prtljanika - podmazati; obrisati pre podmazivanja traku ogranièavaèa vrata. Probna vonja, krajnja provera (brava stuba upravljaèa i kontakt brava, instrumenti x x x x x i kontrolne lampice, sistem koènica, upravljanje, sistem klimatizacije, motor, karoserija i šasija - proveriti); displej servisnog intervala - resetovati sa TECH 2 ⊕ Samo za Nemaèku: uraditi poveru na emisiju izduvnih gasova (AU) i opšta provera (HU) Prvi put nakon 3 godine, zatim svake 2 godine. Za vozila za usluni prevoz putnika, taksi usluge, hitnu pomoæ, vozila za iznajmljivanje, itd. 1)

.

Koji se uslov pre ispuni ⊕ Dodatni radovi. o Intervali se smanjuju u ekstremnim radnim uslovima ili ako su propisani zakonom.

godišnje

194

Servisni radovi i održavanje

Meðunarodni Servisni Plan Servisni radovi

nakon godinu dana1) km (x 1000)1) Kontrola, osvetljenje i signalni ureðaji, i vazdušni jastuci - vizuelno proveriti, brava stuba upravljaèa i kontakt brava - proveriti Daljinski upravljaè: zameniti batrije (ne zaboraviti i rezervni kljuè)

1 15 x

2 30 x

3 45 x

4 60 x

svake 2 godine

Kontrola brisaèa stakla, sistema peraèa stakla, sistema peraèa farova - proveriti, dopuniti

x

x

x

x

x

Nivo rashladne teènosti i zaštita od smrzavanja - proveriti2), dopuniti Zapisati temperaturnu zaštitnu moæ antifriza u Servisnoj i Garancijskoj knjiici (polja za potvrdu) Cevovodi teènosti - proveriti na curenje i pravilno spajanje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2)

Nivo koèione teènosti - proveriti , dopuniti

x

Kontrolno oko akumulatora i kleme akumulatora - proveriti pravilan poloaj

x

x

x

x

x

Kontrola sistema vozila sa TECH2

x

x

x

x

x

Polenski filter ili filter sa aktivnim ugljem - zamena ⊕o kod jaèeg zagaðenja; visokog nivoa prašine u vazduhu, peska ili polena;

abnormalnog zvuka iz sistema klimatizacije Uloak filtera vazduha - zamena ⊕ Sveæice - zamena

Rebrasti kaiš - vizuelno proveriti ⊕ Rebrasti kaiš - zameniti

x

x

x

x

Po dogovoru izmeðu stranke i ovlašæenog Opel Dilera svake 4 godine/60,000 km svake 4 godine/60,000 km x

x

svake 10 godine/150,000 km

Z 13 DTH, Z 17 DTH ⊕ Zazor ventila - kontrola, podešavanje

Z16 XER, Z 18 XER, Z 17 DTH 1) 2)

5 75 x

Uslov koji se pre ispuni. U sluèaju prekomernog gubljenja/curenja, za izvoðenje radova zatraiti odobrenje vlasnika.

⊕ Dodatni radovi. o Intervali se smanjuju u ekstremnim radnim uslovima ili ako su propisani zakonom.

svake 10 godine/150,000 km

Servisni radovi i održavanje Servisni radovi

nakon godinu dana1) km (x 1000)1)

1 15

2 30

3 45

4 60

195 5 75

⊕ Zupèasti kaiš razvoda i leaj natezaèa - zameniti

Z 13 DTH

svake 8 godine/120,000 km

Z 17 DTH

svake 10 godine/90,000 km

Z 16 XER, Z 18 XER

svake 10 godine/150,000 km

Servo upravljaè - kontrolisati zaptivenost vizuelno, nivo teènosti - kontrola

x

x

x

x

x

Nivo teènosti EHPS-a - proveriti (poklopac sa štapiæem za merenje)

x

x

x

x

x

Motorno ulje i filter motornog ulja - zamena ⊕o Filter dizel goriva - ispustiti vodu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(ako je velika vlanost i/ili je korišteno gorivo nieg kvaliteta) Filter dizel goriva - zamena i ispuštanje vode (Kvalitet EN 590)

x

Filter za benzin - zamena (Kvalitet EN 228), spoljašnji Ruèna koènica - kontrolisati, podesiti (neoptereæeni toèkovi); vešanje ogibljenje napred i nazad, cevi koèionog sistema, elemente koèionog sistema koji su pod pritiskom, cevovodi goriva, sistem regulacije visine i sistem izduvnih cevi – kontrolisati vizuelno Spoljašnjost vozila/zaštita od korozije - proveriti; zabeleiti promene u servisnu i garancijsku knjiicu ⊕o Prednje i zadnje koènice - vizuelno proveriti;2) ne menjati toèkove sa sistemom za nadozor pritiska! Godišnja servisna provera, ako je vozilo prešlo više od 20,000 km u toj godini. Motor, menjaè (AT, MT), A/C kompresor klime - vizuelna kontrolisa zaptivenosti2) 1)

Uslov koji se pre ispuni. U sluèaju prekomernog gubljenja/curenja, za izvoðenje radova zatraiti odobrenje vlasnika. ⊕ Dodatni radovi. o Intervali se smanjuju u ekstremnim radnim uslovima ili ako su propisani zakonom. 2)

x

svake 4 godine/60,000 km x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

196

Servisni radovi i održavanje Servisni radovi

nakon godinu dana1) km (x 1000)1)

1 15

⊕o Doboši koènica - skinuti, oèistiti, kontrolisati vizuelno

2 3 4 30 45 60 svake 4 godine/60,000 km

5 75

Gumene harmonike upravljaèkog sistema, spone toèkova, poluosovina - kontrolisati vizuelno

x

x

x

x

x

Krajeve spona upravljaèa i zglobove oscilirajuæih ramena - proveriti

x

x

x

x

x

⊕ Zamena koèione teènosti i teènosti za kvaèilo (MTA) - zamena

svake 2 godine

⊕ Vijci toèkova (voditi raèuna ako pneumatik ima sistem za nadzor pritiska) - olabaviti

i pritegnuti na 110 Nm. Tanko namazati ili nauljiti konus vijaka pre postavljanja. x

Stanje pneumatika - kontrola. Pritisak pneumatika (podrazumevajuæi i rezervni toèak) kontrola, korekcija. Kod sistema za naduvavanje pneumatika - proveriti kompletnost i datum isteka pribora. Bocu sa zaptivnim materijalom zameniti svake 4 godine. ⊕ Godišnja servisna provera, ako je vozilo prešlo više od 20,000 km u toj godini. ⊕ Komplet za prvu pomoæ (da li je na pravilnom mestu, neotvoren, datum je punovaan),

svake 2 godine

prikljuèak za vuèu, trougao upozorenja - proveriti vizuelno Podešenost prednjih svetla (ukljuèujuæi i dodatna prednja svetla) - kontrola, podešavanje Šarke vrata, koènice vrata, cilindar bravu, ploèicu brave, zatvorenost poklopca motora, šarke prtljanika - podmazati; obrisati pre podmazivanja traku ogranièavaèa vrata. Probna vonja, krajnja provera (brava stuba upravljaèa i kontakt brava, instrumenti i kontrolne lampice, sistem koènica, upravljanje, sistem klimatizacije, motor, karoserija i šasija - proveriti); displej servisnog intervala - resetovati sa TECH 2 1)

Uslov koji se pre ispuni. ⊕ Dodatni radovi. o Intervali se smanjuju u ekstremnim radnim uslovima ili ako su propisani zakonom.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Servisni radovi i održavanje Dodatno servisiranje Dodatni radovi ⊕ Dodatne operacije nisu potrebne na svakom servisu ali se mogu obaviti zajedno sa redovnim servisom. Norma èasovi za dodatne radove se ne uraèunavaju u redovne servisne preglede i biæe posebno naplaæeni. Mnogo je ekonomiènije da se ovi radovi izvode kao deo servisnog plana nego ih uraditi zasebno. Otežani uslovi rada o Oteani radni uslovi su prisutni ako se bar jedno od navedenog èesto javlja: z hladni startovi z kreni-stani vonja z vuèa prikolice/kamp kuæice z usponi i/ili veæa nadmorska visina z loša površina puta z pesak i prašina z ekstremne promene temperatura. Policijska vozila, taksi vozila i vozila auto škole su takoðe svrstane kao rad u oteanim uslovima.

Pod oteanim uslovima rada, potrebno je uraditi neke servisne radove mnogo èešæe nego što je u redovnom planu propisano. Zatraiti tehnièki savet o servisnim zahtevima vezano za specifiène uslove rada vašeg vozila.

197

Preporuèene teènosti i sredstva za podmazivanje Koristiti samo proizvode koji su testirani i odobreni. Ošteæenje nastalo upotrebom neodobrenih materijala neæe biti pokrivena garancijom. 9 Upozorenje Radni materijali su opasni i zahtevaju panju prilikom rukovanja. U sluèaju kontakta, odmah potraiti medicinsku pomoæ. Ne udisati isparenja i izbegavati kontakt sa koom. Drati ih dalje od domašaja dece. Radni materijali ne smeju da zagade otpadne vode, površinske vode, podzemne vode ili zemljište. Na odgovarajuæi naèin odlagati praznu ambalau. Uvek imati na umu da su potrošni matrijali materije opasni po vaše zdravlje.

198

Servisni radovi i održavanje

Motorno ulje Motorno ulje je klasifikovano kvalitetom i viskozitetom. Kvalitet je mnogo vaniji od viskoziteta kada birate koje motorno ulje koristiti.

Dopuniti ulje u motoru Motorna ulja razlièitih proizvoðaèa i brendova se mogu mešati sve dok zadovoljavaju potrebe propisanog kvaliteta za motorno ulje (kvalitet i viskozitet).

Kvalitet motornog ulja GM-LL-A-025: Benzinski motori GM-LL-B-025: Dizel motori

Ne odgovaraju sva ulja u trgovinama ovim kriterijumima kvaliteta. Uvek proveriti specifikacije i klasifikacije na ambalai.

GM LL A ili B

Ako motorno ulje zahtevanog kvaliteta nije dodtupno, maksimalno 1 litar ACEA A3/B4 ili A3/B3 kvaliteta se mogu koristiti (samo jednom pre zamene ulja) Viskozitet bi trebalo da je odgovarajuæe klase.

025

General Motors Europe Longlife (dugotrajno) Specifikacija kvaliteta motornog ulja Validacioni broj

Opel motorna ulja su u skladu sa klasifikacijama GM-LL-A-025 ili GM-LL-B-025 i prema tome su podesna za oba motora, benzinski i dizel. Kvalitet motornog ulja za meðunarodni servisni plan. ACEA-A3 Benzinski motori ACEA-B4: Za dizel motore bez filtera za èestice dizela ACEA-C3: Dizel motori sa filterom za èestice dizela

Upotreba ACEA A1/B1 i A5/B5 motornih ulja je izrièito zabranjena, jer mogu izazvati dugotrajno ošteæenje motora u nekim uslovima rada.

Aditivi motornog ulja Upotrebom aditiva za motorna ulja moe doæi do ošteæenja i prekidanja garancije. Viskozitet motornog ulja Klasa SAE viskoziteta odreðuje sposobnost strujanja ulja. Ulja je mnogo viskoznije kad je hladno nego kad je toplo. Ulja sa više klasa su oznaèena sa dva broja. Prvi broj, poèevši od W, pokazuje donju temperaturu viskoziteta, a drugi gornju temperaturu viskoziteta.

Servisni radovi i održavanje Displej servisnog intervala ne uzima u obzir, pri proraèunu, vreme provedeno sa skinutim klemama akumulatora. Fleksibilni servisni period 3 Duina servisnih intervala je bazirana na nekoliko parametara koji potièu od upotrbe. Iz tih razloga specifièni promenljivi podaci rada motora se snimaju i koriste za proraèun preostale kilometrae do sledeæeg servisa.

Sistem pregleda U interesu garantovanja ekonomiènosti u radu i bezbednosti u saobraæaju kao i oèuvanja vrednosti vašeg vozila, vano je da se svi radovi odravanja urade u odgovarajuæim intervalima koji su propisani. Fiksni servisni intervali Kada je vreme za servisiranje, InSP se pojavljuje na brojaèu kilometrae kad se ukljuèi kontakt. Obaviti servisne radove kod ovlašæenog Opel dilera u roku od nedelju dana ili 500 km (koji se uslov pre ispuni).

Ako je preostala kilometraa do servisa manja od 1500 km, kod ukljuèivanja i iskljuèivanja kontakta, na displeju se prikazuje simbol InSP i preostala kilometraa od 1000 km. Ako je ostalo manje od 1000 km, InSP se prikazuje na nekoliko sekundi. Obaviti sledeæi servis kod ovlašæenog Opel dilera u roku od nedelju dana ili 500 km (koji se uslov pre ispuni). Prikaz preostale razdaljine: 1. Iskljuèiti paljenje (kontakt). 2. Kratko pritisnuti dugme za resetovanje na brojaèu kilometrae. Brojaè kilometrae se prikazuje. 3. Ponovo pritisnuti i zadrati dugme za resetovanje na oko 2 sekunde. Prikazuje se InSP i preostala kilometraa.

199

Dodatne informacije o odravanju i sistemu inspekcije moete naæi u servisnoj i garancijskoj knjiici, koja treba da se nalazi u boksu za rukavice. Poveriti radove – odravanja, kao što su autolimarski radovi ili popravke oko opreme – vašem ovlašæenom Opel dileru, koji je upuæen u Opel vozila, te poseduje vrhunsko znanje i neophodne specijalne alate i najnovije servisne instrukcije od strane Opel-a. Da bi iskljuèili moguænost gubljenja garancije, koristite usluge ovlašæenog Opel dilera tokom garantnog perioda. Za dodatne informacije pogledati servisnu i garancijsku knjiicu. Odvojeni antikorozivni servis Obaviti u intervalima opisanim u servisnoj i garancijskoj knjiici.

200

Servisni radovi i održavanje

Originalni Opel delovi i oprema Koristiti "Originalne Opel delove i pribor" i zamenske delove odobrene specijalno za vaš tip vozila. Ovi delovi su podvrgnuti specijalnim kontrolama koje osiguravaju pouzdanost, sigurnost i prilagoðenost Opelovim vozilima. Ni pored stalnog praæenja trišta, mi ne moemo utvrditi ili garantovati osobine tuðih proizvoda, iako u pojedinim sluèajevima oni imaju potvrde drugih merodavnih institucija ili su dobili potvrdu u nekoj drugoj formi. "Originalne Opel delove i pribor", kao i od strane Opel-a odobrene zamenske delove, dobiæete kod vašeg ovlašæenog Opel dilera, koji æe vas posavetovati o dozvoljenim tehnièkim izmenama, a obezbediæe i struènu montau tih delova.

Izvršiti radove Sve kontrole oko motornog prostora (npr. kontrola nivoa teènosti za koèenje ili nivoa ulja u motoru) raditi samo pri iskljuèenom paljenju, da bi izbegli povrede od pokretnih delova i pri dodiru sa kablovima, koji provode visoki napon. 9 Upozorenje Provere oko motornog prostora raditi samo pri iskljuèenom paljenju. Ventilator hlaðenja moe da radi iako je iskljuèen kontakt

9 Upozorenje Sistem paljenja 3 i sistem ksenonskih prednjih svetla 3 rade pod visokim naponom. Ne dodirivati. Da bi bili uoèljiviji, poklopac za sipanje motornog ulja, poklopac na ekspanzionom sudu za hlaðenje, poklopac na posudi teènosti za pranje, kao i šipka za merenje nivoa ulja u motoru, su obojeni u uto.

Servisni radovi i održavanje

201

Izvuæi šipku za merenje, obrisati je na suvo, umetnuti do stop oznake na dršci, izvuæi i oèitati nivo motornog ulja. Umetnuti šipku za merenje do kraja i okrenuti za pola kruga. Razlièiti tipovi šipki se koriste zavisno od modela motora. Kada je nivo motornog ulja pao ispod oznake MIN, dopuniti motorno ulje.

Motorno ulje Kod vozila sa nadzorom nivoa ulja 3, nivo ulja u motoru se automatski proverava 3 66. Proveriti nivo motornog ulja pre kretanja na neko due putovanje.

Proveriti kad je vozilo na ravnoj površini. Motor mora biti na radnoj temperaturi i mora biti iskljuèen veæ najmanje 5 minuta.

202

Servisni radovi i održavanje Kolièina izmeðu MIN i MAX oznake 3 218. Ravno postaviti kapicu i zavrnuti.

Koristiti isto motorno ulje kao i prethodno.

Nivo motornog ulja ne sme da prekoraèi MAX ounaku na šipci za merenje nivoa. Pažnja Višak motornog ulja se mora ispustiti ili isisati.

Servisni radovi i održavanje Filter za dizel gorivo

Rashladno sredstvo

Kod svake zamene motornog ulja, poveriti jednom ovlašæenom Opel dileru proveru filtera gorivau pogledu eventualnog vodenog taloga.

Rashladno sredstvo štiti protiv smrzavanja do temperature od oko -28 °C. Pažnja

Upaljen simbol A moe da znaèi da je voda u filteru za gorivo 3. Ako je vozilo izloeno oteanim radnim uslovima, kao na primer veæa vlanost vazduha (preteno u primorskim krajevima), ekstremno visoka ili niska spoljašnja temperatura, kao i pri velikoj promeni izmeðu dnevne i noæne temperature, filter goriva èešæe kontrolisati.

203

Koristiti jedino odobreni antifriz. Aditivi rashladnih teènosti namenjeni da daju dodatnu korozionu zaštitu ili zaptivanje, u sluèaju manjih curenja mogu izazvati probleme u radu. Ne snosimo odgovornost za ošteæenja nastala upotrebom aditiva za rashladnu teènost. .

9 Upozorenje Antifriz je opasan po zdravlje; zato ga je potrebno drati u originalnom pakovanju van domašaja dece.

Zaštita od smrzavanja i antikorozivna zaštita Pre poèetka zimske sezone, poverite proveru zaštite antifrizom jednom ovlašæenom Opel dileru. Koncentracija antifriza mora da obezbedi zaštitu do oko -28 °C. Nedovoljna koncentracija antifriza smanjuje zaštitu od smrzavanja i korozije. Po potrebi dodati antifriz. Kod smanjenja nivoa rashladnog sredstva doliti vodu, proveriti koncentraciju i eventualno po potrebi dodati antifriz.

204

Servisni radovi i održavanje Dopuniti antifrizom. Ako nije dostupan antifriz, upotrebiti vodu sa èesme ili destilovanu. Proveriti zaštitu antifrizom. Otklon uzroka gubljenja rashladne teènosti poveriti ovlašæenom Opel dileru. Pažnja Prenizak nivo rashladne teènosti moe prouzrokovati ošteæenje motora. Ravno postaviti kapicu i zavrnuti.

Koènice Nivo rashladne teènosti Nema gubljenja u zatvorenom sistemu hlaðenja. Ako je sistem za hlaðenje hladan, nivo teènosti bi trebalo da je iznad KALT/COLD oznake. Dopuniti nivo ako je nizak. 9 Upozorenje Ostaviti motor da se ohladi pre skidanja poklopca ekspanzione posude rashladne teènosti. Paljivo skinuti poklopac, tako da se pritisak moe polako ispustiti.

Škripajuæi zvuk signalizuje da su koèione obloge do minimuma istrošene. Moete nastaviti vonju ali koèione ploèice po moguæstvu u najkraæem roku zameniti novim. Posle postavljanja novih obloga, u prvih 200 km ne koèiti jako bez potrebe.

Koèiona teènost 9 Upozorenje Koèiona teènost je otrovna i izaziva koroziju. Izbegavati dodir sa oèima, koom, tkaninom i obojenim površinama. Nivo koèione teènosti mora biti izmeðu MIN i MAX oznaka. Prilikom dopunjavanja, osigurati maksimalnu èistoæu jer prljavština u koèionoj teènosti moe dovesti do problema u funkcionisanju koèionog sistema. Koristiti samo koèionu teènost visokih performansi odobren za vaše vozilo. Koristiti samo DOT4 koèionu teènost. Posle korekcije nivoa koèione teènosti, otklanjanje uzroka gubitka koèione teènosti poverite jednom ovlašæenom Opel dileru.

Servisni radovi i održavanje

205

Zamena koèione teènosti Koèiona teènost je higroskopna, sklona upijanju vlage iz vazduha. Ako doðe do zagrevanja koènica usled dueg koèenja npr. na nizbrdici, mogu se stvoriti mehuriæi vodene pare u koèionoj teènosti, koji mogu smanjiti efekat koèenja (u zavisnosti od kolièine vode u koèionom ulju). Takoðe, sledite propisane periode zamene. 9 Upozorenje Zamenu koèionog ulja poverite jednom ovlašæenom Opel dileru. Pridravati se zakonskih odredbi za dalji postupak sa koèionim uljem, i na ovaj naèin štitite okolinu i sopstveno zdravlje.

Zamena brisaèa vetrobranskog stakla Servisna podešavanja brisaèa prednjeg vetrobranskog stakla U toku 4 sekunde od iskljuèivanja kontakta, sa kljuèem u bravi i sa zatvorenim vratima vozaèa, pritisnite ruèicu brisaèa prema dole. Otpustiti ruèicu kada brisaèi doðu u vertikalan poloaj.

Zamenite metlice brisaèa Aktiviranje servisnog podešavanja - videti prethodni stubac. Podiæi polugu brisaèa, nagnuti metlicu za 90° prema poluzi brisaèa i skinuti je u stranu.

206

Servisni radovi i održavanje Zaštita elektronskih komponenti Da bi se izbegla ošteæenja elemenata elektronskih ureðaja, nikada ne prikopèavati ili otkopèavati akumulator dok motor radi ili dok je kontakt ukljuèen. Motor nikada ne startovati sa otkopèanim akumulatorom, na primer pri startovanju pomoænim kablovima. U interesu spreèavanja ošteæenja vozila ne vršiti nikakva preinaèenja na elektriènom sistemu, npr. prikljuèivanjem dodatnih potrošaèa ili preinaèenjem elektronske kontrolne jedinice (chip tuning).

Sistem za pranje vetrobrana i prednjih svetla 3

Akumulator

Ulivno grlo posude sistema za pranje vetrobranskog stakla i sistema peraèa farova 3 se nalazi napred, do levog prednjeg svetla.

Akumulatore ne bacati u domaæinsko smeæe. One se moraju odlagati na odgovarajuæem sabirnom mestu za ponovnu upotrebu.

Dopuniti sa mešavinom èiste vode i teènosti za èišæenje, i antifrizom. Osigurati dovoljnu zaštitu od smrzavanja. Kod zatvaranja rezervoara, poklopac odluèno pritisnuti, da preko celog ruba dobro nalegne.

Akumulator vozila ne zahteva odravanje.

Naknadno prikljuèivanje elektriènih ili elektronskih ureðaja u jednom kasnijem datumu, znaèi dodatno optereæenje za akumulator i moe dovesti do njegovog pranjenja. Zatraiti savet u pogledu tehnièkih moguænosti, kao što je postavljanje jaèeg akumulatora. Ako se vozilo ne koristi više od 4 nedelje akumulator moe da se isprazni. Otkopèati negativnu klemu sa akumulatora vozila. Voditi raèuna da je kontakt iskljuèen pre spajanja ili odspajanja akumulatora.

9 Upozorenje Elektronski sistemi paljenja stvaraju vrlo visoki napon. Ne dodirivati sistem paljenja; visok napon moe biti poguban.

Servisni radovi i održavanje Parkiranje na duži period U izbegavanju ošteæenja, potrebno je uraditi sledeæe ako se vozilo parkira na nekoliko meseci. z Oprati vozilo i zaštititi ga voskom 3 187. z Proveriti zaštitu voskom u motornom prostoru i na podvozju vozila. z Oèistiti i zaštititi gumene zaptivaèe. z Zameniti ulje u motoru. z Proveriti zaštitu od smrzavanja i antikorozivnu zaštita 3 203. z Proveriti nivo i po potrebi dopuniti antifriz 3 204. z Isprazniti sistem peraèa vetrobranskog stakla i sistem peraèa farova. z Naduvati pneumatike na propisanu vrednost pritiska za najveæe optereæenje 3 216.

z Vozilo parkirati na suvom i dobro provetravanom mestu. Kod ruènog menjaèa ili automatizovanog ruènog menjaèa 3, kopèati prvi stepen prenosa ili hod unazad. Kod automatskog menjaèa 3, birati P poloaj ruèice menjaèa. Staviti klinove ili slièno ispred i iza toèkova, radi spreèavanja neoèekivanog pomeranja vozila. z Ne povlaèiti ruènu koènicu. z Otkopèati negativnu klemu sa akumulatora vozila.

207

Ponovno stavljanje vozila u upotrebu Izvršiti sledeæe radnje pre ponovnog stavljanja vozila u saobraæaj: z Spojiti kleme na negativan pol akumulatora vozila. z Proveriti pritisak pneumatika 3 216. z Dopuniti teènost za pranje vetrobrana 3 206. z Proveriti nivo motornog ulja 3 201. z Proveriti nivo rashladnog sredstva 3 204. z Ako je potrebno, postaviti registarske tablice.

208

Tehnièki podaci

Tehnièki podaci

Podaci vozila ............................................ Podaci motora.......................................... Performanse ............................................. Potrošnja goriva, CO2 emisija ................. Teine, nosivost vozila i optereæenje krova....................................................... Pneumatici ................................................ Kolièine...................................................... Dimenzije ..................................................

208 210 211 212 214 216 218 219

Podaci vozila

Podaci na identifikacionoj ploèici :

Tehnièki podaci su dati u saglasnosti sa standardima Evropske zajednice. Pravo na izmene je zadrano. Podaci u dokumentima dati uz vozilo uvek imaju prednost u odnosu na podatke iz ovog uputstva za upotrebu.

1 2 3 4 5 6

Identifikaciona ploèica je postavljena na stub desnih prednjih vrata.

Proizvoðaè Broj odobrenja tipa Identifikacioni broj vozila (broj šasije) Proraèun ukupne mase vozila Dozvoljena ukupna teina vozila Maksimalno dozvoljeno optereæenje prednje osovine 7 Maksimalno dozvoljeno optereæenje zadnje osovine 8 Specifièni podaci vozila ili specifièni podaci regiona

Tehnièki podaci Oznaka motora i broj motora: utisnuti su na levoj strani bloka motora.

Identifikacioni broj vozila je utisnut na identifikacionoj ploèici i u podni lim vozila, ispod poklopca izmeðu spoljašnje strane sedišta i vrata suvozaèa.

Identifikacioni broj vozila (broj šasije) moe biti postavljen i na armaturu instrument table.

209

210

Tehnièki podaci

Podaci motora Komercijalna oznaka Identifikacioni kod motora

1.6 Z 16 XER

1.8 Z 18 XER

1.3 CDTI Z 13 DTH

1.7 CDTI Z 17 DTH

Broj cilindara

4

4

4

4

3

Radna zapremina [cm ]

1598

1796

1248

1686

Konjska snaga (kW/bhp) pri o/min

85 6000

103 6300

66 4000

74 4400

Obrtni momenat [Nm] pri o/min

155 4000

1751) 3800

200 1750 do 2500

240 2300

Benzin

Benzin

Dizel

Dizel

Oktanska vrednost goriva [RON] preporuèeno moguæe moguæe

95 (S)3) 98 (SP)3) 91 (N)3)4)

95 (S)3) 98 (SP)3) 91 (N)3)4)

– – –

– – –

Cetanski broj [CN]2)

49 (D)5)

49 (D)5)

Maksimalno dozvoljen broj obrtaja motora, stalno odravan [rpm] priblino.

6500

6800

5020 do 5180

5100 do 5200

Potrošnja ulja [l/1000 km]

0.6

0.6

0.6

0.6

Tip goriva 2)

1) 2) 3) 4) 5)

Za modele sa automatskim menjaèem od 170 Nm. Standardna visokokvalitetna goriva, npr. bezolovni benzin DIN EN 228; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus; Diesel DIN EN 590, D = Dizel; vrednosti masno štampane: preporuèeno gorivo. Sistem kontrole detonacije, automatski podešava ugao pretpaljenja prema vrsti upotrebljenog goriva (oktanski broj). Korišæenje goriva od 91 RON oktana smanjuje snagu i obrtni momenat. Nie vrednosti su moguæe za zimska dizel goriva.

Tehnièki podaci Performanse Motor

Z 16 XER

Z 18 XER

Z 13 DTH

Z 17 DTH

Maksimalna brzina1) [km/h] Ruèni menjaè Automatizovani ruèni menjaè Automatski menjaè

191 192 –

207 – 188

172 – –

180 – –

1)

Maksimalna navedena brzina se moe postiæi sa osnovnom teinom (bez vozaèa) plus 200 kg optereæenja. Dodatna oprema moe da smanji opisanu maksimalnu brzinu vozila.

211

212

Tehnièki podaci

Potrošnja goriva, CO2 emisija Direktiva br. 80/1268/EEC (zadnje izmene sa direktivom 2004/3/EC) je bio primenjen za merenje potrošnje goriva od 1996 god.

Direktiva je usmerena na aktualni naèin vonje: Gradska vonja se pretpostavlja da zastupa priblino 1/3 ukupne vonje, a meðugradska oko 2/3 (potrošnja u gradu i izvan grada). Hladan start i faze ubrzavanja su takoðe uzeti u obzir. Odreðivanje emisije CO2 gasova je takoðe sastavni deo direktive.

Navedene vrednosti nisu garantovane aktualne vrednosti potrošnje goriva za specijalna vozila. Sve vrednosti su zasnovane na EU osnovnom modelu vozila sa standardnom opremom. Kod proraèuna potrošnje goriva po specifikaciji direktive 2004/3/EC, uzima se u obzir masa praznog vozila, utvrðena u saglasnosti navedenih regulativa. Dodatna oprema moe malo poveæati potrošnju goriva i dozvoljenu emisiju CO2 od navedenih. Štednja goriva, Zaštita okoline 3 134.

Tehnièki podaci Potrošnja goriva CO2 emisija (pneumatik širine do 205 mm1)) Motor

Z 16 XER

Z 18 XER

Z 13 DTH

Z 17 DTH

Ruèni menjaè/automatizovani ruèni menjaè/automatski menjaè gradska [l/100 km] meðugradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km]

8.8/ 8.6/– 5.3/ 5.1/– 6.6/ 6.4/– 158/153/–

9.8/–/10.5 5.7/–/ 6.2 7.2/–/ 7.8 172/–/ 186

6.3/–/– 4.1/–/– 4.9/–/– 130/–/–

6.4/–/– 4.2/–/– 5.0/–/– 135/–/–

Motor

Z 16 XER

Z 18 XER

Z 17 DTH

Ruèni menjaè/automatizovani ruèni menjaè/automatski menjaè gradska [l/100 km] meðugradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km]

8.9/ 8.7/– 5.4/ 5.2/– 6.7/ 6.5/– 159/154/–

9.9/–/10.6 5.8/–/ 6.3 7.3/–/ 7.9 174/–/ 189

6.5/–/– 4.3/–/– 5.1/–/– 138/–/–

Potrošnja goriva CO2 emisija (pneumatik širine do 225 mm)

1)

Za motor Z 17 DTH - širina pneumatika do 195 mm.

213

214

Tehnièki podaci

Težine, nosivost vozila i optereæenje krova Nosivost vozila je razlika izmeðu ukupne dozvoljene teine (videti identifikacionu ploèicu 3 208) vozila i teine praznog vozila po EC-u. Za proraèun mase vozila uneti podatke svog vozila po donjoj šemi: z Teina praznog vozila iz tabele 1 3 215 z Dodatna teina u zavisnosti od verzije opremljenosti iz tabele 2 3 215 z Teina teške opreme iz tabele 3 3 215 Ukupno

+.............. kg

+.............. kg +.............. kg =.............. kg

je masa po EC-u. Dodatna oprema i pribor poveæavaju teinu praznog vozila, što znaèi da æe se nosivost nešto promeniti. Uzimati u obzir podatke iz dokumentacije vozila.

Kombinovani zbir teina na prednjoj i zadnjoj osovini ne sme da prekoraèi dozvoljenu ukupnu teinu vozila. Npr. ako je prednja osovina maksimalno optereæena, zadnja osovina sme da bude optereæena sa teretom, koja je jednaka ukupna masa vozila umanjen za optereæenje prednje osovine. Podatke koje se odnose na dozvoljeno optereæenje osovina, videti na tipskoj tablici ili u dokumentaciji vozila.

Optereæenje krova Dozvoljeno optereæenje krova je 75 kg. Optereæenje krova se sastoji od teine krovnog nosaèa i tereta koji se nosi. Saveti za vonju 3 132. Krovni nosaèi 3 156.

Tehnièki podaci Tabela 1, Težina praznog vozila1), putnièko vozilo sa 4 vrata Astra

Motor

Ruèni menjaè

Automatizovani ruèni menjaè

Automatski menjaè

bez/sa klima ureðajem [kg]

Z 16 XER

1306/1324

1314/1332

–/–

Z 18 XER

1311/1329

–/–

1349/1367

Z 13 DTH

1365/1383

–/–

–/–

Z 17 DTH

1386/1404

–/–

–/–

Tabela 2, Dodatne težine po modelima opremljenosti Motor

Z 16 XER

Z 18 XER

Z 13 DTH

Z 17 DTH

Enjoy [kg]

8.7

8.7

8.7

8.7

Cosmo [kg]

16

16

16

16

Tabela 3, Teška oprema Pribor

Sistem pranja prednjih svetla

Krovni otvor

Teina [kg]

2

17

1)

Po EC normativima, sadri pretpostavljenu teinu vozaèa (68 kg), teinu paketa (7 kg) i napunjenost rezervoara za gorivo (do 90%).

215

216

Tehnièki podaci

Pneumatici

Lanci za sneg 3

Od svih raspoloivih pneumatika na trištu ne zadovoljavaju svi potrebne konstruktivne zahteve. Obratite se ovlašæenom Opel dileru oko izbora pogodnog tipa pneumatika.

Korišæenje lanaca za sneg se dozvoljava samo na prednjim toèkovima.

Kod vozila sa naplatcima od specijalne legure 3 rezervni toèak moe biti sa èeliènim naplatkom.

Koristiti lanace sa sitnim karikama, koji sa gazeæe površine pneumatika kao i unutrašnje strane, ukljuèujuæi i zatvaraè lanca, ne vire više od 10 mm.

Rezervni toèak sa èeliènim naplatkom moe biti opremljen sa pneumatikom1) i naplatkom manjih dimenzija nego ostali toèkovi na vozilu.

Lanci za sneg nisu dozvoljeni na privremenom rezervnom toèku 115/70 R 16.

Pritisak u pneumaticima (nadpritisak)

Dodatne informacije 3 155.

Vrednosti pritisaka pneumatika, koji se navode, vae za pneumatike u hladnom stanju. Poveæani pritisak posle dueg putovanja ne sme se ispuštati. Pritisci pneumatika koji su dati na sledeæim stranama vae kako za letnje tako i za zimske pneumatike.

Pneumatici su podvrgnuti specijalnim testovima za utvrðivanje pouzdanosti, sigurnosti i specijalne prilagoðenosti Opelovim vozilima. Ni pored stalnog praæenja trišta, mi ne moemo utvrditi ili garantovati osobine tuðih proizvoda, iako u pojedinim sluèajevima oni imaju potvrde drugih merodavnih institucija ili su dobili potvrdu u nekoj drugoj formi. Dodatne informacije 3 151.

Zimski pneumatici 3 Pneumatici dimenzija 215/45 R 17 nisu dozvoljeni kao zimski pneumatici. Imati na umu da, ako se koriste zimski pneumatici, rezervni toèak moe imati letnji pneumatik. Ako se koristi rezervni toèak moe doæi do promene u ponašanju vozila. Obezbediti zamenu ošteæenog pneumatika što je ranije moguæe, a zatim toèak izbalansirati i montirati na vozilo. Dodatne informacije 3 155.

Toèkovi Momenat pritezanja vijaka toèkova: 110 Nm.

Rezervni toèak U zavisnosti od modela rezervni toèak moe biti oblika privremenog rezervnog toèka 3: upravljivost vozila moe biti promenjena korišæenjem rezervnog toèka. Obezbediti zamenu ošteæenog pneumatika što je ranije moguæe, a zatim toèak izbalansirati i montirati na vozilo.

Rezervni toèak se uvek mora naduvati na pritisak pneumatika za potpuno optereæenje – videti tabele na sledeæim stranama. Pritisak pneumatika privremenog rezervnog toèka 3 – videti tabele na sledeæim stranama. Kod vozila sa sistemom nadzora pritiska u pneumaticima 3 u alatu za skidanje kapice ventila je postavljen jedan adapter. Navrnuti adapter na ventil pre merenja pritiska sa mernim instrumentom, 3 152. Dodatne informacije 3 151 do 3 155.

1)

Po specifikaciji pojedinih drava: Rezervni toèak se moe koristiti jedino kao privremeni rezervni toèak.

Tehnièki podaci Pritisak u pneumaticima (nadpritisak)

Z 16 XER, Z 18 XER

Z 13 DTH, Z 17 DTH

svi

1) 2)

Comfort sa optereæenjem do 3 osobe [kPa/bar]

ECO1) sa optereæenjem do 3 osobe [kPa/bar]

Sa punim optereæenjem [kPa/bar]

Pneumatici

Napred

Pozadi

Napred

Pozadi

Napred

Pozadi

195/65 R 15, 205/55 R 16

220/2.2

220/2.2

230/2.3

280/2.8

215/45 R 17

240/2.4

240/2.4

250/2.5

320/3.2

195/65 R 15, 205/55 R 16

220/2.2

220/2.2

230/2.3

280/2.8

215/45 R 17

240/2.4

240/2.4

250/2.5

320/3.2

T 115/70 R 16 (privremeni 420/4.2 rezervni )2)

420/4.2

420/4.2

420/4.2

Za postizanje najmanje moguæe potrošnje goriva. Ne pri korišæenju run-flat pneumatika. Napomene u vezi privremenog rezervnog toèka 3 164.

217

218

Tehnièki podaci

Kolièine Motor

Z 16 XER

Z 18 XER

Z 13 DTH

Z 17 DTH

Ukljuèujuæi filter [I]

4.5

4.5

3.2

5.0

Izmeðu MIN i MAX [l]

1.0

1.0

1.0

1.0

52

52

52

52

Rezervoar goriva Benzin/Dizel, nominalna vrednost [l]

Tehnièki podaci Dimenzije vozilo sa 4-oro vrata Ukupna duina [mm]

4587

Širina [mm]

1753

Širina sa dva spoljašnja retrovizora [mm]

2033

Ukupna visina [mm]

1458

Razmak osovina [mm]

2703

Preènik kruga okretanja [m]

11.50

219

220

Indeks pojmova

Indeks pojmova

A

B

ABS (Antiblokirajuæi sistem koènica)..... 150 Adapter za kapicu ventila ..................... 216 Aktivni nasloni za glavu..................... 17, 44 Akumulator ..................................... 133, 206 Prekid napajanja naponom................. 38 Prekid napajanja strujom........... 126, 131 Alarmni sistem .......................................... 30 Alarmni sistem protiv kraðe .................... 30 Alati ......................................................... 164 Alati vozila .............................................. 164 Alternator.................................................. 65 Antena.........................................88, 97, 187 Antifriz..................................................... 203 Aquaplaning (plivanje pneumatika) .... 154 Armatura, videti panel instumenta........... 6 Armatura sa instrumentima ...................... 6 Automatski menjaè .................................. 13 Automatski reim ............................... 128 Kickdown............................................. 130 Kontrolna lampica.............................. 129 Kvar ..................................................... 131 Prekid napajanja strujom................... 131 Programi vonje.................................. 129 Ruèica menjaèa ............................ 13, 128 Zimski program .................................. 130 Automatski reim recirkulacije vazduha ........................................ 114, 118 Automatsko Unutrašnje ogledalo sa smanjivanjem refleksije............................................... 35 Automatsko brisanje ................................ 89

Benzin...................................................... 210 Benzinska stanica Gorivo .................................................. 210 Nivo motornog ulja ............................ 201 Otvaranje poklopca motornog prostora............................................. 157 Podaci vozila ...................................... 208 Pritisak pneumatika ........................... 216 Pritisak u pneumaticima .................... 135 Sistem peraèa vetrobranskog stakla ................................................. 206 Bezbednosna oprema ............................. 52 Bezbednosne brave za zaštitu dece ................................. 33, 37 Bezbednosni sistem za dete.................... 52 Bezolovno gorivo.................................... 138 Boèni vazdušni jastuci.............................. 56 Brava ruèice menjaèa ...................... 13, 128 Brava upravljaèa................................ 14, 15 Brave na vratima ..................................... 22 Brave vrata ............................................. 189 Brisaèi vetrobrana.............................. 11, 88 Brisaèi vetrobranskog stakla................. 205 Brojaè dnevno preðenog puta................ 70 Broj obrtaja motora ............................... 133 Broj šasije, videti identifikacioni broj vozila ............................................. 209 Brzina .............................................. 134, 135 Potrošnja goriva ......................... 134, 135 Brzine ................................................ 13, 127 Brzinomer.................................................. 69 Brzo zagrevanje ..................................... 119

Indeks pojmova

221

C

E

G

Car Pass..................................................... 22 Check control ...................................... 19, 86

Easytronic.................................................. 13 Kickdown............................................. 124 Kvar ..................................................... 126 Polazak................................................ 122 Prekid napajanja naponom............... 126 Programi vonje.................................. 123 Ruèica menjaèa .................................... 13 Zimski program .................................. 124 Ekonomièna vonja ................................ 134 Elektrièni krovni otvor............................... 38 Elektrièni sistem ...................................... 206 Elektrohidraulièni servoupravljaè .......... 132 Elektronski imobilajzer ............................. 23 Elektronski komponenti.......................... 206 Elektronski Program Stabilnosti ............ 142 Emisija CO2 ............................................. 212 ESP (Elektronski program stabilnosti) ... 142

Generator, videti Alternator .................... 65 Glavni informacioni displej ...................... 72 Gorivo.............................................. 136, 210 Grafièki informacioni displej.................... 72 Graniènici sile pojaseva ........................... 48 Grejaè ...................................................... 119 Grejanje........................................... 100, 104 Sa automatskim klima sistemom ...... 115 Sa klima sistemom...................... 108, 112 Sedišta................................................... 42 Grejanje prednjih sedišta......................... 42 Grejanje spoljašnjih ogledala.................. 12 Grejanje spoljašnjih retrovizora ........ 35, 37 Grejanje zadnjeg stakla............... 12, 35, 37

D Daljinski upravljaè Sistem centralnog zakljuèavanja ........ 24 Upravljaè ............................................... 18 Daljinsko upravljanje Sistem centralnog zakljuèavanja ........ 24 Upravljaè ............................................... 97 Daljinsko upravljanje sa upravljaèa .................................... 18, 97 Datum........................................................ 74 Displej .................................................. 71, 72 Displej menjaèa ........................71, 120, 128 Displej servisnog intervala ..................... 199 Dizalica............................................164, 167 Dnevna svetla ........................................... 90 Dodatna utiènica...................................... 60 Draèi za piæe ........................................... 62 Draè naoèara .......................................... 63 Dubina profila......................................... 153 Dugo svetlo ........................................... 6, 91 Kontrolna lampica................................ 67 Zamena sijalica ..........................177, 179

F Filter goriva............................................. 203 Filter za èestice dizela..........21, 37, 68, 133 Filter za dizel gorivo............................... 203 Filter za polen ......................................... 119

H Hladan start ........................................... 133 Hlaðenje.......................................... 107, 112

I Identifikaciona ploèica .......................... 208 Identifikacioni broj vozila (broj šasije)............................................ 209 IDS+ (Interaktivni sistem vonje) ........... 142 Imobilajzer ................................................ 23 Informacioni displej.................................. 72 Informacioni displej u boji ....................... 72 Infotainment sistem ................................. 97 Instrumenti................................................ 64 ISOFIX ....................................................... 53 Izbor jezika ......................................... 76, 82 Izduvni gasovi......................................... 140 Izduvni sistem ......................................... 132 Izvlakaè osiguraèa ................................. 170

222

Indeks pojmova

K Kaseta za rukavice................................... 62 Katalizator .............................................. 141 Klima sistem ....................................100, 106 Kljuè Kontakt brava....................................... 14 Otvaranje .............................................. 22 Startovanje motora .............................. 14 Vaðenje ................................................. 15 Zakljuèavanje vrata ............................. 26 Kljuèevi ...................................................... 22 Kljuèevi vozila, videti kljuèeve.................. 22 Koèenje motorom ...........................133, 135 Koènice ABS....................................................... 150 Nona koènica .................................... 151 Ruèna koènica..................................... 151 Servopojaèivaè koènice ...................... 151 Servopojaèivaè sile koèenja ............... 132 Stop svetla (svetla koènice) ............... 182 Teènost za koèenje ............................. 204 Kod motora............................................. 210 Kolièina goriva .......................................... 70 Kolièine .................................................... 218 Komplet za prvu pomoæ (u kesi) ........... 162 Kontakt brava........................................... 14 Kontrast..................................................... 83

Kontrolna lampica ABS (Antiblokirajuæi sistem koènica) ............................................. 150 Elektronika motora ............................. 139 Imobilajzer............................................. 23 Izduv .................................................... 139 Menjaè ................................................. 129 Park pilot ............................................. 147 Vazdušni jastuk .................................... 57 Kontrolna lampica izduva ..................... 139 Kontrolna lampica motora .................... 139 Kontrolne lampice .............................. 10, 65 DDS ...................................................... 148 ESP (Elektronski program stabilnosti)......................................... 142 Sistem detekcije gubitka pritiska....... 148 Tempomat .......................................... 144 Zatezaèi pojaseva................................ 49 Kontrolni simboli Koèioni sistem ..................................... 149 Kopèe za prièvršæivanje ........................... 46 Korekcija vremena ............................. 76, 81 Kona obloga ......................................... 188 Krovni nosaè .................... 47, 135, 156, 214 Krovni nosaèi ................... 47, 135, 156, 214 Krovni otvor .............................................. 38 Kvalitet goriva za bezdetonantno sagorevanje .......................................... 136

L Lanci za sneg.................................. 155, 216 Logika kontakt brave......................... 76, 83

M Menjaè Ruèni menjaè ...................................... 127 Menjaè, automatski ................................. 13 Automatski reim ............................... 128 Brava ruèice menjaèa .......................... 13 Kickdown............................................. 130 Kvar ..................................................... 131 Prekid napajanja strujom .................. 131 Programi vonje ................................. 129 Ruèica menjaèa ............................ 13, 128 Zimski program .................................. 130 Menjaè, Easytronic Kickdown............................................. 124 Kvar ..................................................... 126 Prekid napajanja naponom............... 126 Programi vonje ................................. 123 Ruèica menjaèa ............................ 13, 122 Zimski program .................................. 124 Merne jedinice .................................... 77, 82 Mlaz visokog pritiska ............................. 189 Mobilni telefon.......................................... 98 Momenat pritezanja ...................... 168, 216 Motorno ulje.................................... 198, 201 Aditivi .................................................. 198 Dopunjavanje ..................................... 198 Viskozitet............................................. 198

Indeks pojmova N Naplaci .................................................... 151 Nasloni za glavu...........................17, 43, 44 Naslon za ruku........................44, 45, 46, 63 Nega vozila............................................. 187 Neutralni poloaj ...................................... 13 Nivo motornog ulja .................................. 66 Nivo rashladne teènosti ......................... 204 Nona koènica ........................................ 151

O Obezvazdušenje, sistem dizel goriva ... 157 Oboreno svetlo ........................................... 6 Zamena sijalica ..........................176, 179 Obrtomer................................................... 69 Odmagljivanje i odleðivanje Pomoæu klima ureðaja ...............108, 112 Prozori.................................................. 105 Sa automatskim klima sistemom....... 115 Odravanje Katalizator .......................................... 141 Klima ureðaj........................................ 119 Koènice ................................................ 204 Motorno ulje ........................................ 201 Pneumatici........................................... 153 Potrošnja goriva.................................. 135 Pritisak u pneumaticima .................... 152 Teènost za koèenje ............................. 204 Zaštita od smrzavanja....................... 203 Ogledala .........................................5, 34, 35 Oktanski broj........................................... 136 Opel Servis............................................... 190 Oprema za vuèu ..................................... 156 Opreme ..................................................... 52

Optereæenje ............................................ 214 Optereæenje krova....................47, 132, 135 Osiguraèi ................................................. 169 Osvetljavanje instrumenata .................... 94 Zamena sijalica .................................. 186 Osvetljavanje kasete za rukavice ........... 96 Zamena sijalica .................................. 186 Osvetljavanje kvaka za otvaranje na vratima............................................... 96 Osvetljenje................................................... 6 Vonja u inostranstvu .......................... 96 Osvetljenje registarske tablice............... 185 Ošteæenja boje........................................ 188 Oznaka motora ...................................... 209

P Parking ...................................................... 15 Parkiranje vozila ....................................... 15 Parkirna svetla Zamena sijalica .......................... 178, 181 Park pilot ................................................. 146 Pedale ..................................................... 133 Pepeljara ............................................. 61, 96 Peraèi sa mlazom pare .......................... 189 Peraèi sa visokim pritiskom.................... 189 Performanse............................................ 212 Periferno osvetljenje ................................. 94 Peta vrata ................................................. 29 Podaci ............................................... 22, 208 Podešavanja sistema ......................... 75, 81 Podešavanje dometa snopa prednjih svetla ....................................................... 93 Podešavanje sedišta ............................ 3, 40 Podešavanje upravljaèa ............................ 6

223

Podešavanje visine Sigurnosni pojasevi............................... 51 Upravljaè..................................................6 Podešavanje visine sedišta.............. 3, 4, 41 Podupiraè kièmenog dela ....................... 41 Pokazivaèi pravca................................ 7, 91 Zamena sijalica .................................. 182 Pokazivaè kolièine goriva ........................ 70 Pokazivaè spoljašnje temperature.......... 73 Poklopac, videti prtljani prostor ...... 29, 45 Poklopac motornog prostora................ 157 Poklopac ulivnog otvora za gorivo....... 136 Poloaj sedišta ......................................... 42 Pomoæ pri polasku na usponu .............. 151 Ponovno stavljanje vozila u saobraæaj........................................... 207 Poruke upozorenja ................................... 86 Potrošnja goriva .....................134, 136, 212 Potrošnja motornog ulja........................ 132 Poziciona svetla ................................... 6, 94 Pranje motora......................................... 189 Prazan hod ............................................. 127 Predgrevanje ............................................ 68 Prednja svetla..............................................6 Dnevna svetla ....................................... 90 Prednja svetla za maglu ...................... 92 Svetlo hoda unazad............................. 92 Ureðaj upozorenja ............................... 88 Vonja u inostranstvu .......................... 96 Prednja svetla za maglu.......................... 92 Prekidaè predgrevanja ............................ 14 Prekidaè prednjih svetla .................... 90, 91 Prekidaè svetla ............................................6 Prekidaè za startovanje........................... 14

224

Indeks pojmova

Prekidaè za svetlo....................................... 6 Prekid napajanja ...................................... 38 Prekid napajanja naponom Easytronic ............................................ 126 Elektrièno pokretljivi prozori................. 38 Prekid napajanja strujom......................... 87 Brava ruèice menjaèa......................... 131 Prelazak na drugi tip pneumatika/ naplataka.............................................. 151 Pre poèetka vonje ................................... 14 Pribor ....................................................... 162 Prigušivaè, videti Izduvni sistem............ 140 Prijem radio signala ........................... 88, 97 Prikaz instrumenata ................................. 69 Prikljuèak za vuèu ...........................160, 161 Prikolica/kamp kuæica ............................ 132 Pritisak pneumatika .........................20, 216 Pritisak ulja................................................ 64 Pritisak ulja u motoru ............................... 64 Pritisak u pneumaticima ................152, 216 Privremeni rezervni toèak...............156, 164 Proraèun ukupne mase vozila ............... 214 Prostori za odlaganje ............................... 62 Prozori Odmagljivanje i odleðivanje ............. 105, 108, 112, 115 Prtljani prostor Optereæenje......................................... 214 Svetla ..................................................... 96 Utovar.................................................... 46 Zakljuèavanje ....................................... 29 Zamena sijalica .................................. 186

R Radio ................................................... 88, 97 Radio ureðaj (CB) ..................................... 98 Rad kvaèila ..................................... 127, 133 Radna temperatura ............................... 133 Rad u zimskim uslovima Grejanje ...............................100, 108, 112 Odmagljivanje i odleðivanje stakla ................................................. 105 Rashladno sredstvo................................ 203 Razraðivanje Koènice ................................................ 204 Registarske tablice ................................. 207 Regulacija temperature ................. 103, 115 Rezervni kljuèevi ....................................... 22 Rezervni toèak ........................162, 163, 165 Rezervoar Pokazivaè kolièine goriva .................... 70 Rezervoar teènosti za sistem peraèa vetrobrana, sistem za pranje vetrobrana ............................................ 206 Ruèica menjaèa .............................. 121, 128 Ruèna koènica .................................. 15, 151 Ruèni menjaè, videti Menjaè............ 13, 127

S Samodijagnostika............................... 50, 57 Samopomoæ............................................ 157 Automatski menjaè ............................ 131 Daljinski upravljaè ................................ 25 Elektrièni krovni otvor ........................... 39 Elektrièni prozori ................................... 38 Informacioni displej .............................. 74 Sistem centralnog zakljuèavanja ........ 28

Sat ....................................................... 70, 71 Saveti za vonju ..................................... 132 Sedišta............................................. 3, 40, 41 Grejana.................................................. 42 Senzor kvaliteta vazduha...................... 114 Senzor za kišu........................................... 89 Servisni intervali...................................... 190 Dodatni radovi ................................... 197 Glavni pregled .................................... 190 Oteani radni uslovi ........................... 197 Servisni radovi ........................................ 199 Servopojaèivaè koènice ......................... 151 Servoupravljaè, videti elektro-hidraulièni servoupravljaè ...................................... 132 Signalni sistem.......................................... 11 Sigurnosni pojasevi .......................... 50, 189 Sijalica ............................................. 173, 175 Sipanje goriva......................................... 136 Poklopac ulivnog otvora za gorivo ........................................... 137 Sirena ........................................................ 11 Sistem centralnog zakljuèavanja ............ 26 Sistem detekcije gubitka pritiska (DDS)........................................ 148 Sistem dizel goriva ................................. 157 Sistem goriva, dizel ................................ 157 Sistem halogenih prednjih svetla .......... 175 Vonja u inostranstvu .......................... 96 Zamena sijalica .................................. 175 Sistem kontrole gubitka pritiska ........... 148 Sistem paljenja ............................... 200, 206 Sistem peraèa prednjih svetla ... 11, 89, 206

Indeks pojmova Sistem peraèa vetrobranskog stakla ....................................................... 11 Rezervoar teènosti za sistem peraèa vetrobrana ........................... 206 Zaštita od smrzavanja....................... 206 Sistem pregleda ...................................... 199 Sistem prepoznavanja izduvanosti pneumatika............................................. 20 Sistem recirkulacije vazduha ............................... 106, 110, 118 Sistem Xenonskih prednjih svetla Vonja u inostranstvu........................... 96 Sistem xenonskih prednjih svetla .......... 179 Zamena sijalica .................................. 179 Sistem zakljuèavanja protiv kraðe .......... 26 Sistem za pranje vetrobranskog stakla ....................................................... 89 Spoljašnja ogledala........................5, 33, 34 Spoljašnji retrovizori .......................5, 35, 37 Sportski program ...................................... 19 Stanje pneumatika ................................. 153 Startovanje motora ....................14, 23, 121 Stavljanje vozila van saobraæaja .......... 207 Stop svetla............................................... 150 Svetla ................................................... 67, 90 Svetla kabine Zamena sijalica .................................. 186 Svetla registarske tablice Zamena sijalice................................... 185 Svetla upozorenja (sva èetiri pokazivaèa pravca) ................ 7 Svetla za èitanje ....................................... 95 Svetla za maglu Zamena sijalica .................................. 182

Svetla za ulazak u vozilo ......................... 96 Svetlo hoda unazad Zamena sijalica .................................. 182 Svetlo kabine ............................................ 95 Svetlo okoline............................................ 96 Svetlosni signal (ablend).......................... 91

Š Štednja energije...................................... 134

T Tehnièki podaci ...................................... 208 Telefon, videti Mobilni telefon................. 98 Telo zadnjeg svetla .................................. 90 Zamena sijalice .................................. 182 Temperatura rashladnog sredstva......... 66 Tempomat .............................................. 144 Teine ...................................................... 214 Toèkovi, pneumatici ............................... 151 Trepèuæa svetla upozorenja (sva èetiri pokazivaèa pravca) .............. 93 Trip kompjuter (raèunarska obrada podataka preðenog puta) .............. 18, 83 Trip kompjuter (sistem za proraèun podataka vonje) ................................... 77 Trostruki informacioni displej .................. 72 Trougao upozorenja .............................. 162 Twin Audio (duplirani audio sistem) ............................................... 19, 98

225

U Ugao naginjanja Sedišta............................................... 4, 41 Ukupna masa vozila .............................. 214 Ulaz vazduha ......................................... 119 Ulje .......................................................... 198 Aditivi .................................................. 198 Dopunjavanje ..................................... 198 Viskozitet............................................. 198 Unutrašnja ogledala ................................ 35 Unutrašnje ogledalo ...................................5 Upaljaè za cigarete............................ 60, 96 Upravljaèki sistem klime ................ 101, 113 Upravljanje klima sistemom .................. 100 Utovar ....................................................... 46

V Vazdušni jastuk suvozaèa....................... 54 Ventilacija .......................100, 104, 111, 117 Ventilacioni otvori .................................. 102 Ventilator ................................................ 103 Vonja u inostranstvu ............................ 199 Prednja svetla ....................................... 96 Vrata ......................................................... 65 Vreme........................................................ 74

226

Indeks pojmova

Z Zadnja svetla............................................ 90 Zamena sijalice................................... 182 Zadnja svetla za maglu (maglenke) Zamena sijalica .................................. 182 Zadnje svetlo za maglu ........................... 92 Zakljuèavanje iz unutrašnjosti................. 27 Zakljuèavanje vrata ............................. 2, 26 Zamagljena stakla .........................105, 115 Zamena baterije Daljinski upravljaè................................. 25 Zamena kljuèeva ...................................... 22 Zamena sijalica ..............................173, 175 Zamena sijalice ...................................... 173 Zamena toèkova .................................... 165 Zasenèenje od sunca ............................... 39 Zaštita akumulatora od pranjenja ....... 96 Zaštita od neovlašæenog korišæenja .......................................... 14, 15 Zaštita od smrzavanja...................203, 206 Zaštita protiv kraðe ................................. 15 Zaštitne lamele protiv sunca ................... 96 Zatezaèi pojaseva.................................... 49 Zimski pneumatici ..........................155, 216 Zimski program ..............................124, 130 Zimski reim rada Pomoæ pri polasku .............................. 124

Zimski uslovi Akumulator ......................................... 133 Brave.................................................... 189 Goriva za dizel motore....................... 136 Lanci za sneg.............................. 155, 216 Potrošnja goriva ................................. 135 Rashladno sredstvo, antifriz .............. 203 Sistem peraèa vetrobranskog stakla, zaštita od smrzavanja ..................... 206 Zvuèni signali upozorenja ....................... 88