Untitled - Maybank

8 downloads 19 Views 2MB Size Report
Salinan surat-menyurat antara Pemegang Polisi dengan Syarikat Insurans boleh disertakan untuk memudahkan kerja mencari fail kes yang disimpan oleh ...

SILA LEKATKANJADUAL DI SINI

Biro PengantaraanKewangan(FMB)dan Biro PerkhidmatanPelanggan(CSB)BNM memberikanpeluangkepadaahlidi kalanganorang ramaiuntukmembetulkan amalanpasaranyang tidak adil. PROSEDURMEMBUATADUANKEPADA FMB Mana-manaPemegangPolisiyang tidak berpuashati dengankeputusanpihak pengurusankanan sesebuahSyarikatInsuransboleh menuliskepadapengantara DivisyenInsuransdi Biro PengantaraKewangan(FMB),denganmemberikanbutirantentangperselisihan,nama SyarikatInsuransdan nomborpolisi. Salinan surat-menyuratantara Pemegang Polisi dengan Syarikat Insurans boleh disertakan untuk memudahkankerja mencari fail kes yang disimpan oleh Syarikat Insurans. Jika PengantaramembuatcadanganpampasanterhadapSyarikatInsuransPemegangPolisidikehendakimemberitahuPengantarasama ada dia menerimacadangan tersebut,dalam tempohempat belas (14) hari,agar SyarikatInsuransbolehdiberitahutentangkeputusanPemegangpolisi. FMB tidak menjalankanprosedurrayuan.Jika PemegangPolisitidak mahu menerimapampasantersebut,dia boleh menolakkeputusanpengantaradan bebas memulakanprosidingMahkamahterhadapSyarikatInsuransatau merujukkepadaPenimbangtara.

I

FMB tidak bertanggungjawabuntuk menguruskanpembayaranberikutkeputusanPengantara.SyarikatInsurans,apabiladimaklumkantentiangpenerimaanpampasan tersebut,hendaklahmembayarjumlahtersebutterus kepadapihakyang menuntutdalam masatiga puluh (30) hari. Pada masa ini, FMB tidak mengenakanapa-apayuran atau bayaranbagi khidmatyang diberikan. Alamat surat-menyuratadalah seperti yang berikut: BIRO PENGANTARAANKEWANGAN(FMB) Tingkat25, No 4 Jalan SultanSulaiman 50000 Kuala Lumpur Tel : O3- 22722811 Faks : 03-2274 5752 Lamanweb :www.fmb.org.my PROSEDURMEMBUATADUAN KEPADACSB Mana-manaPemegangPolisiatau pihakmenuntutyang tidak berpuashatidenganpengendalianSyarikatInsuransbolehmenuliskepadaCSB denganmemberikan butirantentangaduan,nama SyarikatInsuransdan nomborpolisi nombortuntutan. Salinansurat-menyurat(jika ada) antara PemegangPolisiatau pihak menuntutdenganSyarikatjuga boleh disertakanuntuk memudahkankerja mencarifail kes yang disimpanoleh Syarikat. Alamatsurat-menyuratadalahsepertiyang berikut: Pengurus BIRO PERKHIDMATANPELANGGAN(CSB) JabatanPengawalanInsurans Bank NegaraMalaysia(BNM) Peti Surat 10922 50480 Kuala Lumour Tel : 03 - 2698 8044 Faks : 03 - 2691 2990

Samb. 7646,7793,7466

Kami sedia melakukanapa jua bagi memastikanAnda menerimaperkhidmatanyang terbaikdari Kami.Jika Anda dapati perkhidmatankami kurangmemuaskan, sila kemukakanpendapatAnda kepadaKetua PusatCadanganKami yang akan memastikancadanganAnda dilayanidengansecepatmungkin. Alamat Kami: KetuaPusatcadangan,Tingkat19, Towerc, DataranMaybank,No. 1, Jalan Maarof,59000 Kuala Lumpur. Atau hantarkan melalui faksimili ke: 03-22832892

Perkongsian Maklumat Di Antara Kumpulan Maybank PemegangPolisimembenarkansemua maklumatyang telah diberi kepadaSyarikat,digunakanoleh KumpulanMaybankbagi tujuan menawarkanperkhidmatan kewangan.

MaybanGeneralAssurance Berhad1+rsz-n1 Level19,TowerC, DataranMaybank,No.1,JalanMaarof,59000KualaLumpur,Malaysia. G.P.O.Box 12412,50776KualaLumpur.Tel:603-22971888 Fax:603-22971800http://www.maibank2u.com.my

I I

t